:

ems kio paslaug sraas
 

1. Lauko darbai, jav ir ols pjovimas, klimas, ryuli formavimas, rinkimas, derliaus numimas, sjimas ir sodinimas.

2. ems kio produkt pakavimas ir ruoimas pardavimui, pavyzdiui, diovinimas, valymas, smulkinimas, dezinfekavimas ir silosavimas.

3. ems kio produkt sandliavimas.

4. Gyvuli prieira, veisimas ir rimas.

5. rengim, prastai naudojam ems kio veikloje, nuoma ems kio tikslams.

6. Piktoli ir kenkj naikinimas, augal ir dirvos barstymas ir purkimas.

7. Drkinimo ir nusausinimo rangos eksploatavimas.

statymas papildytas priedu:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Lietuvos Respublikos pridtins verts mokesio statymo 2 priedas Europos Sjungos teiss aktai, su kuriais suderintos Pridtins verts mokesio statymo nuostatos

1. Neteko galios nuo 2011 m. sausio 1 d.

2. Neteko galios nuo 2010 m. sausio 1 d.

3. Neteko galios nuo 2011 m. sausio 1 d.

4. 1986 m. lapkriio 17 d. Tryliktoji Tarybos direktyva 86/560/EEB dl valstybi nari apyvartos mokesi statym suderinimo pridtins verts mokesio grinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nra sisteig Bendrijos teritorijoje, tvarka (OL 2004 m. specialusis leidimas, 9 skyrius, 1 tomas, p. 129).

5. 2006 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 2006/69/EB i dalies keiianti Direktyvos 77/388/EEB nuostatas, susijusias su tam tikromis priemonmis, kuriomis siekiama supaprastinti apmokestinimo pridtins verts mokesiu tvark ir padti ukirsti keli mokesi slpimui ar vengimui, bei panaikinanti tam tikrus sprendimus dl leidiani nukrypti nuostat (OL 2006 L 221, p. 9).

6. 2006 m. spalio 5 d. Tarybos direktyva 2006/79/EB dl nekomercinio pobdio smulki preki siunt importo i treij ali atleidimo nuo mokesi (kodifikuota redakcija) (OL 2006 L 286, p. 15).

7. 2006 m. lapkriio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dl pridtins verts mokesio bendros sistemos (OL 2006 L 347, p. 1).

8. 2006 m. gruodio 19 d. Tarybos direktyva 2006/138/EB, i dalies keiianti Tarybos direktyvos 2006/112/EB dl bendros pridtins verts mokesio sistemos nuostatas dl pridtins verts mokesio priemoni, taikom radijo ir televizijos transliacij paslaugoms irtam tikroms elektroninmis priemonmis teikiamoms paslaugoms, taikymo laikotarpio (OL 2006 L 384, p. 92).

9. 2007 m. gruodio 20 d. Tarybos direktyva 2007/74/EB dl keliaujani i treij ali asmen importuojam preki neapmokestinimo pridtins verts mokesiu ir akcizais (OL 2007 L 346, p. 6).

10. 2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyva 2008/8/EB, i dalies keiianti Direktyvos 2006/112/EB nuostatas, susijusias su paslaug teikimo vieta (OL 2008 L 44, p. 11).

11. 2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyva 2008/9/EB, nustatanti Direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridtins verts mokesio grinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nra sisteig PVM grinanioje valstybje narje, o yra sisteig kitoje valstybje narje, isamias taisykles (OL 2008 L 44, p. 23).

12. 2008 m. gruodio 16 d. Tarybos direktyva 2008/117/EB, i dalies keiianti Direktyv 2006/112/EB dl pridtins verts mokesio bendros sistemos, siekiant kovoti su mokestiniu sukiavimu, susijusiu su sandoriais Bendrijos viduje (OL 2009 L 14, p. 7).

13. 2009 m. gegus 5 d. Tarybos direktyva 2009/47/EB, i dalies keiianti Direktyvos 2006/112/EB nuostatas, susijusias su lengvatiniais pridtins verts mokesio tarifais (OL 2009 L 116, p. 18).

14. 2009 m. birelio 25 d. Tarybos direktyva 2009/69/EB, i dalies keiianti Direktyvos 2006/112/EB dl pridtins verts mokesio bendros sistemos nuostatas, susijusias su mokesi slpimu importo srityje (OL 2009 L 175, p. 12).

15. 2009 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 2009/132/EB dl Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio b ir c punkt taikymo, neapmokestinant galutinio tam tikr preki importo pridtins verts mokesiu (OL 2009 L 292, p. 5).

16. 2009 m. gruodio 22 d. Tarybos direktyva 2009/162/ES, i dalies keiianti Direktyvos 2006/112/EB dl pridtins verts mokesio bendros sistemos vairias nuostatas (OL 2010 L 10, p. 14).

17. 2011 m. gegus 30 d. Tarybos gyvendinimo sprendimas 2011/335/ES, kuriuo leidiama Lietuvos Respublikai taikyti priemon, kuria nukrypstama nuo Tarybos direktyvos 2006/112/EB dl pridtins verts mokesio bendros sistemos 287 straipsnio (OL 2011 L 150, p. 6).

Priedas papildomas 18 punktu nuo 2013-01-01:

18. 2010 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 2010/45/ES, kuria i dalies keiiamos Direktyvos 2006/112/EB dl pridtins verts mokesio bendros sistemos nuostatos dl sskait faktr iraymo taisykli (OL 2010 L 189, p. 1).

statymas papildytas priedu:

Nr. IX-1960, 2004-01-15, in., 2004, Nr. 17-505 (2004-01-31)

Priedo pakeitimai:

Nr. X-1322, 2007-11-13, in., 2007, Nr. 125-5091 (2007-12-01)

Nr. XI-518, 2009-12-03, in., 2009, Nr. 151-6772 (2009-12-22)

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

 

 


, , , , , -

: 2015-08-30; : 671. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.027 .) |

> , , 25%
3 569 , 24/7