:

SPECIALI ELEKTRONINIU BDU TEIKIAM PASLAUG APMOKESTINIMO SCHEMA
!
, , , , , -

1151 straipsnis. io skirsnio nuostat taikymas

1. io skirsnio nuostatos taikomos tik toms elektroniniu bdu teikiamoms paslaugoms, kurias asmenims, kurie nra apmokestinamieji asmenys, teikia apmokestinamasis asmuo, sikrs u Europos Sjungos teritorijos rib. Apmokestinamasis asmuo, sikrs u Europos Sjungos teritorijos rib ir Europos Sjungos teritorijoje elektroniniu bdu teikiantis paslaugas skirting valstybi nari asmenims, kurie nra apmokestinamieji asmenys, turi teis pasirinkti siregistruoti PVM moktoju vienoje kurioje nors valstybje narje ir per i valstyb nar vykdyti sipareigojimus, susijusius su mokestinmis prievolmis visoje Europos Sjungos teritorijoje. io skirsnio nuostatos taikomos, kai u Europos Sjungos teritorijos rib sikrs apmokestinamasis asmuo pasirenka registruotis PVM moktoju Lietuvos Respublikoje.

2. iame skirsnyje:

1) apmokestinamuoju asmeniu, sikrusiu u Europos Sjungos teritorijos rib, laikomas apmokestinamasis asmuo, kuris Europos Sjungos teritorijoje neturi buveins arba padalinio ir kuris nra ir neturi bti siregistravs kurioje nors valstybje narje PVM moktoju pagal atitinkamas valstybi nari teiss akt nuostatas (iskyrus prievol registruotis PVM moktoju pagal nuostatas, i esms tolygias io skirsnio nuostatoms);

2) registravimosi valstybe nare laikoma ta valstyb nar, kurioje apmokestinamasis asmuo, sikrs u Europos Sjungos teritorijos rib, nusprendia registruotis;

3) paslaug teikimo valstybe nare laikoma valstyb nar, kurioje, remiantis kriterijais, nustataniais paslaug suteikimo viet, elektroniniu bdu teikiama paslauga laikoma suteikta;

4) PVM deklaracija laikoma centrinio mokesio administratoriaus nustatytos formos deklaracija, kurioje deklaruojama atskirai kiekvienoje paslaug teikimo valstybje narje per ataskaitin laikotarp elektroniniu bdu suteikt paslaug vert (be PVM) bei moktinas PVM (taikant atitinkamoje paslaug teikimo valstybje narje ioms paslaugoms nustatyt PVM tarif).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

115(2) straipsnis. Registravimas

1. Apmokestinamieji asmenys, sikr u Europos Sjungos teritorijos rib ir Europos Sjungos teritorijoje elektroniniu bdu teikiantys paslaugas, nusprend pasirinkti registravimosi valstybe nare Lietuvos Respublik, registruojami ir iregistruojami, taip pat registracijos numeris jiems suteikiamas centrinio mokesio administratoriaus nustatyta tvarka.

2. Apmokestinamasis asmuo reikaling informacij mokesio administratoriui, taip pat mokesio administratorius informacij apmokestinamajam asmeniui teikia elektroninmis priemonmis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

 

1153 straipsnis. PVM deklaracijos pateikimas ir PVM sumokjimas

1. Apmokestinamasis asmuo, kuriam taikomos io skirsnio nuostatos, kiekvienam kalendoriniam ketviriui pasibaigus iki kito ketvirio pirmo mnesio 20 dienos privalo centrinio mokesio administratoriaus nustatyta tvarka pateikti iame skirsnyje nurodyt PVM deklaracij. PVM deklaracija teikiama neatsivelgiant tai, ar jis t kalendorin ketvirt elektroniniu bdu teik paslaugas Europos Sjungosteritorijoje, ar ne.

2. Apmokestinamasis asmuo, kuriam taikomos io skirsnio nuostatos, centrinio mokesio administratoriaus nustatyta tvarka ne vliau kaip iki io straipsnio 1 dalyje nurodyto PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos privalo sumokti PVM deklaracijoje nurodyt PVM sum, apskaiiuot u visas Europos Sjungosteritorijoje elektroniniu bdu suteiktas paslaugas.

3. Apmokestinamojo asmens, kuriam taikomos io skirsnio nuostatos, sumoktas PVM yra finans ministro nustatyta tvarka paskirstomas valstybms narms, kuri teritorijoje is asmuo teik paslaugas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

115(4) straipsnis. Reikalavimai apskaitai

Centrinis mokesio administratorius turi teis nustatyti reikalavimus asmen, kuriems taikomos io skirsnio nuostatos, apskaitai.

1155 straipsnis. Atvejai, kai io skirsnio nuostat taikymas nutraukiamas

io skirsnio nuostatos nebetaikomos, jeigu apmokestinamasis asmuo, sikrs u Europos Sjungos teritorijos rib:

1) nutraukia paslaug teikim elektroniniu bdu Europos Sjungosteritorijoje arba

2) nebevykdo ekonomins veiklos, arba

3) nebeatitinka reikalavim, keliam asmeniui, pageidaujaniam, kad jam bt taikomos io skirsnio nuostatos, arba

4) nuolat paeidinja io skirsnio nuostatas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

 

XIII SKYRIUS: 2015-08-30; : 718. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.017 .) |