Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Easier said than done
NAME:____________________________________________Group:___________________________ Date:_______________________________________ ______Mark:_____________________________

Тема: Урок як основна форма навчально-виховного процесу з англійської мови

Мета:Набути теоретично обґрунтованого уявлення про урок ІМ як основну форму навчально-виховного процесу з цього предмета, оволодіти методичними вмін­нями, необхідними для його планування та аналізу.

Завдання:

► Ознайомтеся з вимогами до уроку ІМ щодо його цілей, структури, методичного змісту та організації.

► Вивчіть термінологію з проблеми.

► Навчіться:

· характеризувати вимоги до уроку ІМ;

· визначати місце певного уроку в системі уроків за однією темою;

· формулювати цілі уроків;

· визначати компоненти структури уроку;

· характеризувати об'єкти загального і поглибленого аналізу уроку.

Зміст теми

Урок як основна організаційна одиниця навчального процесу.

Вимоги до уроку ІМ: мовленнєва спрямованість, комплексність, висока активність розумово-мовленнєвої діяльності учнів, різноманітність форм роботи, мотиваційне забезпечення навчальної діяльності, зразковість та нормативність мовлення вчителя на уроці.

Типи уроків ІМ за критерієм спрямованості на формування мовленнєвих навичок чи вмінь. Компоненти внутрішньої організації уроку: мовленнєва зарядка, тренування та практика у мовленні, систематизація вивченого тощо.

Зміст і функції структурних частин уроку: його початку, основної та заключної частин.

Підготовча робота вчителя до уроку, її складники. Формулювання цілей уроку. Вимоги до плану-конспекту уроку.

Загальний аналіз уроку ІМ.

Питання для опрацювання та література

1. Типологія уроків ІМ.

■ Методика ... 2002. - С.238-241-243.

Завдання:Обґрунтуйте критерії поділу уроків ІМ на типи та види за критерієм спрямованості на формування мовленнєвих навичок чи вмінь, конкретизуйте типологію уроків з точки зору використання фонограми на уроці.

2. Структура уроку ІМ. Зміст уроку ІМ.

■ Методика ... 2002. - С. 243-246.

■ Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2005. – С. 103-124, 125-139.

Завдання:Охарактеризуйте форми проведення початку уроку, зверніть увагу на функції та зміст кожної частини уроку. Поясніть, як детерміну­ється структура уроку в залежності від його типу.

3. Специфіка уроку ІМ та Вимоги до уроку IM.

■ Методика ... 2002. - С. 234-238.

Завдання:Охарактеризуйте вимоги до уроку ІМ в початковій школі, обґрун­туйте їх зв'язок з цілями, змістом, технологією навчання цього предмета у школі.

4. Підготовка вчителя до уроку ІМ. Формулювання цілей уроку. Вимоги до плану-конспекту уроку.

■ Методика ... 2002. - С. 246-249.

Завдання:Охарактеризуйте етапи підготовчої роботи вчителя до уроку, розкрийте специфіку кожного з них.

5. Аналіз уроку ІМ.

■ Методика ... 2002. - С.246-249.

Завдання:Охарактеризуйте об'єкти загального методичного аналізу уроку.

Зміст лекції

1. Типологія уроків ІМ.

Педагогічна наука розглядає процес навчання як свідому й цілеспрямовану сумісну діяльність учителя на учнів. В сучасній школі ця діяльність здебільшого проходить в рамках уроку, який доповнюється самостійними заняттями вдома, позакласною роботою та факультативними заняття­ми з предмета.

В історії освіти урочна система була найбільш ранньою системою організації навчання. Вона має безумовні позитивні якості такі, як чітка організаційна структура, економічність, простота управління. Проте для неї характерні й негативні моменти: недостатнє врахування індивідуальних відмінностей учнів, надто жорстка організаційна структура, що ускладнює підтримання зв'язку з життям, практикою буття тощо. Урочна система витримала випробування життям протягом кількох століть і, незважаючи на гостру критику, збереглася до цього часу у всьому світі.

Типи уроків АМ

Уроки, спрямовані на формування мовленнєвих навичок користування мовним матеріалом • подача нового матеріалу • тренування з метою використання нового матеріалу в різних видах мовленнєвої діяльності Уроки, спрямовані на розвиток мовленнєвих умінь • тренування з метою підготовки до мовленєвої діяльності • практика в мовленнєвій діяльності

2. Структура уроку ІМ та Зміст уроку ІМ

Структура визначається змістом уроку і місцем у циклі уроків та зумовлюється сукупністю закономірностей його внутрішньої організації, згідно яких компонуються його етапи.

Зміст уроку складають навчальний матеріал і дії з ним, спрямовані на вирішення запланованих задач.

Розглянемо внутрішню організацію уроку ІМ. В цілісній структурі уроку виділяються початок, основна та заключна час­тини уроку.

Початок уроку складається з організаційного момен­ту, мовленнєвої / фонетичної зарядки, повідомлення завдань уроку, стимулювання потреби й інтересу учнів до їх виконання (мотивації навчальної діяльності), які забезпечуються рядом дій учителя, а саме: показом ближньої перспективи рішення даної задачі; підготовкою учнів до певного набору дій; створення відповідного емоційно-психологічного настрою до конкретного виду мовленнєвої, ігрової або пізнавально-практичної діяльності.

Отже початок уроку має реалізувати такі функції:

1) організувати клас до активної роботи на уроці, до співпраці;

2) створити іншомовну атмосферу з метою переведення учнів на іншомовну мовленнєву діяльність;

3) "настроїти" артикуляційний апарат і спри­яти запуску іншомовного мовленнєвого ритму як перед­умови фонетично правильного оформлення наступних мовленнєвих дій учнів на уроці. Адже, за даними спеціальних досліджень, збудження мовленнєвого ритму є першим кроком до іншомовного мовлення.

В основній частині уроку вирішуються заплановані практичні задачі (у взаємозв'язку з освітніми, розвиваючими та виховними). Отже ця частина уроку присвячена ознайомленню з новим мовним матеріалом, автоматизації дій його вживання на рівні фрази та понадфразової єдності, узагальненню вивченого, контролю мовленнєвих навичок і вмінь. Найбільший відсоток часу основної частини уроку, звичайно, займає вправляння, тобто тренування і практика в мовленнєвій діяльності. Характер тренування чи практики залежить від поставленої учителем задачі (задач) уроку.

Кінець уроку повинен підсумовувати те, чого було досягнуто на уроці. Його компонентами є повідомлення домашнього завдання та підбиття підсумків проведеної роботи. Вчитель дає оцінку діяльності учнів, заохочує найактивніших. Але заохочення повинно бути висловлене в такій формі, щоб воно сприймалося учнями як досягнення всього колективу.

Вимоги до домашнього завдання:

 • спрямованість на формування мовленнєвих навичок і мовленнєвих умінь;
 • підготовленість змістом уроку;
 • посильність за змістом;
 • раціональність за обсягом;
 • самостійність виконання.

Шляхи підвищення ефективності домашнього завдання:

· диференціація завдань;

· індивідуальний підхід до учнів у виборі завдань;

· використання фонограми, відеофонограми, комп’ютерної програми;

· використання домашніх завдань на друкованій основі;

· використання відповідей/ключів для самоконтролю.

