:

Straipsnis. PVM sskaitos-faktros rekvizitai
!
, , , , , -

1. PVM sskaitoje-faktroje privalo bti nurodyta:

1) PVM sskaitos-faktros iraymo data;

2) PVM sskaitos-faktros serija ir numeris, leidiantys identifikuoti PVM sskait-faktr;

3) preki tiekjo ar paslaug teikjo PVM moktojo kodas;

4) preki arba paslaug pirkjo (kliento) PVM moktojo kodas, kur jis nurod sigydamas prekes ar paslaugas. Jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo tiekia prekes ar teikia paslaugas alies teritorijoje, pirkjo PVM moktojo kodas (jei pirkjas registruotas PVM moktoju) nurodomas visais atvejais;

5) preki tiekjo arba paslaug teikjo pavadinimas arba vardas, pavard (jeigu tai fizinis asmuo) ir buvein arba nuolatin gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo);

6) preki arba paslaug pirkjo (kliento) pavadinimas arba vardas, pavard (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas;

7) tiekiam preki arba teikiam paslaug pavadinimas;

7 punkto redakcija nuo 2013-01-01:

7) tiekiam preki arba teikiam paslaug pavadinimas, taip pat j kiekis;

 

8) preki tiekimo arba paslaug teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sskaitos-faktros iraymo data. Jeigu PVM sskaita-faktra forminamas avanso gavimas, avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sskaitos-faktros iraymo data;

9) tiekiamos preks arba teikiamos paslaugos vieneto kaina (be PVM), taip pat nuolaidos, netrauktos vieneto kain;

10) tiekiam preki arba teikiam paslaug, apmokestinam taikant vienod tarif, apmokestinamoji vert;

11) PVM tarifas (tarifai);

12) PVM suma nacionaline valiuta;

13) kai forminamas preki ir (arba) paslaug, kurios neapmokestinamos, apmokestinamos taikant 0 procent PVM tarif arba u kurias prievol apskaiiuoti (arba iskaityti) ir sumokti PVM tenka pirkjui (klientui), tiekimas (teikimas), nuoroda atitinkam io statymo arba Direktyvos 2006/112/EB nuostat arba bet kokia kita nuoroda, kad preks (paslaugos) neapmokestinamos, apmokestinamos taikant 0 procent PVM tarif ir (arba) u jas prievol apskaiiuoti (arba iskaityti) ir sumokti PVM tenka pirkjui (klientui);

13 punkto redakcija nuo 2013-01-01:

13) kai forminamas preki ir (arba) paslaug, kurios neapmokestinamos arba apmokestinamos taikant 0 procent PVM tarif, tiekimas (teikimas), nuoroda atitinkam io statymo arba Direktyvos 2006/112/EB nuostat arba bet kokia kita nuoroda, kad preks (paslaugos) neapmokestinamos, apmokestinamos taikant 0 procent PVM tarif;

 

14) io statymo 2 straipsnio 16 dalyje nurodyti duomenys apie nauj transporto priemon (t. y. eksploatavimo pradia, rida, valand skaiius) naujos transporto priemons tiekimo kit valstyb nar atveju;

15) nuoroda atitinkam io statymo arba Direktyvos 2006/112/EB nuostat arba bet kokia kita nuoroda, kad taikoma speciali turizmo paslaug arba naudot preki, meno krini, kolekcini ir antikvarini daikt apmokestinimo PVM schema, kai taikoma speciali turizmo paslaug apmokestinimo PVM schema, nurodyta io statymo XII skyriaus antrajame skirsnyje, arba speciali naudot preki, meno krini, kolekcini ir antikvarini daikt apmokestinimo PVM schema, nurodyta io statymo XII skyriaus treiajame skirsnyje;

15 punkto redakcija nuo 2013-01-01:

15) kai taikoma speciali turizmo paslaug apmokestinimo PVM schema, nurodyta io statymo XII skyriaus antrajame skirsnyje, nuoroda Maros apmokestinimo schema. Kelioni agentros, o kai taikoma speciali naudot preki, meno krini, kolekcini ir antikvarini daikt apmokestinimo PVM schema, nurodyta io statymo XII skyriaus treiajame skirsnyje, atitinkama nuoroda Maros apmokestinimo schema. Naudotos preks, Maros apmokestinimo schema. Meno kriniai arba Maros apmokestinimo schema. Kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai;

 

16) fiskalinio agento PVM moktojo kodas, pavadinimas arba vardas, pavard (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas, kai pagal statym prievol apskaiiuoti PVM tenka usienio apmokestinamojo asmens paskirtam fiskaliniam agentui;

1 dalis papildoma 17, 18 ir 19 punktais nuo 2013-01-01:

17) kai forminamas preki ir (arba) paslaug, u kurias prievol apskaiiuoti (arba iskaityti) ir sumokti PVM tenka pirkjui (klientui), tiekimas (teikimas), nuoroda Atvirktinis apmokestinimas;

18) kai prievol apskaiiuoti PVM atsiranda gavus atlyg u patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, nuoroda Pinig apskaitos sistema;

19) kai PVM sskait faktr preki tiekjo ar paslaug teikjo vardu formina pirkjas, nuoroda Sskait faktr isiraymas.

