Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Практична частина
У відповідності до статті 42 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» фізична особа, в якої в паспорті зазначене місце проживання – Полтавський район, особисто з паспортом, а якщо це уповноважена особа – то з паспортом і нотаріально посвідченою довіреністю державному реєстратору повинна подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі), документи:

- реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи- підприємця (форма №10), заповнену друкованими літерами. Якщо поштовим відправлення - справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена. (ч.2 ст.8).

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платника податків(ідентифікаційного номера);

 

Автор

Gurt

План

 1. Поняття клієнта.
 2. Орієнтація на потреби клієнта.
 3. Соціальне виключення клієнтів.
 4. Дискримінація клієнтів.
 5. Імпаурмент клієнтів.

 

Завдання для самостійної роботи:

 1. Підібрати матеріали з даної тематики, спираючись на останні публікації в засобах масової інформації.
 2. Організувати обговорення інформації, що Вас цікавила на тему: "А я думаю саме так".

 

Питання для самоперевірки

 1. Для того, щоб краще зрозуміти, що означає бути клієнтом, згадайте власний досвід перебування в ролі клієнта. Що ви відчували тоді?
 2. Які вразливі групи населення України ви можете назвати?
 3. Які критерії та пріоритети можна застосувати при визначенні клієнтів соціальних служб?
 4. Які завдання ставить перед соціальним педагогом теорія соціального виключення?
 5. Як ви розумієте поняття „стигма”, „стереотип”, „дискримінація”?
 6. Яким чином можна запобігти стигматизації?

Підготувати реферат .

Теми рефератів:

 1. Історія телефонного консультування.
 2. Вимоги до професійної підготовки консультантів.
 3. Зарубіжний досвід організацій телефонної психологічної допомоги.
 4. Перспективи розвитку консультування в соціальних службах України.

 

Опрацювати тему, відповівши на тестові завдання:

1. До потенційних клієнтів соціальної роботи відносять:

а) Бездомні люди;

б) Подружні пари, що мають серйозні сімейні конфлікти;

в) Люди з ЗПР та їх родини;

г) Віл-інфіковані;

д) Усі відповіді вірні.

2. Принцип надання влади клієнту позначається терміном:

а) Імпаурмент;

б) Імпритинг;

в) Імпічмент;

г) Ефект ареалу.

3. До типів розвитку клієнта відносять:

а) Операціональний;

б) Преопераціональний;

в) Діалектичний;

г) Усі відповіді вірні.

4. Клієнт-це:

а)психічно хвора людина, яка потребує допомоги спеціаліста;

б)людина, яка звернулась до соціального працівника з метою –

поговорити;

в)особа, яка не може самостійно вирішити свої проблеми, вийти з

життєвої кризи, але бере безпосередню участь у її розв’язанні;

г) всі відповіді вірні.

5. Клієнт в соціальній роботі є:

а)пасивним суб’єктом ;

б)пасивним реципієнтом;

в)суб’єкт діяльності.

г) активним об’єктом

 

Рекомендована література:

1. К.Л.Мілютіна. Страх відокремлення.// Практична психологія та соціальна робота. №6, 2002. – с.14-15.

2. Підготовка волонтерів до роботи у службі „Телефон Довіри” – К.:ДЦССМ, 2003. с.25-30;

3. С. Васьківська. Поради консультанту.//Психолог. №15 квітень. – 2005.- с.3-4.

4. І.Сарженко. Використання притч у консультативній практиці психолога.//Психолог № 37. – 2006.- с.31-32;

5. В. Мушинський. Психологічне консультування дітей молодшого шкільного віку і підлітків. // Психолог № 14. – 2006.- с.14-15;

6. С. Васьківська. Поради консультанту. //Психолог. №15 квітень. – 2005.- с.3-4.

Лабораторне заняття №1

спілкування соціального педагога та клієнтів

Мета: Охарактеризувати основні засади соціально-педагогічного спілкування та вимоги до нього; розвивати комунікативні знання та вміння студентів; формувати комунікативну й емпатійну культуру.

Професійна спрямованість: оволодіння студентами навичками ефективного професійного спілкування.

Основні поняття: клієнт, консультування, спілкування, перцепція, інтеракція, атрибуція, взаємодія, конструктивна взаємодія, емпатія.

План

1. Професійне спілкування в соціальній педагогіці.

2. Моделі комунікації.

3. Спілкування як взаємодія.

4. Механізми соціальної перцепції.

5. Емпатійне спілкування.

Завдання для самостійної роботи:

1. Визначення ключових понять виписати у словничок.

2. Складіть власний план спілкування соціального педагога та клієнтів.

