Студопедия — ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.


Дт Кт               Разом по кредиту
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Разом за дебетом                

За допомогою шахової відомості можна відокремити обороти, що повторю­ються. Але за наявності великої кількості господарських операцій шахова відо­мість стає громіздкою та незручною для використання, тому для контролю засто­совуються інші носії інформації із залученням інформаційних можливостей, закладених в шаховому балансі.

На підставі підведених підсумків в оборотній відомості за синтетичними рахунками складається баланс підприємства на кінець звітного періоду.

 
 


Питання для самоконтролю:

1. Що таке бухгалтерський рахунок?

2. Яка побудова бухгалтерського рахунку?

3. Які рахунки є активними?

4. Які рахунки є пасивними?

5. Як визначається кінцевий залишок на рахунках?

6. Який взаємозв’язок між аналітичним та синтетичним обліком?

7. Яке призначення оборотно-сальдової відомості?

8. Що таке подвійний запис?

9. Що таке субрахунок?

 

Питання 4. Який із перерахованих елементів не відноситься до простого процесу праці?

а) праця;

б) гроші;

в) засоби праці;

г) предмет праці.

 

Питання 5. Виробничі відносини включають:

а) технологічні відносини;

б) відносини, які складаються між людьми в процесі виробництва, обміну, розподілення і споживання матеріальних благ;

в) особисті відносини;

г) виробничо-технічні відносини.

 

Питання 6. Виробничі відносини:

а) відображають відносини людей до речей;

б) виникають між людьми у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ;

в) відображають відносини людей до природи;

г) немає правильної відповіді.

Питання 7. Спосіб виробництва – це:

а) поєднання знарядь праці з матеріалами, технологією, енергією, інформатикою та організацією виробництва;

б) єдність та взаємодія продуктивних сил;

в) єдність та взаємодія продуктивних сил, що перебувають на певному рівні розвитку, і даного типу виробничих відносин;

г) суспільна форма виробництва.

 

Питання 8. Економічний закон – це:

а) наукове поняття, що характеризує окремі сторони економічного явища;

б) суттєві, стійкі і необхідні причинно-наслідкові зв’язки і взаємозалежності процесів і явищ економічного життя;

в) узагальнення, що лежить в основі певного економічного явища;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 9. Економічні закони:

а) носять об’єктивний характер;

б) носять суб’єктивний характер;

в) не діють без діяльності людей;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 10. Меркантилізм виходить з того, що:

а) сферу виробництва слід обмежити тільки сільським господарством;

б) зовнішня торгівля є джерелом багатства;

в) предметом політекономії є виробничі відносини людей у їх взаємозв’язку з продуктивними силами;

г) об’єктом досліджень є виробництво незалежно від галузевих особливостей, а також розподіл благ.

 

Питання 11. Політекономія виконує:

а) пізнавальну функцію;

б) практичну функцію;

в) методологічну функцію;

г) всі ці функції.

 

Питання 12. Знайдіть неправильну відповідь. За цивілізаційним підходом ми можемо виділити такі типи економічних систем:

а) аграрну, або традиційну;

б) індустріальну;

в) постіндустріальну;

г) капіталістичну.

 

Питання 13. Знайдіть неправильну відповідь. Конкретна праця – це:

а) праця, результатом якої є створення споживної вартості речі;

б) витрати робочої сили в фізіологічному сенсі;

в) праця витрачена в доцільний формі і якісно неоднорідна;

г) праця певної спеціальності, при якій використовуються певні засоби виробництва.

 

Питання 14. Економічні закони:

а) розробляють люди, щоб краще зрозуміти економічні процеси;

б) вічні і незмінні;

в) не мають нічого спільного з законами природи;

г) мають об’єктивний характер.

 

Питання 15. Яке найбільш повне і коректне визначення предмету політекономії:

а) політекономія вивчає джерела суспільного багатства та його розподіл між людьми;

б) політекономія вивчає закони, які керують поведінкою людей;

в) політекономія вивчає відносини, в які вступають люди в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ на різних етапах розвитку суспільства;

г) політекономія показує, як будувати суспільство, яке найбільше відповідає інтересам людей.

 

Питання 16. Знайдіть неправильну відповідь. Економічні категорії – це:

а) уявлення людей щодо економічних явищ;

б) логічні поняття, які відбивають найбільш загальні та суттєві сторони економічного життя;

в) теоретичний вираз виробничих відносин;

г) наукова абстракція, що відображає певні сторони виробничих відносин.

 

Питання 17. Економічна категорія – це:

а) конкретний прийом пізнання дійсності;

б) форма умовиводу, де на підставі знання про окреме робиться висновок про загальне;

в) наукове поняття, яке характеризує суттєві сторони економічного явища;

г) спосіб, шлях дослідження предмета політичної економії.

Питання 18. Засоби виробництва – це:

а) комплекс речей, за допомогою яких людина діє на предмети праці;

б) матеріали, що підлягають обробці;

в) речовина, вперше відокремлена людиною від природи для перетворення на продукт;

г) всі види засобів праці і предметів праці.

Питання 19. Структурними елементами продуктивних сил є:

а) галузі виробництва;

б) підприємства;

в) засоби виробництва та робоча сила;

г) засоби праці і предмети праці.

 

Питання 20. Яка з перерахованих ознак не притаманна економічним законам?

а) діють незалежно від волі та свідомості людей;

б) можуть бути змінені людьми;

в) виявляються через практичну діяльність людей;

г) мають об’єктивний характер.

Питання 21. Зазначте складові продуктивних сил:

а) засоби виробництва та робоча сила;

б) сили природи;

в) засоби праці і предмети праці;

г) засоби праці та робоча сила.

Питання 22. Знайдіть неправильну відповідь. Товарне виробництво – це така форма організації суспільного господарства, якій властиві такі риси:

а) продукти виробляються окремими, відособленими виробниками;

б) кожний виробник спеціалізується на виробленні одного якого-небудь виду продукту;

в) обмін продуктами відбувається на ринку;

г) продукти виробляються і споживаються в межах господарства, що їх виробило.

Питання 23. Знайдіть неправильну відповідь. Капіталістичне товарне виробництво характеризується:

а) відділенням виробника від засобів виробництва;

б) задоволенням особистих потреб товаровиробника власним товаром;

в) перетворенням робочої сили в товар;

г) суспільним поділом праці.

