Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Discussion
In groups unjumble the statements:

know do till you you try never what can you

……………………………………………………………………………………………….

little the oaks have biggest been acorns

………………………………………………………………………………………………………………

will a where way there is a is there

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Comment on the statement.

NAME:____________________________________________Group:____________________________ Date:_______________________________________ ______Mark:_____________________________

Тема: Особливості викладання AM у початковій школі

Мета: Набути теоретично обґрунтованого уявлення про особливості навчання іноземної мови у початковій школі.

Завдання:

► Ознайомтеся з методичними основами навчання AM учнів початкової школи.

► Навчіться:

· враховувати психофізіологічні особливості учнів;

· адаптувати навчальні матеріали до рівня володіння учнями AM;

· добирати прийоми формування англомовної комунікативної компетенції учнів, адекватні етапу навчання.

Провідна ідея: раннє навчання ІМ – один із пріоритетних напрямів освітньої політики як України, так і західноєвропейських країн.

Основні проблеми: іноземна мова як навчальна дисципліна у початковій школі; основні закономірності оволодіння молодшими школярами ІМ у навчальних умовах; фактори, що впливають на специфіку процесу оволодіння дітьми ІМ. Цілі, зміст, принципи та сучасні методи навчання ІМ у початковій школі; засоби навчання (програма, підручник, додаткові засоби навчання). Урок іноземної мови в початковій школі. Особливості взаємодії вчителя та учнів.

Основні поняття: особливості психофізіологічні, вікові; матеріали автентичні / адаптовані; відбір матеріалів, молодші школярі; опора.

Зміст теми

Особливості викладання AM у школі першого (І) ступеня - початковій школі. Цілі, завдання, зміст і принципи навчання AM у початковій школі. Психологічні особливості молодших школярів. Технологія формування комунікативної компетенції учнів 2-4 класів. Гра як стрижневий елемент уроку AM в початковій школі.

Питання для опрацювання та література

1. Організація навчального процесу з англійської мови у початковій школі. Вимоги до рівня сформованості англомовної комунікативної компетенції учнів 1-4 класів.

■ Державний стандарт початкової загальної освіти. – К., 2011.

■ Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Англійська мова. 1- 4 класи.– К., 2011.

Завдання:

- Ознайомтесь з типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання і визначте кількість годин англійської мови на тиждень по класах.

- Вивчіть вимоги програми до рівня сформованості англомовної комунікативної компетенції в різних класах початкової школи. Проаналізуйте динаміку розвитку з 1-го по 4-й клас. Назвіть вимоги до рівня сформованості мовленнєвої, мовної, соціокультурної/соціолінгвістичної, стратегічної компетенцій учнів.

2. Психофізіологічні особливості учнів початкової школи.

■ Методика ... 2002. - С.223-226.

■ Роман С.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальний посібник.- К.: Ленвіт, 2005. – 208 с.

Завдання:

- Охарактеризуйте психофізіологічні особливості учнів початкової школи відповідно до характеристик: тип навчальної мотивації, рівень володіння рідною мовою, домінуючий тип пам’яті, домінуючий тип мислення, рівень розвитку сприймання, домінуючий тип уваги, рівень емоційної стійкості.

3. Цілі, завдання, зміст і принципи навчання AM у початковій школі.

■ Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/ кол. Авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – С.223-226.

Завдання:Розкрийте цілі, завдання, зміст і принципи навчання AM у початковій школі.

4. Особливості технології формування англомовної комунікативної компетенції учнів початкової школи.

■ Методика ... 2002. - С.223-226.

■ Карп’юк О.Д. Особливості комунікативно орієнтованого навчання англійської мови у початковій школі за серією навчально-методичних комплексів для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Метод. посібник для вчителів. – К.: Навчальна книга, 2004.

Завдання:

- Розкрийте особливості навчання іноземної мови у початковій школі. Визначте основні прийоми навчання англійської мови в початковій школі.

5. Гра як стрижневий елемент уроку AM в початковій школі.

■ Забара О.Д., Чепелянська Г.О., Головань Л.М., Абрамцева Н.М. Створення сприятливого психологічного клімату на уроках іноземної мови в початкових класах: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005.

■ Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2005. – С. 153-175.

Завдання:

- Охарактеризуйте ігрові форми навчальної діяльності: за функціями; за психічним впливом; за дидактичною метою мовлення; за ступенем введення до уроку; за використанням навчального матеріалу; з відтворення дійсності; пізнавальні ігри; за ініціативою; за віком учасників гри.

- Розкрийте використання гри для формування позитивної мотивації вивчення англійської мови молодшими школярами.

6. Засоби навчання іноземної мови в початковій школі.

■ Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2005. – С. 141-152.

Завдання:

- Охарактеризуйте різні види засобів навчання ІМ, поняття і компоненти навчально-методичних комплексів (НМК). Назвіть основні й допоміжні засоби навчання. Обгрунтуйте, що підручник – основний засіб навчання ІМ. Назвіть допоміжні засоби навчання – технічні (ТЗН) й нетехнічні.

Зміст навчального матеріалу

Враховуючи останні дослідження можна впевнено заявити, що систематичне вив­чення іноземної мови у початковій школі корисне всім дітям незалежно від їхніх стар­тових здібностей оскільки воно здійснює:

  • позитивний вплив на розвиток психічних функцій дитини: його пам'яті, уваги, мис­лення, сприйняття, уяви тощо;
  • стимулюючий вплив на загальні мовленнєві здібності дитини.

Раннє навчання іноземної мови дає великий практичний ефект підвищення якості оволодіння першою іноземною мовою, створює базу для продовження його вивчення в основній школі, а також відкриває можливості для вивчення другої, третьої іноземної мови, потреба оволодіння якими стає все більш очевидна.

Незаперечна виховна та інформаційна цінність раннього навчання іноземної мови, яка проявляється в більш ранньому входженню дитини в загальнолюдську культуру через спілкування новою для дитини мовою. При цьому постійні звернення до досві­ду дитини, врахування його менталітету, сприйняття ним дійсності дозволяє дітям кра­ще усвідомити явища власної національної культури у порівнянні з культурою країни мова котрої вивчається.

На першому етапі навчання іноземної мов (14 класи) велике значення має створен­ня психологічних і дидактичних умов для розвитку в учнів молодших класів бажання вивчати іноземну мову, стимулювання потреби в ознайомленні зі світом зарубіжних ровесників і використання іноземної мови для цих цілей; формування елементарних умінь міжособистісного спілкування іноземною мовою.

Оновлення змісту іншомовної освіти проявляється в тому, що відбір тематики і пробле­матики іншомовного спілкування зорієнтований на реальні потреби та інтереси учнів, на підсилення діяльнісного характеру навчання в цілому.

Особлива увага при відборі змісту навчання іноземним мовам приділяється соціокультурним знанням та умінням, які дозволяють учням адекватно представити культуру своєї країни у процесі іншомовного спілкування.

Любов до предмета у цьому віці досить суттєво пов'язана з відчуттям психологічного комфорту, радості, потреби і готовності до спілкування, які створює вчитель на уроці. Успішний початок вивчення іноземної мови сприяє створенню високої мотивації до вивчення іноземних мов. Успіх навчання і відношення учнів до предмета багато в чо­му залежить від того, наскільки цікаво і емоційно вчитель проводить уроки. Без сумні­ву, що в процесі навчання іноземним мовам учнів молодшого шкільного віку велике значення має гра. Чим більше вчитель використовує ігрових моментів та наочність, тим краще засвоюється матеріал.

Цілі, завдання, зміст навчання AM у початковій школі.

Основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засо­бом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасно­го світу.

Ця мета передбачає досягнення школярами такого рівня комуніка­тивної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування в усній (говоріння, аудіювання) та писемній (читання, письмо) формах у межах визначених комунікативних сфер, тематики ситуативного мов­лення та на основі вивченого мовного і мовленнєвого матеріалу.Комунікативна компетенція складається з кількох видів:мовної (лінгвістичної) компетенції, яка забезпечує оволодіння уч­нями мовним матеріалом (лексикою, фонетикою, граматикою) з метою використання його в усному і писем­ному мовленні;мовленнєвої компетенції, яка пов'язана з формуванням в учнів умінь і навичок спілкуватися в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні (монолог, діалог), читанні, письмі;соціокультурної компетенції, яка передбачає засвоєння учнями знань соціокультурних особливостей країни, мова якої вивчається, культурних цінностей та морально-етичних норм свого та інших народів, а також формування умінь їх використовувати у практичній діяльності;соціолінгвістичної компетенції, яка забезпечує формування умінь користуватися у процесі спілкування мовленнєвими реаліями (зразка­ми), особливими правилами мовленнєвої поведінки, характерними для країни, мова якої вивчається;загальнонавчальних компетенцій, що сприяють оволодінню учня­ми стратегіями мовленнєвої діяльності, спрямованої на розв'язання на­вчальних завдань і життєвих проблем.

