:

Apskaiiavimas
!
, , , , , -

1. Apskaiiuojant u mokestin laikotarp moktin biudet PVM sum, i per mokestin laikotarp apskaiiuotos pardavimo PVM u patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas (iskyrus PVM, kur io statymo nustatyta tvarka privalo iskaityti ir sumokti preki ir (arba) paslaug pirkjas) sumos, taip pat i priklausanios mokti biudet PVM sumos u sigytas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu PVM moktojas io statymo nustatyta tvarka pareigotas PVM apskaiiuoti (arba iskaityti) ir sumokti, bei i importo PVM sumos, skaitytos vadovaujantis io statymo 94 straipsnio nuostatomis, atimama atskaitoma pirkimo ir (arba) importo PVM suma.

2. Jeigu per mokestin laikotarp turjo bti tikslinama apmokestinamoji vert ir (arba) PVM atskaita, io straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka apskaiiuota moktina biudet PVM suma didinama arba mainama atitinkamomis apmokestinamj vert ir (arba) PVM atskait tikslinaniomis sumomis.

3. Jeigu per mokestin laikotarp pardavimo PVM apskaiiuotas u prekes ir (arba) paslaugas, u kurias ankstesn mokestin laikotarp (ankstesnius mokestinius laikotarpius) buvo gautas avansas, nuo kurio io statymo nustatyta tvarka buvo apskaiiuotas ir deklaruotas pardavimo PVM, moktina biudet PVM suma papildomai sumainama nuo avanso apskaiiuotu ir deklaruotu pardavimo PVM.

4. Jeigu skaiiuojant io straipsnio 13 dalyse nustatyta tvarka gaunamas neigiamas skaiius, laikoma, kad PVM moktojui u mokestin laikotarp susidar grintina i biudeto PVM suma (iame statyme vadinama PVM skirtumu).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

891 straipsnis. U mokestin laikotarp moktinos biudet PVM sumos tikslinimas dl beviltik skol

1. io statymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka apskaiiuota moktina biudet PVM suma gali bti mainama io straipsnio nustatyta tvarka pripaintoms beviltikoms skoloms (skaitant pardavimo PVM) priskiriama pardavimo PVM suma. U patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas gautinas atlygis yra laikomas beviltika skola (skaitant pardavimo PVM), jeigu tokio atlygio asmuo negali susigrinti prajus ne maiau kaip 12 paskutini kalendorini mnesi nuo tiekiam preki ar teikiam paslaug apmokestinimo momento ir jeigu skolai priskiriama pardavimo PVM suma u patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas buvo apskaiiuota ir deklaruota io statymo nustatyta tvarka. Visais atvejais asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybs ar jos galiotos institucijos nustatyta tvarka turi rodyti skol (skaitant pardavimo PVM) beviltikum ir pastangas ioms skoloms susigrinti. Skolai priskiriama pardavimo PVM suma apskaiiuojama proporcingai gautinam atlygiui (atlygio daliai).

2. Jeigu preks patiektos ar paslaugos suteiktos apmokestinamajam asmeniui arba juridiniam asmeniui, kuris nra apmokestinamasis asmuo, iskyrus atvejus, kai patiekt preki ir (arba) suteikt paslaug apmokestinamoji vert yra mara, apskaiiuota io statymo XII skyriuje nustatyta tvarka, preki tiekjas (paslaug teikjas) skolos pripainim beviltika ir pardavimo PVM sumos jai priskyrim ne vliau kaip iki kito mnesio, einanio po mnesio, kur skola (skaitant pardavimo PVM) buvo pripainta beviltika, 10 dienos turi forminti laisvos formos apskaitos dokumentu. io apskaitos dokumento iraymo tvark ir reikalaujamus jame nurodyti rekvizitus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb ar jos galiota institucija.

3. io straipsnio 2 dalyje nurodyt dokument saugojimui taikomi io statymo 78 straipsnyje PVM sskaitoms faktroms nustatyti reikalavimai.

4. Jeigu pirkjas pirkimo PVM u sigyjamas prekes ir (arba) paslaugas, u kurias j tiekjui (teikjui) atsirado beviltika skola (skaitant pardavimo PVM), buvo trauks PVM atskait, atskaityta pirkimo PVM, priskirto jo neapmoktai beviltikai skolai, dalimi remiantis io straipsnio 2 dalimi iraytu laisvos formos apskaitos dokumentu didinama moktina biudet PVM suma, iuos duomenis deklaruojant t mokestin laikotarp, kur paaikjo mintos aplinkybs.

5. Jeigu beviltika skola (skaitant pardavimo PVM) visikai ar i dalies yra grinama preki tiekjui (paslaug teikjui), preki tiekjas (paslaug teikjas) grintai beviltikai sumai priskiriama pardavimo PVM suma didina moktin biudet PVM sum t mokestin laikotarp, kur skola buvo grinta. Pirkjas, grins skol, tikslina pirkimo PVM.

6. Jeigu beviltik skol pripainimo ar atitinkamai j grinimo momentu preki tiekjas (paslaug teikjas) arba i preki (paslaug) pirkjas yra iregistruoti i PVM moktoj, jie io straipsnio nustatyta tvarka apskaiiuotas papildomai moktinas ar grintinas PVM sumas tikslina pateikdami patikslint to mokestinio laikotarpio PVM deklaracij, kuri buvo traukti tikslinamieji duomenys.

7. io straipsnio nuostatos netaikomos, jeigu preki tiekjas (paslaug teikjas) ir preki (paslaug) pirkjas yra susij asmenys arba jais tapo kalendoriniais metais, einaniais po t kalendorini met, kuriais skola (skaitant pardavimo PVM) buvo pripainta beviltika ir jai priskiriama pardavimo PVM suma buvo sumainta moktina biudet PVM suma.

Pastaba. 891 straipsnio nuostatos taikomos pardavimo PVM sumoms, apskaiiuotoms ir deklaruotoms Lietuvos Respublikos pridtins verts mokesio statymo nustatyta tvarka nuo 2012 m. sausio 1 d.

statymas papildytas straipsniu

Nr. XI-1817, 2011-12-20, in., 2011, Nr. 161-7616 (2011-12-29)

 : 2015-08-30; : 636. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.018 .) |