:

Straipsnis. Apskaita ir dokument saugojimas
!
, , , , , -

1. Apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti apskait teiss akt nustatyta tvarka ir tokiu bdu, kad i jos duomen bt galima teisingai nustatyti io asmens prievoles, susijusias su PVM.

2. io statymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytos veiklos apskaita ir bet kokios kitos veiklos apskaita turi bti tvarkomos atskirai.

3. Apmokestinamieji asmenys privalo atskirai registruoti preki igabenimo kit valstyb nar io statymo 5(1) straipsnio 2 dalies 57 punktuose nurodytais tikslais atvejus. i atvej registravimo reikalavimus nustato centrinis mokesio administratorius.

4. Neteko galios nuo 2010 m. sausio 1 d.

4 dalies redakcija nuo 2013-01-01:

4. Apmokestinamieji asmenys privalo atskirai tvarkyti preki, kurias iems asmenims alies teritorij atgabena kitoje valstybje narje PVM moktoju registruotas asmuo ar jo usakymu kitas asmuo preki vertinimo, taip pat j aptarnavimo (remonto, prieiros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugoms atlikti, ir suteikt paslaug (skaitant tam sunaudotas prekes) apskait. ios apskaitos tvarkymo reikalavimus nustato centrinis mokesio administratorius.

 

5. Apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti gaunam ir iraom PVM sskait-faktr registrus; juos turi bti traukiamos visos iraytos, taip pat gautos PVM sskaitos-faktros, kurios iraytos ne ant specialaus blanko, iskyrus PVM sskaitas-faktras, nurodytas io statymo 80 straipsnio 7 dalyje. i registr tvarkymo, taip pat j saugojimo bei pateikimo reikalavimus nustato centrinis mokesio administratorius.

5 dalies redakcija nuo 2013-01-01:

5. Apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti gaunam ir iraom PVM sskait faktr registrus; juos turi bti traukiamos visos iraytos, taip pat gautos PVM sskaitos faktros, iskyrus PVM sskaitas faktras, nurodytas io statymo 80 straipsnio 7 dalyje, ar supaprastintas PVM sskaitas faktras. i registr tvarkymo, taip pat j saugojimo ir pateikimo reikalavimus nustato centrinis mokesio administratorius.

 

6. Centrinis mokesio administratorius turi teis nustatyti ir kitus reikalavimus dl PVM apskaiiavimui naudojam apskaitos registr, j pildymo bei tvarkymo.

7. Apmokestinamieji asmenys privalo utikrinti, kad j (ar j vardu pirkj arba treiosios alies) iraytos PVM sskaitos faktros, taip pat j gautos PVM sskaitos faktros bt saugomos iame straipsnyje nustatyta tvarka. PVM sskaitos faktros, kuriomis formintas preki tiekimas ar paslaug teikimas alies teritorijoje, taip pat Lietuvos Respublikoje sikrusi apmokestinamj asmen gautos PVM sskaitos faktros privalo bti saugomos 10 met nuo j iraymo. Apmokestinamieji asmenys privalo saugoti dokumentus tokios formos (raytins ar elektronins), kokios jie buvo irayti ar gauti, ir utikrinti, kad per vis dokument saugojimo laikotarp bt ilaikytas PVM sskait faktr kilms autentikumas irturinio vientisumas, taip pat kad dokumentai ilikt skaitomi, taiau tais atvejais, kai tiekiamos preks ar teikiamos paslaugos, nurodytos io statymo 14 straipsnio 6 dalyje, apmokestinamj asmen isistos raytins formos PVM sskaitos faktros gali bti saugomos tik elektronine forma. Jeigu PVM sskaitos faktros yra elektronins formos, kartu turi bti saugomi ir duomenys, utikrinantys kilms autentikum ir turinio vientisum. Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys privalo iuos dokumentus saugoti alies teritorijoje, jeigu dokumentai nra saugomi naudojant elektronines priemones. Jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys saugo dokumentus naudodami elektronines priemones ir utikrina visik prieig prie juose esani duomen (t. y. galimyb gauti iuos dokumentus elektroninmis priemonmis, juos skaityti ir kitaip naudoti Mokesi administravimo statymo nustatytais pagrindais), dokumentai gali bti saugomi ir ne alies teritorijoje. Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys privalo informuoti vietos mokesio administratori apie dokument saugojimo viet, jeigu dokumentai saugomi ne alies teritorijoje. PVM sskaitos faktros, kuriomis formintas preki tiekimas ar paslaug teikimas alies teritorijoje, taip pat Lietuvos Respublikoje sikrusi apmokestinamj asmen gautos PVM sskaitos faktros ir kiti su iais dokumentais susij duomenys bet kokiu atveju negali bti saugomi teritorijose, kuriose netaikoma 2008 m. gegus 26 d. Tarybos direktyva 2008/55/EB dl tarpusavio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su tam tikromis rinkliavomis, muitais, mokesiais ir kitomis priemonmis (kodifikuota redakcija),ir 2003 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas 1798/2003 dl administracinio bendradarbiavimo pridtins verts mokesio srityje.

