:

Straipsnis. Proporcingas pirkimo ir (arba) importo PVM paskirstymas
!
, , , , , -

1. io statymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai priskiriama tokia io statymo 59 straipsnio 2 dalyje nurodyto pirkimo ir (arba) importo PVM dalis (procentais), kuri atitinka PVM moktojo pajam i io statymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodyto preki tiekimo ir paslaug teikimo (iskyrus pat PVM) dal (procentais) visose PVM moktojo pajamose (iskyrus pat PVM) i bet kokios veiklos. Lietuvos Respublikos Vyriausybs ar jos galiotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka apskaiiuojant santyk, prie PVM moktojo pajam i bet kokios veiklos pridedamos ir jo gaut bei panaudot subsidij ar dotacij sumos. Taiau apskaiiuojant santyk, neatsivelgiama PVM moktojo pajamas:

1) i ilgalaikio turto, naudoto PVM moktojo ekonominje veikloje, tiekimo;

2) i nekilnojamj pagal prigimt daikt tiekimo ir io statymo 28 straipsnyje nurodyt finansini paslaug teikimo tuo atveju, kai ie sandoriai yra atsitiktinio pobdio ir PVM moktojas prastai nesiveria tokios ries veikla.

2. Jeigu, PVM moktojo nuomone, io statymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai tenkanios konkretaus ilgalaikio materialiojo turto vieneto pirkimo arba importo PVM dalies (procentais) nustatymas pagal io straipsnio 1 dalyje nurodyt paskirstymo kriterij neatspindt realaus io turto panaudojimo, jis turi teis kreiptis vietos mokesio administratori su praymu leisti naudoti kit paskirstymo kriterij (pastat, statini pagal faktin j ploto naudojim; rengim pagal j pajgum naudojim; ar kit kriterij, PVM moktojo nuomone, realiai atspindint io turto naudojimo proporcijas). Vietos mokesio administratorius, inagrinjs pateikt praym ir PVM moktojo pateiktus apskaiiavimus, suteikia teis taikyti PVM moktojo praom (ar jau pritaikyt) paskirstymo kriterij, jeigu sitikina, kad is praymas yra pagrstas ir kad paskirstymo pagal io straipsnio 1 dalyje nurodyt bei pagal PVM moktojo praom paskirstymo kriterij rezultatai gerokai skiriasi PVM moktojo nenaudai, jeigu PVM moktojo praomo paskirstymo kriterijaus taikymas netrukdys PVM atskaitos pagrstumo ir jos tikslinimo kontrols. Kriterijus, pagal kur buvo paskirstytas konkretaus ilgalaikio materialiojo turto vieneto pirkimo arba importo PVM, vliau negali bti pakeistas.

3. Pirkimo ir (arba) importo PVM u sigytas ir (arba) importuotas prekes ir (arba) paslaugas, susijusias su miriai veiklai naudojamu konkreiu ilgalaikio materialiojo turto vienetu (jo eksploatavimas ir kt.), paskirstomas taikant t pat paskirstymo kriterij kaip ir paties turto vieneto pirkimo ir (arba) importo PVM.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybs ar jos galiotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais vietos mokesio administratorius turi teis nurodyti PVM moktojui, koks paskirstymo kriterijus turi bti naudojamas nustatant konkrei sigyt ir (arba) importuot preki ir (arba) paslaug pirkimo ir (arba) importo PVM dal (procentais), tenkani io statymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai.

5. Skaiiuojant io statymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai proporcingai tenkani pirkimo ir (arba) importo PVM dal (procentais), remiamasi atitinkamais prajusi kalendorini met rodikliais, o jeigu prajusi kalendorini met rodikli nra, PVM moktojo prognozuojamais einamj kalendorini met rodikliais, suderintais su vietos mokesio administratoriumi. Nustatyta dalis naudojama visus einamuosius kalendorinius metus. Kalendoriniams metams pasibaigus, io statymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai tenkanti pirkimo ir (arba) importo PVM dalis turi bti perskaiiuota atsivelgiant faktinius t kalendorini met rodiklius ir PVM atskaita patikslinta pagal io statymo VIII skyriaus nuostatas.

6. Jeigu skaiiuojant io statymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai tenkani pirkimo ir (arba) importo PVM dal (procentais) nustatoma, kad iai veiklai tenka ne maiau kaip 95 procentai proporcingai paskirstytino pirkimo ir (arba) importo PVM, laikoma, kad visas is paskirstytinas pirkimo ir (arba) importo PVM tenka tik io statymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai.

7. io straipsnio 16 dalyse nustatyta tvarka apskaiiuotas io statymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai tenkantis pirkimo ir (arba) importo PVM gali bti traukiamas PVM moktojo PVM atskait.

8. iame straipsnyje nurodyta pirkimo ir (arba) importo PVM dalis (procentais), kuri gali bti atskaitoma, turi bti ireikta sveikuoju skaiiumi.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

 

61 straipsnis. Specialios nuostatos dl PVM atskaitos u fizinio asmens sigyt ilgalaik materialj turt

Lietuvos Respublikos Vyriausyb ar jos galiota institucija turi teis nustatyti fizinio asmens, kuris yra PVM moktojas, sigyto ar importuoto ilgalaikio materialiojo turto, taip pat su iuo turtu susijusi kit preki ir (arba) paslaug pirkimo ir (arba) importo PVM dal, kuri gali bti traukta PVM atskait.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

 : 2015-08-30; : 817. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.015 .) |