:

Straipsnis. Ypatingi atvejai, kai importuojamos preks neapmokestinamos importo PVM
!
, , , , , -

1. Importo PVM neapmokestinami:

1) nuolatin gyvenamj viet keiiani ir persikeliani i kitos valstybs Lietuvos Respublik fizini asmen asmeniniai daiktai;

2) fizini asmen, dl vedyb persikeliani i kitos valstybs Lietuvos Respublik, daiktai (kraitis, nam apyvokos daiktai), taip pat vedyb proga gautos dovanos;

3) importuojami paveldti daiktai;

4) asmen, kurie mokosi, drabuiai, mokymosi reikmenys ir j kambariui apstatyti reikalingi daiktai;

5) ems kio produktai, importuojami Lietuvos Respublikoje sikrusi ems kio produkcijos gamintoj, kurie juos gavo (iaugino) savo naudojamuose sklypuose, esaniuose usienio valstybje, kuri ribojasi su Lietuvos Respublika;

6) sklos, tros ir dirvai bei derliui apdoroti skirti produktai, importuojami ems kio produkcijos gamintoj, kuri pagrindin veiklos vieta yra usienio valstybje, kuri ribojasi su Lietuvos Respublika, veami naudoti savo naudojamuose sklypuose, esaniuose Lietuvos Respublikoje;

7) bandomieji gyvnai ir moksliniams tyrimams skirtos biologins bei chemins mediagos;

8) mogaus kilms terapins mediagos ir kraujo grupi bei audini tip nustatymo reagentai, motinos pienas;

9) tarptautiniuose sporto renginiuose naudojami vaistai ir vaistins mediagos;

10) parama;

11) valstybiniai ir inybiniai apdovanojimai, kiti garbs ir pasiymjimo enklai;

12) dovanos, gautos ar skirtos dovanoti oficiali vizit metu, ir daiktai, kuriuos atsiunia usienio valstybs ir tarptautins institucijos kaip draugysts ir geros valios iraik;

13) Lietuvos Respublikos oficialiems sveiams ir j delegacij nariams, vieintiems Lietuvos Respublikoje, naudotis skirti daiktai;

14) prekybos skatinimo tikslams importuojami daiktai (nedidels verts preki pavyzdiai, spaudiniai ir reklamin mediaga, mugse ar panaiuose renginiuose naudojami ar suvartojami daiktai);

15) ityrimui, analizei ar bandymui importuojami daiktai;

16) siuntos autori teises ir pramonines bei komercines patent teises ginanioms organizacijoms (su pramonins nuosavybs objektais susij dokumentai, paraikos dl j registravimo ir kt.);

17) turizmo informacin literatra;

18) vairs dokumentai ir informacijai ar vaizdui perduoti naudojamos laikmenos;

19) mediagos, reikalingos preki apsaugai j sandliavimo ir transportavimo metu;

20) kraikas ir paarai, reikalingi gyvnams j perveimo metu;

21) kuras ir tepalai, esantys automobili transporto priemonse, reikalingi t priemoni eksploatavimui;

22) karo, genocido ir okupacini reim represij auk paminkl, memorial ir kapini statybai, prieirai ir puoimui skirtos mediagos;

23) karstai bei laidojimo urnos su mirusij palaikais ir laidojimo puoalai;

24) preks, jeigu bendra toki preki vert nevirija 75 lit, iskyrus etilo alkohol, alkoholinius grimus, apdorot tabak ir etilo alkoholio turinius skystus parfumerijos, kosmetikos, tualetinius preparatus;

25) vejybos metu pagautos uvys ir i j gauti produktai, taip pat perdirbti (pagaminti) uv produktai (jeigu pagautos uvys bei gauti i j produktai tame paiame vejybos laive perdirbami), kuriuos jr uostus vea asmenys, turintys teis verstis vejyba.

2. io straipsnio 1 dalies nuostatos mutatis mutandis taikomos ir tais atvejais, kai importuojamos Europos Sjungos preks, kuri veimas Europos Sjungos teritorij yra PVM objektas. Konkreias io straipsnio 1 dalies 123 ir 25 punkt nuostat taikymo slygas, tvark ir apribojimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb ar jos galiota institucija.

3. Importo PVM neapmokestinamos preks, veamos kit iaurs Atlanto Sutarties Organizacijos ali kariuomeni vienet iems vienetams ar juos lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, kai ie vienetai dalyvauja bendrose karinse operacijose, pratybose ar kitame bendrame kariniame renginyje. Konkrei ios dalies nuostat taikymo tvark nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb ar jos galiota institucija.

4. Importo PVM neapmokestinamos preks, atsiuniamos nedidels verts nekomercinio pobdio siuntmenose (dokument siuntose, pato siuntose ar pato siuntiniuose). Siuntmena laikoma nedidels verts, jeigu bendra jos vert nevirija 160 lit. Siuntmena laikoma nekomercinio pobdio, jeigu tenkinamos visos ios slygos:

1) siuntmenos gavjas fizinis asmuo;

2) siuntmen sudarantys daiktai yra akivaizdiai skirti gavjo ar jo eimos nari asmeniniams poreikiams tenkinti, t. y. nei preki kiekis, nei j pobdis nesudaro prielaidos manyti, jog ie daiktai skirti ekonominei veiklai;

3) siuntmenos gavjas siuntmen i siuntjo gauna neatlygintinai;

4) siuntmenoje nra preki, kurios pagal Lietuvos Respublikos akciz statym yra akciz objektas;

5) siuntmenoje esanios kavos svoris nevirija 500 gram (arba kavos ekstrakto ir esencijos 200 gram), arbatos svoris nevirija 100 gram (arba arbatos ekstrakto ir esencijos 40 gram).

5. Importo PVM neapmokestinamos gamtini duj sistemomis ar prie j prijungtais tinklais arba laivais tokias sistemas ar gavybos proceso dujotieki tinklus importuojamos dujos, importuojama elektros energija, ilumos ar vsumos tinklais importuojama ilumos ar vsumos energija.

6. Importo PVM neapmokestinamos importuojamos Lietuvoje surenkamos arba instaliuojamos preks, u kurias PVM pagal io statymo 95 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatas privalo apskaiiuoti ir sumokti biudet i preki pirkjas, jeigu jis yra PVM moktojas.

7. Be to, io statymo 53 straipsnyje bei XII skyriaus ketvirtajame skirsnyje yra nustatyti kiti atvejai, kuriais importuojamos preks importo PVM neapmokestinamos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1300, 2003-01-21, in., 2003, Nr. 13-476 (2003-02-05)

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. X-1322, 2007-11-13, in., 2007, Nr. 125-5091 (2007-12-01)

Nr. XI-518, 2009-12-03, in., 2009, Nr. 151-6772 (2009-12-22)

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

 : 2015-08-30; : 708. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.02 .) |