:

PVM neapmokestinamas
1. PVM neapmokestinamas preki sigijimas i kitos valstybs nars tais atvejais, kai:

1) toki pai preki tiekimas, jeigu jis vykt alies teritorijoje, pagal io statymo nuostatas visais atvejais bt neapmokestinamas PVM ar bt apmokestinamas taikant 0 procent PVM tarif, arba

2) toki pai preki importas pagal io statymo nuostatas visais atvejais bt neapmokestinamas PVM.

2. PVM neapmokestinamas preki sigijimas i kitos valstybs nars su slyga, kad jas sigyjantis usienio apmokestinamasis asmuo, jeigu mokestis bt sumoktas, turt teis vis mokest susigrinti io statymo XIII skyriaus nustatyta tvarka.

3. PVM neapmokestinamas u alies teritorijos rib sikrusio apmokestinamojo asmens, siregistravusio PVM moktoju bet kurioje valstybje narje (iskyrus Lietuvos Respublik), preki sigijimas i kitos valstybs nars (kitos negu valstyb nar, kurioje jis registruotas PVM moktoju), kai is asmuo ias prekes alies teritorijoje i karto patiekia PVM moktojui, kuriam pagal statym nustatyta prievol apskaiiuoti ir sumokti PVM u ias patiektas prekes.

4. Be to, io statymo 53 straipsnyje nustatyti kiti atvejai, kuriais preki sigijimas i kitos valstybs nars neapmokestinamas PVM.

statymas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. X-261, 2005-06-21, in., 2005, Nr. 81-2944 (2005-06-30)

 

V SKYRIUS

ATVEJAI, KAI IMPORTUOJAMOS PREKS

NEAPMOKESTINAMOS IMPORTO PVM

Straipsnis. Preki, kuri tiekimas alies teritorijoje neapmokestinamas PVM, importas

Importo PVM neapmokestinamos importuojamos preks, jeigu j tiekimas alies teritorijoje pagal io statymo nuostatas bt visais atvejais neapmokestinamas PVM arba bt apmokestinamas taikant 0 procent PVM tarif.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

 

35 straipsnis. Importuojamos ir kit valstyb nar tiekiamos preks

1. Importo PVM neapmokestinamos importuojamos preks, jeigu importo metu inoma, kad tos paios preks yra skirtos igabenti ir bus igabentos kit valstyb nar, o importuotojo preki tiekimas i Lietuvos Respublikos kit valstyb nar pagal io statymo VI skyriaus nuostatas apmokestinamas taikant 0 procent PVM tarif.

2. io straipsnio nuostatos taikomos, jeigu importuotojas yra registruotas PVM moktoju Lietuvos Respublikoje, o preks igabenamos kit valstyb nar per termin, ne ilgesn kaip 1 mnuo nuo apmokestinimo momento, nurodyto io statymo 14 straipsnio 12 arba 13 dalyje, dienos. Dl objektyvi aplinkybi gali bti nustatytas ir ilgesnis igabenimo terminas.

3. io straipsnio gyvendinimo tvark nustato Muitins departamentas prie Lietuvos Respublikos finans ministerijos (toliau Muitins departamentas) kartu su centriniu mokesio administratoriumi.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

 

Straipsnis. Diplomatinms atstovybms, konsulinms staigoms, Europos Sjungos institucijoms, j steigtoms staigoms ir tarptautini organizacij atstovybms, taip pat i atstovybi ir konsulini staig personalui ir jo eimos nariams skirtos preks

1. Importo PVM neapmokestinamos preks, veamos usienio valstybi diplomatini atstovybi ar konsulini staig Lietuvos Respublikoje oficialiai veiklai. Importo PVM taip pat neapmokestinamos veamos preks, skirtos i diplomatini atstovybi ir konsulini staig nari ir kartu gyvenani j eimos nari asmeniniam naudojimui ir (arba) sikrimui, jeigu ie asmenys nra Lietuvos Respublikos pilieiai, o j nuolatin gyvenamoji vieta nra Lietuvos Respublika. Importo PVM taip pat neapmokestinamos preks, skirtos usienio valstybi diplomatinms atstovybms ar konsulinms staigoms kitose valstybse narse, ar j nariams, laikantis tos valstybs nars nustatyt slyg ir apribojim. ioje dalyje nurodytos preks importo PVM neapmokestinamos tik tuo atveju, kai jos gali bti atleistos nuo importo muit.

2. Importo PVM neapmokestinamos preks, kurias vea Europos Sjungos institucijos, Europos centrinis bankas, Europos investicij bankas, Europos Sjungos steigtos staigos, kurioms taikomas Protokolas dl Europos Sjungos privilegij ir imunitet. ioje dalyje nurodytos preks importo PVM neapmokestinamos laikantis iame protokole ir pagal j sudarytuose susitarimuose ar susitarimuose dl bstins steigimo nustatyt slyg ir apribojim, jeigu tokiu bdu neikraipoma konkurencija.

3. Importo PVM neapmokestinamos preks, kurias vea tarptautins organizacijos, iskyrus nurodytsias io straipsnio 2 dalyje, ar j atstovybs, taip pat i organizacij ar j atstovybi nariai. ioje dalyje nurodytos preks importo PVM neapmokestinamos laikantis tarptautinse sutartyse, pagal kurias steigiamos tarptautins organizacijos, arba bet kurios valstybs nars su tarptautine organizacija sudarytose tarptautinse sutartyse nustatyt slyg ir apribojim.

4. Importo PVM neapmokestinamos veamos preks, skirtos Europos Sjungos steigt Lietuvos Respublikoje staig, kurioms taikomas Protokolas dl Europos Sjungos privilegij ir imunitet, darbuotoj (iskyrus aptarnaujant personal ir Europos Sjungos valstybi nari deleguotus ekspertus) asmeniniam naudojimui ir (arba) sikrimui, jeigu ie asmenys nra Lietuvos Respublikos pilieiai ir prajusius penkerius metus j nuolatin gyvenamoji vieta iki darbo Europos Sjungos steigtoje Lietuvos Respublikoje staigoje pradios nebuvo Lietuvos Respublika. ioje dalyje nurodyta lengvata taikoma prekms, kurias darbuotojai importuoja ne vliau kaip vieni metai nuo j sidarbinimo pirm kart Europos Sjungos steigtoje Lietuvos Respublikoje staigoje pradios. Lietuvos Respublikos Vyriausyb ar jos galiota institucija turi teis nustatyti ioje dalyje nurodytos lengvatos taikymo apribojimus.

Pastaba. 36 straipsnio 4 dalyje nustatytos lengvatos taip pat taikomos prekms, kurias ne vliau kaip per vienus metus nuo io statymo 6 ir 8 straipsni sigaliojimo dienos sigyja (importuoja) nustatytas lengvatos taikymo slygas atitinkantys Europos Sjungos steigt Lietuvos Respublikoje staig darbuotojai, io statymo 6 ir 8 straipsni sigaliojimo metu jau dirbantys nurodytose staigose.

5. io straipsnio nuostat taikymo tvark nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb ar jos galiota institucija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1919, 2003-12-18, in., 2003, Nr. 123-5590 (2003-12-30)

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

Nr. XI-1817, 2011-12-20, in., 2011, Nr. 161-7616 (2011-12-29)

 


, , , , , -

: 2015-08-30; : 644. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.025 .) |

> , , 25%
3 569 , 24/7