Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Банк, понятие и сущность. Функции и роль банков в народном хозяйстве
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Вивчення цієї теми необхідно розпочати із загальної характеристики цінних паперів та фондового ринку. На основі розгляду української законодавчо-нормативної бази студенти (іовинні розкрити суть державного регулювання ринку цінних паперів. Окрему увагу у розгляді теми необхідно приділити вивченню основних аспектів організації діяльності банків на ринку цінних паперів.

План самостійної роботи

5. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок”.

6. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів

7. Положення “Про організацію діяльності банків на ринку цінних паперів

Література: 1.10, 1.15, 17, 29, 42-65.

Питання І. Закон України“Про цінні папери та фондовий ринок ”

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів. Учасники фондо­вого ринку - емітенти, інвестори, саморегулюючі організації та професійні учасники фондового ринку.

Емітент - юридична особа, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов’язання щодо них перед їх власниками.

Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до чинного законодавства України. Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди банківського управління, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів із метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, які на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України.

Фондовий ринок поділяється на первинний та вторинний. Первинний ринок цінних паперів - сукупність правовідносин, иов’язаних із розміщенням цінних паперів. Вторинний ринок цінних паперів - сукупність правовідносин, пов'язаних із обігом цінних паперів.

Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов’язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам. Цінні папери за порядком їх розміщення (видачі) поділяються на емісійні та неемісійні.

Емісійні цінні папери - цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов’язання (емітент).

До емісійних цінних паперів належать:

· акції;

· облігації підприємств;

· облігації місцевих позик;

· державні облігації України;

· іпотечні сертифікати;

· іпотечні облігації;

· сертифікати фондів операцій з нерухомістю;

· інвестиційні сертифікати;

· казначейські зобов’язання України.

Цінні папери, що не належать згідно із цим Законом до емісійних цінних паперів, можуть бути визнані такими Держав­ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо це не суперечить спеціальним законам про ці групи та/або види цінних паперів.

Цінні папери за формою існування поділяються на документальні та бездокументні. Емісійні цінні папери одного випуску можуть існувати лише в одній формі. Неемісійні цінні иапери можуть існувати виключно в документальній формі. Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред’явника, іменні або ордерні.

Права, посвідчені цінніш папером, належать:

· пред’явникові цінного паперу (цінний папір на пред’явника);

· особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний

папір);

· особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір).

В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:

1. пайові цінні папери - цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів та сертифікатів ФОН), надають власнику право на участь в управлінні емітентом (крім сертифікатів ФОН) і отримання частини прибутку, зокрема, у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента (крім сертифікатів ФОН). До пайових цінних паперів відносяться: акції; інвестиційні сертифікати; сертифікати ФОН;

2. боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов’язання. До боргових цінних паперів відносяться: облігації підприємств; державні облігації України; облігації місцевих позик; казначей­ські зобов’язання України; ощадні (депозитні) сертифікати; векселі;

3. іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться: іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні;

приватизаційні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;

· похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний із правом на придбання чи продажем протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів;

· товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, указаним у цих документах.

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність юридичних осіб із надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності цим Законом та законодавством. Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами професійної діяльності, за винятком банківської, не допускається, крім випадків, передба­чених законом.

На фондовому ринку здійснюються такі види професійної діяльності:

1. діяльність з торгівлі цінними паперами;

2. діяльність з управління активами інституційних інвес­торів;

3. депозитарна діяльність;

4. діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії, порядок її видачі та анулювання встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Професійна діяльність учасників фондового ринку, крім депозитаріїв та фондових бірж, здійснюється за умови членства щонайменше в одній само- регулятивній організації.

