Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. 1. Васин В.В. Дальность действия радиотехнических измерительных систем
1. Васин В.В. Дальность действия радиотехнических измерительных систем. Методическая разработка. – М.:МИЭМ 1977г.

2. Васин В.В. Разрешающая способность и точность измерений в радиотехнических измерительных системах. Методическая разработка. – М.: МИЭМ 1977г.

3. Васин В.В. Методы измерения координат и радиальной скорости объектов в радиотехнических измерительных системах. Конспект лекций. - М.: МИЭМ 1975г.

4. Бакулев П.А. Радиолокационные системы. Учебник для ВУЗов. – М.: «Радиотехника» 2004г.

5. Радиотехнические системы: Учебник для вузов / Ю. М. Казаринов [и др.]; Под ред. Ю. М. Казаринова. — М.: Академия, 2008.– 590 с.:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Інститут лідерства та соціальних наук

Кафедра історії України і методики навчання

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

для напрямів підготовки:

6.010101 Дошкільна освіта
6.010102 Початкова освіта

6.010105 Корекційна освіта (логопедія)
6.010106 Соціальна педагогіка
6.010201 Фізичне виховання
6.020204 Музичне мистецтво
6.020205 Образотворче мистецтво
6.020207 Дизайн
6.020303 Філологія. Українська мова та література

6.020303 Філологія (мова та література англійська)

6.020303 Філологія (мова та література німецька)

6.020303 Філологія (мова та література іспанська)

6.020303 Філологія (мова та література італійська)

6.020303 Філологія. Переклад

6.030102 Психологія

6.030103 Практична психологія

6.030301 Журналістика

6.030508 Фінанси і кредит

6.040201 Математика

6.040302 Інформатика

6.130102 Соціальна робота

 

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

 

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2011


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Інститут лідерства та соціальних наук

Кафедра історії України і методики навчання

  «ПОГОДЖЕНО» Проректор з науково-методичної та навчальної роботи     _________________ О.Б. Жильцов   «ЗАТВЕРДЖЕНО» Вченою радою Інституту лідерства та соціальних наук Протокол № ___ від ____________ 20__ р.   Вчений секретар_________С.В. Виноградов  

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

для напрямів підготовки:

6.010101 Дошкільна освіта
6.010102 Початкова освіта

6.010105 Корекційна освіта (логопедія)
6.010106 Соціальна педагогіка
6.010201 Фізичне виховання
6.020204 Музичне мистецтво
6.020205 Образотворче мистецтво
6.020207 Дизайн
6.020303 Філологія. Українська мова та література

6.020303 Філологія (мова та література англійська)

6.020303 Філологія (мова та література німецька)

6.020303 Філологія (мова та література іспанська)

6.020303 Філологія (мова та література італійська)

6.020303 Філологія (переклад)

6.030102 Психологія

6.030103 Практична психологія

6.030301 Журналістика

6.030508 Фінанси і кредит

6.040201 Математика

6.040302 Інформатика

6.130102 Соціальна робота

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

    «УХВАЛЕНО» на засіданні кафедри історії України і методики навчання Протокол № ____ від ____________ 20__ р.   Завідувач кафедри__________А.Л. Зінченко

Київ 2011


Укладачі:

¨ Мохнатюк Ігор Олексійович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка.

¨ Іванюк Олег Леонідович, старший викладач кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка.

¨ Ковальов Євген Аркадійович, старший викладач кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка.

¨ Потрехалкін Ігор Миколайович, викладач кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Рецензенти:

¨ Зінченко Арсен Леонідович, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка.

¨ Виноградов Степан Васильович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

ЗМІСТ

Пояснювальна записка
Структура програми
Тематичний план
Програма
Навчально-методична карта дисципліни
Карта самостійної роботи
Індивідуальна навчально-дослідна робота
Система поточного і підсумкового контролю
Перелік рекомендованої літератури

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія України» (далі – Програма) є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою історії України і методики навчання Інституту лідерства та соціальних наук на основі ОПП підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта, 6.010102 Початкова освіта, 6.010105 Корекційна освіта (логопедія), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образо­творче мистецтво, 6.020207 Дизайн, 6.020303 Філологія. Українська мова та література, 6.020303 Філологія. Англійська мова та література, 6.020303 Філологія. Німецька мова і література, 6.020303 Філологія. Іспанська мова і література, 6.020303 Філологія. Італійська мова і література, 6.020303 Філологія. Переклад, 6.030102 Психологія, 6.030103 Практична психологія, 6.030301 Журналістика, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.040302 Інформатика, 6.130102 Соціальна робота відповідно до затверджених навчальних планів.

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.)

Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання в Київському університеті імені Бориса Грінченка відповідно до вимог ОКХ, алго­ритму вивчення навчального матеріалу дисципліни.

Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення.

Навчальна дисципліна «Історія України» є складовою частиною циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, нормативного блоку навчальної програми.

Мета – ознайомлення студентів з сутністю історичного процесу, що відбувався на території сучасної України від доби первісного суспільства до сьогодення.

Завдання:

1. висвітлити етапи етногенезу українців;

2. дослідити соціально-економічні та політичні процеси, які мали місце в історії України;

3. визначити місце історії України у всесвітній історії.

Навчальні результати / досягнення:

1. формування у студентів цілісного бачення історичного процесу, що відбувався на території України від доби первісного суспільства до сьогодення;

2. вироблення у студентів вміння оцінювати й узагальнювати історичні явища, встановлювати між ними причинно-наслідкові зв’язки;

3. розуміння студентами місця історії України у всесвітньо-історичному процесі.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 108, із них:

¨ лекції - 16 год;

¨ семінарські заняття – 12 год.;

¨ індивідуальна робота – 4 год.;

¨ самостійна робота – 36 год.;

¨ модульний контроль – 4 год.;

¨ семестровий контроль – 36 год.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 503. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.043 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7