Результативність уроку значною мірою зумовлена характером внутрішньої структури уроку, тобто поєднанням та координацією практичних задач в основній частині, що створює внутрішній стрижень уроку. Тому при визначенні внутрішньої структури уроку слід керуватися правилами, які відбивають психолого-дидактичні та лінгвометодичні закономірності навчання іноземної мови учнів початкових класів.

3. Специфіка уроку ІМ в початковій школі. Вимоги до уроку IM

Як відомо, у відповідності до вимог дидактики урок у початковій школі повинен враховувати передусім дані вікової психології. Він має бути науковим за характером змісту навчального матеріалу та засобами його засвоєння, враховувати специфіку предмета, вимоги Держстандарту і чинної програми, забезпечувати єдність навчання, освіти, виховання й розвитку особистості дитини.

Зважаючи на ці вимоги у загальнодидактичному плані урок у початковій школі повинен характеризуватися:

 • динамічністю,
 • цілеспрямованістю,
 • чітким розподілом часу,
 • взаємозв'язком навчальної діяльності з ігровою,
 • емоційною насиченістю,
 • опорою розумових дій на дії практичні,
 • поступовим переходом від співробітництва з учителем до самостійності роботи.

Урок ІМ як основна організаційна одиниця навчального процесу є його частиною і водночас самостійною, цілісною ланкою. До нього ставляться ті ж загальнодидактичні й методичні вимоги, що й до всього навчального процесу. В ньому синтезують­ся закономірності навчання, органічно взаємодіють цілі, зміст та методи. Він реалізує методичну концепцію, покладену в основу навчання. Тому питання уроку звичайно розглядають разом з питаннями методики та організації системи уроків. Розглянемо вимоги до уроку ІМ, що випливають з цілей, змісту та технології навчання цього предмета у школі:

1) Мовленнєва спрямованість уроку ІМ

Визначення мовленнєвої діяльності як основного об'єкта навчання передбачає формування чотирьох видів цієї діяльності - слухання, говоріння, читання, письма на уроці ІМ. Для досягнення цієї мети необхідна, по-перше, практична орієнтація уроку, тобто переважання вправляння у спілкуванні над повідомленням знань та їх осмисленням. Кожен урок повинен мати конкретні практичні цілі, спрямовані на формування мовленнєвих навичок та вмінь. По-друге, мовленнєва спрямо­ваність уроку означає комунікативний характер вправлення. Такі вправи як повторення за вчителем, переклад, складання речень за зразком, переказ тексту і т.п. мають бути також підпорядковані комунікативним цілям. Комунікативне вправляння - це завжди мовленнєва діяльність в нових ситуаціях з певною метою. Виконуючи комунікативну вправу, учень вирішує задану вчителем мовленнєво-розумову задачу, його мовлення пов'язане з конкретною природною або створеною штучно ситуацією спілкування.

Комунікативна атмосфера повинна пронизу­вати весь урок, починаючи з повідомлення вчителем завдань уроку ("Сьогодні ми поговоримо про те, як можна відпочити на канікулах, прочитаємо казку, навчимося виражати прохання англійською мовою") і закінчуючи підсумком уроку, коли вчитель оцінює роботу учнів, наголошуючи на їх досяг­неннях саме в оволодінні комунікацією.

2) Комплексність уроку

Ця особливість уроку зумовлена природою мовлення: у мовленні всі види діяльності взаємодіють, сприяють формуванню один одного. Отже на уроці ІМ всі рівні мови - фонетичний, лексичний, граматичний - вивчаються взаємо­пов'язано, взаємозумовленим є й навчання видів мовленнєвої діяльності. Так, кожна доза мовного матеріалу повинна опрацьовуватись в усіх видах мовленнєвої діяльності. Наприклад, засвоюючи структуру активного граматичного мінімуму, необхідно передбачити вправи з аудіювання, говоріння, читання та написання цього явища. Для засвоєння структури пасивного граматичного мінімуму необхідна практика в читанні чи аудіюванні. Це проте не означає, що на уроці в однаковій мірі розвиваються усі види мовленнєвої діяльності. Один чи два з них будуть переважати над іншими.

3) Іноземна мова є метою і засобом навчання

Ця вимога до уроку пов'язана з використанням засобів мовної наочності для оволодіння діяльністю на ІМ, що реалізується завдяки мовленню вчителя. Мовлення вчителя виконує дві важливі функції.

По-перше, воно використовується для організації вчителем навчання та виховання на уроці. Отже воно повинно бути виразним, переконливим, грамотним, економним.

По-друге, мовлення вчителя ІМ на відміну від вчителів інших предметів є засобом навчання, тобто зразком для наслі­дування, опорою, котру може використати учень, стимулом, що спонукає до мовлення. Отже воно має бути зразко­вим, тобто нормативним; автентичним, тобто саме так у даній ситуації сказав би носій мови; адаптивним; тобто відповідати можливостям та мовленнєвому досвіду учнів; різноманітним за засобами вираження думки.

Створення іншомовної атмосфери на уроці має стати одним із завдань учителя ІМ, тому він повинен прагнути до ведення уроку виключно ІМ. Спочатку доцільно перекладати учням свої розпорядження на рідну мову, а з часом обмежити її використання тільки найнеобхіднішими ситуа­ціями /Див. словничок вчителя /. Проте при значущості мовлення вчителя воно не повинно займати більше 10 % часу уроку. Решта часу повинна бути віддана мовленню учнів.

4) Висока активність розумово-мовленнєвої діяльності учнів

Ефективність уроку визначається ступенем розумово-мовленнєвої активності учнів, тому завдання вчителя полягає у залученні їх до активної внутрішньої розумової і зовнішньої мовленнєвої діяльності та підтримані її протягом уроку. До факторів, що стимулюють розумово-мовленнєву діяльність, відноситься використання змістовного та інформативного навчального матеріалу, що відповідає інтелектуальному розвитку учнів; завдань, що спонукають учнів до вирішення комунікативних задач, до висловлювання власних думок; прийомів навчання, що дають можливість кожному учню брати безпосередню участь у мовленнєвій діяльності та максимально збільшують їх активний час на уроці (самостійна робота, колективні форми навчання тощо).

Стимулювання активності учнів має бути пов'язаним з розвитком у них мовленнєвої ініціативи. Це означає, що домінувати на уроці повинен учень, а не вчитель. Така вимога відпо­відає особистісно-діяльнісному підходу, згідно з яким у центрі навчання знаходиться суб'єкт-учень. Учитель в контексті цього підходу організує, спрямовує і коректує навчальний процес, виходячи з інтересів учня, його рівня знань та умінь.

5) Різноманітність форм роботи учнів

З огляду на сучасну тенденцію навчання, за якою учень розглядається як суб'єкт навчальної діяльності, актуальним є застосування таких її форм, що інтенсифікують навчання, спонукають до активної роботи кожного учня і разом з тим дають йому можливість самому регулювати темп та умови виконання діяльності. Вимога різноманітності форм роботи є особливо важли­вою для навчання усного мовлення, адже на відміну від аудіювання і читання, які легко організували як синхронну діяльність, усне мовлення потребує взаємних контактів, які й повинен забезпечити вчитель на уроці.

