:

Straipsnis. Teis PVM atskait
1. Teis PVM atskait turi tik PVM moktojai, iskyrus tuos, kuriems taikomas io statymo XII skyriaus penktojo skirsnio nuostatos. PVM moktojai, kurie PVM moktojais registruoti vien dl preki sigijimo i kit valstybi nari ir nevykdo jokios ekonomins veiklos, teiss PVM atskait neturi. ie ir kiti asmenys turi teis PVM atskait tik tuo atveju, kai jie io statymo nustatyta tvarka tiekia kit valstyb nar naujas transporto priemones.

1 dalies redakcija nuo 2013-01-01:

1. Teis PVM atskait turi PVM moktojai, iskyrus tuos, kuriems taikomos io statymo XII skyriaus penktojo skirsnio nuostatos. Teis PVM atskait taip pat turi PVM moktojais neregistruoti Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys, privalj pateikti praym registruoti juos PVM moktojais pagal io statymo 71 arba 711 straipsn, ar PVM moktojais neregistruoti usienio apmokestinamieji asmenys, kurie alies teritorijoje tiek (teik) PVM apmokestinamas prekes (paslaugas), iskyrus nurodytsias io statymo 117 straipsnio 2 dalyje. PVM moktojai, kurie PVM moktojais registruoti vien dl preki sigijimo i kit valstybi nari ir nevykdo jokios ekonomins veiklos, teiss PVM atskait neturi. ie ir kiti asmenys turi teis PVM atskait tik tuo atveju, kai jie io statymo nustatyta tvarka tiekia kit valstyb nar naujas transporto priemones.

 

2. PVM atskait laikantis io skyriaus nuostat gali bti traukiamas pirkimo ir (arba) importo PVM.

3. Asmenys, turintys teis PVM atskait, gali ia teise nesinaudoti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. XI-1817, 2011-12-20, in., 2011, Nr. 161-7616 (2011-12-29)

Straipsnis. Veikla, kuriai skirt naudoti preki ir (arba) paslaug pirkimo ir

(arba) importo PVM gali bti atskaitomas

1. PVM moktojas turi teis traukti PVM atskait pirkimo ir (arba) importo PVM u sigytas ir (arba) importuotas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu ios preks ir (arba) paslaugos skirtos naudoti tokiai io PVM moktojo veiklai:

1) PVM apmokestinamam preki tiekimui ir (arba) paslaug teikimui;

2) preki tiekimui ir (arba) paslaug teikimui u alies teritorijos rib tuo atveju, kai toks preki tiekimas ir (arba) paslaug teikimas pagal io statymo nuostatas nebt neapmokestinamas PVM, jeigu jis vykt alies teritorijoje. i slyga netaikoma, jeigu u Europos Sjungosteritorijos rib suteiktos draudimo ir (arba) io statymo 28 straipsnio 15 dalyse nurodytos finansins paslaugos.

2. kit valstyb nar tiekiantys naujas transporto priemones asmenys, kurie nra PVM moktojai, taip pat asmenys, kurie PVM moktojais registruoti vien dl preki sigijimo i kit valstybi nari ir nevykdo jokios ekonomins veiklos, turi teis traukti PVM atskait PVM sum, kuri buvo io statymo nustatyta tvarka sumokta naujas transporto priemones sigyjant arba importuojant, bet ne didesn kaip slygin 21 procento PVM suma, apskaiiuota nuo kit valstyb nar tiekiamos naujos transporto priemons apmokestinamosios verts. Teis atskaityti i sum ie asmenys gyja ne anksiau, negu vyksta naujos transporto priemons tiekimas.

3. Nordamas PVM atskait traukti preki ir (arba) paslaug, skirt naudoti io straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytoje veikloje, pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dal, PVM moktojas privalo turti dokumentus, rodanius, kad preki tiekimas ir (arba) paslaug teikimas pagal iame statyme nustatytus kriterijus gali bti laikomas vykusiu u alies teritorijos rib. To nerodius, laikoma, kad preki tiekimas ir (arba) paslaug teikimas vyko alies teritorijoje.

4. Preki tiekimas ar paslaug teikimas, kuris pagal io statymo nuostatas PVM neapmokestinamas, netampa PVM apmokestinama veikla net ir tuo atveju, kai PVM moktojas u j apskaiiuoja PVM, iskyrus atvejus, kai io statymo nuostatos numato PVM moktojui tokio pasirinkimo teis ir PVM moktojas tok pasirinkim deklaravo io statymo nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. XI-114, 2008-12-23, in., 2008, Nr. 149-6034 (2008-12-30)

Nr. XI-386, 2009-07-22, in., 2009, Nr. 93-3978 (2009-08-04)

Nr. XI-518, 2009-12-03, in., 2009, Nr. 151-6772 (2009-12-22)

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

 


, , , , , -

: 2015-08-30; : 664. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.024 .) |

> , , 25%
3 569 , 24/7