Отже, комунікативна компетенція формується на основі взаємопов'я­заного мовленнєвого, соціокультурного і мовного розвитку учнів відпо­відно до їхніх вікових особливостей та інтересів. Основою комунікативної компетенції є комуні­кативні уміння, розвиток яких неможливий без оволодіння мовними за­собами реалізації усного або писемного висловлювання. Проте знання лексичного і граматичного матеріалу ще не забезпечує становлення ко­мунікативних умінь. Необхідні навички оперування цим матеріалом, а також використання його для породження і розпізнавання інформації у визначених сферах спілкування. Неможливим також є розвиток комуні­кативної компетенції без відповідних соціокультурних і соціолінгвістич­них знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації у новому для неї суспільстві.

Особливості навчання іноземної мови у школі різного ступеня у порівнянні


Початкова школа

-широке використання наочності

-різноманітність прийомів навчання, їх часта зміна

-використання ігрових прийомів роботи

-репродуктивний характер мовленнєвої діяльності учнів

-переважання хорових та фронтальних форм роботи

Основна школа

-широке використання вправ, що стимулюють розвиток логічного мислення, ініціативність учнів

-переважання вербальної наочності

-зростання ролі самостійної роботи учнів

-використання парних та групових форм роботи

Старша школа

-послідовне здійснення комунікативно-пізнавального навчання

-використання прийомів, що спонукають до розвитку критичного мислення учнів

-творчий характер навчальної діяльності учнів

-широке застосування самостійної роботи учнів

-використання колективних форм роботи


NAME:____________________________________________Group:___________________________ Date:_______________________________________ ______Mark:_____________________________

Тема: Особливості викладання AM у початковій школі

Практичні завдання

Завдання 1: Проаналізуйте підручники з АМ для 1-4 кл. загальноосвітніх шкіл за планом:

· Структура підручника: титульна сторінка, її оформлення і вихідні дані (автор підручника, видавництво, рік видання), передмова, заголовок;

· Методичний апарат: відповідність навчальній програмі, чітке структурне розчленування та оформлення, основний зміст (тексти, граматичні правила, запитання, завдання, цікавий матеріал), його відповідність віковим особливостям дітей початкових класів;

· Ілюстрований матеріал, його зв’язок з іншими структурними компонентами підручника (текстом, запитаннями, завданнями);

· Оформлення підручника (палітурка, чіткість і яскравість ілюстрації, шрифт, якість паперу);

· Науковість і доступність (на прикладі 3-4 вправ)

Проаналізуйте специфіку кожного з них за критеріями:

· принципи розподілу та дозування навчального матеріалу у підручнику;

· співвідношення вправ у складі одного циклу/параграфа для навчання різних аспектів мови та видів мовленнєвої діяльності;

· комунікативна спрямованість поданих у підручнику вправ;

· обсяг інформації країнознавчого характеру;

· обсяг ілюстративного матеріалу та його дидактичне навантаження;

· урахування вікових особливостей молодших школярів;

· наявність словників та інших довідкових матеріалів.

Завдання 2:Опрацюйте тематичний матеріал ‘Visual Aids’та підготуйте презентації у групах. Будьте готові продемонструвати їх на практичних заняттях. (Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальн. посібник. – К.: Арістей, 2005. – С. 140-152)

Група 1 An overview of classroom media (pp.140-141)

Група 2 What’s the usage of the board? (pp.141-142)

Група 3 How to use pictures and photos (pp.142-144)

Група 4 Objects (pp.145-146)

Група 5 Drawings & Maps (pp.146-147)

Група 6 Cards (pp.147-149)

Група 7 Video and Audio Aids & Computers (pp.149-150)

Завдання 3:Проаналізуйте представлені у чинних підручниках АМ ігри для формування мовних навиків та розвитку мовленнєвих вмінь молодших школярів.

Завдання 4:Перевірте, чи володієте ви тематичним матеріалом (А) та виконайте тест (Б).

А. Перевірте, чи ви можете: охарактеризувати психологічні особливості учнів початкової школи; назвати основні способи і прийоми навчання AM у початковій школі; навести приклади мовних і мовленнєвих ігор для початкової школи.

Б. Виконайте тест. Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її.