 

Питання 24. Основним протиріччям простого товарного виробництва є:

а) протиріччя між простим та капіталістичним товаровиробником;

б) протиріччя між суспільною і приватною працею товаровиробника;

в) протиріччя між організованими товаровиробниками та неорганізованими покупцями;

г) протиріччя між споживною вартістю та вартістю.

 

 

Питання 25. Споживна вартість – це:

а) здатність речі задовольняти будь-яку потребу;

б) здатність товару у визначених кількісних пропорціях обмінюватися на інші товари;

в) абстрактна праця, що втілена в товарі;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 26. Знайдіть неправильну відповідь. Вартість товару – це:

а) історична категорія, властива товарному виробництву;

б) суспільна властивість товару;

в) втілена у товарі абстрактна праця;

г) втілена у товарі конкретна праця.

 

Питання 27. Чим визначається величина вартості товару:

а) найбільшим робочим часом, витраченим на виробництво товару;

б) індивідуальним робочим часом, витраченим на виробництво товару;

в) суспільно-необхідним робочим часом, витраченим на виробництво товару;

г) найменшим робочим часом, витраченим на виробництво товару.

 

Питання 28. Знайдіть неправильну відповідь. Конкретна праця – це:

а) праця у визначеній доцільній формі;

б) праця, результатом якої є споживна вартість;

в) якісно неоднорідна праця окремих виробників;

г) витрати робочої сили у фізіологічному сенсі.

 

Питання 29. Знайдіть неправильну відповідь. Абстрактна праця – це:

а) праця як витрати робочої сили у фізіологічному сенсі;

б) форма прояву суспільного характеру праці;

в) історична категорія, властива товарному виробництву;

г) якісно неоднорідна праця окремих виробників.

 

Питання 30. Суспільно-необхідний робочий час – це:

а) час, витрачений на виробництво товару конкретним виробником;

б) час, необхідний на відтворення робочої сили;

в) час, витрачений на виробництво товару окремою групою виробників;

г) час, витрачений на виробництво товару при суспільно-нормальних умовах виробництва, середньої в суспільстві вмілості й інтенсивності праці.

 

Питання 31. Гроші з точки зору класичної політекономії – це:

а) знаки вартості, умовні рахункові одиниці;

б) платіжний засіб, установлений державою;

в) загальний еквівалент, у споживній вартості якого знаходить вираження вартість усіх товарів;

г) засіб, призначений для зручності обміну.

 

Питання 32. Знайдіть неправильну відповідь. Які функції виконує закон вартості:

а) розподіл і перерозподіл суспільної праці за галузями і сферами матеріального виробництва;

б) розвиток продуктивних сил в умовах товарного виробництва;

в) диференціація товаровиробників;

г) утворення середньої норми прибутку.

 

Питання 33. Знайдіть неправильну відповідь. Гроші у функції засобу платежу використовуються:

а) коли виникає потреба купівлі товару у борг;

б) при виплаті заробітної плати;

в) коли оплачуємо товари у супермаркеті;

г) коли оплачуємо комунальні послуги.

 

Питання 34. Знайдіть неправильну відповідь. Світові гроші використовуються:

а) як міжнародний платіжний засіб;

б) як міжнародний купівельний засіб;

в) як матеріалізація багатства взагалі;

г) як засіб перенесення багатства із однієї країни в іншу.

 

Питання 35. Знайдіть неправильну відповідь. Споживна вартість товару:

а) здатність задовольняти власні потреби товаровиробника;

б) корисність речі, здатність задовольняти потреби;

в) виступає носієм вартості;

г) виступає як суспільна споживна вартість.

 

Питання 36. Знайдіть неправильну відповідь. Абстрактна праця – це:

а) праця як витрати робочої сили в фізіологічному сенсі;

б) однорідна праця, позбавлена будь яких якісних відмінностей;

в) історична категорія, притаманна товарному виробництву, субстанція вартості;

г) праця в певній доцільній формі, якісно неоднорідна.

 

Питання 37. Знайдіть неправильну відповідь. Закон вартості:

а) є основним законом товарного виробництва;

б) виступає як регулятор виробництва;

в) стимулює розвиток продуктивних сил;

г) забезпечує рівномірний розподіл доходів.

 

Питання 38. Знайдіть неправильну відповідь. Мінова вартість:

а) виступає носієм споживної вартості;

б) здатність товару обмінюватись на інший товар;

в) кількісна пропорція, в якій один товар обмінюється на інший;

г) виступає формою прояву вартості.

 

Питання 39. Знайдіть неправильну відповідь. Товарному виробництву притаманні наступні протиріччя:

а) між міновою вартістю і вартістю;

б) між споживною вартістю та вартістю;

в) між суспільним та приватним характером праці;

г) між конкретною та абстрактною працею.

 

Питання 40. У яких випадках зміниться вартість одиниці товару?

а) якщо зміниться продуктивність праці якого-небудь одного товаровиробника або на одному підприємстві;

б) якщо зміниться інтенсивність праці якого-небудь одного товаровиробника на даному підприємстві;

в) якщо зміниться інтенсивність праці товаровиробників, що випускають переважну масу усіх товарів;

г) якщо зміниться продуктивність праці товаровиробників, що випускають переважну масу товарів даного виду.

Питання 41. Гроші виконують функцію міри вартості, коли:

а) ними віддають борг;

б) на ціннику зазначена ціна товару;

в) їх закопують у вигляді скарбу;

г) ними оплачують покупку.

 

Питання 42. Швидкість обороту грошей – це:

а) те, скільки разів грошова одиниця перейде з рук продавця у руки банкіра на протязі року;

б) кількість угод купівлі – продажу, які зроблені наявною масою грошей на протязі року;

в) швидкість їх друкування та вилучення з обігу;

г) число оборотів грошової одиниці на протязі року.

 

Питання 43. Гроші виконують функцію засобу обігу, коли:

а) ними віддають борг;

б) на ціннику зазначена ціна товару;

в) їх закопують у вигляді скарбу;

г) ними оплачують покупку.

 

Питання 44. Гроші у функції засобу платежу використовуються:

а) коли виникає потреба купівлі товару;

б) коли на ціннику зазначена ціна товару.

в) коли ми оплачуємо товар на „Привозі”;

г) при виплаті заробітної плати.

 

Питання 45. Гроші у функції засобу обігу використовуються:

а) коли виникає потреба купівлі товару у борг;

б) при виплаті заробітної плати;

в) коли оплачуємо готівкою куплений товар;

г) коли на ціннику зазначена ціна товару.

