Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Аналіз показників ліквідності та платоспроможності підприємства
 

Таблиця4

Назва показ-ника Умовне позна-чення Алгоритм розрахунку Минулий рік Звітний рік Відхи-лення (+, -) (5 - 4) Характеристика показника
1.Коефі-цієнт поточної ліквід-ності Кпл Оборотні активи+ +Витрати майбутніх періодів Поточні зобов’язання+Доходи майбутніх періодів   Ф.1р.260+р.270 Ф.1р.620+р.630 1,14 1,08 -0,06 Характеризує достатність оборотних активів для задоволення поточних зобов’язань. Значення має бути >1.
2.Коефі-цієнт швидкої ліквід-ності Кшл Поточні активи+ +Запаси+Витрати майбутніх періодів Поточні зобов’язання+Доходи майбутніх періодів   Ф.1р.260-(р.100+…+140)+р.270 Ф.1р.620+р.630 1,02 0,94 -0,08 Характеризує можливість погашення підприємством поточних зобов’язань поточними активами за вирахуванням запасів. Значення показника рівне 1 або 0,8-0,9.
3.Коефі-цієнт абсолю-тної лікві-дності Кал Грошові кошти та їх еквіваленти Поточні зобов’язання+ +Доходи майбутніх періодів   Ф.1р.230+р.240 Ф.1р.620+р.630 0,02 0,004 -0,016 Показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашено миттєво. Достатнім вважається значення вище за 0,3-0,5.
4.Коефі-цієнт загальної ліквідності Кзл Оборотні активи Поточні зобов’язання+ +Доходи майбутніх періодів   Ф.1р.260 Ф.1р.620+р.630 1,14 1,08 -0,06 Дозволяє встановити, у скільки разів поточні активи покривають короткострокові зобов’язання. Нормативне значення 2-3 (1,5-2).
5.Манев-реність робочого капіталу Кмрк Грошові кошти+ +Поточні фінансові інвестиції Робочий капітал   Ф.1р.230+…+р.250 Ф.1р.260+270-р.620-630 0,31 0,17 -0,14 Показує частку абсолютно ліквідних активів у робочому капіталі, що забезпечує свободу фінансового маневру.
6.Коефі-цієнт захище-ного періоду Кзп Оборотні активи+ +Витрати майбутніх періодів Середньоденні операційні витрати   Ф.1р.260+р.270 (Ф.2р.040+070+080+090)/360 днів 5,02 4,37 -0,65 Показує скільки днів підприємство зможе існувати при форс мажорних обставинах.  
7.Коефі-цієнт забезпе-ченості реаліза-ції робочим капіта-лом Кзрк Робочий капітал Чистий дохід   Ф.1р.260+270-р.620-630 Ф.2р.035 0,02 0,01 -0,01 Характеризує співвідношення короткострокової платоспроможності та річного операційного грошового потоку.
8.Коефі-цієнт довго-стро-кового фінан-сового забезпе-чення першого ступеню Д1 Власний капітал Необоротні активи   Ф.1р.380+р.430 Ф.1р.080 1,02 1,01 -0,01 Характеризує покриття не оборотних активів Власним капіталом. Рекомендоване значення >0,5-0,7.
9.Коефі-цієнт довго-строко-вого фінан-сового за без-печення другого ступеню Д2 Власний капітал+ +Довгострокові зобов’язання Необоротні активи   Ф.1р.380+430+480+630 Ф.1р.080 1,02 1,01 -0,01 Характеризує покриття необоротних активів капіталізованими джерелами. Рекомендоване значення >1.
10.Робо-чий капітал   (Власні оборотні кошти;   Чисті оборотні активи) РК ВОК ЧОА (Оборотні активи+ +Витрати майбутніх періодів)- -(Поточні зобов’язання+ +Доходи майбутніх періодів)   Ф.1р.260+270-р.620-630 -249 Характеризує величину оборо-тних коштів, що залишається у підприємства після розрахунків за короткостро-ковими зобов’язаннями.
11.Ефек-тивна заборго-ваність Ез (Поточні зобов’язання+ +Доходи майбутніх періодів)- -(Грошові кошти+ +Дебіторська заборгованість)   Ф.1р.620+630- -(р.150+…+240) +458 Характеризує частину поточних зо-бов’язань, що мо-жуть бути покриті за рахунок надхо-джень від поточної діяльності підприємства.
                   

Ліквідність підприємства - це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.

Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.

Значення коефіцієнта швидкої ліквідності на кінець звітного періоду склало -0,08. Даний показник характеризує прогнозну платоспроможність підприємства.

Саме ріст коефіцієнта швидкої ліквідності відбувся за рахунок значного збільшення дебіторської заборгованості. Отже, підприємству необхідно здійснювати ефективне управління дебіторською заборгованістю, щоб забезпечити прогнозну платоспроможність.

Аналізуючи коефіцієнт загальної ліквідності, що виражає покриття наявними поточними активами поточних зобов’язань, можна відзначити , що він зменшився на 0,06. Коефіцієнт загальної ліквідності – це відносний коефіцієнт, який фіксує, яка частина ліквідних активів припадає на зобов’язання, а також, беручи до уваги його економічний зміст, вважаю, що доцільним при аналізі коефіцієнту ліквідності оптимальним значенням для нього повинно бути рівним одиниці.

 

Таблиця 5


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 2575. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7