Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Загальна характеристика діяльності підприємства.
Історія КП "Тернопільводоканал" тісно пов'язана з історією Тернополя. Перший проект централізованого водопостачання Тернополя був розроблений ще у 1928 році професором Надольським за завданням польського уряду. Однак війна перешкодила його здійсненню. Будівництво центрального водопостачання міста було розпочато наприкінці 1947 року. Функціонувати воно почало у 1948році. Для забезпечення експлуатації водопроводу у 1960 році починається будівництво адміністративного будинку з лабораторією та диспетчерським пунктом, а також розширення майстерні і господарських приміщень на ділянці вулиці Н.Подольській (Танцорова).

Комунальне підприємство “Тернопiльводоканал”, засноване на комунальній власності i безпосередньо підпорядковане управлінню житлово-комунального господарства Тернопільської міської Ради, у своїй діяльності керується Законом України “Про підприємство ”, та іншими нормативними актами з врахуванням особливостей, передбачених даним Статутом .

Підприємство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс i статутний фонд, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк зі своїм найменуванням i інші реквізити. Підприємство може від свого імені укладати на всій території України i за межами угоди, інші акти з самостійними суб’єктами підприємницької діяльності.

Власником Підприємства є Тернопільська міська Рада народних депутатів.

Засновником підприємства є виконавчий комітет Тернопільської міської Ради.

Місце розташування адмін. корпусу:

Україна, м. Тернопіль

вул. Танцорова 7

46008, тел.:(0352)52-52-20

Станом на 01.01.2009 року загальна чисельність працюючих на підприємстві становила 641 осіб, серед них:

- керівники – 22 особи (3%);

- спеціалісти та службовці – 98 осіб (15%);

- робітники – 521 особа (82%).

Основна діяльність: надання послуг з водопостачання і водовідведення юридичним та фізичним особам в м. Тернополі; експлуатація, технічне обслуговування і ремонт об’єктів водопостачання і водовідведення.

Досліджуване підприємство є монополістом в даній галузі.

Відмінністю від інших підприємств є проведення робіт i надання послуг по водопостачанню юридичних i фізичних осіб в м. Тернополі, забезпечення належного технічного стану водопровідно-каналізаційних мереж i очисних споруд міста.

За розміром – середнє.

За ступенем охоплення ринку – регіональне.

За ступенем спеціалізації – спеціалізоване.

Місією КП «Тернопільводоканал» є водопостачання м. Тернополя шляхом експлуатації артезіанських свердловин i поверхневих джерел водопостачання; здійснювання робіт по реалізації води, прийманню i очистці стоків; надання послуг населенню по подачі води i відведенню стоків; забезпечення сталої роботи мереж водопроводу i каналізації шляхом експлуатації підземних i наземних споруд; вирішення питань реконструкції i розширення водопровідних i каналізаційних споруд i сіток в поточному році i на перспективу; здійснення встановлення, ремонту та заміни засобів обліку споживання води.

Цілю комунального підприємства “Тернопільводоканал” на найближчі шість років (2006-2011 рр.) є забезпечення стабільності роботи систем водопостачання і водовідведення та зниження виробничих витрат. Підприємство планує досягнення цього шляхом подальшого удосконалення роботи по таких напрямках як бухгалтерський облік (удосконалити програмне забезпечення, обновити 1С Бухгалтерія до 20.11.11р.), формування тарифів, експлуатація та технічне обслуговування основних засобів (купівля нових машин по обслуговуванні споживачів, водопроводу і водозбору до 1.05.11р.), нарахування плати за послуги та збирання платежів від споживачів, залучення громадськості до процесу прийняття стратегічних рішень.

Також підприємство ставить ще перед собою такі цілі:

· рентабельність – досягнути до 2012року. На даний момент підприємство не є дужу рентабельним оскільки, має дебіторську заборгованість (01.01.2009 р. складає 10215,6 тис. грн.)