 

Питання 46. Товарне виробництво є такою організаційною формою суспільного виробництва, за якою:

а) продукти виробляються для задоволення власних потреб;

б) в економіці панує приватна власність на основні матеріальні чинники виробництва (землю і засоби виробництва);

в) продукти виробляються економічно відокремленими виробниками не для власного споживання, а для обміну через купівлю-продаж на ринку;

г) відсутній обмін продуктами праці.

 

Питання 47. Властивості, що характерні для продукту труда як товару, – це:

а) виробництво для задоволення власних потреб;

б) споживна вартість і вартість;

в) мінова вартість і ціна;

г) вартість і ціна.

 

Питання 48. Яке з визначень простої, одиничної, чи випадкової форми вартості є правильним:

а) одному товару, що перебуває у відносній формі вартості, від­повідає безліч інших товарів, що перебувають в еквівалентній формі вартості;

б) одному товару, що перебуває у відносній формі вартості, від­повідає тільки один інший товар, що перебуває в еквівалентній фор­мі вартості;

в) безлічі товарів, які перебувають у відносній формі вартості, від­повідає один товар, що перебуває в еквівалентній формі вартості;

г) безлічі товарів, які перебувають у відносній формі вартості, від­повідає безліч товарів, що перебувають в еквівалентній формі вартості.

 

Питання 49. Яке з визначень повної, або розгорнутої форми вартості є правильним:

а) одному товару, що перебуває у відносній формі вартості, від­повідає безліч інших товарів, що перебувають в еквівалентній формі вартості;

б) одному товару, що перебуває у відносній формі вартості, від­повідає тільки один інший товар, що перебуває в еквівалентній формі вартості;

в) безлічі товарів, які перебувають у відносній формі вартості, від­повідає один товар, що перебуває в еквівалентній формі вартості;

г) безлічі товарів, які перебувають у відносній формі вартості, відповідає безліч товарів, що перебувають в еквівалентній формі вартості.

 

Питання 50. Яке з визначень загальної форми вартості є правильним:

а) одному товару, що перебуває у відносній формі вартості, відповідає безліч інших товарів, що перебувають в еквівалентній формі вартості;

б) одному товару, що перебуває у відносній формі вартості, відповідає тільки один інший товар, що перебуває в еквівалентній формі вартості;

в) безлічі товарів, які перебувають у відносній формі вартості, від­повідає один товар, що перебуває в еквівалентній формі вартості;

г) безлічі товарів, які перебувають у відносній формі вартості, відповідає безліч товарів, що перебувають в еквівалентній формі вартості.

Питання 51. В якій з відповідей правильно названі властивості товару?

а) мінова вартість і вартість;

б) споживна вартість і вартість;

в) мінова вартість і ціна;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 52. Як вплине на величину вартості одного виробу підвищення інтенсивності праці?

а) вартість одиниці товару зросте;

б) вартість одиниці товару не зміниться;

в) вартість одиниці товару знизиться;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 53. Як вплине на величину вартості одного виробу підвищення продуктивності праці?

а) вартість одиниці товару не зміниться;

б) вартість одиниці товару знизиться;

в) вартість одиниці товару зросте;

г) між вартістю одиниці товару та продуктивністю праці відсутній зв'язок.

 

Питання 54. В якій сфері суспільного відтворення діє закон вартості?

а) у сфері безпосереднього виробництва товарів;

б) у сфері товарного обігу;

в) в усіх сферах суспільного відтворення;

г) немає правильної відповіді.

Питання 55. Якої функції не виконує закон вартості?

а) функцію регулятора розподілу суспільної праці за сферами виробництва;

б) функцію захисту національних виробників від зовнішніх конкурентів;

в) функцію стимулятора розвитку продуктивних сил;

г) функцію диференціації товаровиробників.

 

Питання 56. Яке правильне визначення ціни як економічної категорії:

а) грошовий вираз мінової вартості товару;

б) корисність речі, що виражена в грошах;

в) грошовий вираз вартості товару;

г) грошовий вираз споживної вартості товару.

 

Питання 57. Чим зумовлені дві властивості (вартість і споживна вартість) товару?

а) наявністю у виробника декількох суміжних професій;

б) двоїстим характером праці втіленим в товарі;

в) участю у створенні товару не лише праці виробника, а й речовини природи;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 58. До якої величини завжди наближається суспільна величина вартості товару?

а) до найменших у галузі індивідуальних витрат праці;

б) до величини, визначеної як середнє арифметичне індивідуальних витрат праці на одиницю товару виробників певної галузі;

в) до величини витрат праці на одиницю товару, з якими була вироблена основна маса продукції даної галузі;

г) немає правильної відповіді.

Питання 59. Товар, споживна вартість якого відображає вартість інших товарів – це:

а) скарби;

б) капітал;

в) гроші;

г) немає правильної відповіді.

Питання 60. Вкажіть формулу, що визначає кількість грошей, необхідних для обігу:

а) ;

б) ;

в) .

де:

Г – кількість грошей, необхідних для обігу;

Ц – сума цін усіх товарів;

К – сума цін товарів, проданих у кредит;

П – сума платежів, по яким надійшов термін оплати;

В – сума взаємопогашених платежів;

О – швидкість оберту грошової одиниці.

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 61. Підприємство випускає 5% продукції даної галузі. Що відбудеться з індивідуальною і суспільною вартістю одиниці товару, якщо продуктивність праці на цьому підприємстві підвищиться в 2 рази?

а) індивідуальна вартість одиниці товару залишиться незмінною, суспільна знизиться;

б) індивідуальна і суспільна вартістьодиниці товару знизяться;

в) індивідуальна вартістьодиниці товару знизиться, суспільна залишиться незмінною;

г) індивідуальна і суспільна вартістьодиниці товару залишаться незмінними.

 

Питання 62. Підприємство випускає 90% продукції галузі. Що відбудеться з індивідуальною і суспільною вартістю одиниці товару, якщо продуктивність праці на цьому підприємстві підвищиться?

а) індивідуальна вартістьодиниці товару знизиться, суспільна залишиться без змін;

б) індивідуальна і суспільна вартістьодиниці товару знизяться;

в) індивідуальна вартістьодиниці товару залишиться без змін, суспільна знизиться;

г) індивідуальна і суспільна вартістьодиниці товару підвищаться.