Особливий ефект у цьому смислі дає поєднання індивідуальних форм роботи з колективними. До індивідуальних форм відносять роботу у фронтальному режимі (відповіді учнів по черзі), опитування окремих учнів, індивідуально-масове тренування (самостійне синхронне виконання завдань з аудіювання, читання, письма, а також говоріння у режимі "учень-диктор", проговорювання або читання хором за вчителем чи диктором). Колективні форми роботи охоплюють колективно-масове тренування в парах без змін або зі зміною партнерів (напр., прийоми "шеренги", "натовп") та в малих групах від трьох до п'яти учасників (самостійне синхронне виконання вправ учнями у двійках, трійках і т.д.), хорове реплікування в режимі група-група, група - один учень, один учень - група. Колективні форми роботи учнів є перспективними для навчання спілкування. Вони не тільки збільшують активний час діяльності учнів, але й знижують стан тривожності, допомагають подолати боязнь помилок, формують в учнів почуття колективізму.

6) Мотиваційне забезпечення навчальної діяльності

Мотивація, під якою розуміють спонукальні сили до вивчення ІМ, зумовлена суб'єктивним світом учня, вона визначається його власними бажаннями, пристрастями, особистісною зацікавленістю учня у навчанні. На уроці ІМ мотивація забезпечується рядом факторів.

По-перше, матеріал, що використовується на уроці, повинен бути цікавим, відповідати смакам та уподобанням учнів. Це може бути не тільки цікавий текст, але також сучасна пісня, поезія, гумор тощо.

По-друге, прийоми роботи з навчальним матеріалом повинні приваблювати учнів. Цьому сприяють колективні форми роботи, де учень відчуває себе суб'єктом спілкування, навчальні ігри (ігри-конкурси, змагання, ігри на здогадку, рольові ігри, буквені ігри, рухові ігри і т.п.), що ставлять учнів у життєву ситуацію, проблемні завдання до вправ, що сприяють інтелектуальному розвитку учня.

По-третє, учень повинен усвідомлювати рівень своєї успішності у вивченні ІМ, бо це викликає задоволення собою, відчуття прогресу в учінні. Успішність учіння досягається доступними та посильними навчальними завданнями, її оцінкою з боку вчителя та учнів. Щоб завдання було посильним, учень повинен мати можливість скористатися зразком виконання дії, необхідними опорами, ключами для самокорекції, що може забезпечуватись використанням різноманітних допоміжних засобів навчання, як нетехнічних, так і технічних. Оцінку успішності учня не слід ототожнювати виключно з балом. Учитель має широко використовувати заохочувальні репліки оцінного характеру типу: That's excellent work.That's a good start.You're really trying hard. Таке позитивне підкріплення на уроці сприяє росту інтересу до предмета, викликає впевненість у собі.

По-четверте, на мотивацію навчання позитивно впливає сприятливий психологічний клімат на уроці. Атмосфера спокійної врівноваженості, взаємної довіри, відчуття рівноправності, партнерства у спілкуванні викликає в учнів задоволення від навчального процесу, бажання брати в ньому участь. Сприятливу дію справляють також моменти релаксації (музичний фон, фізкультпаузи), що знімають втому в учнів, підвищують їх загальний тонус і, таким чином, перешкоджають спаду мотивації.

Знання вчителем вищезгаданих мотиваційних засобів та їх застосування може гарантувати успішне навчання ІМ.

4. Підготовка вчителя до уроку ІМ. Формулювання цілей уроку. Вимоги до плану-конспекту уроку.

Результативна організація уроку АМ в початковій школі вимагає дотримання ряду умов планування. Урок розглядають як певну ланку в системі занять навчального циклу. Займаючись АМ в рамках відповідного навчального циклу, учні послідовно здійснюють ознайомлення з новим навчальним матеріалом; тренування для формування навичок та вмінь; вживання даного матеріалу в мовленні в процесі самостійного рішення комунікативних задач в аудіюванні, говорінні, читанні та поступово письмі.

Вчитель відповідно виконує організаційну, навчаючу та контролюючу функції. Такою є функціональна взаємодія вчителя й учнів в навчальному процесі з АМ. Вона повинна отримати відображення в формулюванні цілей, а потім і задач уроку. Цілі уроку відображають той кінцевий рівень, до якого слід привести учнів в результаті навчання. Формулювання цілей носить загальний характер, а задач – більш конкретний. Наприклад:

Цілі: формувати лексичні навички учнів; формувати граматичні навички; розвивати вміння аудіювання іншомовних текстів. Задачі: ознайомити учнів з новою лексикою по темі «Іграшки» (перераховуються нові ЛО) і навчити учнів вживати цю лексику в мовленні на рівні фрази в ході виконання ігрових вправ; ознайомити учнів з мовленнєвими зразками I’ve got… What have you got? І навчити вживати їх на рівні мікродіалогу в ситуації “В магазині іграшок ”; навчити учнів аудіювати текст “Bill’s Family” в звукозапису. Якраз задачі визначають структуру уроку і конкретні види роботи на кожному його етапі.

При поурочному плануванні завдання вчителя полягає в тому, як на даному конкретному уроці організувати процес навчання та виховання. Цілі навчання та загальний зміст уроку цього циклу відображені в тематичному плані, отже, необхідна подальша конкретизація змісту на­вчання, етапів уроку, відбір конкретного навчального матеріалу, прийомів навчання, розробки вправ, засобів навчання, дидактичного матеріалу. Вчитель повинен усвідомити призначення кожного елемен­та уроку, його взаємодію з іншими елементами уроку.

В поурочному плані конкретизуються/розробляються:

· цілі навчання на уроці;

· зміст етапів уроку;

· прийоми навчання;

· вправи;

· допоміжні засоби навчання;

· завдання додому.

Підготовча робота вчителя до урокуздійснюється послідовно і вклю­чає:

· аналіз змісту матеріалу,

· визначення типу уроку,

· формулювання цілей уроку,

· поетапний розподіл навчального матеріалу,

· визначення часу на його опрацювання,

· розробку вправ,

· складання плану-конспекту уро­ку,

· підготовку засобів навчання.

Аналіз змісту матеріалу починається з уточнення місця уроку в системі уроків і встановлення його зв'язків з попереднім та наступними уроками. Зміст уроку визначений тематичним планом, але його по­трібно скоректувати, враховуючи результати попередніх уроків.

Визначення місця урокув курсі навчання та аналіз змісту матеріа­лу дають вчителю можливість сформулювати основні практичні цілі уроку. Загальноосвітня, розвиваюча та виховна цілі конкретизуються у зв'язку з практичними. Визначаючи практичні цілі конкретного уроку, вчитель може по­ставити одну головну мету та дві супутні. Головна мета, звичайно, по­в'язана з розвитком мовленнєвих навичок і вмінь, тому на уроці учні повинні не лише засвоювати матеріал, але й вправлятися в іншомовній діяльності. Практичні цілі можуть дробитися на окремі завдання в ме­жах певних етапів уроку. Цілі уроку повинні точно визначати на що потрібно звернути увагу в ході роботи: на показ та пояснення мовного матеріалу, на формування навичок, на розвиток умінь тощо.

