Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методичні рекомендації до практичного заняття
 

1. У загальному вигляді виробнича потужність провідного цеху або дільниці однакового технологічного устаткування по виготовленню однорідної продукції може бути визначена за однією з таких формул:

Вni = Пв × Фn × КУс, (75)

(76)

де Вni – потужність і-го виробничого підрозділу підприємства, одиниць продукції;

Пв – продуктивність устаткування у відповідних одиницях виміру продукції за годину;

Фп – ефективний (плановий, корисний) річний фонд часу роботи одиниці устаткування, год;

КУС – середньорічна кількість устаткування;

Тртрудомісткість виготовлення одиниці продукції з урахуванням коефіцієнта виконання норм, яка визначається за такою формулою:

(77)

де t0 - норма часу на виготовлення одиниці продукції (годин);

Кв.н.коефіцієнт виконання норм часу.

Інакше потужність можна визначити за такою формулою:

(78)

 

2. Вихідна виробнича потужність у вартісному виразі (Впвих), обчислюється за формулою:

 

Впвих = Впвх + Впвв – Впвив, (79)

 

де Впвх – виробнича потужність на початок періоду, грн.;

Впвв – введена в календарному періоді виробнича потужність, грн.;

Впвив – виведена в календарному періоді виробнича потужність, грн.

 

3. Середньорічна виробнича потужність (Впсер.р) підприємства (цеху) обчислюється за формулою:

 

(80)

 

де к – кількість місяців експлуатації обладнання з певною потужністю протягом року.

4. Виробнича потужність на підприємствах з безперервним технологічним процесом визначається за формулою:

 

, (81)

 

де m - маса сировини, що завантажується в агрегат;

кв - коефіцієнт виходу готової продукції з сировини;

Фп - ефективний фонд часу роботи устаткування;

Тц - тривалість виробничого циклу.

 

5. Виробнича потужність постійної потокової лінії визначається за формулою:

 

, (82)

 

де r - такт потокової лінії.

 

6. Виробнича потужність змінної потокової лінії визначається за формулою:

 

, (83)

 

де Кпер - коефіцієнт, який враховує витрати часу на переналагодження потокової лінії;

r1, r2, rn - такти на виробництво першого, другого, n-ого виду продукції;

d1, d2, dn - доля першого, другого, n-ого виду продукції в загальному обсязі продукції.

 

7. Для оцінки використання виробничої потужності служить коефіцієнт використання виробничої потужності:

 

, (84)

 

де В - випуск продукції в натуральному виразі;

Впсер.р - середньорічна виробнича потужність.

8. Пропускна спроможність устаткування, верстато-годин:

 

Пспр = Фn × КУс, (85)

9. Пропускну спроможність устаткування ділять на трудомісткість програми за певним видом робіт і визначають коефіцієнт виробничої потужності цеху чи дільниці (Кпотуж):

(86)

Коефіцієнт виробничії потужності - це співвідношення пропускної спроможності групи устаткування та трудомісткості її виробничої програми.

10. Коефіцієнт завантаження устаткування (Кз.у.) визначається так:

(87)

тобто

(88)

При Кз.у. = 1 – устаткування використовується повністю; при Кз.у. > 1 — устаткування перевантажене; при Кз.у. < 1 — устаткування недовантажене.

Виробничий процес - це сукупність технологічних і природних процесів, в результаті яких сировина перетворюється в готову продукцію. Існують найрізноманітніші виробничі процеси, вони підлягають класифікації за такими ознаками:

- за формою впливу на предмет праці (технологічний, механічний, фізико-хімічний, природний);

- за роллю у виробництві продукції (основний, допоміжний, обслуговуючий);

- за характером виконуваних робіт (аналітичний, синтетичний, прямий);

- за масштабами виробництва однорідної продукції.

Ринкові умови господарювання спонукають підприємця до раціональної організації виробництва, що обумовлює зниження витрат і веде до зростання прибутку.

При розв’язанні задач даної теми можна скористатися такими формулами:

1. Такт потокової лінії (r) :

 

, (89)

 

де Теф - ефективний фонд часу роботи потокової лінії в плановому періоді;

Впл - план випуску деталей за даний період часу.

 

2. Темп (t):

 

, (90)

 

3. Крок потокової лінії (К) – це відстань між центрами двох суміжних робочих місць.

 

4. Швидкість (v):

(91)

 

5. Кількість робочих місць на конвеєрі (n):

 

(92)

 

де Ti – тривалість і-тої детале-операції.

 

6. Довжина (L):

 

L = n ´ К(93)

 

 

7. Площа (S):

 

S = L ´ Ш, (94)

 

де Ш - ширина потокової лінії, яка включає ширину конвеєра і проходи з двох сторін.

 

8. Коефіцієнт серійності (Кс):

 

, (95)

 

де nд - кількість детале-операцій;

np- кількість робочих місць.

 

9. Тривалість виробничого циклу (Тц): (96)

 

,

 

- сума часу відповідно на технологічні операції, підготовчо-заключні операції, природні процеси, транспортні операції, контрольні операції, міжопераційне, міжзмінне і міжцехове пролежування деталей; n, m, k, i, j, z, p, x - відповідно кількість технологічних, підготовчо-заключних, природних, транспортних, контрольних операцій, межопераційних, міжзмінних і міжцехових пролежувань.

 

10. Тривалість технологічної частини виробничого циклу при послідовному типі поєднання операцій: (97)

 

Tтех. посл. = n ´ ,

 

де n – кількість деталей в партії;

Тi – тривалість і-ої операції;

і=1……n – кількість операцій, яку проходить одна деталь.