· фінансові можливості – до 2012 року залучити додатковий капітал

 

 


2.2 Аналіз динаміки валюти балансу та його структури

Таблиця 2

Горизонтальний аналіз балансу підприємства (агрегований баланс)

БАЛАНС
Актив Код рядка На початок року На кінець року Відхилення
 
І. Необоротні активи     Абсолютне (+, -) (3 – 2) Відносне (%) (4 / 2)
Нематеріальні активи:
залишкова вартість -17 -0,12
первісна вартість 0,03
накопичена амортизація (91) (114) 0,41
Незавершене будівництво 0,07
Основні засоби
залишкова вартість 0,02
первісна вартість 0,03
Знос (40611) (42227) (1616) 0,04
Довгострокові фінансові інвестиції  
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств        
інші фінансові інвестиції        
Довгострокова дебіторська заборгованість        
Інші необоротні активи        
Усього за розділом І 0,02
ІІ. Оборотні активи  
Виробничі запаси 0,3
Поточні біологічні активи        
Незавершене виробництво        
Готова продукція        
Товари        
Векселі одержані        
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  
чиста реалізаційна вартість 0,04
первісна вартість 0,03
резерв сумнівних боргів (78) (75) (-3) (-0,04)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
             

 

 

прод. табл. 1

 
Бюджетом        
за виданими авансами -2 -0,14
з нарахованих доходів        
з внутрішніх розрахунків - -
Інша поточна дебіторська заборгованість -5 -0,11
Поточні фінансові інвестиції        
Грошові кошти та їх еквіваленти:  
національній валюті -73 -0,75
в іноземній валюті        
Інші оборотні активи -72 -0,55
Усього за розділом ІІ 0,04
ІІІ. Витрати майбутніх періодів -4 -0,31
ІV. Необоротні активи та групи вибуття        
Баланс 0,03
Пасив Код рядка На початок року На кінець року Відхилення
 
І. Власний капітал   Абсолютне (+, -) (3 – 2) Відносне (%) (4 / 2)
Статутний капітал 0,02
Пайовий капітал        
Додатковий вкладений капітал        
Інший додатковий капітал 0,08
Резервний капітал        
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (5113) (5549) (436) (0,09)
Неоплачений капітал        
Вилучений капітал        
Усього за розділом І 0,02
ІІ. Забезпечення наступних витрат та платежів      
Забезпечення виплат персоналу        
Інші забезпечення        
Цільове фінансування        
Усього за розділом ІІ        
ІІІ. Довгострокові зобов’язання  
Довгострокові кредити банків        
Інші довгострокові фінансові зобов’язання - -76 -1
Відстрочені податкові платежі        
Інші довгострокові зобов’язання        

прод. табл. 1

 
Усього за розділом ІІІ - -76 -1
IV. Поточні зобов’язання  
Короткострокові кредити банків 0,28
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями        
Векселі видані        
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги   -328 -0,45
Поточні зобов’язання за розрахунками:  
з одержаних авансів -506 -0,35
з бюджетом 0,95
з позабюджетних платежів        
зі страхування -26 -0,06
з оплати праці 0,06
з учасниками        
із внутрішніх розрахунків -2 0,17
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу        
Інші поточні зобов’язання 0,65
Усього за розділом IV 0,09
V. Доходи майбутніх періодів - -11 -1
Баланс 0,03
             

 

ВИСНОВОК:Аналізуючи баланс підприємства видно що господарська діяльність на кінець звітного періоду зросла. Також спостерігається тенденція зменшення довгострокових зобов’язань, але зросли поточні зобов’язання. На кінець звітного періоду необоротні активи зросли за рахунок збільшення основних засобів. На кінець звітного періоду зросла дебіторська заборгованість,що зумовило до збільшення оборотних активів.

Позитивним є ще зменшення довгострокових зобов’язань. Але збільшилися короткострокові кредити банків, що є негативно для підприємства.

 

Порівняння оборотних і необоротних активів

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 535. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7