 

Питання 63. Причиною товарного фетишизму є:

а) суперечність між приватним і суспільним характером праці;

б) суперечність між вартістю і споживною вартістю;

в) редукція праці;

г) всі попередні відповіді правильні.

 

Питання 64. Підприємство випускає 5% продукції галузі. Що відбудеться з індивідуальною та суспільною вартістю одиниці товару, якщо продуктивність праці на ньому знизиться в два рази?

а) індивідуальна вартістьодиниці товару залишиться незмінною, суспільна знизиться;

б) індивідуальна вартістьодиниці товару підвищиться, суспільна вартість залишиться незмінною;

в) індивідуальна вартістьодиниці товару знизиться, суспільна залишиться незмінною;

г) індивідуальна і суспільна вартістьодиниці товару знизяться.

 

Питання 65. Яка група підприємств, що випускають однорідну продукцію, визначає суспільно-необхідний час:

а) група, яка випускає основну масу продукції галузі;

б) група, яка витрачає на одиницю продукції найменший час;

в) група, яка витрачає на одиницю продукції максимальний час;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 66. Яка причина двоїстого характеру праці в товарному господарстві:

а) суперечність між приватним і суспільним характером праці;

б) економічне відособлення товаровиробників;

в) суперечність між абстрактною і конкретною працею;

г) редукція праці.

 

Питання 67. В якій функції виступають гроші, що зазначені на цінниках та прейскурантах?

а) міра вартості;

б) засіб обігу;

в) засіб накопичення і утворення скарбів;

г) засіб платежу.

 

Питання 68. В якій функції виступають гроші при використанні безготівкових платежів за товари і послуги, що придбані у кредит?

а) міра вартості;

б) засіб обігу;

в) засіб накопичення і утворення скарбів;

г) засіб платежу.

Питання 69. В якій функції виступають гроші при поверненні позики, сплаті податку і страхових платежів?

а) засіб обігу;

б) засіб накопичення і утворення скарбів;

в) засіб платежу;

г) світові гроші.

 

Питання 70. В якій функції виступають гроші при купівлі-продажі товарів в роздрібній торгівлі?

а) міра вартості;

б) засіб обігу;

в) засіб накопичення і утворення скарбів;

г) засіб платежу.

 

Питання 71. Яку функцію виконують гроші при сплаті боргу?

а) міра вартості;

б) засіб обігу;

в) засіб накопичення і утворення скарбів;

г) засіб платежу.

Питання 72. В якій функції виступають гроші при поверненні кредиту?

а) міра вартості;

б) засіб обігу;

в) засіб накопичення і утворення скарбів;

г) засіб платежу.

Питання 73. Кількість грошей, що необхідні для обігу, знаходиться у зворотній залежності від:

а) кількості оборотів однієї грошової одиниці на протязі року;

б) цін на товари;

в) розміру виробленого продукту;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 74. Знайдіть неправильну відповідь. Робоча сила перетворюється в товар за таких умов:

а) власник робочої сили повинен бути особисто вільним;

б) власник робочої сили повинен володіти професійними навичками;

в) власник робочої сили не повинен мати засобів виробництва;

г) повинен існувати клас, який купує робочу силу.

 

Питання 75. Споживна вартість товару “робоча сила” полягає у здатності створювати:

а) споживну вартість товару;

б) додаткову вартість;

в) вартість товару;

г) засоби виробництва.

 

Питання 76. Додаткова вартість – це:

а) вартість, що створена робочою силою понад вартістю товару;

б) вартість, що створена робочою силою протягом робочого дня;

в) вартість, що створена робочою силою протягом необхідного робочого часу;

г) вартість, що створена робочою силою протягом додаткового робочого часу.

 

Питання 77. Знайдіть неправильну відповідь. Капітал з точки зору політекономії – це:

а) визначені виробничі відносини;

б) вартість, що приносить додаткову вартість;

в) визначена сума грошей;

г) само зростаюча вартість.

 

Питання 78. Постійний капітал – це:

а) частина капіталу, затрачена на придбання засобів виробництва, вартість якої в процесі виробництва не змінюється;

б) частина капіталу, яка авансується на придбання засобів виробництва, і в процесі виробництва створює додаткову вартість;

в) частина капіталу, яка авансується на придбання робочої сили, і в процесі виробництва створює додаткову вартість;

г) частина капіталу, затрачена на придбання робочої сили, і в процесі виробництва не змінюється.

 

Питання 79. Абсолютна додаткова вартість може бути отримана:

а) збільшенням додаткового робочого часу за рахунок скорочення необхідного робочого часу;

б) продовженням робочого дня за межі необхідного робочого часу;

в) зниженням заробітної плати, яка нижча від вартості робочої сили;

г) підвищенням продуктивності праці.

 

Питання 80. Відносна додаткова вартість отримується шляхом:

а) збільшення додаткового робочого часу за рахунок необхідного робочого часу при незмінній тривалості робочого дня;

б) подовження робочого дня за межі необхідного робочого часу;

в) збільшення необхідного робочого часу за рахунок скорочення додаткового робочого часу;

г) збільшення інтенсивності праці.

 

Питання 81. Надлишкова додаткова вартість пов’язана із:

а) зниженням вартості робочої сили;

б) підвищенням вартості робочої сили;

в) зростанням продуктивності праці на окремому підприємстві;

г) зростанням продуктивності праці в цілому в економіці країни.

 

Питання 82. Капітал – як економічна категорія, це:

а) частина народного багатства, використаного у виробництві;

б) сукупність вироблених людьми засобів виробництва;

в) сума грошей;

г) вартість, що приносить додаткову вартість.

Питання 83. Мануфактура – це:

а) форма організації процесу виробництва, яка основана на розподілі праці;

б) форма організації процесу виробництва, яка основана на заміні ручної праці машинною;

в) форма організації процесу виробництва, при якій значна кількість осіб приймає участь в одному процесі праці;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 84. Постійний капітал за натурально-речовою формою – це:

а) споруди, устаткування, сировина, матеріали;

б) робоча сила;

в) засоби виробництва та робоча сила;

г) предмети споживання.

 

Питання 85. Вартість товару “робоча сила” – це:

а) здатність створювати додаткову вартість;

б) здатність робітника до фізичної та інтелектуальної праці;

в) вартість життєвих засобів, необхідних для відтворення робочої сили;

г) немає правильної відповіді.

