Студопедия — Билет № 10
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Билет № 10


1. Як змінитьсясередній рівень цін в країні, якщо зменшиться грошова маса на 20%, швидкість обігу грошової одиниці уповільниться на 8%, а кількість товарів та послуг в країні збільшиться на 2%.

Р -?

Q на 2%

 


М на 20%

 


V на 8%

IM = 80%

IV = 92%

IQ = 102%

М – кількість грошей в обігу

Q – обсяг виробництва

P – середня ціна товару

V – швидкість обігу грошей

MV = PQ

P = MV / Q = 80% * 92% / 102% = 72.2%

Відповідь: Середній рівень цін зменшиться на 27.8%:

2. Постійний капітал – 40 тис. грн. Органічна побудова капіталу – 2:1

Норма додаткового продукту – 200%. Треба визначити величину вартості продукту та необхідний робочий час.

С = 40тис грн

ОПК = 2:1

m’ = 200%

V = 20тис грн

W = C + V + m

m= (m’ * V) / 100% = 200% * 20тис / 100% = 40тис грн

W= 40тисC + 20тисV + 40тисm = 100тис грн.

m’= ДРЧ / НРЧ * 100% ДРЧ=2НРЧ

Робоч. день= НРЧ + ДРЧ = 8год => 3НРЧ=8год

НРЧ = 2,7 год

Відповідь: W = 100тис грн.

НРЧ = 2,7год

4. Обґрунтуйте, що спільного та чим відрізняються бухгалтерський та економічний прибуток? Яке практичне значення для підприємця вони мають?

Бухгалтерський та економічний прибуток, суть, значення для підприємця

Бухгалтерская прибыль отражается в документах бухгалтерской отчетности и определяется как разница между выручкой(доходам от реализации продукции) и бухгалтерскими(внешними) издержками производства. Внешние издержки- выплаты поставщикам ресурсов, не явл совладельцами данной фирмы. Они включают расходы на сырье, оборудования, зарплату рабочим. Для расчета эконом прибыли из доходов вычитывают все издержки, как внешние, так и внутренние. К внутренним издержкам относятся нормальная прибыль, неполученный процент на вложенный капитал, не полученная арендная плата на собственную недвижимость, т.е это доход который могла бы получить фирма, если бы использовала принадлежащие ей ресурсы не в собственном производстве, а нашла бы другой, альтернативный вариант в применении. Предприниматели стремятся получить и увеличить именно экономическую прибыль.

Билет

1) Разом із ділянкою землі в оренду надано споруду, вартість якої становила 80000 грн., а термін експлуатації 40 років. Відсоткова ставка по кредиту – 12%, по депозитам – 8%. Розрахуйте величину земельної ренти, якщо орендна плата дорівнює 65000 грн.

вартість споруд – 80000 грн., термін експлутаціі 40 років

Відсоткова ставка по кредиту – 12%, по депозитам – 8%.

орендна плата 65000 грн. величина земельної ренти -?

Знайдемо величину земельної ренти за формулою орендноі плати. ОРЕНДНА ПЛАТА - грошова оплата права користування майном, що орендується. Величина орендної плати визначається договірному про оренду, зазвичай вона приймається рівній сумі амортизаційних відрахувань і частини прибули від використання майна.

Орендна плата = рента за землю + Амортизація капіталу+ % за користування капіталом

Амортизація капіталу = 80000/40 =2000 грн.

% за користування = 80000* 0,12 = 9600 грн.

Отже ми можемо вирахувати величину земельної ренти(економічна форма реалізації власності на землю у вигляді доходу, який створюється найманими працівниками, але привласнюється власником землі за її здачу в оренду.)

65000 = ВЗР + 2000 +9600

ВЗР= 53400 грн.

2) Авансована вартість виробничих споруд – 60 млн. дол., машин та обладнання – 40 млн. дол., вартість сировини – 2 млн. грн. Амортизація споруд проходить за 20 років, машин и обладнання – за 5 років. Знайдіть час обороту основного капіталу.

споруди-60млн дол.

