:

Pastaba. 13 dalis sigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.
!
, , , , , -

 

14. ioje dalyje ivardytos paslaugos, teikiamos asmeniui, kuris nra apmokestinamasis asmuo, nelaikomos suteiktomis alies teritorijoje, jeigu io asmens buvein (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatin gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra u Europos Sjungos teritorijos rib. ios nuostatos taikomos:

1) autori teisi, taip pat gretutini teisi, teisi naudotis iradim patentu, pramoniniu dizainu, puslaidininki gaminio topografija, preki enklu, firmos vardu, slapta formule ar metodu perdavimui ar teiss naudotis jais suteikimui, teisi perdavimui pagal franizs sutart ir kitoki pagal savo esm panai teisi perdavimui;

2) konsultacinms, teisinms, audito, apskaitos, ininerinms paslaugoms (nenurodytoms io straipsnio 4 dalies 4 punkte), techninio tikrinimo ir analizs, rinkos tyrimo, vieosios nuomons tyrimo bei kitoms pagal savo esm panaioms paslaugoms;

3) nestandartins programins rangos krimui, pardavimui ir kitokiam perdavimui, duomen apdorojimui, informacijos perdavimui (kai tokios paslaugos nelaikytinos elektroniniu bdu teikiamomis paslaugomis);

4) draudimo paslaugoms, taip pat finansinms paslaugoms (iskyrus seif nuom);

5) aprpinimo personalu paslaugoms (iskyrus personalo mokym ir rengim);

6) reklamos paslaugoms;

7) telekomunikacij paslaugoms;

8) elektroniniu bdu teikiamoms paslaugoms (tokioms kaip: interneto puslapi krimas ir j prieira, kompiuteri program tiekimas, j atnaujinimas ir prieira, prieigos prie duomen bazi teiss suteikimas, muzikos krini, film, aidim tiekimas, nuotolinis mokymas ir kt. Jeigu tiekjas ir pirkjas bendrauja elektroniniu bdu, taiau pati prek patiekiama arba paslauga suteikiama ne elektroniniu bdu, toks bendravimas nelaikomas elektroniniu bdu suteiktomis paslaugomis);

9) radijo ir televizijos transliavimo paslaugoms;

10) kilnojamj daikt (iskyrus bet kokios ries transporto priemones) nuomos paslaugoms;

11) sipareigojimui susilaikyti nuo bet kurios i ioje dalyje nurodyt veikl vykdymo arba pasinaudojimo bet kuria i ioje dalyje nurodyt teisi;

12) teiss prieiti prie gamtini duj sistem, esani Europos Sjungos teritorijoje, ar prie j prijungt tinkl, elektros energijos tiekimo sistem, ilumos ar vsumos tinkl, perdavimo ar paskirstymo iomis sistemomis ar tinklais ir kitoms tiesiogiai su tuo susijusioms paslaugoms.

15. Neatsivelgiant io straipsnio 2 dal, elektroniniu bdu teikiamos paslaugos laikomos suteiktomis alies teritorijoje ir tuo atveju, kai jas asmeniui, kuris nra apmokestinamasis asmuo, kurio buvein (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatin gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra Lietuvos Respublikoje, teikia sikrs u Europos Sjungos teritorijos rib asmuo ar kai paslauga teikiama per padalin, esant u Europos Sjungos teritorijos rib.

16. Neatsivelgiant io straipsnio 2 dal, telekomunikacij paslaugos bei radijo ir televizijos transliavimo paslaugos laikomos suteiktomis alies teritorijoje ir tuo atveju, kai jas asmeniui, kuris nra apmokestinamasis asmuo, kurio buvein (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatin gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra Lietuvos Respublikoje, teikia sikrs u Europos Sjungos teritorijos rib asmuo arba kai paslauga teikiama per padalin, esant u Europos Sjungos teritorijos rib, o suteikta paslauga faktikai pasinaudojama alies teritorijoje.

17. Neatsivelgiant io straipsnio 2 dal, nestandartins programins rangos krimo, pardavimo ir kitokio perdavimo paslaugos laikomos suteiktomis alies teritorijoje ir tuo atveju, kai jas asmeniui, kuris nra apmokestinamasis asmuo, kurio buvein (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatin gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra Lietuvos Respublikoje, teikia sikrs u Europos Sjungos teritorijos rib asmuo arba kai paslauga teikiama per padalin, esant u Europos Sjungos teritorijos rib, o suteikta paslauga faktikai naudojamasi alies teritorijoje.

18. Neatsivelgiant io straipsnio 2 dal, preki veimo paslaugos, papildomos veimo paslaugos (pakrovimas, ikrovimas, krovini tvarkymas ir kitos pagalbins paslaugos, bdingos preki veimui) ar atstovavimo (agento) i paslaug teikimo sandoriuose paslaugos, teikiamos alies teritorijoje sikrusiam apmokestinamajam asmeniui ar usienio apmokestinamojo asmens padaliniui, esaniam alies teritorijoje, nelaikomos suteiktomis alies teritorijoje, kai preki veimo paslaugos ar papildomos veimo paslaugos faktikai suteikiamos u Europos Sjungos teritorijos rib, o teikiant atstovavimo (agento) i paslaug teikimo sandoriuose paslaugas kai preki veimo paslaugos ar papildomos veimo paslaugos, kuri teikimo sandoriuose atstovaujama, faktikai suteikiamos tik u Europos Sjungos teritorijos rib. Jeigu preki veimo paslaugos, teikiamos alies teritorijoje sikrusiam apmokestinamajam asmeniui ar usienio apmokestinamojo asmens padaliniui, esaniam alies teritorijoje, faktikai atliktos tiek u Europos Sjungos teritorijos rib, tiek Europos Sjungos teritorijoje, laikoma, kad ne alies teritorijoje suteikta tokia paslaugos dalis, kuri yra proporcinga einaniai u Europos Sjungos teritorijos rib marruto daliai.

19. Neatsivelgiant io straipsnio 2 dal, ilgalaiks (kitos negu trumpalaiks)transporto priemons nuomos paslaugos, teikiamos alies teritorijoje sikrusiam apmokestinamajam asmeniui ar usienio apmokestinamojo asmens padaliniui, esaniam alies teritorijoje, nelaikomos suteiktomis alies teritorijoje tuo atveju, kai inuomota transporto priemon faktikai daugiausia naudojama u Europos Sjungos teritorijos rib.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1708, 2003-07-04, in., 2003, Nr. 75-3474 (2003-07-30)

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. X-32, 2004-12-09, in., 2004, Nr. 180-6658 (2004-12-16)

Nr. XI-518, 2009-12-03, in., 2009, Nr. 151-6772 (2009-12-22)

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

13(1) straipsnis. Neteko galios nuo 2010 m. sausio 1 d.

statymas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-518, 2009-12-03, in., 2009, Nr. 151-6772 (2009-12-22)

 : 2015-08-30; : 616. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.021 .) |