:

is statymas sigalioja nuo 2004 m. gegus 1 d., iskyrus iame straipsnyje numatytas iimtis, taip pat 110 straipsnio 7 dal ir 116 straipsn.
!
, , , , , -

io statymo 4 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 3 dalis, 19 straipsnio 4 ir 5 dalys ir 27 straipsnio 1 ir 2 dalys sigalioja nuo 2004 m. vasario 1 d. Jeigu io statymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti sandoriai sudaryti iki 2004 m. sausio 31 d. (imtinai), prievol apskaiiuoti PVM atsiranda, kai gaunamas visas ar dalinis atlyginimas u perduot prek. io atlyginimo gavimas turi bti formintas PVM sskaita-faktra laikantis forminimo metu galiojani atitinkam nuostat.

Pridtins verts mokesio statymo 5(1) straipsnio 2 dalies 8 punktas, 12 straipsnio 6 dalis, 13 straipsnio 6 dalies 12 punktas, 40 straipsnio 5 dalis ir 95 straipsnio 3 dalies 5 punktas sigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. IX-2295, 2004-06-22, in., 2004, Nr. 103-3757 (2004-07-01)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO PAPILDYMO 125(1) STRAIPSNIU STATYMAS

is statymas taikomas nuo 2004 m. liepos 1 d. tiekiamai ilumos energijai ir kartam vandeniui arba altam vandeniui, skirtam kartam vandeniui paruoti, bei ilumos energijai, sunaudotai iam vandeniui paildyti.

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. IX-2347, 2004-07-13, in., 2004, Nr. 117-4370 (2004-07-29)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 78 IR 80 STRAIPSNI PAKEITIMO STATYMAS

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. IX-2420, 2004-08-23, in., 2004, Nr. 135-4892 (2004-09-04)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO STATYMAS

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. X-32, 2004-12-09, in., 2004, Nr. 180-6658 (2004-12-16)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 13 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO STATYMAS

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. X-225, 2005-05-26, in., 2005, Nr. 72-2590 (2005-06-09)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO STATYMAS

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. X-261, 2005-06-21, in., 2005, Nr. 81-2944 (2005-06-30)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 2, 32, 33(1), 44, 66, 67, 68, 95, 117 STRAIPSNI PAKEITIMO IR PAPILDYMO STATYMAS

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. X-409, 2005-11-17, in., 2005, Nr. 142-5109 (2005-12-03)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 53 STRAIPSNIO PAKEITIMO STATYMAS

 

20.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. X-487, 2006-01-12, in., 2006, Nr. 6-193 (2006-01-17)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 19 STRAIPSNIO PAPILDYMO STATYMAS

 

21.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. X-801, 2006-07-19, in., 2006, Nr. 82-3264 (2006-07-27)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 19 STRAIPSNIO PAPILDYMO STATYMAS

 

22.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. X-932, 2006-11-28, in., 2006, Nr. 137-5203 (2006-12-16)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 4, 4(1), 15, 17, 22, 27, 43, 56, 77, 80, 90, 91, 94, 96 STRAIPSNI PAKEITIMO IR PAPILDYMO STATYMAS

io statymo 1, 2, 4, 8 straipsniai ir 10 straipsnio 3 dalis sigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

 

23.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. X-1083, 2007-04-12, in., 2007, Nr. 46-1717 (2007-04-26)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO STATYMAS

 

24.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. X-1251, 2007-07-03, in., 2007, Nr. 80-3222 (2007-07-19)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 90, 91 STRAIPSNI PAKEITIMO IR 73, 122 STRAIPSNI PRIPAINIMO NETEKUSIAIS GALIOS STATYMAS

is statymas, iskyrus 1 straipsn, sigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

25.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. X-1305, 2007-10-25, in., 2007, Nr. 117-4774 (2007-11-15)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 28 STRAIPSNIO PAKEITIMO

is statymas sigalioja nuo 2008 m. gegus 1 d.