Машин облад-40млн

Сировина-2млн

Споруди -20рок

Машини-5 рок

Знайти час обороту-?

Кав=60+40+2=102млн дол

60/20+40/5=3+8=11млн дол

102/11=9.3років-1 час обороту

3) Ціна одиниці продукції 12 грн. Кількість виробленої продукції 3 тис. одиниць. Середні змінні витрати 3 грн. Середні постійні – 2 грн. Внутрішні витрати –12 тис. грн. Треба визначити бухгалтерський та економічний прибуток. Що таке змінні, постійні витрати, бухгалтерський, економічний прибуток?

Ціна од.продукції =12 грн. Кількість прод. = 3 тис. од.

Середні постійні витрати(AFC) – 2 грн.

Внутрішні витрати –12 тис. грн

бухгалтерський та економічний прибуток -?

AFC=FC/Q - Середні постійні витрати,постійні витрати на одиницю продукції

2=FC/3000

FC= 6000 – постійні витрати-витрати,розмір яких не залежить від об’єму продукції

AVC= VC/Q – середні змінні витрати у розрахунку на одиницю продукції

3= VC/3000

VC = 9000 – змінні(зовнішні) витрати-витрати,величина яких залежить від об’єму продукції

Доход= 12*3000= 3600 грн

Бухгалтерський прибуток = 3600-9000=27000 грн. Бухгалтерський прибуток характеризує кінцевий результат проведення всіх видів діяльності та є сумою отриманих прибутків (збитків).

Економічний прибуток = 36000-(9000+6000)= 36000 – 15000= 21000 грн. Економічний прибуток являє собою різницю між сумою доходів підприємства, з одного боку, і сумою його поточних витрат, з іншого. При цьому враховуються поточні витрати як внутрішні так і зовнішні.

Постійними витратами (FC) називають такі, величина яких не залежить від зміни обсягу виробництва. До постійних витрат належать витрати, на cплату оренди (якщо орендуються приміщення, основні фонди тощо), витрати на рентні та страхові платежі, сплату відсотків за кредит та ін. Постійні витрати є обов'язковими і зберігаються навіть тоді, коли фірма нічого не виробляє, але мусить підтримувати готовність до виробництва.Змінними витратами (VC) називають витрати, величина яких знаходиться в залежності від зміни обсягу виробництва. До змінних належать витрати на заробітну плату, сировину, матеріали, паливо, електроенергію.бухгалтерський прибуток — різниця між ціною реалізації (доходами від продажу) і бухгалтерськими витратами; економічний прибуток — враховує додаткові витрати, такі як некомпенсовані власні витрати підприємця, не враховані в собівартості, у тому числі витрати на «стимулювання» чиновників, додаткові преміальні працівникам.

5) Підприємець виробляє цукерки. На засоби праці він витратив 60 тис. грн., на предмети праці – 10 тис. грн. Органічна побудова виробництва 2:1. Норма додаткової вартості 300%.

а) Яким буде прибуток підприємця, за інших рівних умов, якщо на ринку існує стан рівноваги?

б) Як зміниться прибуток підприємця, за інших рівних умов, якщо на ринку в результаті збільшення пропозиції над попитом ціна зменшиться на 20%?

в) Як зміниться прибуток підприємця, за інших рівних умов, якщо норма додаткового продукту буде 200%, а на ринку буде стан рівноваги?

средства труда - 60 тис

предмети праци 10 тис

оск 2:1

m'=300%

а)C;V =2;1

V =35 тис грн

С =60+ 10 + 70 тис грн

m = m' *V/100%

m = 105 тис грн

б)105 - 100%

х -20%

х =21 тис грн

прибуток = 126 тис грн. в) m = 200* 35/ 100 = 70 тис грн

Билет

1) Як змінитьсясередній рівень цін в країні, якщо в країні збільшиться грошова маса на 15%, швидкість обігу грошової одиниці прискориться на 18%, а кількість товарів та послуг в країні зменшиться на 8%.

