:

Straipsnis. Kompensacinio PVM tarifo taikymo apskaita
!
, , , , , -

1. kininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, tvarko patiektos ems kio produkcijos ir suteikt ems kio paslaug apskait centrinio mokesio administratoriaus nustatyta tvarka.

2. kininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, neturi teiss PVM atskait ir jiems netaikomi io statymo reikalavimai, jei jie taikomi tik PVM moktojams.

3. Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys, alies teritorijojesigyjantys ems kio produkcij ir (arba) paslaugas i kinink, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, teikia centrinio mokesio administratoriaus nustatytos formos toki sigijim ataskaitas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

 

Straipsnis. Kompensacinio PVM tarifo dydis

Kompensacinis PVM tarifas 6 procentai.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TURIZMO PASLAUG APMOKESTINIMO SCHEMA

Straipsnis. io skirsnio nuostat taikymas

1. io skirsnio nuostatos taikomos tik toms turizmo paslaugoms, kurias PVM moktojas sigyja i treij asmen ir vliau savo vardu teikia galutiniam vartotojui (toliau iame skirsnyje toks PVM moktojas vadinamas kelions organizatoriumi). Jeigu galutiniam vartotojui parduodamas keli i treij asmen sigyt turizmo paslaug, teikiam vienos kelions metu, rinkinys, laikoma, kad kelions organizatorius galutiniam vartotojui suteik vien paslaug.

2. Kelions organizatoriaus teikiamos paslaugos, kurioms taikomos io skirsnio nuostatos, laikomos suteiktomis alies teritorijoje, jeigu kelions organizatorius:

1) yra sikrs alies teritorijoje, iskyrus atvejus, kai paslauga suteikta per alies teritorijoje sikrusio kelions organizatoriaus padalin usienio valstybje;

2) yra usienio apmokestinamasis asmuo, teikiantis paslaug per savo padalin alies teritorijoje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

 

Straipsnis. Apmokestinamoji vert

1. Kelions organizatoriaus galutiniam vartotojui suteiktos paslaugos apmokestinamoji vert yra kelioni organizatoriaus mara, apskaiiuota io straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2. Kelions organizatoriaus mara nustatoma kaip sumos (iskyrus pat PVM), kuri u kelions organizatoriaus teikiam paslaug jam turi sumokti galutinis vartotojas, ir sumos (skaitant PVM), kuri kelions organizatorius sumokjo ar turi sumokti tretiesiems asmenims u i turizmo paslaug ar paslaugas (jeigu galutiniam vartotojui parduodamas rinkinys), skirtumas. Skaiiuojant kelions organizatoriaus mar, neatsivelgiama tai, ar tos treij asmen teikiamos paslaugos yra apmokestinamos PVM, ar ne.

 

Straipsnis. PVM atskaitos ypatybs

1. Kelions organizatorius io statymo 102 straipsnio 2 dalyje nurodyto tretiesiems asmenims sumokto ar sumoktino pirkimo PVM u i j sigytas turizmo paslaugas neturi teiss traukti PVM atskait.

2. Pirkimo ir (arba) importo PVM, nenurodytas io straipsnio 1 dalyje, atskaitomas laikantis iame statyme nustatytos bendros tvarkos.

 

Straipsnis. Sandoriai u Europos Sjungos teritorijos rib

Kelions organizatoriaus teikiamos paslaugos apmokestinamos taikant 0 procent PVM tarif, kai kelions organizatorius i treij asmen sigyja ir galutiniam vartotojui teikia turizmo paslaugas, kurias ie tretieji asmenys teikia u Europos Sjungos teritorijos rib. Jeigu kelions organizatorius i treij asmen sigyja ir galutiniam vartotojui teikia paslaugas, kuri dal ie tretieji asmenys teikia u Europos Sjungosteritorijos rib, 0 procent PVM tarifas taikomas tik iai paslaug daliai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

 

Straipsnis. Kelions organizatoriaus teikiam paslaug forminimo ypatybs

Kelions organizatoriaus galutiniam vartotojui teikiama paslauga forminama laikantis iame statyme nustatytos bendros tvarkos, taiau paslaug forminaniame dokumente neturi bti nurodomas PVM tarifas ir suma.: 2015-08-30; : 560. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.009 .) |