:

Straipsnis. Apmokestinamoji vert
!
, , , , , -

1. Tiekiant io statymo 106 straipsnio 2 dalyje nurodytas prekes, apmokestinamoji vert yra pardavjo mara, apskaiiuota io straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2. Pardavjo mara apskaiiuojama kaip atlygio (iskyrus pat PVM), kur pardavjas gavo arba turi gauti u patiekt prek, ir sumos (skaitant PVM), kuri jis sumokjo arba turi sumokti savo tiekjui i prek sigydamas, skirtumas. Jeigu tiekiama PVM moktojo importuota prek, papildomai atimama u i prek apskaiiuoto importo muito, importo mokesi ir importo PVM suma.

3. Tiekiant io statymo 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas prekes per aukcion, apmokestinamoji vert yra aukciono organizatoriaus mara, kuri apskaiiuojama kaip viso i preks pirkjo gauto ar gautino atlygio (iskyrus pat PVM) ir aukciono vedjo preks pardavjui sumoktos ar sumoktinos sumos skirtumas. vis i pirkjo gaut ar gautin atlyg turi bti skaitoma ne tik preks kaina aukcione, bet ir io statymo 15 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytos sumos. Preks pardavjui sumokta ar sumoktina suma yra preks kainos aukcione ir aukciono organizatoriauskomisini, gaut ar gautin pagal sutart su preks pardavju, skirtumas.

4. PVM moktojas, kuriam taikomos io skirsnio nuostatos, turi teis PVM skaiiuoti nuo visos tiekiamos preks apmokestinamosios verts, nustatytos io statymo 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

Straipsnis. PVM atskaitos ypatybs

1. Kai PVM moktojas PVM u tiekiam iame skirsnyje nurodyt prek skaiiuoja nuo maros, jis neturi teiss tos preks pirkimo arba importo PVM traukti PVM atskait.

2. Kai PVM moktojas PVM u tiekiam iame skirsnyje nurodyt prek skaiiuoja nuo visos preks apmokestinamosios verts, teis atskaityti tos preks pirkimo arba importo PVM atsiranda ne anksiau, negu PVM moktojas patiekia t prek.

 

108(1) straipsnis. VI skyriaus nuostat taikymas iame skirsnyje nustatytais atvejais

Kai iame skirsnyje nurodytos preks tiekiamos io statymo 4144 straipsniuose ar 47 straipsnyje nustatytomis slygomis, u ias prekes apskaiiuota mara apmokestinama taikant 0 procent PVM tarif.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

 

Straipsnis. Preki tiekimo forminimas

1. Jeigu u tiekiam prek PVM vadovaujantis io statymo 107 straipsnio 13 dalimis apskaiiuotas ne nuo visos preks verts, PVM moktojas neturi teiss dokumentuose, kuriais forminamas is tiekimas, iskirti taip apskaiiuoto PVM.

2. Aukciono organizatorius iraomoje PVM sskaitoje-faktroje, kuria forminamas preks tiekimas preks pirkjui, privalo atskirai nurodyti preks kain, buvusi aukcione, taip pat pirkjo moktinas io statymo 15 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas sumas. Preks tiekimui forminti aukciono organizatorius preks pardavjui privalo irayti centrinio mokesio administratoriaus nustatytos formos dokument, kuriame privalo nurodyti preks kain aukcione ir aukciono organizatorius komisini, gaut ar gautin pagal sutart su preks pardavju, sum. is aukciono organizatoriaus iduotas dokumentas laikomas dokumentu (PVM sskaita-faktra), kuriuo preks pardavjas, jeigu jis yra PVM moktojas, formino preki tiekim.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

 

Straipsnis. Apskaita

1. Lietuvos Respublikos Vyriausyb ar jos galiota institucija turi teis nustatyti atvejus, kai PVM moktojas turi teis skaiiuoti PVM nuo maros ne u kiekvien tiekiam prek, o u visas ar visas tam tikros ries prekes, patiektas per mokestin laikotarp.

2. Centrinis mokesio administratorius nustato papildomus reikalavimus, keliamus PVM moktojo,taikanio io skirsnio nuostatas, PVM apskaitai.

3. Aukciono organizatorius privalo savo apskaitoje atskirai nurodyti sumas, gautas ar gautinas i pirkj, taip pat pardavjui sumoktas ar moktinas sumas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

KETVIRTASIS SKIRSNIS

INVESTICINIO AUKSO APMOKESTINIMO PVM SCHEMA

 : 2015-08-30; : 642. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.017 .) |