грошова маса М 15%,

швидкість обігу грошової одиниці V 18%,

кількість товарів та послуг Q 8%.

Як змінитьсясередній рівень цін в країні (Ip) -?

Скористаємося формулою обміну Фішера

M * V = P *Q

Якщо ми досліджуємо зміну середнього рівню цін, то у базовому періоді M, V, P,Q = 100%,отже

Im=100+15=115%

Iv = 100+18=118%

Iq = 100 -8 =92%

Ip =Im *Iv/Iq

Ip =115% * 118% / 92% = 147,5%

Тому ми можемо розрахувати що середній рівень цін у країні збільшиться на 47,5%

2) Авансований постійний капітал 200 тис. грн.. Органічна побудова капіталу 4:1. Норма додаткового продукту 300%. Визначте вартість та знов створену вартість.

С =200 тис.грн.

Органічна будова капіталу = 4:1

Норма додаткового продукту - 300%

W -?

знов створена вартість -?

С/V =4:1

200000 =4V

V =50000 грн.

Знайдемо норму прибутку за формулою норми додаткового продукту:

300% = m/50 *100%

m= 150 тис.грн.

Зараз ми знайдемо вартість - витрати грошових коштів на придбання товару, на виконання робіт і послуг, на здобуття благ. W = C+V +m W = 200+50+150 = 400 тис.грн.

Знайдемо знов створену вартість — результат праці колективу підприємства, додатковий продукт, отриманий в процесі виробництва понад понесені витрати і розподілюваний між трудовим колективом і суспільством в цілому.

ЗСВ = m/V *100%

ЗСВ =150/50*100% = 300000грн.

3) Власний капітал банку – 42 млн. грн., 500 млн. грн. – заощадження клієнтів. Було надано кредитів на суму 520 млн. грн. Після закінчення року банк повинен отримати 16% з позичальників та сплатити заощаджувачам 10%. Розрахуйте норму та масу банківського прибутку, якщо витрати банку на здійснення банківських операцій становлять 3 тис. грн. Про що свідчить розмір норми банківського прибутку?

Власний капітал банку – 42 млн. грн.

заощадження клієнтів – 500 млн.грн.

кредити – 520 млн.грн.

по кредиту – 16% по депозиту – 10%

витрати – 3000грн.

норма та масу банківського прибутку -?

Норма банківського прибутку показує відношення чистого прибутку до власного капіталу банку.

По кредиту треба сплатити 520 млн. * 0,16 =83,2 млн.грн. По депозиту 500* 0,1 =50 млн.грн.

Отже зараз ми знайдемо масу банківського прибутку

Маса прибутку =% по кредиту - % по депозиту = 83,2 -50 =33,2 млн.грн.

Норма прибутку = Прибуток Банка(маса прибутку)/власний капітал банку *100%

НП =33,2/42*100% = 79 млн.грн.

 

5) Яке відтворення (просте чи поширене) і чому забезпечує наступна структура валового продукту?

I 5200с + 3000v + 2400m = 10600;

II 5400с + 2000v + 1800m = 9200.

Визначте величину вартості товарів, які потраплять в обмін між підрозділами. Хто є споживачем продукції І та ІІ підрозділів?

I 5200C + 3000V +2400m = 10600W

II 5400C + 2000V + 1800m = 9200W

Відтворення просте,тому що виконуються усі умови,такі як:

IV = IC+IIC 10600=5200+5400=10600

IIV = I(V+m) + II(V+m) 9200=5400 +3800 =9200

I(V+m) = IIC 5400=5400

 

10600 -5200=5400од. – не реалізовано у першому підрозділі,споживачами якого є підприємці

9200-1800-2000 = 54000од.- не реалізовано у другому підрозділі,споживачами якого є підприємці і робітники

Таким чином між підприємцями и робітниками першого і другого підрозділів відбувається обмін не реалізованої усередині підрозділів продукцією у 5400 од.

