:

Straipsnis. PVM moktojais neregistruot asmen prievols, susijusios su PVM mokjimu
1. Apmokestinamasis asmuo, privaljs pateikti praym registruoti j PVM moktoju pagal io statymo 71 straipsn arba pagal 711 straipsn, taiau to nepadars, privalo laikydamasis iame straipsnyje nustatytos tvarkos skaiiuoti ir mokti biudet PVM u prekes ir paslaugas, u kurias jis pagal io statymo nuostatas privalt skaiiuoti ir mokti PVM bdamas PVM moktoju. Moktina u patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas PVM suma apskaiiuojama pagal toki formul (kai taikoma io statymo 71 straipsnio 2 dalis, u patiektas prekes ir suteiktas paslaugas, u kurias atlygis nevirijo io statymo 71 straipsnio 2 dalyje nurodytos 155 000 lit sumos, PVM neskaiiuojamas, taiau tuo atveju, kai nurodytoji riba virijama, PVM privalo bti apskaiiuojamas u visas patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, dl kuri tiekimo (teikimo) nurodytoji riba buvo viryta):

 

Moktina PVM suma = atlygis*T/(100%+T),

ia: T ioms prekms ir (arba) paslaugoms iame statyme nustatytas PVM tarifas (procentais); * daugybos enklas.

 

2. Asmuo, privaljs pateikti praym registruoti j PVM moktoju pagal io statymo 71(1) straipsn, taiau to nepadars, privalo laikydamasis iame straipsnyje nustatytos tvarkos skaiiuoti ir mokti biudet PVM u prekes ir paslaugas, u kurias jis pagal io statymo nuostatas privalt skaiiuoti ir mokti PVM bdamas PVM moktoju, iskyrus atvejus, kuriais u ias prekes ar paslaugas PVM Lietuvos Respublikoje sumokjo i preki tiekjas (paslaug teikjas).

3. io straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti asmenys mintose dalyse nurodytu bdu apskaiiuot u konkret mnes moktin PVM sum turi sumokti biudet iki kito mnesio 25 dienos. Kartu turi bti pateikiama centrinio mokesio administratoriaus nustatytos formos PVM moktoju neregistruoto asmens moktino PVM apyskaita.

3 dalies redakcija nuo 2013-01-01:

3. io straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti asmenys, taip pat kiti PVM moktojais nesiregistrav usienio apmokestinamieji asmenys, kurie alies teritorijoje tiekia (teikia) PVM apmokestinamas prekes (paslaugas), iskyrus nurodytsias io statymo 117 straipsnio 2 dalyje, u konkret kalendorin mnes moktin biudet (grintin i biudeto) PVM sum apskaiiuoja laikydamiesi io statymo 89 straipsnio nustatytos tvarkos, iki kito mnesio 25 dienos pateikdami centrinio mokesio administratoriaus nustatytos formos PVM moktoju neregistruoto asmens PVM apyskait. U konkret kalendorin mnes apskaiiuota moktina biudet PVM suma biudet turi bti sumokta iki kito mnesio 25 dienos.

 

4. U io straipsnio 1 dalyje nurodyt apmokestinamj asmen tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas io straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka apskaiiuota PVM suma negali bti iskiriama apskaitos dokumentuose, kuriais forminamas i preki tiekimas ir (arba) paslaug teikimas.

5. Asmuo, kuris nra PVM moktojas, bet privalo sumokti PVM biudet pagal io statymo 53 straipsnio nuostatas, privalo j sumokti ne vliau kaip per 10 dien nuo aplinkybi, dl kuri atsirado prievol apskaiiuoti PVM, susidarymo, o asmuo, privalantis sumokti PVM biudet pagal 71 straipsnio 6 dalies nuostatas, privalo j sumokti ne vliau kaip per 10 dien nuo dokumento, kuriame nepagrstai iskirtas PVM, iraymo.

6. Juridinis asmuo, kuris nra ir pagal statym neprivalo bti PVM moktoju, kit valstyb nar tiekiantis nauj transporto priemon, privalo ne vliau kaip per 5 darbo dienas nuo io sandorio sudarymo pateikti centrinio mokesio administratoriaus nustatytos formos speciali deklaracij. ios deklaracijos upildymo ir pateikimo tvark nustato centrinis mokesio administratorius. Kai nauj transporto priemon kit valstyb nar tiekia fizinis asmuo, kuris nra ir pagal statym neprivalo bti PVM moktoju, jis privalo ne vliau kaip per 5 darbo dienas nuo io sandorio sudarymo pateikti centrinio mokesio administratoriaus nustatytus dokumentus, susijusius su iuo sandoriu (i dokument pateikimo tvark nustato centrinis mokesio administratorius). ioje dalyje nurodytiems asmenims pirkimo (importo) PVM suma, atskaityta pagal io statymo 58 straipsnio 2 dal, grinama ne anksiau, negu pateikiami rodymai, kad u patiekt nauj transporto priemon PVM sumoktas kitoje valstybje narje. Atskaityta suma grinama Mokesi administravimo statymo nustatytais terminais ir tvarka.

7. Juridinis asmuo, kuris nra ir pagal statym neprivalo bti PVM moktoju, i kitos valstybs nars sigijs akcizais apmokestinam preki ar nauj transporto priemon, privalo ne vliau kaip per 5 darbo dienas nuo i preki atgabenimo alies teritorij sumokti u ias prekes moktin PVM. Kartu turi bti pateikiama centrinio mokesio administratoriaus nustatytos formos PVM moktoju neregistruoto asmens moktino PVM apyskaita.

8. Kai nauj transporto priemon i kitos valstybs nars sigyja fizinis asmuo, kuris nra ir pagal statym neprivalo bti PVM moktoju, jis privalo ne vliau kaip iki kito mnesio, einanio po naujos transporto priemons sigijimo, 25 dienos pateikti centrinio mokesio administratoriaus nustatytus dokumentus, susijusius su iuo sandoriu. i dokument pateikimo tvark nustato centrinis mokesio administratorius. Mokest u sigyt i kitos valstybs nars nauj transporto priemon apskaiiuoja mokesio administratorius. Mokestis turi bti sumoktas ne vliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kuri fizinis asmuo buvo informuotas apie apskaiiuot mokesio sum.

9. Kiti atvejai, kai asmenys, kurie nra PVM moktojai, privalo skaiiuoti ir mokti biudet PVM, yra nurodyti io statymo XI skyriuje.

10. Paslaug pirkjas, kuris nra PVM moktojas, bet privalo apskaiiuoti ir sumokti PVM biudet pagal io statymo 95 straipsnio 2 dalies nuostatas, PVM privalo sumokti io straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

Nr. XI-1817, 2011-12-20, in., 2011, Nr. 161-7616 (2011-12-29)


, , , , , -

: 2015-08-30; : 664. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.015 .) |

> , , 25%
3 569 , 24/7