 

26.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. X-1322, 2007-11-13, in., 2007, Nr. 125-5091 (2007-12-01)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 2, 3, 28, 31, 32, 40, 62, 80 STRAIPSNI IR 2 PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO STATYMAS

io statymo 1 straipsnio 1 ir 3 dalys sigalioja 2008 m. sausio 1 d.

 

27.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. X-1443, 2008-02-01, in., 2008, Nr. 18-632 (2008-02-12)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 19 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR STATYMO PAPILDYMO 3 PRIEDU STATYMAS

is statymas sigalioja 2009 m. sausio 1 d.

is statymas neteko galios nuo 2008 m. gruodio 30 d.:

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. XI-77, 2008-12-18, in., 2008, Nr. 149-6004 (2008-12-30)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 19 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR STATYMO PAPILDYMO 3 PRIEDU STATYMO PRIPAINIMO NETEKUSIU GALIOS STATYMAS

 

28.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. XI-114, 2008-12-23, in., 2008, Nr. 149-6034 (2008-12-30)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) STRAIPSNI PAKEITIMO IR 125(1) STRAIPSNIO PRIPAINIMO NETEKUSIU GALIOS STATYMAS

is statymas, iskyrus 8 straipsn, sigalioja 2009 m. sausio 1 d.

io statymo 2 straipsnio 2 dalis taikoma iki 2009 m. birelio 30 d.

io statymo 8 straipsnis sigalioja 2009 m. rugsjo 1 d. iuo statymu pripastamo netekusiu galios Lietuvos Respublikos pridtins verts mokesio statymo 1251 straipsnio nuostatos taikomos iki 2009 m. rugpjio 31 d. tame straipsnyje nurodytoms faktikai patiektoms prekms.

 

29.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. XI-317, 2009-06-23, in., 2009, Nr. 77-3173 (2009-06-30)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 19 IR 56 STRAIPSNI PAKEITIMO STATYMAS

 

30.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. XI-386, 2009-07-22, in., 2009, Nr. 93-3978 (2009-08-04)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 2, 58 IR 91 STRAIPSNI PAKEITIMO STATYMAS

is statymassigalioja 2009 m. rugsjo 1 d.

Neatsivelgiant io statymo 1 straipsnio nuostatas, cigarei ir kito apdoroto tabako, kurie privalo bti paenklinti specialiais enklais banderolmis, kurios buvo usakytos iki 2009 m. rugsjo 1 d. ir kuriose maksimali mamenin kaina yra nustatyta atsivelgiant iki 2009 m. rugsjo 1 d. galiojus 19 procent PVM tarif, tiekimui iki 2009 m. gruodio 1 d. taikomas 19 procent PVM tarifas.

 

31.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. XI-397, 2009-07-23, in., 2009, Nr. 93-3988 (2009-08-04)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO STATYMAS

is statymassigalioja 2009 m. rugsjo 1 d.

iuo statymu keiiamo Lietuvos Respublikos pridtins verts mokesio statymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatos taikomos iki 2010 m. rugpjio 31 d. tame punkte nurodytoms faktikai patiektoms prekms.

 

32.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. XI-518, 2009-12-03, in., 2009, Nr. 151-6772 (2009-12-22)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 2, 3, 9, 12(1), 13, 14, 15, 25, 28, 31, 40, 46, 53, 58, 68, 71, 71(1), 74, 75, 78, 79, 84, 88(1), 88(2), 91, 95, 116, 117, 118, 119, 121 STRAIPSNI, 2 PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO, XIII SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO, 13(1), 91(1) IR 127 STRAIPSNI PRIPAINIMO NETEKUSIAIS GALIOS IR STATYMO PAPILDYMO 119(1) STRAIPSNIU STATYMAS

is statymas sigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d., iskyrus io statymo 5 straipsnyje idstyto Pridtins verts mokesio statymo 13 straipsnio 13 dal.

io statymo 5 straipsnyje idstyto Pridtins verts mokesio statymo 13 straipsnio 13 dalis sigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.