 

 

Билет

1) Припустимо, що 70 тис. грн. капіталу у машинобудуванні приносять 6 тис. грн. прибутку, 310 тис. грн. капіталу в металургії – 15 тис. грн. прибутку, у хімічної промисловості 500 тис. грн. капіталу – 28 тис. грн. прибутку. У яку галузь будуть підприємці вкладати капітали (при відсутності середньої норми прибутку), чому? Що таке норма прибутку, що вона показує?

Норма прибутку- відношення додаткової вартості (зазвичай річної маси) до всього авансованого капіталу, виражене у відсотках. Характеризує ефективність використання капіталу, прибутковість капіталістичного підприємства. показує, скільки прибутку приносить кожна вкладена грошова одиниця і відповідно в ті галузі, де є високою норма прибутку, доцільно вкладати додатковий капітал.

Машинобудування — 70 тис.грн капітал, прибуток — 6 тис.грн

металургія — 310 тис.грн,прибуток — 15 тис.грн

хімічна промисловість — 500тис.грн.,прибуток-28 тис.грн

Норма прибутку = прибуток/ПКав + ТКав *100% (Пкав-авансований промисловий капітал,ТКав — авансований торговий капітал)

6000/70000*100% =8,6 тис.грн -машинобудування

15000/310000*100% = 4,8 тис.грн -металургія

28000/500000*100% = 5,6 тис.грн -хім.промисловість

2) Споживчий кошик складається з 5 кг хліба, 8 кг м’яса, 10 л молока. У 2008 році ціна хліба була 2,80 грн/кг, м’яса – 25 грн/кг, молока – 4 грн/кг. Номінальна зарплата за рік збільшилася на 30%. Знайдіть як зміниться за рік реальна заробітна плата, якщо ціна хліба змінилася до 4 грн.за кг, ціна м’яса зросла до 40 грн, а молока – до 6 грн.

5 кг хліба — 2,8 грн/кг через рік: 4 грн/кг

8 кг мьяса — 25 грн/кг 65 грн/кг

10л молока — 4 грн/кг 6 грн/кг

Номінальна зп.збільшилась на 30%

як змінилась реальна зп. За рік -?

Знайдемо споживчий кошик - набір товарів і послуг, необхідних для задоволення першочергових потреб людини за рік, в середньому.

Базовий рік: 5*2,8 +25*8 +10*4 =14+200+40 = 254 грн.

Досліджуємий рік: 5*4 + 8*65 +10*6 = 20+520+60 = 600 грн.

254грн — 100%

600грн — х%

х = 24%, отже рівень цін в країні за рік збільшився на 24%

Знайдемо індекс реальної зп:

індекс реальної зп = 30% / 24%*100% = 125%,отже за рік реальна зп. Збільшилась на 25%

3) Функція попиту має вигляд: Qd=40–8р, функція пропозиції: Qs= – 6 + 22р.

Треба визначити:

а) ціну рівноваги;

б) рівноважний обсяг;

в) що станеться (дефіцит або надлишок), якщо буде встановлено ціну на рівні 5 грн.? Розрахуйте його розмір.

г) Що станеться (дефіцит або надлишок), якщо встановиться ціна на рівні 1 грн.? Розрахуйте його розмір.

Qd = 40 – 8p – попит

Qs = 6+22p- пропозиція

а)РІВНОВАЖНА ЦІНА — ціна, при якій об'єм попиту на ринку дорівнює об'єму пропозиції. На графіці попиту і пропозиції вона визначається в точці пересічення кривої попиту і кривої пропозиції

40 – 8p = 6+22p

34 = 30р

р = 1,13 -рівноважна ціна

б)Qd = 40 -8*1,13 = 40 -9,04 =30,96 -рівноважний обьєм -об'єм попиту і пропозиції товару при рівноважній ціні.

в)ціна = 5 грн

Qd= 40 -8*5=0-попит

Qs=6+22*5= 116-пропозиція

станеться надлишок на 116 товарів

г)ціна = 1 грн

Qd = 40-8

Qs = 6+22 =28

станеться дефіцит на 4 товари

 

5) Підприємець авансував на засоби виробництва 340 тис. грн., в тому числі на предмети праці – 80 тис. грн. Органічна побудова виробництва 20:1. Зарплату підприємець виплачує 1 раз в місяць, предмети праці закупає один раз на півроку. Строк служби основного капіталу 26 років. Розрахуйте: авансований капітал, річні витрати виробництва, час одного обороту капітала.