Практична частина

1. За аналогією до стор. 153 (Соціальна робота: В 3 ч. – К.: Вид. Дім „Києво-Могилянська Академія”, 2004. – Ч.1: Основи соціальної роботи. – 178 с.) підготувати власний уривок консультування клієнта і проаналізувати вислови соціального педагога.

2. Організуйте (по парах) індивідуальне спілкування соціального педагога з клієнтом – вихованцем, його батьками та ін. Проаналізуйте результативність консультування?

Опрацюйте тему, відповівши на тестові завдання:

1. Функції спілкування поділяють на:

а) перцептивну, інтерактивну;

б) комунікативну, афективно - комунікаційну;

в) інформаційно - комунікативну, регулятивно - комунікаційну, афективно -
комунікаційну;

г) інтерактивну, комунікативну.

2. Клієнт-це:

а)психічно хвора людина, яка потребує допомоги спеціаліста;

б)людина, яка звернулась до соціального працівника з метою – поговорити;

в)особа, яка не може самостійно вирішити свої проблеми, вийти з життєвої кризи, але бере безпосередню участь у

її розв’язанні;

г) всі відповіді вірні.

3.Які елементи включає найпростіша модель комунікації?

а) відправник і одержувач;

б) повідомлення та інформація, що її передають;

в) відправник і коментатор;

г) відправник, одержувач повідомлення та інформація, що її передають.

4. Першим етапом спілкування має бути:

а) вирішення проблеми;

б) орієнтація в ситуації, спілкування;

в) встановлення контакту (знайомство);

г) обговорення проблеми, яка цікавить.

5. Оберіть правильну відповідь. Емпатія - це...

а) вчування, проникнення;

б) пристосування;

в) байдужість;

г) відхилення.

6. 3міст спілкування:

а)внутрішній спонукальний чинник особистості до того чи іншого виду активності;

б)інформація, яка у між індивідуальних контактах передається від однієї людини до іншої;

в)форма роботи деяких індивідуально - профілактичних закладів у домашніх умовах;

г)повага, якою користується будь - хто у суспільстві, колективі, групі тощо.

7 .Оберіть правильну відповідь. Засоби спілкування -

а) способи кодування передачі, переробки та розшифрування інформації, яка передається в процесі передачі від однієї людини іншій;

б) зовнішній вплив індивіда, в якій виявляється його позиція, очікування та орієнтація;

в) соціальне завдання, яке визначається групою або суспільством як невідкладне;

г) усвідомлення регуляції людиною своєї поведінки

8. Комунікатор – це

А) людина, яка направляє інформацію.

Б)людина, яка сприймає інформацію.

В) це інформація, що її передають.

Г) всі відповіді правильні.

9. Визначення “Процес і результат сприйняття, розуміння та оцінка людиною явищ навколишнього світу, соціальних об'єктів: інших людей, самих себе, груп.” Пояснює термін…

А)емпатія

Б) індифікація.

В) перцепція.

Г) всі відповіді правильні.

10. Комунікація – це

А) ознака людської культури, яка полягає в інтенсивному взаємоспілкуванні людей на основі обміну різного виду інформації.

Б) суто людська ознака, яка полягає у вмінні слухати й говорити.

В) процес, який виникає внаслідок спілкування двох чи більше осіб.

Г) всі відповіді правильні.

Рекомендована література:

 1. В. Мушинський. Психологічне консультування дітей молодшого шкільного віку і підлітків. // Психолог № 14. – 2006.- с.14-15;
 2. І.Сарженко. Використання притч у консультативній практиці психолога.//Психолог № 37. – 2006.- с.31-32;
 3. С. Васьківська. Поради консультанту. //Психолог. №15 квітень. – 2005.- с.3-4.
 4. Соціальна робота: В 3 ч. – К.: Вид. Дім „Києво-Могилянська Академія”, 2004. – Ч.1: Основи соціальної роботи. – 178 с.

Практичне заняття №2

КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК НАПРЯМОК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета: Визначити сутність і зміст соціально-педагогічного консультування; формувати у студентів культуру та етичні засади організації і проведення консультативного процесу.

Професійна спрямованість: оволодіння студентами знаннями щодо особливостей консультативного процесу.

Основні поняття: клієнт, консультування, методи консультування, форми консультування, етапи консультування.

План

1. Поняття про консультування.

2. Структура консультативного процесу.

3. Етапи консультативного процесу.

Завдання для самостійної роботи:

1. Визначення ключових понять виписати у словничок.

2. Складіть поетапну схему консультативного процесу (назва етапу, ціль, особливості діяльності консультанта).Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 622. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия