:

Straipsnis. Veimo paslaugos ir susij sandoriai
1. Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinamos paslaugos, skaitant veim bei papildomas veimo paslaugas, kai ios paslaugos yra tiesiogiai susijusios su preki eksportu i Europos Sjungos teritorijos.

2. Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinamos paslaugos, skaitant veim bei papildomas veimo paslaugas, kai ios paslaugos yra tiesiogiai susijusios su prekmis, kurioms taikomi io statymo 123 straipsnio 1 ar 3 dalyje nurodyti veiksmai, procedros ar reimas, taip pat su Europos Sjungos teritorij vetomis prekmis, gabenamomis PVM lengvat sandl.

3. Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinamos paslaugos, skaitant veim ir papildomas veimo paslaugas, kai ios paslaugos yra susijusios su preki importavimu Europos Sjungos teritorijoje ir i paslaug apmokestinamoji vert pagal io statymo 15 straipsnio 15 dalies nuostatas ar joms tolygias valstybs nars, kurioje preks bus importuojamos, nuostatas privalo bti trauktos apmokestinamj importuojam preki vert.

4. io straipsnio 1, 2 ir 3 dali nuostatos ta paia tvarka taikomos ir pato veimui Europos Sjungos teritorij, iveimui i jos arba veimui tranzitu ir susijusioms papildomoms paslaugoms.

5. Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinamas TIR ir ATA knygeli idavimas.

6. Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinamas keleivi veimas tarptautiniais marrutais, taip pat i keleivi bagao veimas, nepaisant transporto priemoni ries. Taikant i nuostat, tarptautiniu marrutu laikomas veimas, kuris prasideda alies teritorijoje ir baigiasi u jos rib, veimas, kuris prasideda u alies teritorijos rib ir baigiasi alies teritorijoje, taip pat veimas, kuris prasideda ir baigiasi u alies teritorijos rib.

7. Taikant 0 procent tarif apmokestinamas preki veimas Azor ir Madeiros salas ir i i sal, taip pat veimas tarp Azor ir Madeiros sal.

8. io straipsnio nuostatos netaikomos io statymo IV skyriuje nurodytoms paslaugoms, iskyrus io statymo 46 straipsnyje nurodytas draudimo ir finansines paslaugas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

 

Straipsnis. Draudimo ir finansins paslaugos, susijusios su preki eksportu

Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinamos draudimo paslaugos, taip pat finansins paslaugos, nurodytos io statymo 28 straipsnio 15 dalyse, kai ios draudimo ar finansins paslaugos tiesiogiai susijusios su preki, nenurodyt io statymo IV skyriuje, eksportu i Europos Sjungosteritorijos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. XI-518, 2009-12-03, in., 2009, Nr. 151-6772 (2009-12-22)

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

Straipsnis. Diplomatinms atstovybms, konsulinms staigoms, Europos Sjungos institucijoms, j steigtoms staigoms ir tarptautinms organizacijoms ar j atstovybms, taip pat i atstovybi ir konsulini staig personalui ir jo eimos nariams skirtos preks ir paslaugos

1. Tiekiamos preks ir (arba) teikiamos paslaugos, skirtos usienio valstybi diplomatini atstovybi ar konsulini staig Lietuvos Respublikoje oficialiai veiklai, apmokestinamos taikant 0 procent PVM tarif. Taikant 0 procent PVM tarif taip pat apmokestinamos i diplomatini atstovybi ar konsulini staig nari, iskyrus aptarnaujant personal, ir kartu gyvenani j eimos nari asmeniniam naudojimui tiekiamos preks ir teikiamos paslaugos, jeigu ie asmenys nra Lietuvos Respublikos pilieiai ir j nuolatin gyvenamoji vieta nra Lietuvos Respublika. Preki ir paslaug, u kurias sumoktas PVM negrinamas, sra nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb ar jos galiota institucija.

2. Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinamas Lietuvos Respublikoje pripaintoms tarptautinms organizacijoms ar j atstovybms ir j nariams tiekiamos preks ir teikiamos paslaugos, jeigu tai numatyta tarptautinse sutartyse, pagal kurias steigiamos tarptautins organizacijos, arba Lietuvos Respublikos tarptautinse sutartyse su atitinkama tarptautine organizacija. iuo atveju mutatis mutandis taikomos io straipsnio 1 dalies nuostatos.