1. Викладання AM у середній школі починається

а) у початковій школіб) в основній школів) у старшій школі

2. Практична, освітня, виховна і розвиваюча цілі викладання AM у комплекс реалізуються

а) у початковій школіб) у старшій школі в) у початковій, основній і старшій школі

3. Провідною психологічною особливістю учнів початкової школи є

а) логічність мисленняб) імітативні здібностів) сталість уваги

4. Найбільш уживаним прийомом викладання AM у початковій школі є

а) проблемне навчанняб) театралізована грав) проектна робота

5. У початковій школі на уроці AM ширше використовуються

а) слайдофільмиб) кінофільмив) комп'ютерні програми

The biggest oaks have been little acorns.

NAME:____________________________________________Group:___________________________ Date:_______________________________________ ______Mark:_____________________________

Тема: Особливості планування навчального процесу з англійської мови в початкових класах

Мета: Набути знань та оволодіти конструктивно-планувальними вміннями для складання тематичних планів і планів-конспектів окремих уроків англійської мови з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів і характеру навчального закладу.

Завдання:

► Ознайомтеся з цілями, змістом і принципами навчання англійської мови в початковій школі.

► Вивчіть термінологію з проблеми.

► Навчіться:

· робити методичний аналіз підручників і навчальних матеріалів, необхідних для проведення уроків англійської мови;

· визначати цикл, тобто систему уроків, що забезпечує формування мовленнєвих навичок та вмінь стосовно певної теми на основі відповідного мовного і мовленнєвого матеріалу;

· визначати практичні, освітню, розвиваючу і виховну цілі окремого уроку;

· підбирати раціональні прийоми для досягнення поставлених цілей;

· визначати типи вправ і послідовність їх виконання відповідно до етапів оволодіння мовленнєвими навичками та вміннями з урахуванням труднощів засвоєння навчального матеріалу і рівня підготовленості учнів;

· намічати об'єкти контролю мовленнєвих навичок і вмінь учнів;

· складати плани-конспекти окремих уроків на різних ступенях вивчення англійської мови з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів

Зміст теми

Система планування навчального процесу з АМ у школі початкового ступеня. Умови, що забезпечують успішність планування. Призначення, суть і структура календарного, тематичного і поурочного планів.

Структура і зміст підручників АМ для 1-4 класів. Принципи розподілу навчального матеріалу в кожному підручнику. Співвідношення вправ у складі одного циклу для формування мовної і мовленнєвої компетенцій учнів. Комунікативна спрямованість поданих у підручнику вправ. Наявність інформації краєзнавчого характеру, ілюстративних та довідкових матеріалів.

Поурочне планування. План-конспект уроку. Практичні, освітня, виховна і розвиваюча цілі уроку. Структура уроку. Організаційні форми і прийоми. Засоби навчання. Типові форми уроків АМ. Вимоги до уроку. Схема аналізу уроку АМ.

Питання для опрацювання та література

1. Система планування навчального процесу з АМ у школі початкового ступеня.

■ Методика ... 2002. - С.232-238.

■ Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2005. – С. 103-124, 125-139.

Завдання:

- Визначте: умови, що забезпечують успішність планування навчального процесу з англійської мови у школі; призначення, зміст і структуру календарного, тематичного й поурочного планів; послідовні дії, які включає підготовча робота вчителя до уроку англійської мови; суть та можливі формулювання цілей уроку англійської мови (практичної, освітньої, розвиваючої, виховної).

2. Цілі, зміст, особливості навчального процесу з англійської мови в початковій школі.

■ Методика ... 2002. - С.223-224.

■ Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Англійська мова. 1- 4 класи.– К., 2011.

Завдання:

- Визначте: вікові особливості молодших школярів (6-9 років); мету і зміст навчання англійської мови в початковій школі; динаміку розвитку видів мовленнєвої діяльності з 1-го по 4-ий класи; рівень мовленнєвої компетенції молодших школярів з англійської мови на кінець 4-го класу.

3. Аналіз структури і змісту основних підручників англійської мови для початкової школи.

Плахотник В.М., Полонська Т.К. English 1: Підручник для 1 класу. - Видав­ництво "Перун", 2002.

Плахотник В.М., English 2: Підручник для 2-го класу. - Видавництво "Перун", 2002.

Плахотник В.М., Полонська Т.К. English 2: Підручник для 2-го класу. -Видавництво "Перун", 2002.

Плахотник В.М., Полонська Т.К. English 3: Підручник для 3-го класу. -Видавництво "Перун", 2002.