Питання 2. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів ”

Державне регулювання ринку цінних паперів здійсню­ється з метою:

· реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних;

· створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства;

· одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод із цінними паперами та іншої інформації, що впливає на формування цін на ринку цінних паперів;

· забезпечення рівних можливостей для доступу емітен­тів, інвесторів і посередників на ринок цінних паперів;

· гарантування прав власності на цінні папери;

· захисту прав учасників фондового ринку;

· інтеграції в європейський та світовий фондові ринки;

· дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства;

· запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів;

· контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється у таких формах:

· прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників ринку цінних паперів;

· регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов’язків учасників ринку цінних паперів;

видача ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю;

· заборона та зупинення на певний термін (до одного року) професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності ліцензії на цю діяльність та притягнення до відповідальності за здійснення такої діяльності згідно з чинним законодавством України;

· реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та інфор­мації про випуск (емісію) цінних паперів;

· контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, умов продажу (розміщення) цінних паперів, передбачених такою інформацією;

· створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

· контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, контролюючим органам;

· встановлення правил і стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів та контролю за їх дотриманням;

· контроль за системами ціноутворення на ринку цінних паперів;

· контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск га обіг цінних паперів;

· проведення інших заходів щодо державного регулю­вання і контролю за випуском та обігом цінних паперів.

Діяльність на ранку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види діяльності на ринку цінних паперів:

1. брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема, договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;

2. дилерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом;

3. андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента;

4. діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб;

5. діяльність з управління активами - професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від власного імені або на підставі відповідного договору про управління активами, які належать інституційним інвесторам на праві власності;

6. діяльність з управління іпотечним покриттям - діяльність, що здійснюється за винагороду банком чи іншою фінансовою установою згідно з відповідним договором про управління іпотечним покриттям;

7. депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів - діяльність із надання послуг щодо зберігання цінних паперів, обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках зберігачів цінних паперів, а також операцій емітента щодо випущених ними цінних паперів;

8. депозитарна діяльність зберігана цінних паперів - діяльність із надання послуг щодо зберігання цінних паперів, обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках власників цінних паперів;

9. діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів - збір, фіксація, обробка, зберігання та надання даних, які складають систему реєстру власників іменних цінних паперів, щодо іменних цінних паперів, їх емітентів і власників;

10. діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність професійного учасника фондового ринку (органі­затора торгівлі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладання та виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі, здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв’язан­ня спорів між членами організатора торгівлі;

11. розрахунково-клірингова діяльність — діяльність із визначення взаємних зобов’язань за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку, у разі здійснення професійними учасниками ринку цінних паперів декількох видів діяльності, передбачених частиною першою цієї статті, може видавати один бланк ліцензії на такі види діяльності.

Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законів України, що регулюють ринок цінних паперів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше ніж тридцять календарних днів від дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, перелік яких нею встановлюється. Строк дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, але не може бути меншим, ніж три роки. У процесі здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів особи, які здійснюють таку діяльність, зобов’язані додержувати встановлених відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України обов’язкових нормативів достатності власних коштів та інших показників та вимог, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами.

Питання 3. Положення“Про організацію діяльності банків на ринку цінних паперів ”

Положення регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при провадженні ними професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності, брокерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами, андеррайтингу); депозитарної діяльності зберігана цінних паперів; діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів (окрім діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів).

Банк ( або його відокремлений підрозділ) повинен органі­зувати свою професійну діяльність на фондовому ринку у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які організаційно відокремлені від інших підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), що здійснюють інші види діяльності. Спеціалі­зований структурний підрозділ банку (його відокремлений підрозділ) - це підрозділ, що здійснює окремий вид професійної діяльності на фондовому ринку на підставі Внутрішнього положення про відповідний підрозділ за умови дотримання ним установлених законодавством вимог щодо здійснення такої діяльності.

Вимоги до спеціалізованого структурного підрозділу

банку.

Внутрішнє положення про спеціалізований структурний підрозділ банку (його відокремлений підрозділ) для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку затверджується в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

Таке положення повинно містити загальні вимоги щодо:

- а) мети та предмета діяльності спеціалізованого струк­турного підрозділу, які повинні передбачати здійснення таким підрозділом певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, з урахуванням установлених обмежень;

- б) наявності мінімальної кількості керівних посадових осіб та фахівців підрозділу, які сертифіковані в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку;

- в) наявності комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення;

- г) наявності окремого приміщення;

- ґ) обмежень на обмін інформацією з іншими підрозділами банку, які не здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку;

- д) обмежень на обмін інформацією з іншими підроз­ділами банку, які здійснюють професійну діяльність на фондо­вому ринку, у разі суміщення окремих видів цієї діяльності;

- е) переліку інформації, яка не підлягає передачі до інших підрозділів банку;

- є) окремого технічного та технологічного забезпечення підрозділу;

- ж) системи захисту від несанкціонованого доступу до інформації спеціалізованого структурного підрозділу;

- з) системи обмеження доступу працівників банку, які безпосередньо не займаються здійсненням певних видів професійної діяльності на фондовому ринку, до окремих приміщень спеціалізованих структурних підрозділів банку.

Якщо банк (його відокремлений підрозділ) має декілька спеціалізованих структурних підрозділів, що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, то:

· Забороняється суміщення роботи сертифікованих фахівців (у тому числі керівника) спеціалізованого структурного підрозділу банку (його відокремленого підрозділу), який провадить окремий вид діяльності на фондовому ринку, з роботою в спеціалізованих структурних підрозділах, які провадять інші види цієї діяльності, а також з роботою фахівця, який провадить діяльність з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів.

· Забороняється суміщення роботи спеціалістів банку (його відокремлених підрозділів), які проводять інші види діяльності, що не пов’язані з цінними паперами, з роботою в спеціалізованих підрозділах банку (його відокремлених підроз­ділах), які здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку.

Якщо банк (його відокремлений підрозділ) має один спеціалізований структурний підрозділ, що провадить окремий вид професійної діяльності на фондовому ринку, то забороняється суміщення роботи спеціалістів банку (його відокремленого підрозділу), які провадять інші види діяльності, що не пов’язані з цінними паперами, з роботою в цьому підрозділі банку (його відокремленому підрозділі). Додаткові вимоги щодо організації роботи спеціалізованого структурного підрозділу банку (його відокремленого підрозділу), що провадить окремий вид професійної діяльності на фондовому ринку, можуть бути встановлені Порядком та умовами видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.06 № 345, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.06 за № 890/12764 (із змінами), ліцензійними умовами

провадження професійної діяльності на фондовому ринку за її окремими видами та відповідними внутрішніми документами банку.

Запитання для самоперевірки

· Яка структура законодавчо-нормативної бази України, що регулює ринок цінних паперів?

· Які цінні папери належать до емісійних?

· Які групи цінних паперів можугь бути у цивільному обороті в Україні?

· Які види цінних паперів існують в Україні?

· Які види професійної діяльності здійснюються на фондовому ринку комерційними банками?

· З якою метою здійснюється державне регулювання ринку цінних паперів?

· У яких формах здійснюється державне регулювання ринку цінних паперів?

· У чому полягає особливість організації діяльності банків на ринку цінних паперів?

· Складіть словник за термінами понятійного ряду: Фондовий ринок (ринок цінних паперів)

Емітент -

Інвестори в цінні папери -

Професійні учасники фондового ринку -

Цінні папери -

Емісійні цінні папери -

Акція -

Облігація -

Казначейське зобов’язання України - Інвестиційний сертифікат - Ощадний (депозитний) сертифікат - Вексель -

Професійна діяльність на фондовому ринку -

 

Банк, понятие и сущность. Функции и роль банков в народном хозяйстве.

Банки - это одни из древнейших кредитных учреждений.

Небанковские кредитные организации могут осуществлять лишь отдельные из вышеперечисленных банковских операции (в соответствии с полученной лицензией). (Примеры - ломбарды, инвестиционные фонды, клиринговые палаты и т.д.) Банк же выполняет все эти три основные операции в совокупности.

Современный коммерческий банк - особый экономический институт, специфическая деятельность которого связана с созданием платежных средств и регулированием денежного оборота.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-03-11; просмотров: 512. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.043 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7