3. io straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos pariteto pagrindais. Jeigu Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei staigai usienio valstybje taikoma PVM (ar jam prilygintino mokesio) grinimo tvarka yra nepalankesn arba palankesn u tvark, taikom tos valstybs diplomatinei atstovybei ar konsulinei staigai Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos Vyriausyb ar jos galiota institucija turi teis nustatyti tos valstybs diplomatinei atstovybei ar konsulinei staigai Lietuvos Respublikoje taikom atitinkamai nepalankesn arba palankesn PVM grinimo tvark.

4. io straipsnio nuostatos taikomos ir kit negu Lietuvos Respublika iaurs Atlanto Sutarties Organizacijos ali kariuomeni vienet iems vienetams ar juos lydintiems civiliams darbuotojams naudoti Lietuvos Respublikoje sigyjamoms prekms ir paslaugoms, kai ie vienetai dalyvauja bendrose karinse operacijose, pratybose ar kitame bendrame kariniame renginyje.

5. Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinamas preki tiekimas ir paslaug teikimas kitose valstybse narse sikrusioms usienio valstybi diplomatinms atstovybms ar konsulinms staigoms, i atstovybi ir staig nariams, taip pat iaurs Atlanto Sutarties Organizacijos ali, kit negu paskirties valstyb nar, kariuomeni vienetams iems vienetams ar juos lydintiems civiliams darbuotojams naudoti. ios dalies nuostatos taikomos laikantis toje kitoje valstybje narje nustatyt slyg ir apribojim.

6. Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinamas preki tiekimas ir paslaug teikimas tarptautinms organizacijoms, kurias tokiomis pripaino bet kuri kita valstyb nar, ar j atstovybms, taip pat i organizacij ar atstovybi nariams. ios dalies nuostatos taikomos laikantis tarptautinse sutartyse, pagal kurias steigiamos tarptautins organizacijos, arba bet kurios kitos valstybs nars tarptautinse sutartyse su tarptautinmis organizacijomis nustatyt slyg ir apribojim.

7. Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinamas preki tiekimas ir paslaug teikimas Europos Sjungos institucijoms, Europos centriniam bankui, Europos investicij bankui, Europos Sjungos steigtoms staigoms, kurioms taikomas Protokolas dl Europos Sjungos privilegij ir imunitet. ioje dalyje nurodytos preks importo PVM neapmokestinamos laikantis iame protokole ir pagal j sudarytuose susitarimuose ar susitarimuose dl bstins steigimo nustatyt slyg ir apribojim, jeigu tokiu bdu neikraipoma konkurencija.

8. io straipsnio nuostat gyvendinimo tvark nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb ar jos galiota institucija.

Straipsnis papildomas nauja 8 dalimi, 8 dalis laikoma 9 dalimi nuo 2012 m. sausio 1 d.:

8. Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinamos Europos Sjungos steigt Lietuvos Respublikoje staig, kurioms taikomas Protokolas dl Europos Sjungos privilegij ir imunitet, darbuotoj (iskyrus aptarnaujant personal ir Europos Sjungos valstybi nari deleguotus ekspertus) asmeniniam naudojimui ir (arba) sikrimui tiekiamos preks, jeigu ie asmenys nra Lietuvos Respublikos pilieiai ir prajusius penkerius metus j nuolatin gyvenamoji vieta iki darbo Europos Sjungos steigtoje Lietuvos Respublikoje staigoje pradios nebuvo Lietuvos Respublika. ioje dalyje nurodyta lengvata taikoma prekms, kurias darbuotojai sigyja ne vliau kaip vieni metai nuo j sidarbinimo pirm kart Europos Sjungos steigtoje Lietuvos Respublikoje staigoje pradios. Lietuvos Respublikos Vyriausyb ar jos galiota institucija turi teis nustatyti ioje dalyje nurodytos lengvatos taikymo apribojimus.

Pastaba. 47 straipsnio 8 dalyje nustatytos lengvatos taip pat taikomos prekms, kurias ne vliau kaip per vienus metus nuo io statymo 6 ir 8 straipsni sigaliojimo dienos sigyja (importuoja) nustatytas lengvatos taikymo slygas atitinkantys Europos Sjungos steigt Lietuvos Respublikoje staig darbuotojai, io statymo 6 ir 8 straipsni sigaliojimo metu jau dirbantys nurodytose staigose.

9. io straipsnio nuostat gyvendinimo tvark nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb ar jos galiota institucija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1919, 2003-12-18, in., 2003, Nr. 123-5590 (2003-12-30)

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

Nr. XI-1817, 2011-12-20, in., 2011, Nr. 161-7616 (2011-12-29)


, , , , , -

: 2015-08-30; : 667. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.049 .) |

> , , 25%
3 569 , 24/7