:

Straipsnis. Tam tikrais su tarptautine prekyba susijusiais atvejais taikomos specialios taisykls
!
, , , , , -

1. Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinami ie sandoriai:

1) preki tiekimo, kai tiekiamos preks pateikiamos laikinai saugoti muitins priirimose laikino preki saugojimo vietose;

2) preki tiekimo, kai tiekiamos preks veamos laisvj zon arba padedamos laisvj sandl;

3) preki tiekimo, kai tiekiamoms prekms forminama muitinio sandliavimo, muitins priirimo perdirbimo ar laikinojo veimo perdirbti neapmokestinant importo muitais muitins procedra;

4) preki, kurios laikinai saugomos muitins priirimose laikino preki saugojimo vietose, laikomos laisvojoje zonoje ar laisvajame sandlyje, taip pat preki, kurioms taikoma muitins priirimo perdirbimo ar laikinojo veimo perdirbti neapmokestinant importo muitais muitins procedra, tiekimo, jeigu ir tiekimo metu mintosios aplinkybs tebegalioja;

5) preki, kurioms taikoma laikinojo veimo visikai atleidiant nuo importo muit, iorinio tranzito muitins procedra ar vidinio tranzito procedra, tiekimo, jeigu tiekimo metu mintosios aplinkybs tebegalioja;

6) preki tiekimo, kai tiekiamos preks igabenamos PVM lengvat sandl;

7) preki, kurioms taikomas PVM lengvat sandlyje galiojantis reimas, tiekimo alies teritorijoje, jeigu tiekimo metu i aplinkyb tebegalioja.

2. Importo PVM neapmokestinamos importuojamos preks, kurios nugabenamos PVM lengvat sandl.

3. PVM neapmokestinamas preki sigijimas i kitos valstybs nars tais atvejais, kai preki tiekimas alies teritorijoje atitinkamomis aplinkybmis pagal io straipsnio 1 dal bt apmokestinamas taikant 0 procent PVM tarif.

4. PVM lengvat sandliu laikoma patalpa ir (arba) teritorija, kurioje atitinkamos valstybs nars kompetentingos institucijos (Lietuvos Respublikoje centrinis mokesio administratorius) suteik teis laikyti prekes atidjus PVM mokjim, jeigu tiekiamos, importuojamos ar i kitos valstybs nars sigyjamos preks, skirtos:

1) parduoti specialioje tarptautiniame jr ar oro uoste bei Lietuvos Respublikos valstybs sienos su treiosiomis alimis perjimo punkte esanioje prekybos vietoje, kurioje ios preks bus tiekiamos keleiviams, ivykstantiems treisias teritorijas ar treisias valstybes, jeigu toks preki tiekimas pagal bendras io statymo nuostatas bt apmokestinamas taikant 0 procent PVM tarif;

2) reiso metu tiekti keleiviams, oro ar jr transportu vykstantiems paskirties viet, esani ne Europos Sjungos teritorijoje.

5. Atstovavimo (agento) paslaug teikimas, kai kito vardu ir sskaita atstovaujama io straipsnio 1 dalyje nurodytuose preki tiekimo sandoriuose, apmokestinamas taikant 0 procent PVM tarif.

6. Su io straipsnio 1 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nurodytomis prekmis tiesiogiai susijusi paslaug (toki kaip t preki tvarkymas, pakavimas) ir pagal savo esm panai paslaug teikimas apmokestinamas taikant 0 procent PVM tarif.

7. Jeigu pagal io straipsnio 13 dali nuostatas atleistoms nuo PVM ar apmokestintoms taikant 0 procent PVM tarif ir esanioms alies teritorijoje prekms nustoja galioti io straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybs ir tai nebt pagrindas prievolei apskaiiuoti importo PVM atsirasti alies teritorijoje, PVM u ias prekes turi bti apskaiiuotas nuo tokios apmokestinamosios verts:

1) kai buvo sudaromi vien io straipsnio 1 dalies 13 ir 6 punktuose nurodyti sandoriai ar atitinkamai importuojama arba sigyjama i kitos valstybs nars, nuo preki apmokestinamosios verts, nuo kurios io statymo nustatyta tvarka bt skaiiuojamas PVM, jeigu preki tiekimas, importas ar sigijimas i kitos valstybs nars nebt apmokestinamas taikant 0 procent PVM tarif (ar atitinkamai atleistas nuo PVM), taip pat nuo paslaug, kuri teikimas remiantis io statymo nuostatomis buvo apmokestintas taikant 0 procent PVM tarif, apmokestinamosios verts;

2) kai buvo sudaromi io straipsnio 1 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nurodyti preki tiekimo sandoriai, nuo preki apmokestinamosios verts, nuo kurios paskutinio toki sandori atveju io statymo nustatyta tvarka bt skaiiuojamas PVM, jeigu preki tiekimas nebt apmokestinamas taikant 0 procent PVM tarif, taip pat nuo paslaug, kuri teikimas remiantis io statymo nuostatomis buvo apmokestintas taikant 0 procent PVM tarif, apmokestinamosios verts, kai i paslaug vert nra skaiiuota paskutinio i preki tiekimo sandorio vert.

8. Prievol apskaiiuoti PVM nustatyta tvarka tenka asmeniui, dl kurio veiksm ar neveikimo prekms nustojo galioti io straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybs (tuo atveju, kai asmuo sudaro preki tiekimo sandor, kurio metu inoma, kad nustos galioti io straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybs, preki tiekjui). Laikoma, kad io straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybs nustoja galioti ir tada, kai preks suvartojamos ar prarandamos, iskyrus atvejus, kai preks prarastos dl nenugalimos jgos (force majeure) ar nusikalstamos treij asmen veikos, jeigu tai rodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybs ar jos galiotos institucijos nustatyta tvarka, arba kit nuo asmens nepriklausani prieasi (preki sunaikinimo dl realizacijos termin pasibaigimo ir kt.), kai is asmuo gali pateikti tai patvirtinanius dokumentus. Prievol apskaiiuoti PVM neatsiranda, jeigu preks, kurioms nustojo galioti io straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybs, igabenamos i Europos Sjungos teritorijos ar igabenamos kit valstyb nar, kai toks igabenimas laikomas preki tiekimu kit valstyb nar pagal io statymo 51 straipsn.

9. Taikant io straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatas, susijusias su keleivio vykimu oro ar jr transportu, keleivio vykimo vieta laikoma artimiausia keleivio ilipimo i orlaivio ar laivo vieta po lipimo alies teritorijoje, o taikant io straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatas, paskirties vieta laikoma pirmoji u alies teritorijos rib esanti vieta, kurioje orlaivis ar laivas sustoja ilaipinti ir (arba) laipinti keleivi.

10. Taikant 0 procent PVM tarif apmokestinamas preki, kurioms buvo forminta muitinio sandliavimo procedra, tiekimas, kai tiekiamos preks yra importuojamos ir tai yra pagrindas atsirasti prievolei apskaiiuoti importo PVM alies teritorijoje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. X-409, 2005-11-17, in., 2005, Nr. 142-5109 (2005-12-03)

Nr. XI-518, 2009-12-03, in., 2009, Nr. 151-6772 (2009-12-22)

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

Nr. XI-1817, 2011-12-20, in., 2011, Nr. 161-7616 (2011-12-29)

 

54 straipsnis.Neteko galios nuo 2004 m. gegus 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

 : 2015-08-30; : 700. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.02 .) |

> , , 25%
3 569 , 24/7