Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Фінансова безпека держави та її складові
Система Опис
Бюджетна безпека спроможність бюджетної системи забезпечити платоспроможність держави під час збалансування доходів і видатків та ефективне використання бюджетних коштів у процесі виконання функцій державного регулювання економічного розвитку, реалізації соціальної політики, а також утримання органів державного управління, забезпечення національної безпеки й оборони
Податкова безпека держави визначається ефективністю податкової політики держави, яка має оптимально поєднувати фіскальні інтереси держави, індивідуальні, корпоративні інтереси платників податків
Боргова безпека рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованостей з урахуванням вартості її обслуговування й ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень й оптимального співвідношення між ними, достатній для задоволення нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує втратою суверенітету та руйнуванням вітчизняної фінансової системи. Основні індикатори: обсяги внутрішніх і зовнішніх боргів держави (величина непогашених у термін запозичень, що здійснює держава на внутрішніх і зовнішніх ринках).
Валютна безпека держави ступінь забезпеченості держави валютними коштами, достатніми для дотримання позитивного сальдо платіжного балансу, виконання міжнародних зобов'язань, накопичення необхідного обсягу валютних резервів, підтримання стабільності національної грошової одиниці; стан курсоутворення, який максимально захищає від потрясінь на міжнародних валютних ринках і створює оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняного експорту, широкомасштабного припливу в країну іноземних інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи.
Грошово–кредитна безпека такий стан грошово–кредитної системи, який характеризується стабільністю грошової одиниці, доступністю кредитних ресурсів та таким рівнем інфляції, що забезпечує економічне зростання та підвищення реальних доходів населення
Інвестиційна безпека досягнення рівня інвестицій, що дає змогу оптимально задовольняти поточні потреби економіки у капітальних вкладеннях за обсягом і структурою з урахуванням ефективного використання і повернення коштів, які інвестуються, оптимального співвідношення між розмірами іноземних інвестицій у країну і вітчизняних за кордон, підтримання позитивного національного платіжного балансу

 


Продовження табл. 17.2

 

Фінансова безпека фондового ринку оптимальний обсяг капіталізації (з огляду на представлені на фондовому ринку цінні папери, їх структуру та рівень ліквідності), який здатний забезпечити стійкий фінансовий стан емітентів, власників, покупців, організаторів торгівлі, торговців, інститутів спільного інвестування, посередників (брокерів), консультантів, реєстраторів, депозитаріїв, зберігачів і держави загалом
Фінансова безпека страхового ринку такий рівень забезпеченості страхових компаній фінансовими ресурсами, який дав би їм можливість у разі потреби відшкодувати обумовлені у договорах страхування збитки їх клієнтів і забезпечити ефективне функціонування
Фінансова безпека людини такий стан життєдіяльності громадянина, якому забезпечується правовий та економічний захист його життєвих інтересів, дотримуються конституційні права, забезпечується гідний і якісний рівень життя незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз
Фінансова безпека підприємства забезпечення умов збереження комерційної таємниці, інтелектуальної власності та інформації; захищеність підприємства від негативного впливу зовнішнього середовища, тобто здатність підприємства протистояти несприятливому зовнішньому впливові, а також здатність швидко реагувати на різноманітні зовнішні загрози
Фінансова безпека регіону фінансова самостійність (автономія), яка у першу чергу проявляється у здійсненні контролю над ресурсами регіону і визначається можливостями найбільш повно використовувати конкурентні переваги регіону; стабільність регіональної економіки, яка передбачає надійність усіх елементів економічної системи, захист усіх форм власності, створення гарантій для ефективної підприємницької діяльності, стримування впливу дестабілізуючих факторів; здатність до розвитку і прогресу, тобто самостійно реалізувати і захищати регіональні економічні інтереси, здійснювати модернізацію виробництва, ефективну інвестиційну та інноваційну політику, розвивати інтелектуальний і трудовий потенціал регіону
Міжнародна фінансова безпека комплекс міжнародних умов співіснування домовленостей та інституціональних структур, за яких кожній державі-члену світової спільноти забезпечується можливість вільно обирати і здійснювати свою стратегію соціального, економічного і фінансового розвитку, не зазнаючи зовнішнього тиску і розраховуючи на невтручання, розуміння та взаємоприй нятну і взаємовигідну співпрацю з іншими державами

 


МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
Національний
Політика
Стратегія
Концепція
  • моніторинг;
  • індикатори та їх граничні значення;
  • заходи та методи попередження і нейтралізації загроз
Інституційно-правові структури
Кадрове
Технічне
Принципи
Захист
Загрози
Інтереси
Матеріальне
Системи забезпечення
Рівні
Елементи
Закони
Доктрина
Фінансове
Міжнародний
  Об’єкти
Суб’єкти
Інформаційне

 

Рис. 17.8. Механізм забезпечення фінансової безпеки


 

Елементи механізму забезпечення фінансової безпеки
об'єктивний і всебічний моніторинг економіки і фінансової сфери з метою виявлення і прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз інтересам об'єктів фінансової безпеки
розрахунок порогових, гранично допустимих значень фінансових та соціально-економічних показників (індикаторів), перевищення яких може провокувати фінансову нестабільність і фінансову кризу
діяльність держави щодо виявлення і попередження внутрішніх і зовнішніх загроз фінансовій безпеці

 

 