Якщо, при виконанні окремих послідовних операцій наявні паралельні робочі місця, то тривалість технологічної частини виробничого циклу визначатиметься за формулою:

 

Tтех. посл. = n ´ , (98)

де Mi – кількість робочих місць, зайнятих виготовленням партії деталей на кожній операції.

 

11. Тривалість технологічної частини виробничого циклу при паралельному типі поєднання операцій: (99)

 

Tтех. посл. = , (100)

 

де Тд - тривалість найдовшої операції.

12. Тривалість технологічної частини виробничого циклу при послідовно-паралельному типі поєднання операцій:

 

Ттех. посл.-пар. = Tтех. посл + (n - 1) ´ (åТд - åТк), (101)

 

де åТд - сума тривалих операцій;

åТк - сума коротких операцій.

 

Довгою вважається та операція, яка знаходиться між двома коротшими за неї, а короткою та, яка знаходиться між двома довшими за неї.

 

13. Коефіцієнт календарності (Кк):

 

Кк = (102)

 

де Тк - тривалість календарного періоду;

Тр- тривалість робочого періоду.

 

14. Величина партії деталей (ВПд) :

 

, (103)

 

де Тп.з- час підготовчо-заключний;

Тшт- час штучний (час на виконання однієї деталі);

Кn - коефіцієнт, який враховує витрати часу на переналагодження обладнання.

Тести

1. Основними показниками технічного рівня підприємства є:

а) ступінь технічної оснащеності праці;

б) рівень прогресивності технології;

в) технічний рівень устаткування;

г) рівень механізації й автоматизації виробництва.

 

2. Розвиток техніко-технологічної бази підприємства - це:

а) модернізація;

б) капітальний ремонт устаткування;

в) технічне переозброєння;

г) реконструкція;

д) розширення;

е) технічне доозброєння підприємства.

 

3. Який вид потужності підприємства визначається періодично у зв’язку зі зміною умов виробництва:

а) проектна потужність;

б) поточна;

в) резервна.

 

4. Основними елементами, що визначають величину виробничої потужності підприємства, є:

а) склад устаткування та його кількість;

б) техніко-економічні показники використання машин та устаткування;

в) фонд часу роботи устаткування;

г) номенклатура продукції, що впливає на трудомісткість продукції при даному складі устаткування.

 

5. Шляхи кращого використання виробничих потужностей - це:

а) збільшення екстенсивного завантаження;

б) підвищення інтенсивного навантаження.

 

6. Підтримання техніко-технологічної бази підприємства це:

а) капітальний ремонт устаткування;

б) технічне переозброєння;

в) реконструкція;

г) технічне доозброєння підприємства.

 

7. Процес економічного управління технічним розвитком підприємства включає етапи:

а) установлення цілей;

б) підготовчий;

в) варіантний вибір рішень;

г) програмування робіт;

д) супроводження реалізації програми.

 

8. Підвищення ступеня завантаження устаткування за одиницю часу припускає:

а) екстенсивне поліпшення використання виробничих потужностей;

б) інтенсивне поліпшення використання виробничих потужностей.

 

9. Максимально важлива потужність устаткування - це:

а) потужність паспортна;

б) потужність установлена;

в) потужність діюча.

 

10. Виробнича потужність промислового підприємства – це:

а) максимально-можливий річний випуск продукції при заданих організаційно-технічних умовах;

б) максимально-можливий річний випуск продукції за умов використання резервного обладнання;

в) максимальний випуск продукції на „вузьких місцях”.

11. Обмеження різноманітності елементів виробничого процесу є:

а) принцип пропорційності;

б) принцип спеціалізації;

в) принцип прямоточності;

г) принцип гомеостатичності.

 

12. Характеризується вузькою номенклатурою продукції, великим обсягом безперервного і тривалого виготовлення окремих виробів виробництво:

а) одиничне;

б) серійне;

в) масове;

г) вірної відповіді немає.

 

13. Послідовне поєднання операцій застосовується у:

а) одиничному та серійному виробництвах;

б) масовому та великосерійному виробництвах.

 

14. Партіонно-технологічний метод – це форма:

а) непотокового методу виробництва;

б) потокового методу виробництва.

 

15. Інтервал часу, за який сходять з лінії вироби, що слідують один за одним, - це:

а) такт потокової лінії;

б) ритм лінії.

 

16. До форм суспільної організації виробництва відносять:

а) концентрацію;

б) спеціалізацію;

в) монополізацію;

г) кооперування;

д) комбінування.

 

17. До форм концентрації промисловості в цілому відносяться:

а) концентрація спеціалізованого виробництва;

б) концентрація комбінованих виробництв;

в) збільшення розмірів універсальних підприємств;

г) виробничо-технічна концентрація.

18. Рівень концентрації характеризується показниками:

а) середнім розміром підприємства, який визначається обсягом річного випуску продукції у розрахунку на одне підприємство;

б) часткою продукції великих підприємств у загальному випуску продукції промисловості;

в) середньорічною вартістю основних виробничих фондів у розрахунку на одне підприємство;

г) середньою енергетичною потужністю одного підприємства;

д) часткою великих підприємств у загальній чисельності робітників, що зайняті у промисловості.

 

19. Формами спеціалізації є:

а) предметна;

б) виробничо-технічна;

в) подетальна;

г) стадійна (технологічна);

д) функціональна.

 

20. Рівень спеціалізації характеризують показники:

а) середній розмір підприємства, що визначається обсягом річного випуску продукції у розрахунку на одне підприємство;

б) частка профільної продукції у загальному обсязі виробництва галузі, підприємства;

в) частка продукції спеціалізованих виробництв у загальному випуску даного виду продукції;

г) середня енергетична потужність підприємства;

д) кількість підприємств та цехів, що зайняті виготовленням даного виду продукції.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 1512. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.053 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7