Косн = 340 + 80 тис.грн

Органічна будова капіталу 20:1

заробітна плата 1 р. В місяць

строк служби осн.кап. 26 років

предмети праці 1р. В півроку

Кав -?річні витрати -? час 1 обороту кап. -?

С= 340+80 = 440 тис.грн.

С / V = 20/1

20V = 440 V = 22тис.грн

Кав = 440+22 = 462тис.грн

440 / 26 =16,9 тис.грн -амортизація основного капіталу

предмети праці = 80*2 = 160 тис.грн за рік

V = 22тис *12= 264 тис.грн - заробітна плата за рік

16,9+160+264 = 440,9 тис.грн -річні витрати

 

Билет

1) Середні загальні витрати виробництва товару становлять 45 грн., а середні постійні – 16 грн. Розрахуйте загальні витрати, середні змінні, постійні витрати, якщо вироблено 85 одиниць продукції.

середні загальні витрати АТС = 45грн

Середні постійні AFC =16 грн. 85 од.продукції

TC(загальні витрати) -?AVC(середні змінні) -? FC(постійні) -?

ATC = TC / Q

45 = TC /85 TC = 3825грн — загальні витрати є сумою постійних і змінних витрат за кожного конкретного обсягу виробництва.

AFC = FC / Q

16 =FC / 85 FC = 1360 грн.-витрати, величина яких не змінюється залежно від зміни обсягу випуску продукції,до них належать грошові витрати на експлуатацію будівель, споруд і обладнання, орендна плата.

TC = FC+VC 3825 = 1360 +VC

VC =2465 грн. Змінні витрати — витрати, величина яких змінюється залежно від зміни обсягу виробництва.

AVC = VC /Q

AVC = 2465 / 85 = 29 грн. - Середні змінні витрати - змінні витрати підприємства, що доводяться на одиницю продукції, що випускається.

2) Робочий день 8 годин. Заробітна плата робітника при погодинній оплаті – 64 грн. за день. Робітника перевели на відрядну зарплату. Якою буде розцінка за одиницю виробленої продукції, якщо норма виробки – 25 одиниць за час праці? Як пов’язані між собою погодинна та відрядна зарплата? Яка з них має більше переваг?

Робочий день — 8 годин

погодинна зп. =64 грн. В день

відрядна-?призводиться 25 од. На годину

8*25 = 200 од. Продукції виготовляється за день

200 / 64 = 3,125 грн. - ціна за одиницю продукції

Відрядна зп = ціеа за 1 од. * виготовляєму за день продукцію

відрядна зп. =3,125 *200 =625 грн.

Розрізняють дві основні форми заробітної плати: погодинну та відрядну. Погодинна зарплата нараховується робітникам залежно від кваліфікації і фактично відпрацьованого часу. Вона застосовується для оплати праці тих робітників: 1) виробіток яких неможливо чітко нормувати; 2) в роботі яких головним є не зростання продуктивності праці, а підвищення якості продукції; 3) виробіток яких в основному залежить не від їх індивідуальних трудових зусиль, а визначається технологічним процесом.При погодинній формі величина заробітної плати обчислюється як добуток погодинної ставки і кількості праці. Погодинна оплата передбачає просту погодинну систему, що обумовлює оплату за фактично відпрацьований час та погодинно-преміальну, яка враховує ще й інші моменти: виконання норми, ріст продуктивності праці, якість робіт і продукції, економію ресурсів. Відрядна форма заробітної плати застосовується на роботах, де праця піддається точному і повному обліку, де широко використовуються норми виробітку. Величина заробітної плати при ній обчислюється як добуток розцінки одиниці виробу і кількості виробів.Останні десятиріччя характеризуються все більш широким застосуванням погодинної заробітної плати і відповідним скороченням відрядної внаслідок зростання механізації та автоматизації виробництва.