Готуючись до планування уроку, вчитель також проводить аналіз матеріалуз точки зору труднощів, які він може викликати в учнів. При цьому вчитель прогнозує можливі помилки учнів у ході наступної ро­боти з цим матеріалом, намічає необхідну послідовність дій щодо їх подолання.

Враховуючи конкретні завдання і зміст уроку, важливі психолого-педагогічні фактори, вчитель визначає структуру урокута відповідні прийоми і форми роботи.

Не слід перевантажувати урок різними формами роботи, оскільки вони, так само як і одноманітні вправи, спричиняють швидку стомлю­ваність учнів. Вчитель повинен прагнути розвивати активну розумову діяльність учнів, їх фантазію, кмітливість. Проте не слід забувати, що творчі завдання потребують старанної підготовки, точного відбору та дозування матеріалу, чіткої його організації, розробки прийомів стиму­ляції та активізації учнів.

Завданням учителя є створення природних переходіввід однієї час­тини уроку до іншої і від одного виду вправ до іншого. Роль таких "місточків" можуть виконувати бесіда з учнями, що переключає їх на інше завдання, коротке дотепне оповідання, ілюстрація, етикетний діа­лог тощо. Отже, кожний з етапів уроку має свій "організаційний мо­мент", що готує даний етап. Його функція — орієнтування учнів на наступну роботу, мотивація їхньої діяльності, повідомлення про те, чим будуть займатися учні та що для цього слід зробити. Важливо також націлити учнів на результат їх діяльності, якого вони повинні досягти в кінці уроку чи певного етапу.

Потім учитель розподіляє часу хвилинах на кожну частину уроку. Без урахування умов навчання важко навести співвідношення між різни­ми етапами уроку. Воно не є стабільним. Проте методично обґрунтованим слід вважати такий розподіл часу, при якому більша його частина припадає на усне мовлення.

Нарешті вчитель продумує та готує наочні посібники,роздатковий матеріал, підбирає технічні засоби навчання та складає план-конспект уроку.

План-конспект урокуможе бути коротким і розгорнутим. Старанно розроблений конспект уроку сприяє чіткому проведенню цього уроку. На початку конспекту вказується дата проведення уроку, його порядко­вий номер, група/клас учнів, тема, підтема, цілі, а потім послідовно вик­ладається хід уроку у вигляді докладного сценарію: спочатку вступна частина, потім основна та заключна частини.

5. Аналіз уроку іноземної мови. Схема загального аналізу уроку англійської мови.

Високий професіоналізм, педагогічна майстерність учителя досягаються не лише у процесі систематичної, вдумливої, творчої підготовки до своїх уроків, але й за рахунок проведення аналізу та узагальнення досвіду колег, збагачення на цій основі своєї практики ефективними прийомами навчання. Уміння спостерігати та аналізувати педагогічний процес є професійно необхідним для кожного вчителя. Воно складає основу успішної реалізації дослідницької функції вчителя, а також є базою для оволодіння самоаналізом, що є запорукою високого професіоналізму.

Аналіз урокуіноземної мови вимагає як всебічних знань про урок, так і спеціальних умінь його спостереження та оцінювання. Складність аналізу уроку полягає не тільки в багатоплановості останнього, але й успецифічності окремих його компонентів і типів. Проте існують певні характеристики, які є обов'яз­ковими для кожного уроку іноземної мови. Це насамперед відповідність конкретного уроку основним вимогам до урокуіноземної мови, зумовленим специфікою цілей, змісту і технології навчання саме цього предмета в середніх навчальних закладах. Реалізація вчителем саме цих вимог повинна стати об'єктом загального аналізу уроку іноземної мови, метою якого є цілісна оцінка уроку через призму його особливостей, в однаковій мірі притаманних усім типам уроків. До таких вимог відносяться:

1. Цілеспрямованість уроку (Визначити тему, тип уроку. Назвати цілі (практичні, виховні, загальноосвітні, розвиваючі). Встановити відповідність поставлених цілей типу уроку та його місцю в тематичному циклі уроків)

2. Структура та зміст уроку (Зафіксувати етапи урокув їх послідовності. Встановити відповідність прийомів навчання цілям уроку. Оцінити раціональність співвідношення тренувальних і мовленнєвих вправ. Визначити ровиваючу, виховну і освітню цінність мовленнєвого матеріалу уроку і вправ, їх відповідність віковим інтересам учнів. Назвати допоміжні засоби навчання, що використовувалися, оцінити їх доцільність та ефективність)

3. Активність учнів на уроці (Визначити форми взаємодії вчителя та учнів на уроці, їх місце (на якому етапі, для виконання яких завдань) та ефективність. Назвати прийоми стимулювання мовленнєвої і розумової активності учнів)

4. Мовленнєва поведінка вчителя (Відповідність мовлення вчителя мовній нормі, його адаптованість до рівня мовної підготовки учнів і вимог шкільної програми. Ступінь володіння виразами класного вжитку. Оцінити чіткість і доступність формулювання вчителем завдань для учнів. Доцільність використання рідної мови на уроці. Співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці)

5. Результативність уроку (Підсумувати те, чого навчилися учні на уроці. Визначити відповідність рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь поставленим цілям. Оцінити своєчасність і чіткість пояснення домашнього завдання, аргументацію оцінок

6. Рекомендації щодо удосконалення уроку. Залежно від результатів уроків сформулюйте конкретні поради щодо:

 • поліпшення вибору методичних прийомів навчання
 • забезпечення вмотивованості і мовленнєвої спрямованості вправ
 • удосконалення організаційних форм уроку
 • раціональність використання допоміжних засобів навчання
 • поліпшення мовленнєвої поведінки вчителя

NAME:____________________________________________Group:___________________________ Date:_______________________________________ ______Mark:_____________________________

Тема: Урок як основна форма навчально-виховного процесу з англійської мови

Практичні завдання

Завдання 1:Озвучення базової термінології з проблеми. Ознайомтеся з глосарієм методичних термінів, запам’ятайте їх. (Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальн. посібник. – К.: Арістей, 2005. – С. 176-214.)

Завдання 2: У поданій нижче таблиці позначте буквою “П” постійні компоненти уроку, а буквою “З” - змінні.

Частини уроку Компоненти уроку Відповідь
І. Початок уроку. Введення в іншомовне середовище 1. Організаційний момент 2. Мовленнєва або фонетична зарядка 3. Повідомлення теми та мети уроку, мотивація навчальної діяльності _______________________________________
ІІ. Основна частина уроку 4. Актуалізація опорних знань (Перевірка домашнього завдання) 5. Подача нового матеріалу 6. Тренування у мовленні 7. Пауза для релак­сації. 8. Практика у мовленні 9. Систематизація вивченого 10. Контроль навичок та вмінь а) поточний б) тематичний, підсумковий _______________________________________ ___________________________________________________________________________________________
ІІІ. Заключна частина уроку 11. Пояснення домашнього завдання 12. Оцінювання навчальних досягнень учнів 13. Підсумки уроку _______________________________________

Завдання 3:Заповніть пропуски поданими нижче словами:

У ході основної частини уроку вирішуються його головні 1_е_завдання_. Основна частина уроку включає такі компоненти: 2_____________ нового матеріалу, 3___________ учнів у вживанні цього матеріалу в мовленні; 4_____________ в мовленнєвій діяльності; 5____________ засвоєного матеріалу та 6__________________ мовленнєвих навичок і вмінь.

