:

Straipsnis. io skirsnio nuostat taikymas
1. PVM moktojas, tiekiantis naudotas prekes, meno krinius, taip pat kolekcinius ir (arba) antikvarinius daiktus, kaip jie apibrti iame straipsnyje, u tiekiamas naudotas prekes, meno krinius, kolekcinius ir antikvarinius daiktus skaiiuoja PVM iame skirsnyje nustatyta tvarka. io skirsnio nuostatos taikomos PVM moktojams, kurie vykdydami savo ekonomin veikl nuolat veriasi naudot preki, meno krini, taip pat kolekcini ir (arba) antikvarini daikt tiekimu. Kai PVM moktojas tiekia savo naudot ilgalaik materialj turt, i sandori atvilgiu laikoma, kad jis atitinka ios dalies reikalavimus dl nuolatinio vertimosi naudot preki tiekimu.

2. io skirsnio nuostatos taikomos, kai PVM moktojas tiekia be PVM Europos Sjungosteritorijoje sigytas naudotas prekes, meno krinius, kolekcinius ir (arba) antikvarinius daiktus, taip pat naudotas prekes, meno krinius, kolekcinius ir (arba) antikvarinius daiktus, kuriuos sigyjant buvo taikoma i speciali apmokestinimo schema, arba naudotas transporto priemones, kurias sigyjant igabenimo valstybje narje buvo taikomos specialios toje valstybje narje taikomos pereinamosios nuostatos naudotoms transporto priemonms. Be to, PVM moktojas turi teis pasirinkti taikyti io skirsnio nuostatas ir iems sandoriams:

1) kai tiekiami meno kriniai, kolekciniai ir (arba) antikvariniai daiktai, kuriuos jis pats importavo ir u kuriuos nustatyta tvarka buvo apskaiiuotas importo PVM;

2) kai tiekiami i autori arba j pdini sigyti meno kriniai, kuriuos tiekdami ie asmenys buvo apskaiiav PVM;

3) kai tiekiami i apmokestinamj asmen (asmen, kuriems netaikoma i speciali apmokestinimo schema) sigyti meno kriniai, kuriuos ie asmenys tiekdami buvo apskaiiav PVM taikydami bet kurioje valstybje narje meno kriniams nustatyt sumaint PVM tarif.

3. iame skirsnyje aukciono organizatoriumi laikomas apmokestinamasis asmuo, kuris vykdydamas savo ekonomin veikl silo prekes aukcionuose savo vardu, bet preks pardavjo sskaita ir perduoda prekes pirkjui, pasiliusiam didiausi kain, taip pat savo vardu, bet preks pardavjo sskaita.

4. io skirsnio nuostatos taikomos ir aukcion organizatoriams, per aukcion tiekiantiems naudotas prekes, meno krinius, kolekcinius ir (arba) antikvarinius daiktus, jeigu tokios preks per aukcion parduodamos aukciono organizatoriaus vardu, taiau preks pardavjo sskaita, ir is preks pardavjas yra:

1) neapmokestinamasis asmuo arba

2) apmokestinamasis asmuo, kurio tiekiamos ios preks pagal io statymo 33 straipsnio 1 dalies nuostatas nebt apmokestinamos PVM, arba

3) apmokestinamasis asmuo, kuris nra ir pagal io statymo 71 straipsnio 2dal neprivalo bti registruotas PVM moktoju. is punktas taikomas tik ilgalaikio materialiojo turto tiekimo atveju, arba

4) apmokestinamasis asmuo, kurio tiekiamos iospreks apmokestinamos iame skirsnyje nustatyta tvarka, arba

5) apmokestinamasis asmuo, kurio tiekiama naudota transporto priemon apmokestinta igabenimo valstybje narje pagal specialias toje valstybje narje taikomas pereinamsias nuostatas naudotoms transporto priemonms.

5. iame skirsnyje naudotomis prekmis laikomi bet kokie naudoti kilnojamieji daiktai (iskyrus nurodytus io straipsnio 68 dalyse, taip pat tauriuosius metalus, brangakmenius ir dirbinius i taurij metal ir (arba) brangakmeni), kurie gali bti toliau naudojami, neatsivelgiant tai, ar prie naudojant tuos daiktus reikia papildomai remontuoti ir (arba) atlikti kitus j aptarnavimo darbus, ar ne.

6. iame skirsnyje meno kriniais laikomi:

1) Kombinuotosios nomenklatros (toliau KN) 9701 pozicijoje klasifikuojami paveikslai, pieiniai ir pastels;

2) KN 9702 pozicijoje klasifikuojami gravir, estamp ir litografij originalai;

3) KN 9703 pozicijoje klasifikuojami skulptr ir statul originalai, jeigu j nra pagaminta daugiau kaip 8 kopijos;

4) KN 5805 pozicijoje klasifikuojami gobelenai ir KN 6304 pozicijoje klasifikuojami sien dekoravimo dirbiniai, kurie pagaminti rankiniu bdu pagal meninink sukurtus modelius, jeigu j nra pagaminta daugiau kaip 8 kopijos.

7. iame skirsnyje kolekciniais daiktais laikomi:

1) KN 9704 pozicijoje klasifikuojami pato arba mokesi enklai, pato antspaudai, pirmosios dienos vokai-antspaudai, pato (herbinis) popierius ir panas spaudiniai;

2) KN 9705 pozicijoje klasifikuojamos zoologijos, botanikos, mineralogijos, anatomijos, istorijos, archeologijos, paleontologijos, etnografijos arba numizmatikos kolekcijos ir kolekcionavimo objektai.

8. iame skirsnyje antikvariniais daiktais laikomi KN 9706 pozicijoje klasifikuojami bet kokie daiktai (iskyrus nurodytus io straipsnio 6 ir 7 dalyse), kurie yra senesni kaip 100 met.

9. PVM moktojai, io straipsnio 2 dalies 13 punktuose nurodytais atvejais pasirink taikyti io skirsnio nuostatas, pasirinkim privalo deklaruoti centrinio mokesio administratoriaus nustatyta tvarka. Toks pasirinkimas galioja ne trumpiau kaip 24 mnesius nuo pasirinkimo deklaravimo dienos visiems PVM moktojo sudaromiems atitinkamiems sandoriams.

10. io skirsnio nuostatos netaikomos, kai kit valstyb nar tiekiamos naujos transporto priemons.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1362, 2003-03-13, in., 2003, Nr. 32-1310 (2003-04-02)

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

 


, , , , , -

: 2015-08-30; : 700. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.036 .) |

> , , 25%
3 569 , 24/7