 

33.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. XI-1002, 2010-07-02, in., 2010, Nr. 86-4541 (2010-07-20)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO STATYMAS

is statymas sigalioja 2010 m. rugsjo 1 d.

 

34.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. XI-1187, 2010-11-30, in., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 2, 3, 5(1), 9, 12, 12(1), 12(3), 13, 14, 15, 19, 35, 36, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 71, 71(1), 75, 83, 92, 95, 98, 101, 104, 106, 115(1), 115(2), 115(3), 115(5), 116, 118, 120 STRAIPSNI IR STATYMO 2 PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO STATYMAS

io statymo 1 straipsnio 1 ir 3 dalys, 3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnis, 5 straipsnio 2 dalis, 8 straipsnio 4, 8 ir 9 dalys, 11 straipsnio 3 dalis, 12 straipsnis, 13 straipsnis, 14 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnis, 27 straipsnis, 28 straipsnis, 29 straipsnis, 30 straipsnis, 31 straipsnis ir 43 straipsnis sigalioja 2011 m. sausio 1 d.

io statymo 11 straipsnio 1 dalyje idstytos Pridtins verts mokesio statymo19 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatos taikomos iki 2011 m. gruodio 31 d. tame punkte nurodytoms faktikai patiektoms prekms.

 

35.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. XI-1817, 2011-12-20, in., 2011, Nr. 161-7616 (2011-12-29)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 5(1), 14, 19, 31, 32, 36, 43, 47, 49, 53, 57, 64, 66, 71, 71(1), 78, 79, 80, 83, 92 STRAIPSNI PAKEITIMO IR PAPILDYMO, 2 PRIEDO PAPILDYMO, 82 STRAIPSNIO PRIPAINIMO NETEKUSIU GALIOS IR STATYMO PAPILDYMO 63(1), 78(1), 89(1) STRAIPSNIAIS STATYMAS

io statymo 6, 8, 10 straipsniai, 13 straipsnio 2 dalis, 14 straipsnis, 15 straipsnio 1 dalis, 24 straipsnio 1 dalis ir 25 straipsnio 1 dalis sigalioja 2012 m. sausio 1 d.

io statymo 1, 2, 11, 12 straipsniai, 13 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 2 dalis, 1722 straipsniai, 24 straipsnio 2 dalis ir 25 straipsnio 2 dalis sigalioja 2013 m. sausio 1 d.

io statymo 23 straipsnyje idstytos Lietuvos Respublikos pridtins verts mokesio statymo 891 straipsnio nuostatos taikomos pardavimo PVM sumoms, apskaiiuotoms ir deklaruotoms Lietuvos Respublikos pridtins verts mokesio statymo nustatyta tvarka nuo 2012 m. sausio 1 d.

io statymo 3 straipsnio 1 dalyje idstytos Lietuvos Respublikos pridtins verts mokesio statymo19 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatos taikomos iki 2012 m. gruodio 31 d. tame punkte nurodytoms faktikai patiektoms prekms.

iuo statymu idstytoje Lietuvos Respublikos pridtins verts mokesio statymo 36 straipsnio 4 dalyje ir 47 straipsnio 8 dalyje nustatytos lengvatos taip pat taikomos prekms, kurias ne vliau kaip per vienus metus nuo io statymo 6 ir 8 straipsni sigaliojimo dienos sigyja (importuoja) nustatytas lengvatos taikymo slygas atitinkantys Europos Sjungos steigt Lietuvos Respublikoje staig darbuotojai, io statymo 6 ir 8 straipsni sigaliojimo metu jau dirbantys nurodytose staigose.

 

36.

Lietuvos Respublikos Seimas, statymas

Nr. XI-2188, 2012-06-29, in., 2012, Nr. 79-4090 (2012-07-05)

PRIDTINS VERTS MOKESIO STATYMO 19 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO STATYMAS

is statymas sigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aurin Trapinskien (2012-07-10)

ausrine.trapinskiene@lrs.lt

 : 2015-08-30; : 610. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.034 .) |

> , , 25%
3 569 , 24/7