 

2. Kai pagal io statymo nuostatas PVM sskaitomis-faktromis privaloma forminti preki tiekim ar paslaug teikim fiziniams asmenims, kurie nra apmokestinamieji asmenys, ir kai tiekiamos PVM neapmokestinamos preks ir teikiamos PVM neapmokestinamos paslaugos, kuri sra tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausyb ar jos galiota institucija ir kurios nurodytos io statymo IV skyriuje, Lietuvos Respublikos Vyriausybs ar jos galiotos institucijos nustatyta tvarka kai kurie i io straipsnio 1 dalyje ivardyt rekvizit gali bti nenurodomi.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausyb ar jos galiota institucija turi teis nustatyti supaprastintus reikalavimus PVM sskaitoms-faktroms, kuriomis forminamas preki tiekimas bei paslaug teikimas io statymo 5, 6, 8 ir 9 straipsniuose nurodytais atvejais.

4. Jeigu io statymo 79 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka viena PVM sskaita-faktra forminamos keli PVM moktoj bendrai tiekiamos preks ir (arba) teikiamos paslaugos, PVM sskaitoje-faktroje vietoj preki tiekjo ir (arba) paslaug teikjo kodo (asmens kodo) ir PVM moktojo kodo nurodomi kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybs ar jos galiotos institucijos nustatyti rekvizitai. Jeigu viena PVM sskaita-faktra forminamos keliems pirkjams (klientams) bendrai tiekiamos preks ir (arba) teikiamos paslaugos, PVM sskaitoje-faktroje vietoj pirkjo (kliento) kodo (asmens kodo) nurodomi kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybs ar jos galiotos institucijos nustatyti rekvizitai.

5. io statymo XII skyriuje nustatytais atvejais PVM sskaitoje-faktroje PVM tarifas ir suma nenurodomi.

6. Jeigu elektroninmis priemonmis tam paiam pirkjui vienu metu yra siuniama keletas PVM sskait-faktr, ioms PVM sskaitoms-faktroms bendri rekvizitai gali bti nurodyti tik vien kart.

7. Mameninje degal (varikli benzino, dyzelini degal, suskystint duj) prekyboje parduodant prekes ir paslaugas, kasos aparato kvitas, kuriame nurodyta preki (paslaug) vert (skaitant PVM) nevirija 500 lit ir kuriame yra visi teiss akt nustatyti kasos aparato kvitui privalomi rekvizitai, taip pat rekvizitas (rekvizitai), pagal kur (kuriuos) galima identifikuoti preki (paslaug) pirkj, laikomas PVM sskaita-faktra.

7 dalies redakcija nuo 2013-01-01:

7. Mameninje degal (varikli benzino, dyzelini degal, suskystint duj) prekyboje parduodant prekes ir paslaugas, kasos aparato kvitas, kuriame nurodyta preki (paslaug) vert (skaitant PVM) nevirija 500 lit ir kuriame yra visi teiss akt nustatyti kasos aparato kvitui privalomi rekvizitai, taip pat rekvizitas (rekvizitai), pagal kur (kuriuos) galima identifikuoti preki (paslaug) pirkj, laikomas PVM sskaita faktra. ios dalies nuostatos netaikomos io statymo 79 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais.

Straipsnis papildomas 8 ir 9 dalimis nuo 2013-01-01:

8. Kai PVM u preki tiekim arba paslaug teikim pagal io statymo 95 straipsnio nuostatas arba joms tolygias kit valstybi nari teiss akt nuostatas privalo apskaiiuoti ir sumokti j pirkjas, iskyrus atvejus, jeigu i preki tiekim arba paslaug teikim PVM sskaita faktra formina pirkjas, vietoj io straipsnio 1 dalies 912 punktuose nustatyt rekvizit gali bti nurodoma tiekiam preki ar teikiam paslaug apmokestinamoji vert.

9. Supaprastintoje PVM sskaitoje faktroje turi bti nurodyta:

1) PVM sskaitos faktros iraymo data;

2) PVM sskaitos faktros numeris, leidiantis identifikuoti PVM sskait faktr;

3) preki tiekjo arba paslaug teikjo PVM moktojo kodas;

4) preki tiekjo arba paslaug teikjo pavadinimas arba vardas, pavard (jeigu tai fizinis asmuo);

5) preki arba paslaug pirkjo (kliento) PVM moktojo kodas, kur jis nurod sigydamas prekes ar paslaugas. Jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo tiekia prekes ar teikia paslaugas alies teritorijoje, pirkjo PVM moktojo kodas (jeigu pirkjas registruotas PVM moktoju) nurodomas visais atvejais;

6) tiekiam preki arba teikiam paslaug pavadinimas;

7) tiekiam preki arba teikiam paslaug, apmokestinam taikant vienod tarif, apmokestinamoji vert;

8) PVM tarifas (tarifai);

9) PVM suma nacionaline valiuta.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. IX-2347, 2004-07-13, in., 2004, Nr. 117-4370 (2004-07-29)

Nr. X-932, 2006-11-28, in., 2006, Nr. 137-5203 (2006-12-16)

Nr. X-1322, 2007-11-13, in., 2007, Nr. 125-5091 (2007-12-01)

Nr. XI-1817, 2011-12-20, in., 2011, Nr. 161-7616 (2011-12-29): 2015-08-30; : 736. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.022 .) |