Рис. 17.9. Елементи механізму забезпечення фінансової безпеки

 

 

Таблиця 17.3

Індикатори та граничні значення індикаторів стану фінансової безпеки України*

 

№ з/п Індикатор, одиниця виміру Граничне значення
1. БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА
1.1 Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет (без урахування доходів Пенсійного фонду), % Не більше 30
1.2 Відношення дефіциту, профіциту державного бюджету до ВВП, % Не більше 30
1.3 Покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх запозичень, % Не більше 30
1.4 Відношення дефіциту, профіциту торговельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі, % Не більше 5
1.5 Обсяг трансфертів з державного бюджету, % до ВВП Не більше 15
1.6 Амплітуда коливань бюджетних видатків на одну особу між регіонами України, % Не більше 30
2. БЕЗПЕКА ГРОШОВОГО РИНКУ ТА ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
2.1 Відношення обсягу грошового агрегату М3 до ВВП (рівень монетизації), % Не більше 50
2.2 Відношення ВВП до обсягу грошового агрегату М2 (швидкість обігу), кількість обертів Не більше 2
2.3 Обсяг готівки, % до ВВП Не більше 4
2.4 Рівень інфляції (до грудня попереднього року), % Не більше 107
2.5 Частка довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитів, наданих банківськими установами, % Не менше 30
2.6 Рівень середньої процентної ставки кредитів банківських установ відносно інфляції, % Не більше 5

 

Продовження табл. 17.3

3. ВАЛЮТНА БЕЗПЕКА
3.1 Темп зміни індексу офіційного курсу гривні до долару США до показників попереднього періоду, % Не більше 6
3.2 Відношення обсягів депозитів в іноземній валюті до загальних обсягів депозитів (рівень доларизації), % Не більше 25
3.3 Валові міжнародні резерви України, місяці імпорту Не менше 3
4. БОРГОВА БЕЗПЕКА
4.1 Відношення загального обсягу державного боргу до ВВП, % Не більше 55
4.2 Відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП, % Не більше 25
4.3 Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу, дол. США Не більше 200
4.4 Відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, % Не більше 70
4.5 Відношення відсоткових платежів з обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, % Не більше 12
4.6 Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування зовнішнього боргу до доходів державного бюджету, % Не більше 20
4.7 Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП, % Не більше 30
4.8 Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування внутрішнього боргу до доходів державного бюджету, % Не більше 25
4.9 Відношення заборгованості уряду за державними цінними паперами до ВВП, % Не більше 30
5. БЕЗПЕКА СТРАХОВОГО РИНКУ
5.1 Показник проникнення страхування (страхові премії до ВВП), % 8–12
5.2 Показник щільності страхування (страхові премії на одну особу), дол. США Не менше 140
5.3 Частка довгострокового страхування у загальному обсязі зібраних страхових премій, % Не менше 30
5.4 Рівень страхових виплат, % Не менше 30
5.5 Частка премій, що належать перестраховикам–нерезидентам, % Не більше 25
5.6 Частка сукупного обсягу статутних капіталів страхових компаній, що належать нерезидентам у загальному їх обсязі, % Не більше 30
6. БЕЗПЕКА ФОНДОВОГО РИНКУ
6.1 Відношення обсягу номінальної капіталізації ринку акцій до ВВП, % 60–90
6.2 Дохідність облігацій внутрішньої державної позики, % 3–4
6.3 Частка покриття державними цінними паперами внутрішнього державного боргу, % Не більше 30
7. БАНКІВСЬКА БЕЗПЕКА
7.1 Частка іноземного банківського капіталу у загальному обсязі банківського капіталу, % Не більше 30
7.2 Обсяг кредитування банками реального сектору економіки, % до ВВП Не менше 30

* За Методикою розрахунку рівня економічної безпеки України.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Забезпечення макрофінансової стабільності, динамічного зростання економіки та відносної фінансової незалежності держави
Захист прав власності і свободи економічного вибору
Демократизація прийняття та ефективність виконання державних рішень у фінансовій сфері
Подолання фінансових суперечностей і збалансування індивідуальних, корпоративних і загальнодержавних інтересів
Забезпечення державного суверенітету і територіальної цілісності, національної єдності на основі демократичного поступу суспільства та суверенності прав держави на використання економічного і фінансового потенціалу
СПЕЦИФІЧНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів міжнародної колективної безпеки
Забезпечення ефективності розподілу фінансових ресурсів і капіталу та державного контролю за їх використанням
Чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної влади у забезпеченні національної безпеки
Своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам
Пріоритет договірних (мирних) засобів у розв’язанні конфліктів
Верховенство права
Пріоритет прав і свобод людини і громадянина

 

 
Рис. 17.10. Принципи забезпечення фінансової безпеки

 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
Об’єкт
Суб’єкт
Фінансова система
· людина і громадянин; · домогосподарство; · підприємства, установи, організації; · окремі території та регіони; · суспільство; · держава
· Президент України, · Верховна Рада України, · Кабінет Міністрів України, · Рада національної безпеки і оборони України, · міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, · Національний банк України, · суди загальної юрисдикції, · прокуратура України, · місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, · Служба безпеки України, Державна прикордонна служба України, · громадяни України та їх об'єднання

 


 

 

Рис. 17.11. Об’єкт и та суб’єкти фінансової безпеки держави

 

 

Таблиця 17.4

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 1236. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7