:

Straipsnis. Keleivi igabenamos preks
!
, , , , , -

1. Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinamos asmen, kuri nuolatin gyvenamoji vieta nra Europos Sjungos teritorijoje (toliau iam straipsnyje usienio keleivis), igabenamos i Europos Sjungos teritorijos Lietuvos Respublikoje sigytos preks, kuri vert virija Lietuvos Respublikos Vyriausybs nustatyt minimali rib. Usienio keleivis privalo rodyti, kad jo nuolatin gyvenamoji vieta nra Europos Sjungos teritorijoje, pateikdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybs nustatytos ries dokument.

2. io straipsnio 1 dalies nuostatos gyvendinamos grinant nurodytiesiems usienio keleiviams PVM sum, kuri jie sumokjo u Lietuvos Respublikoje sigytas ir igabenamas prekes. i nuostat taikymo tvark ir atvejus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

43 straipsnis. Laivai ir orlaiviai

1. Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinamas tiekimas, prieira, remontas ir (arba) pertvarkymas (modernizavimas), taip pat nuomaar arteris:

1) atvirojoje jroje plaukiojani laiv, skirt keleiviams ir (arba) kroviniams veti tarptautiniais marrutais ir (arba) kitokioms paslaugoms u atlyg teikti;

2) jr vejybos laiv;

3) laiv, skirt paiekos ir gelbjimo darbams jroje.

2. Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinamas orlaivi tiekimas, nuoma ar arteris,jeigu orlaiviai tiekiami ar nuomojami apmokestinamiesiems asmenims, daugiau kaip pus pajam per metus gaunantiems i keleivi ir (arba) krovini veimo ar kitoki paslaug teikimo u atlyginim oro transportu tarptautiniais marrutais, taip pat iorlaivi (iskyrus orlaivius, naudojamus asmeniniams poreikiams) prieira ir remontas, jeigu ios paslaugos teikiamos ioje dalyje nurodytiems apmokestinamiesiems asmenims.

3. Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinamas prastins ir btinos io straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems laivams ir orlaiviams rangos tiekimas ir montavimas tokius laivus ir orlaivius, jau montuotos tokios rangos remontas ir prieira (skaitant atvejus, kai rangos, naudotos io straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytuose laivuose ir orlaiviuose, remontas ar prieira atliekama i rang imontavus), atsargini dali tiekimas nurodytus laivus ir orlaivius, taip pat atsargini dali nuoma, kai ios dalys montuojamos nurodytus laivus ir orlaivius. ios dalies nuostatos netaikomos, jei orlaiviai naudojami asmeniniams poreikiams.

4. Taikant 0 procent PVM tarif taip pat apmokestinamos:

1) paslaugos, reikalingos io straipsnio 1 dalyje nurodytiems laivams ar j kroviniams tiesiogiai aptarnauti ir tiesioginiams j poreikiams tenkinti;

2) paslaugos, teikiamos io straipsnio 2 dalyje nurodytiems asmenims, reikalingos orlaiviams ar j kroviniams tiesiogiai aptarnauti ir tiesioginiams j poreikiams tenkinti. io punkto nuostatos netaikomos, jei orlaiviai naudojami asmeniniams poreikiams.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. X-932, 2006-11-28, in., 2006, Nr. 137-5203 (2006-12-16)

Nr. XI-1817, 2011-12-20, in., 2011, Nr. 161-7616 (2011-12-29)

Straipsnis. Laiv ir orlaivi atsargos

1. Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinamas preki tiekimas, kai preks tiekiamos kaip atsargos io statymo 43 straipsnio 1 dalyje nurodytus laivus, taip pat i alies teritorijos iplaukianius ir u alies teritorijos rib plaukianius karo laivus.

2. Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinamas preki tiekimas, kai jos tiekiamos kaip atsargos orlaivius apmokestinamiesiems asmenims, daugiau kaip pus pajam per metus gaunantiems i keleivi ir (arba) krovini veimo ar kitoki paslaug teikimo u atlyginim oro transportu tarptautiniais marrutais.

3. iame statymeatsargomis laikomos preks (maisto produktai ir kitos), skirtos keleiviams ir (arba) gulos nariams naudoti nurodytuose laivuose ar orlaiviuose, taip pat degalai (varikli kuras) ir tepalai. Atsarg tiekimo tvark nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb ar jos galiota institucija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. X-261, 2005-06-21, in., 2005, Nr. 81-2944 (2005-06-30)

 : 2015-08-30; : 707. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.019 .) |

> , , 25%
3 569 , 24/7