3) Середній рівень цін в країні 75 грн. В країні за рік збільшилася грошова маса на 22%.

А) Чи приведе таке збільшення грошей в обігу до інфляції, якщо відомо, що швидкість обігу грошової одиниці збільшилась на 10%, а кількість товарів та послуг в країні збільшилася на 45%? Б) Якою при таких умов, буде середня ціна?

Р = 75 грн. -100%

М збільшилася на 22 %

V збільштлась на 10%

Q збільшилась на 45%

А) M = 122%

V=110%

P = 100%

Q =145%

P = M*V/Q

P=122*110/145 = 92,5% ціни впадуть на 7,5%,таке збільшення грошей не призведе до інфляції в країні,тому що в данному випадку ми не бачимо зростання загального рівню цін,а навпаки.

Б)75 грн. - 100%

х грн. - 92,5%

х = 69,4 грн. -середня ціна.

5) Середня заробітна плата в країні А – 690 грн., в країні В – 900 грн. Вартість споживчого кошика в країні А складала 780 грн., в країні В – 950 грн. За два роки середня заробітна плата в країні А стала 1000 грн., а в країні В – 1200 грн. Вартість споживчого кошика через два роки в країні А – стала 850 грн., а в країні В – 990 грн. у поточних цінах. Визначте:

а) В якій країні більше зміниться номінальна заробітна плата (у відсотках)?

Б) В якій країні більше і як зміниться реальна заробітна плата? Про що це свідчить?

Середня зп. А — 690 грн.

В — 900 грн.

Споживчий кошик А — 780 грн.

В — 950 грн.

Через 2 роки:

Середня зп. А — 1000грн.

В — 1200грн.

Споживчий кошик А - 850 грн.

В — 990грн.

а)Знайдемо індекс номінальної зп. у країнах:

країна А: 1000 / 690*100% =144,9%

країна В: 1200 / 900* 100% =133,3%

Номінальна зп.більше зміниться у країні А на 11,7%

б)Знайдемо індекс цін:

у країні А: 850 / 780*100% =108,9%

у країні В: 990 / 950*100% = 104,2%

Знайдемо Індекс реальної зп.:

Індекс реальної зп.= індекс номінальної зп / індекс цін *100%

у країні А: 144,9 / 108,9 *100% =133%

у країні В: 133,3 / 104,2 *100% =127,9%

У країні А індекс реальної зп.зміниться на 5,1% більше ніж у країні В.

Билет

1) Внаслідок боротьби профспілок підприємці великих заводів збільшили номінальну зарплату на 20 %. Визначте, як змінилася реальна зарплата, якщо ціни поменшилися на 18%.

Нолмінальна зп. збільшилась на 20%

йіни впали на 18%

реальна зп. -?

Номінальна заробітна плата - заробітна плата в грошовому вираженні, яка виплачується робочим і службовцем відповідно до кількості і якості витраченої ними праці за певний період робочого часу.У досліджуємому році вона дорівнює:

100% + 20% =120%

Ціни: 100% -18% = 82%

120 / 82 *100% = 146,3%

Отже, реальна зп. збільшилась на 46,3%

2) Земельний власник щорічно одержує 22000 грн. орендної плати. Визначте земельну ренту та ціну землі, якщо на ділянці зведені будови і споруди вартістю 90000 грн. зі строком служби 20 років. Рівень проценту по депозиту дорівнює 8, по кредиту – 10%

Орендна плата - 22000 грн.

Косн = 90000 грн на 20 років

% по депозиту — 8%

по кредиту — 10%

земельна рента -? ціна землі -?

90000 / 20 = 4500 грн -амортизація основного капіталу - поступове перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з його допомогою.

Орендна плата - грошова оплата права користування майном, що орендується.

Орендна плата = рента за землю + амортизація капіталу + % за користування землею

Знайдемо відсоток за користування землею: 90000*0,1 = 9000 грн.