Найбільшу частину уроку займають 7_____________ вправи та 8_______________ у мовленнєвій діяльності. Характер тренування чи практики буде залежати від поставленої учителем 9___________ уроку. Важливо пам’ятати, що мета уроку має бути реалізована у 10______________ вправ, до якого органічно входять як 11____________ (для формування навичок), так і 12______________ (для розвитку вмінь) вправи. Завершуючи урок, учитель підсумовує 13____________ учнів, мотивує та виставляє 14_______________, роз’яснює 15____________ 16____________. При формулюванні домашнього завдання важливо передбачити також його 17________________ на 18_________________, короткі 19_____________ щодо способів його 20___________________ та оформлення.

а) інструкція є) дошка й) мета

б) виконання ж) подача к) комплекс

в) запис з) тренування л) домашній

г) оцінка и) практика (двічі) м) тренувальний

д) успіх і) систематизація н) умовно-мовленнєвий

е) завдання (двічі) ї) контроль о) мовленнєвий

1 е, 2……., 3…….., 4……..., 5…….., 6…….., 7…….., 8…….., 9…….., 10……...,

11……., 12…….., 13……..., 14……., 15……., 16…….., 17……., 18…….., 19……, 20…… .

Завдання 4:Ознайомтесь із запропонованими планами-конспектами уроків англійської мови (с.25-28; с.42-46; с.49-54 (ІІІкурс); с.54-58 (ІІІ курс) і виконайте такі завдання:

 • визначте тип кожного уроку та його цілеспрямованість; встановіть відповідність змісту уроку визначеним цілям;
 • назвіть етапи уроку, обґрунтуйте їх послідовність і взаємозв'язок;
 • підтвердіть відповідність запропонованих вправ практичним цілям уроку;
 • прокоментуйте прийоми активізації роботи учнів на уроці та доцільність запропонованих засобів навчання;
 • доведіть, що матеріал та організаційна діяльність учнів на уроці відповідають віковим характеристикам учнів початкової школи;
 • будьте готові продемонструвати їх на практичних заняттях.

Завдання 5:Опрацюйте тематичний матеріал ‘Class Management and Types of Interaction’ та підготуйте презентації у групах. Будьте готові продемонструвати їх на практичних заняттях. (Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальн. посібник. – К.: Арістей, 2005. – С. 103-124.)

Група 1 The teacher’s role (pp.103-104)

Група 2 Group dynamics (pp.104-105)

Група 3 Whole-Class Work (Lockstep) (pp.105-106)

Група 4 Whole-Class Activities (pp.107-108)

Група 5 Example of a story-telling lesson (pp.108-110)

Група 6 Pair work (pp.110-114)

Група 7 Group work (pp.114-116)

Завдання 6: Опрацюйте тематичний матеріал ‘Class Management and Types of Interaction’ & ‘Planning Lessons’ та підготуйте презентації у групах. Будьте готові продемонструвати їх на практичних заняттях. (Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальн. посібник. – К.: Арістей, 2005. – С. 103-124, 125-139.)

Група 1 Role Play (pp.116-117)

Група 2 Individual work (pp.118-119)

Група 3 Seating possibilities (pp.119-121)

Група 4 Classroom language (pp.121-122)

Група 5 Planning Lessons. Planning stages & Teaching Materials (pp.125-126)

Група 6 Lesson planning principles, aims and objectives (pp.126-128)

Група 7 The Shape of the lesson (pp.129-133)

Завдання 7:Перевірте, чи володієте ви тематичним матеріалом (А) та виконайте тест (Б).

Завдання 8: Спостереження й аналіз уроку англійської мови.

1. Інструктаж:Під час спостереження визначити структуру та етапи уроку, час, відведений на кожну частину уроку. Визначити методи і прийоми роботи вчителя, а також засоби навчання. Поспостерігати, як вчитель реалізує навчально-виховну мету уроку, працює над розвитком особистості дитини. Вчитись робити аналіз показового уроку згідно схеми.

2. Записати хід уроку. Спостереження запишіть у вигляді таблиці, наприклад:

Спостереження уроку англійської мови, проведеного в______________ класі ЗОШ №__________

“_________”____________ 201__року.

Урок проводив вчитель (методист):______________________________________________________

Тема уроку:__________________________________________________________________________

Мета уроку:__________________________________________________________________________

Етапи уроку Зміст Примітка
Назва етапу, його мета Діяльність учителя, учнів, форми їх взаємодії Результати спостереження
1. Фонетична зарядка Мета: вдосконалення навичок вимови, розвиток умінь аудіювання 1. Учитель пред’являє звукозапис вірша і спрямовує увагу учнів на звуки / /, / / (жестом) 2. Учні уважно слухають 3. Учні повторюють вірш за вчителем 1. Не всім дітям вдається відтворити звуки / /, / / 2. Учитель більше уваги приділяє невстигаючим учням 3. Повторення вірша кожним учнем забирає багато часу на уроці

3. Обговорення показового уроку згідно схеми.

Схема аналізу уроку англійської мови


1. Цілеспрямованість уроку

2. Структура та зміст уроку

3. Активність учнів на уроці

4. Мовленнєва поведінка вчителя

5. Результативність уроку

6. Рекомендації щодо удосконалення уроку.


План-конспект уроку англійської мови у 3 класі

Тема:"Flat"

Цілі уроку:

Практична:

 • ознайомити учнів з інтонаційними моделями наказу і прохання, низхідним та висхідним тонами;
 • формувати інтонаційну навичку учнів, тренувати у вживанні наказових речень, прохань;
 • розвивати інтонаційний слух молодших школярів;
 • навчити наказувати і прохати допомоги щодо хатніх обов’язків, запитувати та розповідати про свої (своїх друзів) помешкання, домашні обов’язки.

Освітня:

 • формувати філологічну компетенцію, вчити порівнювати інтонаційні моделі рідної та англійської мов, розвивати розумові операції зіставлення, порівняння, аналізу та узагальнення, формувати новий іншомовленнєвий динамічний стереотип;
 • розширювати кругозір в межах теми.

Розвиваюча:

 • розвивати індивідуальні психологічні особливості учнів: увагу, спостережливість, обсяг оперативної та довготривалої слухової/зорової пам'яті, фонематичний та інтонаційний слух, гнучкість артикуляційного апарату, швидкість сприйняття, мовну здогадку та мовленнєву реакцію.

Виховна:

 • виховувати культуру спілкування, ввічливість, повагу один до одного, ініціативність, культуру інтелектуальної праці;
 • виховувати любов до праці, охайність.

Обладнання: підручник, звукозапис, тематичні малюнки, анкета-інтерв’ю, таблички.

Література:

 • In-Service Curriculum and Development Course for English Language Teacher's. -The British Council.- Kyiv, 2002. - 267 с.
 • Дворжецкая М.П. Обучение выразительному чтению на английском языке.- Киев, ‘Радянська школа’, 1986. – 101 с.

Схематичний план уроку

1. Введення в іншомовну атмосферу. Повідомлення практичної мети. -1 хв.

2. Фонетична зарядка - 2 хв.

3. Подача нових інтонаційних моделей. - 10 хв.

Демон­страція інтонаційних моделей,пояс­нення їх комунікативного значення.

Прослуховування діалогів з різними інтонаційними моделями і вико­нання розпоряд­жень учителя.

Озвучення діалогічних єдностей: прохання-реагування.

4. Автоматизація дій учнів з новими інтонаційними моделями. - 15 хв.

Заповнення пропусків дієсловами руху.

Виконання вправ на впізнавання інтонаційних моделей.

Озвучення римівки з виконанням рухів (пауза для релак­сації).

Виконання вправ на диференціацію інтонаційних моделей.

Співвіднесення ЛО, складання наказових речень, показ дії учнями в парах.

Відтворення інтонаційних моделей з опорою на таблицю та вправляння на закінчення мовленнєвого зразка.

Відтворення інтонаційних моделей в мікро діалогах рольової гри.

Відтворення інтонаційних моделей в висловлюваннях учнів на рівні понадфразової єдності з опорою на повнy вербальнy опорy - логіко-синтаксичну схему та зразок у звуковому варіанті (мовлення учителя) в режимі – робота в парах.

5. Тренування в інтонуванні різних моделей. - 10 хв.

Виконання вправ на імітацію та підстанов­ку.

Виконання вправ на трансформацію з опорою на інтерв’ю.

6.Пояснення домашнього завдання. Підсумки уроку. Оцінювання навчальних досягненьучнів.2хв

 

 

Етап. Прийом. Зміст роботи
Етап 1. Введення в іншомовну атмосферу. Повідомлення теми та мети, мотивація навчальної діяльності. Прийом 1: Бесіда з учнями. Прийом 2: Фонетична зарядка. Слухання короткого тексту, здогадка і озвучування назви. Етап 2. Подача нових інтонаційних моделей. Прийом 1: Демон­страція інтонаційних моделей, пояс­нення їх комуніка- тивного значення. Прийом 2:Прослуховування діалогів з різними інтонаційними моделями і вико­нання розпоряд­жень учителя.   Прийом 3: Озвучення діалогічних єдностей: прохання-реагування.   Етап 3. Автоматизація дій учнів з новими інтонаційними моделями. Прийом 1: Заповнення пропусків дієсловами руху. Прийом 2: Виконання вправ на впізнавання інтонаційних моделей. Прийом 3: Озвучення римівки з виконанням рухів (пауза для релак­сації). Прийом 4: Виконання вправ на диференціацію інтонаційних моделей.     Прийом 5: Співвіднесення ЛО, складання наказових речень, показ дії учнями в парах.   Прийом 6: Відтворення інтонаційних моделей з опорою на таблицю та вправляння на закінчення мовленнєвого зразка.   Прийом 7: Відтворення інтонаційних моделей в мікро діалогах рольової гри.   Прийом 8: Відтворення інтонаційних моделей в висловлюваннях учнів на рівні понадфразової єдності з опорою на повнy вербальнy опорy - логіко-синтаксичну схему та зразок у звуковому варіанті (мовлення учителя) в режимі – робота в парах. Етап 4. Тренування в інтонуванні різних моделей. Прийом 1:Виконання вправ на імітацію та підстанов­ку.   Прийом 2:Виконання вправ на трансформацію з опорою на інтерв’ю.   Етап 5. Пояснення домашнього завдання. Прийом 1: Запис домашнього завдання в зошитах. Прийом 2: Оцінювання навчальних досягнень учнів та підсумки уроку. Т: Good morning, children. I'm glad to see you. How are you? I hope you are fine. Let's begin our English lesson. Turn to each other and smile to each other. Well done. T: Today we are going to continue speaking about our flats and houses – places we live in – our dwellings, and we will practise intonation patterns or models of orders and requests.   Т: Children, I’m sure you like fairy tales. Guess who I am speaking about – It’s a girl. She is as good as she is beautiful. She lives with her stepmother and two stepsisters. They are cruel to her, because she is more beautiful than they are. They make her scrub and clean all day long, and give her only rags to wear. At night she sleeps in the chimney corner. Because she is always covered with ashes they call her - What’s her name? – Yes, Cinderella. Ps:   T: Now listen to short dialogues and tell if the intonation of my pronunciation of Cinderella’s name is the same or different. 1. - Who's this? - Cinde \ rella. 2. - Who's this? Cinde / rella? - No, Red Riding \ Hood. Ps: T: Correct, with different. In English as well as in our native language there are two main intonation tones: Falling tone and Rising tone. Graphically they are marked as \ and /. Falling tone is used in declarative, imperative, exclamatory sentences, in special questions and greetings; Rising tone is used in requests and general questions. В англійській мові так, як і в рідній, існують дві основні інтонаційні моделі: спадна інтонація та висхідна. Графічно вони позначаються значками відповідно \ та /. Спадна інтонація використовується в розповідних, наказових та окличних реченнях, у спеціальних запитаннях та привітаннях: висхідна - у проханнях та загальних запитаннях.   T: Today we are going to practise instructions/orders and requests. T: Cinderella heard only instructions. Look at the blackboard. Listen and pay attention to the intonation. Repeat all togerther: Come \ here! Clean the \ kitchen! Sweep the \ floor! Dust the \ furniture! Do the washing \ up! Ps: T: Nobody says her magic word PLEASE. This word changes the intonation pattern. Let’s be polite! Let’s read together. Pay attention to the intonation. Come / here, please! Clean the / kitchen, please! Sweep the / floor, please! Dust the / furniture, please! Do the / washing up, please! Ps:   Т: Listen to the dialogues and guess where Cinderella is. Is she in the kitchen/in the hall/ in the bedroom? Who is she with? Is she with her father/stepmother or stepsisters? What intonation/tone do you hear? Falling or Rising? Where are the instructions/orders? Where are the requests?   1. – Cinde \ rella! Where’s my \ dress? - \ Here. In the \ wardrobe. - In the / wardrobe? \ Give it to me! - \ Yes, here you \ are. P: Cinderella is in the bedroom. She is with one of her stepsisters or with her stepmother. Instructions/orders. Falling tone.   2. – You can fix our \ hair for us! Be \ quick! - /Ready? Be \ careful! - \ Not yet. Just a \ minute. - / Why? \ Look! P: Cinderella is in the bedroom. She is with her stepsisters. They are in front of the mirror. Instructions/orders.   3. – Cinde \ rella! Clean the \ mirror! Sweep the \ floor! Clean the \ door! - Yes, sure. P: Cinderella is in the hall. She is with her stepmother. Instructions/orders.   4. – Can you put the cups on the / shelf, please? - Yes, of course. P: Cinderella is in the kitchen. She is with her father. Request. T: Look at the chart. Let’s read it together. Making Requests Responding Give me the …, please! Here you are. Can you please…? Yes, of course. Could you….? Yes, here you are. Will you ….please? Yes, sure. Ps: Т: Look at the blackboard. Guess the missing words and complete the instructions and the requests. Please stand up! Please 1.......down! Stand up again! And now 2.......down!   Listen to your teacher! 3.......at the door! Look at your friend! Now touch the 4....... !   Can you 5.......behind your chair, please? Will you jump up in the air? Could you 6.......your book, please? Will you touch your hair!   Clean the blackboard! Sweep the floor, please! Wash your desk! Can you open the door, please?   T: Well done! Now listen and check, pay attention to the intonation and count sentences with Rising tones – actually, they are requests.   T: So, how many sentences with Rise tones did you hear? Yes, 6.   Т: Now let’s repeat the rhyme together and act.     Т: Now listen to short dialogues. Clap your hands if the intonation is the same in both sentences of a dialogue. Don’t clap your hands if it is different. - Have you done the washing up, Cinderella? - Not yet. I'm still doing it. - Open the window, please! - I've already opened it. - What a beautiful picture! -You're right. I like it too. - Can you help me? - Shall I open the door? - Where is my ball dress? - In the wardrobe. Key1-, 2-, 3+, 4+, 5+. T: First let’s match the words/phrases in column A with those in column B. Then, ask your partner to mime them. Mind the falling tone!
1make a the beds
2 meet b the furniture
3 take out c my friends
4 dust d the plants
5 do e the rubbish
6 water f the washing up
7 clean g the carpet
8 vacuum h the cupboard
   

P1: Take out the \ rubbish! (P2 mimes the order). Ps

 

T: Use some of the phrases from the chart to complete my sentences. Mind the rising tone!

1 The bedroom is a mess. Can you ……….., please?

2 The bin smells really bad. Please ……………….

3 The plants are dying. Will you ….please?

4 There are no clean cups. Could you …….please?

Ps:

 

T: Let’s act out a scene from the fairy tale Cinderella. We’ll work in pairs. We need Cinderella and a Stepmother. Cinderellas, hold up your hands! Stepmothers, hold up your hands! Well done! First, try to copy their intonation without pronouncing words.

T: Cinderella! Clean the \ mirror! Sweep the \ floor! Clean the \ door! Water the

\ plants!

- Yes, sure.

Ps (without words): Cinderella! Clean the \ mirror! Sweep the \ floor! Clean the

\ door! Water the \ plants!

- Yes, sure.

T: O’k. Let’s do it with words.

Ps - Cinderella! Clean the \ mirror! Sweep the \ floor! Clean the \ door! Water the \ plants!

- Yes, sure.

T: Now we need Cinderella and her Father. Cinderellas, hold up your hands! Fathers, hold up your hands! Well done! First, try to copy their intonation without pronouncing words.

T: - Can you put the cups on the / shelf, please?

- Could you dust the / furniture, please?

- Sweep the / floor, please!

- Yes, of course.

Ps (without words): Can you put the cups on the / shelf, please?

- Could you dust the / furniture, please?

- Sweep the / floor, please!

- Yes, of course.

T: O’k. Let’s do it with words. Good!

 

Т: Listen to Cinderella’s dream. Try to copy Cinderella’s intonation without pronouncing words.

1. This is my \ house. - Ps (without words)

2. It’s clean and \ light.

3. Isn’t it / cosy?

4. There are lots of \ rooms in it.

5. I like to keep my house clean.

6. Can you / help me, please?

6. Could you put the cups in the /cupboard, please?

7. I’ve got too much work \ today.

8. Look in the \ wardrobe! My clothes are neat and \ smart.

9. Have you got a wardrobe with a / mirror?

10. Are your clothes neat and / smart?

 

T: Well, now turn to each other and share your dreams about your house/flat. There is the beginning in your textbooks. Let’s announce it. Who will read?

T: So, you are welcome to share your dreams about your house/flat.

Ps:

 

Т: Well done! Children, I’ll ask you to help me. Make my instructions warmer. You can also change the ending.

Т: Open the \ door.

Р1 Open the /door please.

Р2 Open the \window.

Р3 Open the /book, please.

Р4 Give me a /ruler, please.

 

T: You are going to interview each other using the questions in the handouts. Look at them. Are there any unknown words? Don’t hesitate to ask. So, test yourselves and see how good you are. Pay attention to the intonation –it’s rising in general questions.

 

 

ARE YOU GOOD AT HOME?

Chores You Your partner
Do you help at home?    
Do you make your bed?    
Do you help your mother in the kitchen?    
Do you help your father in the garden?    
Do you cook dinner for your family?    
Do you go shopping?    
Do you keep your room tidy?    

Score

7 You are very good!

4-6 Sometimes you are good.

1-3 Sometimes you are good, sometimes you are not.

0 You are terrible! (Very bad!)

 

T: Are you ready? Well done. What’s your score? You are really good at home and help your parents. Very nice of you.

T: Now, ask your friend to help you about the house. Make instructions and requests, use the questions of the interview as well as your own ideas.

P: Could you help me with my housework today, please?

 

Т: Your homework for the next lesson is: 1) to make orders and requests and react on them 2) to share your dreams about your house/flat.

 

Т: Today, you've worked very well. Everyone has got nice marks. Thank you for your work. See you next time.

 

План – конспект уроку англійської мови для учнів 4 класу

Тема:Спорт

Цілі уроку:

Практична:

 • навчити розповідати про свої (своїх друзів) спортивні уподобання, повідомляти про спортивні події, описувати різні види спорту;
 • тренувати у вживанні теперішніх та минулих часових форм дієслова, питальних речень.

Освітня: формувати філологічну компетенцію; розширювати кругозір в межах теми.

Розвиваюча: розвивати індивідуальні психологічні особливості учнів: увагу, спостережливість, обсяг оперативної та довготривалої слухової/зорової пам'яті, фонематичний та інтонаційний слух, гнучкість артикуляційного апарату, швидкість сприйняття, мовну здогадку та мовленнєву реакцію.

Виховна:

· виховувати культуру спілкування, повагу один до одного, ініціативність, культуру інтелектуальної праці;

· виховувати любов до спорту, формувати здоровий спосіб життя.

Обладнання: тематичні малюнки, плакат з назвами видів спорту, анкета-інтерв’ю, картки, таблиця.

Література:Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/ кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. - С. 234-238, 238-241-243, 243-246, 246-249.

Схематичний план уроку

1. Введення в іншомовну атмосферу. Повідомлення практичної мети. -1 хв.

2. Мовленнєва зарядка - 1 хв.

3. Тренування у вживанні лексичних одиниць на рівні фразової єдності - 3 хв.

4. Тренування у вживанні лексичних одиниць на рівні фразової єдності - 3 хв.

5. Тренування учнів в діалогічному мовленні - 5 хв.

6. Автоматизація дій учнів у вживанні дієслів третьої особи однини Present Simple на рівні понадфразової єдності - 5 хв.

7. Підготовка учнів до монологічних висловлювань - 3 хв.

8. Автоматизація дій учнів у вживанні розділових запитань у Past Simple на рівні понадфразової єдності. - 3 хв.

9. Монологічні висловлювання за темою “The last sports competitions which took place in my school” - 5 хв.

10. Визначення рейтингу видів спорту за їх характеристиками - 5 хв.

11. Монологічні висловлювання за темою “My Favourite kind of sport” - 5 хв.

12. Пояснення домашнього завдання - 1 хв.

13. Підведення підсумків - 1 хв.

Етап, прийом Етап 1. Введення в іншомовну атмосферу. Повідомлення теми, практичної мети, мотивація навчальної діяльності. Прийом 1: Вітання, бесіда з класом. Прийом 2: Мовленнєва зарядка. Співвіднесення лексичних одиниць змалюнками. Етап 2. Тренування у вживанні лексичних одиниць на рівні фразової єдності. Прийом: Гра “Odd man out”.   Етап 3. Тренування у вживанні лексичних одиниць на рівні фразової єдності. Прийом: Відповіді учнів на запитання вчителя з опорою на малюнки.     Етап 4. Тренування учнів в діалогічному мовленні. Прийом: Інтерв’ю.   Етап 5. Автоматизація дій учнів у вживанні дієслів третьої особи однини Present Simple на рівні понадфразової єдності. Прийом: Висловлювання учнів на рівні понадфразової єдності з опорою на запитання анкети та повнy вербальнy опорy висловлювання - зразок у звуковому варіанті (мовлення учителя). Етап 6. Підготовка учнів до монологічних висловлювань. Прийом: Активне слухання. Лаконічні відповіді на розділові запитання.   Етап 7. Автоматизація дій учнів у вживанні розділових запитань у Past Simple на рівні понадфразової єдності. Прийом: Заповнення пропусків – закінчення питальних речень у режимі діалогу.   Етап 8. Монологічні висловлювання за темою “The last sports competitions which took place in my school” Прийом: Висловлювання учнів на рівні тексту з опорою на структурно-логічнy схемy висловлювання. Етап 9. Навчання діалогічного мовлення. Визначення рейтингу видів спорту за їх характеристиками. Прийом: Дискусія.   Етап 10. Монологічні висловлювання за темою “My Favourite kind of sport” Прийом: Висловлювання учнів на рівні тексту з опорою на логіко-синтаксичну схему висловлювання та повнy вербальнy опорy висловлювання - зразок у звуковому варіанті (мовлення учителя) в режимі – робота в парах.   Етап 11. Пояснення домашнього завдання. Прийом 1: Запис домашнього завдання в зошитах. Прийом 2: Підведення підсумків, оцінювання навчальних досягнень учнів.    

Зміст роботи

 

Teacher (T): Good morning. I’m glad to see you. Hope you are well. Today we are going to speak about different kinds of sports, sport competitions, your likes and dislikes about sports, besides we’ll revise tense forms of the verb and practise tag questions.

 

 

T: You are ready to start the lesson, aren’t you? Well, so we’ll begin. Look at the pictures and match them with names of sports which are on the poster. Which sports aren’t shown? Which sports aren’t written?

 

1) basketball football tennis baseball

2) judo volleyball boxing wrestling

3) motor-racing cycling skiing roller-skating

4) swimming sailing wind-surfing jogging

 

Т: Which sports are different from the other three in each group? There can be more than one possible answer, so discuss all of them with your partner. Turn to each other and start working.

 

T: Are you ready? Which word is odd in the first line? Sasha and Masha? Why? Any other explanations?

1) Tennis is odd because can be played against one other person, is not a team game;

2) Volleyball – isn’t fighting; is a team game;

3) Skiing – is a winter sport;

4) Jogging – is not a water sport.

 

T: Look at the pictures:

 • What /Who do you see? What are they doing? Are they watching cartoons? What are they watching? What are the boys playing?
 • How do you think people in the pictures feel? Are they sad? Are they bored? Are they excited? Do they like their activities?
 • Do you prefer to take part in sport or watch sport as spectator? What is better for your health? What makes you fit? What is good for your health?

 

T: You are going to interview each other using the questions in the handouts. Look at them. Are there any unknown words? Don’t hesitate to ask. Then you will present your partner so we’ll find out how sporty you are.

  You Your partner
Do you play any sport? What?    
Do you prefer team or individual sports? Why?    
What sport are you good at?    
Do you have much training? How often?    
Do you take part in sport competitions?    
Do you follow any sports as a spectator?    
What sport would you like to learn?    

 

T: Are you ready? Well done. Get ready to present your partner.

Pay attention to the verb form. Listen to my story.

e.g. Sasha plays many sports. Heplays football, goes swimming and he likes roller-skating. He prefers team sports because he likes playing with his friends. Sasha is good at roller-skating. He has much training two times a week. He often takes part in sport competitions. He likes watching football matches and competitions in boxing. He would like to learn how to play chess.

 

T: Who will try? Who wants to be the first?

Well done! What about your partner, Natasha? Etc.

 

T: You are really sporty. You have got many sport competitions at school, haven’t you?

Ps: Yes, we have.

T: You went to see a football match yesterday, didn’t you?

Ps: No, we didn’t.

T: No? When did you go?

Ps: Last Friday.

T: The match was between our school team and team of school number 5, wasn’t it?

Ps: Yes, it was.

T: I knew it. They played at the stadium of school number 5, didn’t they?

Ps: No, they didn’t.

T: No? Where did they play?

Ps: At our stadium.

T: There were many spectators, weren’t there?

Ps: Yes, there were.

T: You went with your parents, didn’t you?

Ps: No, we didn’t.

T: Who did you go with?

Ps: With our classmates.

T: The game was exciting, wasn’t it?

Ps: Yes, it was.

T: Our players won the game, didn’t they?

Ps: Yes, they did.

T: They played better, didn’t they?

Ps: Yes, they did.

T: You had a really great time, didn’t you?

Ps: Yes, we did.

 

T: Well done! Did you pay attention that we have affirmative sentence in the first part of tag questions. The question is made in the second part. I’ve prepared handouts for you but my computer didn’t print tags. So your task is to complete the questions. Which are the auxiliary verbs? Work in pairs, ask and answer.

 

You went to see a football match yesterday, ……………?

The match was between our school team and team of school number 5, ……………………….?

They played at the stadium of school number 5, …………….?

There were many spectators,…………………..?

You went with your classmates, ………….……….?

The game was exciting, ……………………….?

Our players won the game,…….. ……………..?

They played better,…………………………..?

You had a really great time, …………………?

 

T: I know you had competitions in basketball, volleyball, chess and table tennis. Prepare short reports for our school radio about these competitions. You can use your handouts. Start like this: Last Monday we had a competition in …………

 

 

T: Who will try? Who wants to be the first?

Well done! What about you, Lilya? Etc.

 

T: One more activity – look at the blackboard. There is a table there. In the first row you see kinds of sport but the last box is empty. Later I’ll say why. Our task is to rank sports according to the following characteristics. Do you know what they mean? We will fill this table with numbers from 1 to 5 according to their importance. Which of these sports is the most popular? Which is on the second place etc.? Which requires the most special skills, long time of training etc.? Which is the most dangerous for life/health? Why? Etc.

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2298. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.099 сек.) русская версия | украинская версия