7 dalies redakcija nuo 2013-01-01:

7. Apmokestinamieji asmenys privalo utikrinti, kad j (ar j vardu pirkj arba treiosios alies) iraytos PVM sskaitos faktros, taip pat j gautos PVM sskaitos faktros bt saugomos iame straipsnyje nustatyta tvarka. PVM sskaitos faktros, kuriomis formintas preki tiekimas ar paslaug teikimas alies teritorijoje, taip pat Lietuvos Respublikoje sikrusi apmokestinamj asmen gautos PVM sskaitos faktros privalo bti saugomos 10 met nuo j iraymo. Apmokestinamieji asmenys privalo saugoti dokumentus tokios formos (raytins ar elektronins), kokios jie buvo isisti ar pateikti, ir utikrinti, kad per vis dokument saugojimo laikotarp bt ilaikytas PVM sskait faktr kilms autentikumas ir turinio vientisumas, taip pat kad dokumentai ilikt skaitomi, taiau tais atvejais, kai tiekiamos preks ar teikiamos paslaugos, nurodytos io statymo 14 straipsnio 6 dalyje, apmokestinamj asmen isistos raytins formos PVM sskaitos faktros gali bti saugomos tik elektronine forma. Jeigu PVM sskaitos faktros yra elektronins formos, kartu naudojant elektronines priemones turi bti saugomi ir duomenys, utikrinantys i PVM sskait faktr kilms autentikum ir turinio vientisum. Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys privalo iuos dokumentus saugoti alies teritorijoje, jeigu dokumentai nra saugomi naudojant elektronines priemones. Jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys saugo dokumentus naudodami elektronines priemones ir utikrina visik prieig prie juose esani duomen (t. y. galimyb gauti iuos dokumentus elektroninmis priemonmis, juos skaityti ir kitaip naudoti Mokesi administravimo statymo nustatytais pagrindais), dokumentai gali bti saugomi ir ne alies teritorijoje. Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys privalo informuoti vietos mokesio administratori apie dokument saugojimo viet, jeigu dokumentai saugomi ne alies teritorijoje. PVM sskaitos faktros, kuriomis formintas preki tiekimas ar paslaug teikimas alies teritorijoje, taip pat Lietuvos Respublikoje sikrusi apmokestinamj asmen gautos PVM sskaitos faktros ir kiti su iais dokumentais susij duomenys bet kokiu atveju negali bti saugomi teritorijose, kuriose netaikoma Direktyva 2010/24/ES ir Reglamentas (ES) Nr. 904/2010 ar jiems i esms savo taikymo sritimi tolygs savitarpio pagalbos taikymo dokumentai. Apmokestinamieji asmenys, kurie alies teritorijoje saugo savo (ar j vardu pirkj arba treiosios alies) iraytas PVM sskaitas faktras, taip pat gautas PVM sskaitas faktras, naudodami elektronines priemones, kurios utikrina visik prieig prie jose esani duomen, privalo sudaryti valstybi nari, kuriose ie apmokestinamieji asmenys yra sikr arba kuriose tiekiamos preks ar teikiamos paslaugos, kompetentingoms institucijoms galimyb gauti iuos dokumentus elektroninmis priemonmis, juos skaityti ir kitaip naudoti prieiros tikslais.