22000 = рента за землю +4500 +9000

Земельна рента = 8500 грн

Ціна землі - капіталізована земельна рента, яка приносить прибуток у вигляді відсотку.Знайдемо її:

Ціна землі = земельна рента / норма баньківского % *100%

Ціна землі = 8500 / 10 *100% = 85 000 грн.

3) За даними таблиці визначте: темпи зміни номінальної, реальної заробітної плати, цін (у відсотках).

середня зп.:2005 — 2400 грн

2009 — 3200 грн

споживчий к. 2005 — 2000 грн

2009 — 2500 грн.

Індекс реальної,номінальної зп. -? Індекс цін -?

Індекс номінальної зп. = 3200 / 2400 *100% = 133,3% за цей час з 2005 по 2009 рік номінальна зп збільшилась на 33,3%

Індекс цін = 2500 / 2000*100% = 125% ціни виросли на 25%

Індекс реальной зп. = індекс номінальної зп. / індекс цін *100%

Індекс реальной зп = 133,3 / 125 *100% = 106, 6%

Реальна заробітна плата зросла на 6,6%

4) Проаналізуйте, чим відрізняються та що спільне у поняттях прибуток та додаткова вартість (по сутності та розміру)? Що показують ці показники і як їх визначити.

Прибу́ток — це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.чистий прибуток після сплати податків. Сума, на яку виріс власний капітал компанії за даний період в результаті діяльності цієї компанії.Прибуток — частина вартості додаткового продукту, виражена в грошах; частина чистого доходу; грошовий вираз вартості реалізованого чистого доходу.Це одне з основних джерел формування фінансових ресурсів підприємства та формування фондів грошових коштів підприємства.

Додатко́ва ва́ртість — це вартість, створена працівниками понад вартість робочої сили і безкоштовно привласнена власником засобів виробництва(капіталістом). Прибуток (з якісного боку) — перетворена форма додаткового продукту й додаткової вартості, яка виражає відносини між власниками засобів виробництва і найманими працівниками з приводу його створення і привласнення.

Прибуток = Доход — Витрати

m(додаткова вартість) = W(вартість) – (C(постійний капітал)+V(змінний капітал))

5) За даними таблиці розрахуйте: а) вартість одиниці товару; б) ціну товару, в)розмір прибутку або збитків кожної групи виробників, якщо припустити, що одна година суспільно – необхідного часу дорівнює 3 грн.

а) для того щоб знайти вартість одиниці товару треба розрахувати суспільно необхідні витрати праці - сукупні витрати праці на виробництво якого-небудь товару.

СНВП = 50*18+ 110*12 +45*17 / 50+110 +45 = 900+ 1320+765 / 205 = 2985 / 205 = 14,6 години — вартість товару

б)Знайдемо ціну товару,для цього треба помножити вартість товару на годину суспільно-необхідного часу

14,6* 3 = 43,8 грн — ціна товару

в)Для того щоб визначити розмір прибутку або збитків,треба розрахувати індивідуальні витрати в грошах:

1 группа: 18*3 = 54грн

2 группа: 12*3 = 36 грн

3 группа: 17*3 = 51 грн.

Прибуток(+),збитки(-) на одиницю продукціі:

1 группа: 43,8 - 50 = -10,2 грн * 50 одиниць = 510 грн - збиток

2 группа: 43,8 — 36 = +7,8 грн * 110од.= 858 грн. - прибуток

3 группа: 43,8 — 51 = - 7,2 грн *45 од = 324 грн – збитокДата добавления: 2015-04-19; просмотров: 4405. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Выработка навыка зеркального письма (динамический стереотип) Цель работы: Проследить особенности образования любого навыка (динамического стереотипа) на примере выработки навыка зеркального письма...

Словарная работа в детском саду Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных слов, которое идет одновременно с ознакомлением с окружающей действительностью, воспитанием правильного отношения к окружающему...

Правила наложения мягкой бинтовой повязки 1. Во время наложения повязки больному (раненому) следует придать удобное положение: он должен удобно сидеть или лежать...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия