:
 

I. MOKESIO OBJEKTAS IR MOKTOJAI

 

1 straipsnis. ems mokesio objektas yra privati em.

 

2 straipsnis. ems mokesio moktojai yra privaios ems

savininkai.

 

II. MOKESIO TARIFAS

 

3 straipsnis. ems mokesio tarifas metams - 1,5 procento ems kainos (miko ems kainos - be medyn verts).

 

III. MOKESIO LENGVATOS

 

4 straipsnis. ems mokesiu neapmokestinama:

1) bendro naudojimo keliai;

2) ems sklypai, nuosavybs teise priklausantys usienio valstybi diplomatinms ir konsulinms staigoms (pariteto pagrindu);

3) miko em.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-992, 1995.07.03, in., 1995, Nr. 59-1468 (1995.07.19)

5 straipsnis. Mokesio lengvatas u apsaugini mik, gamtosaugins paskirties bei gamtos paminkl em nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb.

Mokesio lengvatas u istorijos ir kultros paminkl em nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-944, 1995.06.13, in., 1995, Nr. 53-1299 (1995.06.28)

 

6 straipsnis. Nuo ems mokesio atleidiami ems savininkai asmenys, kuriems nustatytas 040 procent darbingumo lygis (iki 2007 m. birelio 30 d. ir I bei II grups invalidai), asmenys, sukak senatvs pensijos ami, ir nepilnameiai vaikai, kai mint savinink eimose apmokestinamojo laikotarpio pradioje nra darbing asmen ir jiems priklausanio ems sklypo plotas nevirija savivaldybi taryb nustatyto neapmokestinamojo ems sklypo dydio. ems savininkui nuosavybs teise priklausantys keli ems sklypai, esantys tos paios savivaldybs teritorijos vietovse (vietovje), kurioms (kuriai) nustatytas vienodas neapmokestinamasis ems sklypo dydis, laikomi vienu ems sklypu.

Teikiant lengvat, prie darbing asmen nepriskiriami mokymo staig dienini skyri moksleiviai bei studentai.

Kai ems savininkai turi teis ems mokesio lengvat ir turi ne vien ems sklyp, taikoma didiausia lengvata vienam ems sklypui.

Nuo ems mokesio taip pat atleidiami ems savininkai, kuri moktinas ems mokestis (u visus nuosavybs teise priklausanius ems sklypus) nevirija 5 lit.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-944, 1995.06.13, in., 1995, Nr. 53-1299 (1995.06.28)

Nr. X-357, 2005-09-29, in., 2005, Nr. 121-4331 (2005-10-11)

Nr. X-470, 2005-12-22, in., 2005, Nr. 153-5640 (2005-12-31)

Nr. X-1081, 2007-04-05, in., 2007, Nr. 46-1716 (2007-04-26)

 

7 straipsnis. Savivaldybi tarybos savo biudeto sskaita turi teis sumainti ems mokest arba visai nuo jo atleisti.

 

IV. MOKESIO APSKAIIAVIMAS IR MOKJIMO TVARKA

 

8 straipsnis. ems mokestis apskaiiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybs nustatyta tvarka.

 

9 straipsnis. Nauji ems savininkai mokest moka:

1) jeigu em sigyta pirmj pusmet - u visus metus;

2) jeigu em sigyta antrj pusmet - nuo kit kalendorini met.

 

10 straipsnis. ems mokestis nebemokamas, kai:

1) em perleidiama pirmj pusmet - tais paiais metais;

2) em perleidiama antrj pusmet - nuo kit met.

 

11 straipsnis.Teritorins valstybins mokesi inspekcijos ems mokest apskaiiuoja ir ems mokesio deklaracij ems mokesio moktojams pateikia iki kalendorini met spalio 1 dienos.

ems mokestis sumokamas iki kalendorini met lapkriio 1 dienos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-944, 1995.06.13, in., 1995, Nr. 53-1299 (1995.06.28)

Nr. X-470, 2005-12-22, in., 2005, Nr. 153-5640 (2005-12-31)

 

12 straipsnis. Laiku neapmokestinti moktojai apmokestinami, mokestis iiekomas, grinamas bei patikslinamas Lietuvos Respublikos mokesi administravimo statymo nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1312, 1996.04.30, in., 1996, Nr. 46-1107 (1996.05.17)

 

13 straipsnis. Mokesio laiku nesumokjus, imami delspinigiai Lietuvos Respublikos mokesi administravimo statymo nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-843, 1995.04.06, in., 1995, Nr. 31-703 (1995.04.12)

Nr. I-1312, 96.04.30, in., 1996, Nr. 46-1107 (96.05.17)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKIAUSIOSIOS TARYBOS

PIRMININKAS VYTAUTAS LANDSBERGIS

 

Vilnius, 1992 m. birelio 25 d.

Nr. I-2675

 

__________________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. I-843, 1995.04.06, in., 1995, Nr. 31-703 (1995.04.12)

DL LIETUVOS RESPUBLIKOS EMS MOKESIO STATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. I-944, 1995.06.13, in., 1995, Nr. 53-1299 (1995.06.28)

DL LIETUVOS RESPUBLIKOS EMS MOKESIO STATYMO PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. I-992, 1995.07.03, in., 1995, Nr. 59-1468 (1995.07.19)

DL LIETUVOS RESPUBLIKOS EMS MOKESIO STATYMO PAPILDYMO

i statymo nuostata taikoma apskaiiuojant ems mokest nuo 1995 met.

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. I-1312, 1996.04.30, in., 1996, Nr. 46-1107 (1996.05.17)

LIETUVOS RESPUBLIKOS EMS MOKESIO STATYMO 12 IR 13 STRAIPSNI PAKEITIMO STATYMAS

is statymas sigalioja nuo 1996 met liepos 1 dienos.

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. X-357, 2005-09-29, in., 2005, Nr. 121-4331 (2005-10-11)

EMS MOKESIO STATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO STATYMAS

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. X-470, 2005-12-22, in., 2005, Nr. 153-5640 (2005-12-31)

EMS MOKESIO STATYMO 6, 11 STRAIPSNI PAPILDYMO IR PAKEITIMO STATYMAS

is statymas, iskyrus 1 straipsnio 2 dal, sigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.

io statymo 1 straipsnyje idstyta ems mokesio statymo 6 straipsnio 4 dalis sigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. X-1081, 2007-04-05, in., 2007, Nr. 46-1716 (2007-04-26)

EMS MOKESIO STATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO STATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aurin Trapinskien (2007-04-27)

autrap@lrs.lt

 


, , , , , -

: 2015-08-30; : 507. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.029 .) |

> , , 25%
3 569 , 24/7