 

8. Juridiniai asmenys, kurie nra apmokestinamieji asmenys, sigyjantys prekes i kit valstybi nari, fiziniai asmenys, kurie nra apmokestinamieji asmenys, sigyjantys naujas transporto priemones i kit valstybi nari, taip pat juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie nra apmokestinamieji asmenys, kitas valstybes nares tiekiantys naujas transporto priemones, privalo saugoti su tuo susijusias PVM sskaitas-faktras 10 met nuo j iraymo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. IX-2347, 2004-07-13, in., 2004, Nr. 117-4370 (2004-07-29)

Nr. XI-518, 2009-12-03, in., 2009, Nr. 151-6772 (2009-12-22)

Nr. XI-1817, 2011-12-20, in., 2011, Nr. 161-7616 (2011-12-29)

statymas papildomas 781 straipsniu nuo 2013-01-01:

781 straipsnis. Preki tiekimo ir paslaug teikimo forminimui PVM sskaita faktra taikomos taisykls

1. io statymo reikalavimai dl preki tiekimo arba paslaug teikimo forminimo PVM sskaita faktra taikomi tais atvejais, kai preki tiekimas ir (arba) paslaug teikimas pagal io statymo nuostatas vyksta alies teritorijoje.

2. io statymo reikalavimai dl preki tiekimo arba paslaug teikimo forminimo PVM sskaita faktra taip pat taikomi, kai prekes ar paslaugas, kuri tiekimo (teikimo) vieta, remiantis nuostatomis, i esms tolygiomis io statymo nuostatoms, nustatanioms preki tiekimo (paslaug teikimo) viet, yra u Europos Sjungos teritorijos rib, tiekia (teikia) Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo ar usienio apmokestinamasis asmuo per padalin, esant alies teritorijoje.

3. Neatsivelgiant io straipsnio 1 dalies nuostatas, tais atvejais, kai prievol PVM u preki tiekim arba paslaug teikim pagal io statymo 95 straipsnio nuostatas arba joms tolygias kit valstybi nari teiss akt nuostatas atitinkamai alies teritorijoje ar kitoje valstybje narje apskaiiuoti ir sumokti tenka j pirkjui (arba tekt j pirkjui, jeigu preks nebt neapmokestinamos PVM ar apmokestinamos taikant 0 procent PVM tarif), io statymo reikalavimai dl preki tiekimo arba paslaug teikimo forminimo PVM sskaita faktra:

1) netaikomi, jeigu alies teritorijoje prekes tiekia arba paslaugas teikia kitoje valstybje narje sikrs apmokestinamasis asmuo (tuo atveju, jei jis alies teritorijoje turi padalin, prekes tiekia ar paslaugas teikia ne per padalin) arba kai alies teritorijoje preks tiekiamos ar paslaugos teikiamos per usienio apmokestinamojo asmens padalin, esant kitoje valstybje narje;

2) taikomi, jeigu prekes ar paslaugas, kuri tiekimo (teikimo) vieta, remiantis nuostatomis, i esms tolygiomis io statymo nuostatoms, nustatanioms preki tiekimo (paslaug teikimo) viet, yra kita valstyb nar, tiekia (teikia) Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo (tuo atveju, jei jis kitoje valstybje narje turi padalin, prekes tiekia ar paslaugas teikia ne per padalin) ar usienio apmokestinamasis asmuo per padalin, esant alies teritorijoje.

4. Jeigu io straipsnio 3 dalyje nurodyt preki tiekim arba paslaug teikim pagal io statymo nuostatas ar joms tolygias kit valstybi nari nuostatas PVM sskaita faktra formina i preki ar paslaug pirkjas, taikomos io straipsnio 1 dalies nuostatos.

statymas papildytas straipsniu :

Nr. XI-1817, 2011-12-20, in., 2011, Nr. 161-7616 (2011-12-29): 2015-08-30; : 605. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.021 .) |

> , , 25%
3 569 , 24/7