Питання 86. Норма додаткової вартості визначає:

а) абсолютну величину додаткової вартості;

б) ступінь експлуатації найманих робітників;

в) ступінь прибутковості підприємства;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 87. За яких умов робоча сила перетворюється на то­вар:

а) особиста свобода виробника;

б) наявність класу, який купує цей товар;

в) позбавлення виробника власності на засоби виробництва;

г) всі відповіді правильні.

 

Питання 88. Постійний капітал за натурально-речовою формою представлений:

а) предметами праці;

б) засобами праці;

в) засобами виробництва;

г) предметами споживання.

 

 

Питання 89. З названих чинників вкажіть той, який не зумовлює перетворення робочої сили в товар:

а) зростання суспільного виробництва і продуктивності суспільної праці;

б) позбавлення робітників засобів виробництва та відсутність у них засобів існування;

в) робітник – власник своєї робочої сили, особисто вільна людина;

г) наявність класу, який купує цей товар.

 

Питання 90. З перелічених властивостей товару робоча сила назвіть ті, що обумовлюють її споживну вартість для покупця цього товару:

а) здатність постійно підвищувати освітньо-професійний рівень;

б) здатність створювати продукцію;

в) здатність створювати додаткову вартість;

г) немає правильної відповіді.

Питання 91. Форма організації праці, яка характеризується відсутністю внутрішньовиробничого поділу праці – це:

а) фабрика;

б) мануфактура;

в) проста кооперація;

г) немає правильної відповіді.

Питання 92. Форма організації праці в умовах промислового виробництва, яка застосовує систему машин – це:

а) фабрика;

б) мануфактура;

в) проста кооперація;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 93. Необхідний робочий час – це:

а) частина робочого дня, протягом якої працівник відтворює вартість власної робочої сили;

б) частина робочого дня, протягом якої працівник створює додатковий продукт;

в) частина робочого дня, яка необхідна для виробництва одиниці продукції;

г) весь робочий день.

 

Питання 94. На які складові розпадається вартість товару?

а) c + v + p;

б) c + v + рсер.;

в) c + v + m;

г) с+v.

Питання 95. Вкажіть формулу норми додаткової вартості:

а) m'= ;

б) m'= ;

в) m'= ;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 96. Шляхом скорочення необхідного робочого часу і відповідного збільшення додаткового робочого часу внаслідок зростання суспільної продуктивності праці створюється:

а) абсолютна додаткова вартість;

б) відносна додаткова вартість;

в) надлишкова додаткова вартість;

г) абсолютна, відносна та надлишкова додаткова вартість.

 

Питання 97. Шляхом збільшення тривалості робочого дня створюється:

а) абсолютна додаткова вартість;

б) відносна додаткова вартість;

в) надлишкова додаткова вартість;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 98. До якого способу збільшення додаткової вартості відноситься зростання продуктивності праці на окремому підприємстві галузі?

а) відносна додаткова вартість;

б) абсолютна додаткова вартість;

в) надлишкова додаткова вартість;

г) відносна та абсолютна додаткова вартість.

 

Питання 99. Яка історична тенденція зміни вартості товару "робоча сила"?

а) вартість товару "робоча сила" зростає;

б) вартість товару "робоча сила" зменшується;

в) вартість товару "робоча сила" не змінюється;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 100. Яка додаткова вартість створюється, якщо одне з підприємств галузі вперше застосовує конвеєр?

а) абсолютна додаткова вартість;

б) відносна додаткова вартість;

в) надлишкова додаткова вартість;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 101. У чому полягає економічна суть надлишкової додаткової вартості?

а) надлишкова додаткова вартість є різновидом абсолютної додаткової вартості;

б) надлишкова додаткова вартість є різновидом відносної додаткової вартості;

в) всі попередні відповіді правильні;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 102. Який критерій покладений в основу ділення капіталу на постійний і змінний?

а) характер обороту капіталу;

б) участь у створенні вартості і споживної вартості;

в) участь у створенні додаткової вартості;

г) всі попередні відповіді правильні.

 

Питання 103. Яким способом збільшується додаткова вартість, якщо конвеєрне виробництво стає масовим?

а) абсолютна додаткова вартість;

б) відносна додаткова вартість;

в) надлишкова додаткова вартість;

г) немає правильної відповіді.

Питання 104. Сутність заробітної плати в тому, що вона – є:

а) перетвореною формою вартості та ціни товару робоча сила;

б) вартість і ціна праці;

в) сума грошей, яку робітник отримує за свою працю;

г) оплата праці відповідно до її кількості та якості.

 

Питання 105. Знайдіть неправильну відповідь. Реальна заробітна плата визначається:

а) потребами робітника та членів його родини;

б) рівнем цін на товари та послуги;

в) сумою грошей, що одержує робітник на підприємстві;

г) зміною податку на заробітну плату.

Питання 106. Знайдіть неправильну відповідь. На реальну заробітну плату впливає:

а) зміни номінальної заробітної плати;

б) зміни цін та тарифів;

в) зміни смаків та звичок покупців;

г) зміни податків.

 

Питання 107. Про зростання рівня життя свідчить:

а) зростання номінальної заробітної плати;

б) зростання реальної заробітної плати;

в) стабільність податків;

г) незмінність цін.

 

Питання 108. Якщо номінальна заробітна плата зросла на 5%, а ціни зросли на 10%, то реальна заробітна плата:

а) збільшилась;

б) зменшилась;

в) не змінилась;

г) реальна і номінальна зарплати збільшились.

Питання 109. Реальна заробітна плата – це:

а) сума грошей яку робітник отримує від капіталіста за свою робочу силу;

б) сукупність життєвих засобів, які потрібні робітнику для відтворення його робочої сили;

в) сукупність предметів споживання, яку може придбати робітник на отриману ним грошову оплату праці;

г) немає правильної відповіді.

Питання 110. Відрядна (поштучна) заробітна плата є характерною для:

а) вчителів;

б) менеджерів;

в) найманих військових;

г) швачок.

 

Питання 111. Заробітна плата – це:

а) ціна, яку платять за використання праці;

б) перетворена форма вартості і ціни товару робоча сила;

в) грошова винагорода за працю;

г) ціна робочої сили.

Питання 112. Основні форми заробітної плати:

а) відрядна і погодинна;

б) відрядна і тарифна;

в) погодинна і преміальна;
г) погодинна і тарифна.

 

Питання 113. Реальна заробітна плата – це:

а) сума грошей, яку працівник одержує за певний проміжок часу;

б) кількість товарів і послуг, яку працівник може придбати за свою номінальну заробітну плату;

в) грошова сума, що одержав робітник за виконану роботу;

г) номінальна заробітна плата, очищена від відрахувань на прибут­ковий податок.

 

Питання 114. У чому полягає зміст реальної заробітної плати?

а) реальна заробітна плата – це грошова сума, що одержав робітник за виконану роботу;

б) реальна заробітна плата – грошова заробітна плата, з якої вирахувані податки;

в) реальна заробітна плата – це кількість матеріальних благ, які працівник може придбати на свій грошовий заробіток;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 115. Сума грошей, яку отримує працівник за продаж власної робочої сили, – це:

а) номінальна заробітна плата;

б) реальна заробітна плата;

в) відрядна заробітна плата;

г) погодинна заробітна плата.

 

Питання 116. Кількість товарів та послуг, які працівник може придбати на свій грошовий заробіток, – це:

а) номінальна заробітна плата;

б) реальна заробітна плата;

в) погодинна заробітна плата;

г) відрядна заробітна плата.

 

Питання 117. Яке джерело нагромадження капіталу:

а) додаткова вартість;

б) основний капітал;

в) постійний капітал;

г) змінний капітал.

 

Питання 118. Органічна будова капіталу відбиває:

а) зміни в вартісній будові капіталу, що викликані змінами в технічній будові капіталу;

б) зміни в вартісній будові капіталу, що викликані зміною вартості робочої сили;

в) зміни в вартісній будові капіталу,що викликані зміною вартості засобів виробництва;

г) зміни в технічній будові капіталу, що викликані змінами вартісної будови капіталу.

 

Питання 119. Технічна будова капіталу відбиває:

а) стан технічного розвитку підприємства;

б) витрати капіталу на придбання засобів виробництва;

в) співвідношення між кількістю засобів виробництва, які застосовуються, та чисельністю робочої сили;

г) співвідношення між вартістю засобів виробництва та вартістю робочої сили, яка необхідна, щоб привести ці засоби виробництва в дію.

 

Питання 120. Знайдіть неправильну відповідь. До чинників, які визначають розміри нагромадження капіталу належить:

а) норма додаткової вартості;

б) маса додаткової вартості;

в) продуктивність праці;

г) реальна заробітна плата.

 

Питання 121. Знайдіть неправильну відповідь. Нагромадження капіталу – це:

а) процес перетворення додаткової вартості в капітал;

б) накопичення грошей підприємцем на поточному рахунку в банку;

в) використання додаткової вартості в якості капіталу;

г) перетворення частини додаткової вартості в засоби виробництва та робочу силу.

Питання 122. Яке з цих положень характеризує органічну будову капіталу:

а) співвідношення постійного та змінного капіталів;

б) співвідношення між кількістю використаних засобів виробництва та кількістю праці, необхідної для їх використання;

в) співвідношення між працею, втіленою в речі, та живою працею;

г) співвідношення між постійною та змінною частками капіталу, яке відбиває технічну будову капіталу.

 

Питання 123. Концентрація капіталу –

а) не впливає на обсяг суспільного капіталу;

б) зменшує обсяг суспільного капіталу;

в) форма об'єднання дрібних капіталів;

г) збільшує обсяг суспільного капіталу.

 

Питання 124. Вартісна будова капіталу, яка відображає зміни виключно технічної будови капіталу – це:

а) технічна будова капіталу;

б) вартісна будова капіталу;

в) органічна будова капіталу;

г) немає правильної відповіді.

Питання 125. Процес зростання окремих капіталів шляхом капіталізації частини додаткового продукту називається:

а) концентрацією капіталу;

б) концентрацією виробництва;

в) централізацією капіталу;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 126. Сутність кругообороту капіталу – це:

а) послідовне проходження капіталу через три стадії;

б) послідовне перетворення капіталу з грошової форми в продуктивну та з продуктивної в товарну;

в) послідовне проходження капіталу через три стадії та три функціональні форми;

г) немає правильної відповіді.

Питання 127. Розподіл капіталу на основний та оборотний відноситься до:

а) продуктивної форми капіталу;

б) грошового капіталу;

в) товарного капіталу;

г) капіталу, що знаходиться у сфері обігу.

 

Питання 128. Оборот капіталу – це:

а) кругооборот грошового капіталу;

б) кругооборот, що постійно повторюється;

в) кругооборот товарного капіталу;

г) кругооборот продуктивного капіталу.

 

Питання 129. Амортизаційний фонд – це:

а) фонд відшкодування вартості основного капіталу;

б) фонд відшкодування вартості змінного капіталу;

в) фонд відшкодування вартості оборотного капіталу;

г) джерело створення нової вартості.

 

Питання 130. Знайдіть неправильну відповідь. Витрати обігу – це:

а) витрати торгових капіталістів, які обумовлені обігом товарів;

б) витрати, пов'язані з транспортуванням товарів від місця їх виробництва до ринків;

в) витрати на збереження товарних запасів, їх сортування та пакування;

г) витрати на купівлю товарів у промислових капіталістів.

 

Питання 131. Моральне зношення елементів основного капіталу характеризується:

а) втратою елементами основного капіталу своєї споживної вартості;

б) неможливістю використання основного капіталу за призначенням;

в) знеціненням елементів основного капіталу внаслідок дії НТП;

г) недосконалістю наявної технології.

 

Питання 132. Знайдіть неправильну відповідь. У складі часу обороту капіталу час виробництва включає:

а) робочий період;

б) час дії на предмет праці сил природи;

в) час, коли предмети праці знаходяться на складі підприємства у вигляді товарних запасів;

г) час реалізації товарів.

Питання 133. Капіталістичні витрати виробництва – це:

а) вартість спожитих засобів виробництва при виготовлені товару;

б) частина вартості товару, яка показує витрати підприємця на засоби виробництва і робочу силу;

в) суспільні витрати на виробництво товару;

г) вартість робочої сили.

 

Питання 134. Прибуток – це:

а) перетворена форма додаткової вартості;

б) різниця між виручкою від реалізації товарів і вартістю засобів виробництва;

в) надлишок вартості товару над новою вартістю;

г) різниця між суспільною та індивідуальною вартістю товару.

 

Питання 135. До зниження норми прибутку веде:

а) економія на постійному капіталі;

б) зменшення швидкості обороту капіталу;

в) зростання розміру авансованого змінного капіталу;

г) зростання норми додаткової вартості.

 

Питання 136. Наслідком міжгалузевої конкуренції – є:

а) встановлення рівноважної ціни;

б) зниження індивідуальних витрат на одиницю продукту;

в) формування суспільної (ринкової) вартості товару;

г) формування середньої норми прибутку і ціни виробництва.

Питання 137. Головною умовою створення середньої норми прибутку є:

а) боротьба за зниження індивідуальних затрат на одиницю товару;

б) встановлення рівноважної ціни;

в) міжгалузева конкуренція і вільний міжгалузевий перелив капіталу;

г) внутрішньогалузева конкуренція.

 

Питання 138. Знайдіть неправильну відповідь. Торговий капітал – це:

а) відокремлена частина промислового капіталу;

б) капітал, який, функціонує в сфері обігу;

в) капітал, який приносить його власнику процент;

г) капітал, який приносить його власнику торговий прибуток.

 

Питання 139. Що є джерелом торгового прибутку?

а) різниця між ціною виробництва та вартістю;

б) частина додаткової вартості, що вироблена в матеріальній сфері;

в) торгова націнка;

г) різниця між вартістю та ціною виробництва.

Питання 140. До якого виду витрат обігу належить заробітна плата касиру крамниці?

а) до чистих витрат обігу;

б) до додаткових витрат обігу;

в) ці витрати не включаються до складу витрат обігу;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 141. Що є джерелом торгового прибутку?

а) частина середнього прибутку промислового капіталіста;

б) додаткові витрати обігу;

в) частина додаткової вартість, що вироблена в матеріальній сфері;

г) торгова надбавка.

 

Питання 142. До якого виду витрат обігу належать витрати на заробітну плату продавців?

а) до додаткових витрат обігу;

б) до чистих витрат обігу;

в) ці витрати не включаються до складу витрат обігу;

г) немає правильної відповіді.

Питання 143. До складу яких витрат обігу можна віднести амортизацію касових апаратів у торгівлі?

а) чистих витрат обігу;

б) додаткових витрат обігу;

в) ці витрати не включаються до складу витрат обігу;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 144. Участь торгового капіталу в утворені середньої норми прибутку:

а) знижує середню норму прибутку;

б) підвищує середню норму прибутку;

в) середня норма прибутку не змінюється;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 145. Знайдіть неправильну відповідь. Позичковий капітал – це:

а) капітал, який приносить процент;

б) відокремлена частина промислового капіталу у формі грошового капіталу;

в) капітал як власність;

г) капітал, який приносить дивіденд.

 

Питання 146. Позичковий процент – це:

а) частина прибутку, яку отримує промисловий капіталіст;

б) весь прибуток, який виробляється за допомогою позичкового капіталу;

в) частина середнього прибутку, яку функціонуючий капіталіст сплачує власнику грошового капіталу;

г) немає правильної відповіді.

Питання 147. Позичковий процент буде зростати, якщо:

а) пропозиція позичкового капіталу зростає, а попит на нього скорочується;

б) попит на позичковий капітал зростає, а пропозиція його не змінюється;

в) попит на позичковий капітал не змінюється, а пропозиція його зростає;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 148. Підприємницький доход – це:

а) частина прибутку, яка залишається у промислового капіталіста після виплати процента;

б) частина прибутку, яку отримує кредитор;

в) весь прибуток, який виробляється за допомогою позичкового капіталу;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 149. Комерційний кредит – це:

а) грошова позика, яка надається банками підприємцям;

б) передача об’єкта власності в довгострокову оренду з наступним викупом;

в) кредит, який надають один одному функціонуючі капіталісти у формі товарного капіталу;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 150. Банківський кредит – це:

а) кредит, який надають один одному функціонуючі капіталісти у формі товарного капіталу;

б) рух позичкового капіталу як відокремленої частини промислового капіталу;

в) позика грошових коштів державою у населення;

г) грошова позика, яка надається банками функціонуючим капіталістам.

 

Питання 151. До пасивних операцій банків належить:

а) розміщення банківського капіталу шляхом видачі позик;

б) формування банківських ресурсів;

в) формування банківських ресурсів та їх розміщення;

г) здійснення фондових операцій.

 

Питання 152. Банківський прибуток – це:

а) проценти, які сплачують банки по вкладам;

б) проценти, які отримують банки по позикам;

в) різниця між процентами, які банки отримують по позикам, та процентами, які банки сплачують по вкладам;

г) різниця між процентами, які банки сплачують по вкладам, та процентами, які банки отримують по позикам.

 

Питання 153. До функцій комерційних банків належить:

а) виконання кредитних та розрахункових операцій;

б) забезпечення стабілізації грошової одиниці;

в) здійснення контролю за діяльністю банків;

г) організація грошового обігу та кредиту.

 

Питання 154. Проста акція – це цінний папір, який:

а) свідчить про те, що його власник – кредитор держави чи підприємства;

б) дає право його власнику на одержання певного доходу у формі дивіденду;

в) дає право його власнику на одержання щорічного гарантованого доходу;

г) немає правильної відповіді.

Питання 155. Курс акцій змінюється:

а) прямо пропорційно розміру дивіденду і зворотно пропорційно величині позичкового процента;

б) зворотно пропорційно розміру дивіденду і зворотно пропорційно величині позичкового процента;

в) зворотно пропорційно розміру дивіденду і прямо пропорційно величині позичкового процента;

г) прямо пропорційно розміру дивіденду і прямо пропорційно величині позичкового процента.

 

Питання 156. Дивіденд – це:

а) доход, який отримує власник грошового капіталу;

б) номінальна вартість акції;

в) доход, який отримує власник акції за рахунок прибутку акціонерного товариства;

г) ціна, по якій здійснюється продаж акції.

 

Питання 157. Привілейована акція – це акція, яка:

а) не гарантує певний доход за результатами роботи акціонерних товариств;

б) гарантує певний доход незалежно від результатів діяльності акціонерного товариства;

в) свідчить про те, що його власник – кредитор держави чи підприємства;

г) немає правильної відповіді.

Питання 158. Облігація – це цінний папір, який:

а) свідчить про внесення його власником певної частки в капітал акціонерного товариства;

б) дає право його власнику на одержання щорічного гарантованого доходу у формі процента;

в) дає право власнику на одержання певного доходу у формі дивіденду;

г) дає певні права його власнику при вирішенні справ акціонерного товариства.

 

Питання 159. Фіктивний капітал – це:

а) капітал, який функціонує у процесі виробництва;

б) капітал, який існує у вигляді цінних паперів;

в) сума промислового капіталу та капіталу, який існує у вигляді цінних паперів;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 160. Реальний капітал – це:

а) капітал, який існує у вигляді цінних паперів;

б) капітал, який функціонує у процесі виробництва;

в) титул власності, який дає право на присвоювання процента;

г) титул власності, який дає право на присвоювання дивіденду.

 

Питання 161. Феодальна земельна рента:

а) являється надлишком додаткової вартості над середнім прибутком;

б) виступає переважно в грошовій формі;

в) відбиває відносини двох класів;

г) відбиває існування двох видів монополії на землю.

 

Питання 162. Капіталістична земельна рента:

а) включає весь додатковий продукт;

б) являється надлишком додаткової вартості над середнім прибутком;

в) відбиває відносини двох класів;

г) виступає переважно в натуральній формі.

 

Питання 163. Суб'єктами аграрних відносин в капіталістичному суспільстві є:

а) найманий робітник та капіталіст-орендар;

б) найманий робітник та земельний власник;

в) капіталіст-орендар та земельний власник;

г) земельний власник, капіталіст-орендар та найманий робітник.

 

Питання 164. Джерелом капіталістичної земельної ренти є:

а) земля;

б) монополія на землю як об'єкт господарювання;

в) додаткова праця найманих робітників у сільському господарстві;

г) більш низька органічна будова капіталу в сільському господарстві, ніж у промисловості.

 

Питання 165. Суспільна ціна виробництва в сільському господарстві формується на основі:

а) монопольної ціни;

б) витрат виробництва продукції на гірших землях;

в) витрат виробництва продукції на середніх землях;

г) витрат виробництва продукції на кращих землях.

 

Питання 166. Монополія на землю як об'єкт господарювання означає:

а) приватну власність на землю;

б) утворення монопольних цін на сільськогосподарську продукцію;

в) обмеженість землі та її зайнятість капіталістичними господарствами;

г) відсутність можливості вільного відтворення сільськогосподарської продукції.

 

Питання 167. Умовою утворення диференціальної ренти І є:

а) обмеженість землі та її зайнятість капіталістичними господарствами;

б) більш низька органічна будова капіталу в сільському господарстві;

в) різниця земельних ділянок по родючості та розташуванню від ринків збуту;

г) послідовні вкладання капіталу в одну і ту ж саму ділянку землі.

 

Питання 168. Величина диференціальної ренти І визначається як:

а) різниця між суспільною ціною виробництва та індивідуальною ціною виробництва сільськогосподарської продукції;

б) різниця між монопольною ціною та вартістю продукції;

в) різниця між вартістю сільськогосподарською продукції та ціною її виробництва;

г) різниця між монопольною ціною та ціною її виробництва.

Питання 169. Диференціальну ренту І отримують власники:

а) всіх ділянок землі;

б) найкращих ділянок землі;

в) середніх ділянок землі;

г) найкращих та середніх ділянок землі.

Питання 170. Умовою утворення диференціальної ренти ІІ є:

а) більш низька органічна будова капіталу в сільському господарстві, ніж у промисловості;

б) приватна власність на землю;

в) різниця продуктивності додаткових вкладень капіталу в одну і ту ж саму ділянку землі;

г) дія закону спадної родючості землі.

 

Питання 171. Причина утворення абсолютної ренти:

а) природні фактори виробництва у сільському господарстві;

б) монополія приватної власності на землю;

в) монополія на землю як об'єкт господарювання;

г) більш низька органічна будова капіталу у сільському господарстві, ніж у промисловості.

Питання 172. Умовою утворення абсолютної ренти є:

а) різниця в родючості землі;

б) різниця в розташуванні землі від ринків збуту;

в) більш низька органічна будова капіталу у сільському господарстві, ніж у промисловості;

г) монополія приватної власності на землю.

 

Питання 173. Величина абсолютної ренти визначається як:

а) різниця між вартістю сільськогосподарської продукції та ціною її виробництва;

б) різниця між суспільною та індивідуальною ціною виробництва;

в) різниця між монопольною ціною та вартістю продукції;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 174. Абсолютна рента утворюється:

а) на всіх ділянках землі;

б) на найкращих та середніх ділянках землі;

в) на найкращих ділянках землі;

г) на середніх ділянках землі.

Питання 175. Ціна землі змінюється:

а) прямо пропорційно земельній ренті та прямо пропорційно нормі позичкового процента;

б) зворотно пропорційно земельній ренті та зворотно пропорційно нормі позичкового процента;

в) прямо пропорційно земельній ренті та зворотно пропорційно нормі позичкового процента;

г) зворотно пропорційно земельній ренті та прямо пропорційно нормі позичкового процента.

 

Питання 176. Зростання ціни землі в тривалій перспективі пояснюється тим, що:

а) підвищується норма позичкового процента;

б) зростає земельна рента;

в) знижується земельна рента;

г) немає правильної відповіді.

 

Питання 177. Суспільний капітал – це:

а) капітал, який функціонує у державному секторі економіки;

б) сукупність індивідуальних капіталів, взаємодія їхніх кругооборотів;

в) сума індивідуальних капіталів;

г) капітал, за допомогою якого виробляються товари, що задовольняють суспільні потреби.

 

Питання 178. Вартісна структура сукупного суспільного продукту включає:

а) постійний капітал та знов створену вартість;

б) постійний та змінний капітал;

в) змінний капітал та додаткову вартість;

г) засоби виробництва та предмети споживання.

 

Питання 179. Сукупний суспільний продукт за натурально-речовою формою включає:

а) засоби праці та предмети праці;

б) засоби виробництва та предмети споживання;

в) предмети праці та предмети споживання;

г) вартість витрачених засобів виробництва та еквівалент вартості робочої сили.

 

Питання 180. Продукція І підрозділу суспільного виробництва за натурально-речовою формою складається:

а) з предметів споживання;

б) з засобів виробництва;

в) з засобів виробництва та предметів споживання;

г) з предметів праці.

Питання 181. Проблема реалізації сукупного суспільного продукту полягає:

а) у відшкодуванні усіхДата добавления: 2015-10-18; просмотров: 1889. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Почему важны муниципальные выборы? Туристическая фирма оставляет за собой право, в случае причин непреодолимого характера, вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный...

Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...

Виды и жанры театрализованных представлений   Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.03 сек.) русская версия | украинская версия