Полонська Т.К. English 4: Підручник для 4-го класу. - Видавництво "Перун". 2002.

Завдання:

- Ознайомтеся з основними підручниками і посібниками англійської мови для початкової школи, проаналізуйте специфіку кожного з них за критеріями:

· принципи розподілу та дозування навчального матеріалу у підручнику;

· співвідношення вправ у складі одного циклу/параграфа для навчання різних аспектів мови та видів мовленнєвої діяльності;

· комунікативна спрямованість поданих у підручнику вправ;

· обсяг інформації країнознавчого характеру;

· обсяг ілюстративного матеріалу та його дидактичне навантаження;

· урахування вікових особливостей молодших школярів;

· наявність словників та інших довідкових матеріалів.

4. Особливості уроків англійської мови в початковій школі.

■ Методика ... 2002. - С.224-226.

Завдання:

- Визначте: основні навчальні задачі уроку англійської мови в початковій школі; типову форму уроків англійської мови в початковій школі; навчальні прийоми та засоби, характерні для уроку англійської мови в початковій школі.

Структура і зміст підручників АМ для 1-4 класів.

Навчально-методичний комплекс (НМК) "English for Young Learners" ("Wonder Land") авторів С.В.Роман, Г.С.Чекаль, О.О.Коломінової призначений для інтенсивного навчання англійської мови у 2-3 класах різних типів шкіл. Дослідна робота педагогів Горлівського педінституту іноземних мов Л.О.Штакіної та О.О. Коломінової свідчить про високу результативність цього НМК і в позашкільних умовах у так званих "Школах спілкування".

Методична система раннього навчання, яка реалізується в НМК, склалась під впливом ідей гуманізації освіти й досягнень сучасної методики. Вона була піддана широкій експериментально-дослідній перевірці й в остаточному варіанті визначається рядом специфічних особливостей.

I. Цільова спрямованість на навчання англійської мови як засобу спілкування і способу залучення до нової національної культури. Складниками цієї стратегії є:

1) вибір і застосування лексики з національно-культурним компонентом;

2) використання аутентичних навчальних матеріалів;

3) побудова уроку як моделі потенційного спілкування дітей з носіями мови і насамперед з їх англомовними ровесниками.

II. Зв'язок навчання іноземної мови із світом дитини, що зумовлено увагою сучасної школи до особистості учня.

Цей принцип реалізується у виборі сфер, ситуацій, тематики спілкування, а також в інтегруванні англомовної мовленнєвої діяльності з видами практичної діяльності, притаманними молодшому шкільному вікові, - з ігровою, руховою, образотворчою, музичною, трудовою тощо. Тим самим забезпечується необхідна для початкових класів динаміка уроку і зберігається атмосфера дитинства, яка, за даними гуманістичної педагогіки, є обов'язковою умовою розвитку молодшого школяра – тілесного, інтелектуального, духовного. Отже завдяки даному підходу навчальна діяльність дітей з англійської мови набуває характеру гармонійного і розвиваючого процесу, в якому один вид практичної діяльності переходить в інший, а завдання оволодіти мовленнєвим спілкуванням весь час залишається відкритим. І ця обставина стає постійним джерелом дійових і актуальних мотивів учня, ефективним засобом виявлення індивідуальності дитини та розкриття творчого потенціалу її особистості.

III. Врахування розвиваючої функції предмета згідно з ідеями гуманізації – наступне принципове положення результативної організації раннього викладання іноземної мови. Реалізація цього принципу вимагає:

1) поєднання комунікативно-практичної спрямованості навчання з когнітивною;

2) планомірного використання елементів філологізації;

3) підсилення питомої ваги самостійної творчої діяльності дітей у класі і вдома.

Перша вимога знаходить своє відображення в організації уроку як процесу розв'язання навчальних завдань різного ступеня складності.

Умовами здійснення другої є такі показники :

а) опора на лінгвістичну базу рідної мови і загальнонавчальні вміння учнів;

б) свідоме оперування дітьми базовими лінгвістичними поняттями (звук, транскрипція, артикль тощо);

в) повідомлення найбільш значущої частини граматичних знань у вигляді стислих правил-інструкцій, викладених у доступній і розважальній формі.

Засобом організації самостійної діяльності учнів є творчі завдання посібників НМК для дітей. Серед них досить незвичними для малюків, але й водночас цікавими, є так звані "проективні прийоми". Самостійна робота у вигляді проектів призначається для індивідуального і групового виконання. її загальною особливістю є наявність проблеми і завдання розв'язати її.

IV. Поєднання комунікативно-практичної спрямованості навчального процесу з когнітивною. Здійсненню цього положення сприяє широке використання елементів інтенсиву з опорою на модель, створену Г.О.Китайгородською та її однодумцями, зокрема Н.К.Скляренко, з урахуванням умов навчання у середній школі. Йдеться про сугестивність, ритуальність занять, про двоплановість діяльності вчителя як організатора навчального спілкування і його активного учасника, про особистісну орієнтованість завдань, використання прийомів змагання, гри, в тому числі рольової, прихованих форм контролю, функціональної музики, про поєднання індивідуальної, хорової, фронтальної, масової роботи дітей з їх діяльністю в парах, малих групах, шеренгах, що рухаються тощо.

V. Формування основ володіння іноземною мовою і насамперед її фонетичним аспектом саме у початковій школі. З урахуванням цього положення специфічною особливістю раннього навчання цього предмета має бути підвищена увага до слухо-вимовних навичок говоріння як однієї з важливих передумов: а) свідомого використання мовленнєвої прагматики, б) успішного оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, в) формування вимовної культури як невід'ємного компонента загальномовленнєвої культури молодшого школяра. Ось чому в НМК з перших уроків передбачена спеціальна робота над постановкою англійської вимови і формування в учнів аутентичних слуховимовних навичок.

З огляду на дані фізіології та фонології методично виправданим є навчання дітей прийомів відбивання ритму, фраз, що вимовляються, дидактичного диригування та інших невербальних засобів, тісно пов'язаних із просодією. Формування аутентичних слухо-вимовних навичок сприяє застосовуванню аутентичних аудитивних матеріалів. Великого значення серед них надається мікродіалогам мовленнєвого етикету, так званим "Jass Chants". Наспівний характер промовляння цих композицій з чіткою ритмічною структурою на фоні джазового синкопованого ритму руйнує усталені стереотипи ритму рідної мови і суттєво інтенсифікує процес засвоєння ритмічних зразків аутентичного мовлення. Інтерес дітей до оволодіння виразними якостями мовлення стимулюється і підтримується також іншими фонетичними вправами, які виконуються у формі конкурсів, змагань, ігор, звукових листів, "озвучень" кадрів мультфільмів, діафільмів, підготовки "виступів" на радіо, телебаченні тощо.

Серію посібників для учнів складають: підручник ("Pupil`s Воок "Wonderland") і зошит на друкованій основі ("Асtivity Воок "Wonderland"). Мета цих посібників – захопити учнів вивчанням англійської мови і зробити процес оволодіння основами комунікативної, лінгвістичної, лінгвокраїнознавчої та методологічної компетенцій (як компонентів змісту предмета, що вивчається) цікавим, розважальним, технологічно доступним і розвиваючим.Третім компонентом НМК є збірник аутентичних аудитивних матеріалів. Його призначення - допомагати вчителеві у моделюванні мовленнєвого середовища і в залученні дітей до англійської культури (англійської, американської). Звукові матеріали є мовленнєвим еталоном у процесі формування аутентичних фонетичних навичок.

НМК "English for Young Learners" забезпечує високий рівень мовленнєвих навичок і вмінь учнів, сприяє розвитку і вихованню особистості молодшого школяра засобами предмета "Англійська мова".

NAME:____________________________________________Group:___________________________ Date:_______________________________________ ______Mark:_____________________________

Тема: Особливості планування навчального процесу з англійської мови в початковій школі

Практичні завдання

А. Перевірте, чи ви можете:

розкрити суть поняття "система планування навчального процесу з англійської мови в середньому навчальному закладі;

дати англійські еквіваленти термінів "поурочний план", "практичні цілі уроку", "освітня мета", "виховна мета";

навести приклади формулювання практичних цілей уроку англійської мови;

визначити, в чому полягає практична мета навчання англійської мови в початковій школі; визначити особливості навчання видів мовленнєвої діяльності в початковій школі;

назвати фактори, які зумовлюють раціональну організацію раннього навчання англійської мови в початкових класах;

навести приклади вправ з активізації лексичного і граматичного матеріалу;

навести приклади прийомів для організації комунікативної діяльності молодших школярів; навести приклади ігрових вправ для навчання учнів 1-3 класів техніки читання та письма з використанням ілюстративної наочності.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2417. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия