Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
  1. Що входить до оснастки низу обсадної колони?
  2. Для чого встановлюють башмак?
  3. Які є типи зворотних клапанів?
  4. Яке цементувальне обладнання використовують для цементування нафтових і газових свердловин?
  5. Які роботи виконують за допомогою цементувальних агрегатів?

 

 

Лабораторна робота № 7

на тему: “Фінансові операції”

Мета роботи – сформувати в студентів знання та навички з оформленням касових документів і одержання документів по роботі з рахунком 30 Каса

ПЛАН РОБОТИ

1. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

2. ХІД РОБОТИ

Касові операції й формування касових документів

Робота з підзвітними особами

3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

 

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинне мати касу і вести касову книгу за встановленою формою. Розмір сум готівки в касі обмежений встановленим лімітом.

Готівка може надходити до каси підприємства з обслуговуючого банку чи від покупців за іншими підставами.

Основними документами, що оформлюють оприбуткування і витрачання коштів з каси підприємства, є прибуткові і видаткові касові ордери відповідно.

Для обліку наявності і руху коштів у типовій конфігурації використовуються субрахунки ЗО1 Каса в національній валюті і 302 Каса в іноземній валюті. В Плані рахунків конфігурації для субрахунку 302 встановлена ознака ведення валютного обліку.

Для автоматичного оформлення операцій, пов'язаних з надходженням наявних коштів до каси підприємства в типовій конфігурації передбачено документ Приходний кассовий ордер, який може реєструвати різні за змістом і по-різному віддзеркалювані в обліку операції. Реквізит Вид операции екранної форми документа може приймати різні значення відповідно до порядку оприбуткування грошових коштів в касу:

1) від підзвітних осіб;

2) від покупців і замовників:

3) з поточного рахунку;

4) з інших джерел.

В деяких випадках прибутковий касовий ордер не повинен формувати бухгалтерських проводок. Наприклад, у випадку одержання коштів з поточного рахунку проводки можуть бути сформовані документом Банковская виписка, тому проведення ордера призведе до подвоєння сум в обліку. Для того, щоб уникнути подібних ситуацій, призначено параметр Только зарегистрировать.

Витрачання готівки, яка знаходиться в касі, оформлюється видатковим касовим ордером.

Слід відмітити, що у типовій конфігурації передбачена константа Проводки только кассовыми ордерами. Якщо вона встановлена в значення Да, то всі рухи наявних коштів підприємства повинні бути оформлені тільки касовими ордерами, оскільки проведення будь-яких інших документів, що оформлюють оприбуткування або витрачання готівки з каси підприємства не викликає формування проводок в кореспонденції з рахунком ЗО Каса. В цьому випадку типова конфігурація буде містити повну інформацію для формування касової книги. В іншому випадку (константа встановлена в значення Нет) для проводок, сформованих іншими документами, що оформлюють рух готівки, не можна буде встановити номер відповідного прибуткового (видаткового) касового ордера.

Всі надходження і витрачання готівки підприємства відображаються в касовій книзі.

Кожне підприємство веде тільки одну касову книгу, яка повинна бути пронумерована, прошнурована й опечатана сургучевою або мастичною печаткою. Кількість аркушів у касовій книзі завіряється підписами керівника і головного бухгалтера даного підприємства.

Записи до касової книги здійснюються касиром відразу ж після одержання чи видачі грошей за кожним ордером. Крім того, щодня наприкінці робочого дня касир підраховує підсумок за день, виводить залишок грошей в касі на наступне число і передає в бухгалтерію як звіт кассира, другий відривний лист (копію записів у касовій книзі за день) із прибутковими і видатковими касовими документами під розписку в касовій книзі.

Облік операцій в процесі фінансово-господарської діяльності у поточному рахунку підприємства виникають розрахункові відносини з постачальниками матеріальних цінностей і послуг, із замовниками послуг і покупцями продукції, з фінансовими органами, банками, з працівниками підприємства та іншими підприємствами і особами. Розрахунки між підприємствами здійснюються переважно в безготівковій формі. Безготівкові розрахунки здійснюються шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку платника на рахунок одержувача.

Для збереження безготівкових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій юридичним особам та фізичним особам банки відкривають рахунки.

З поточного рахунку здійснюються операції, що забезпечують комерційну й іншу діяльність підприємства (розрахунки за запаси з постачальниками і покупцями продукції; надані і отримані послуги; одержання заробітної плати і сплату обов'язкових платежів; сплату платежів до бюджету та інших державних фондів; операції, пов'язані із забезпеченням власних потреб та інші, відповідно до статутної діяльності підприємства).

Оскільки підприємство може мати декілька поточних рахунків в різних банках, то в типовій конфігурації облік на рахунку 31 Рахунки в банку ведеться в розрізі субконто Наши денежные средства, що має тип довідника Счета нашей фирмы.

Приймання та видачу грошей і безготівкові перерахування банк здійснює на підставі розрахунково-грошових документів встановленої форми, одним з яких є платіжне доручення.

Платіжні доручення нумеруються окремо за кожним з поточних рахунків.

У реквізиті Р/счет вибирається той рахунок, з якого передбачається здійснити платіж. Черговий номер вихідного документа за обраним поточним рахунком автоматично пропонується в реквізиті Номер платежки.

Якщо платіжне доручення оформлюється на перерахування податків, внесків, інших обов'язкових платежів, слід встановити параметр Оплата налога/отчисления, після чого в реквізиті Вид налога вибрати з довідника Налоги й отчисления відповідний вид податку.

Набір сформованих документом проводок залежить від виду оформлених ним платежів і позиціювання його в ланцюжку взаєморозрахунків підприємства з покупцями (постачальниками).

Якщо, наприклад, заповненою випискою оформлюється зарахування коштів від покупця, в результаті якого у підприємства виникає податкове зобов'язання, то при її проведенні буде сформований документ Налоговая накладная (за умови, що константа Автоматического создания налоговых накладных встановлена в значенні Да). Кореспонденція рахунку 30 Каса вказана в таблиці 1.

Таблиця 1

Рахунок 30 Каса кореспондує:

Рахунок 30 Каса
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
14 Довгострокові фінансові інвестиції 15 Капітальні інвестиції 16 Довгострокова дебіторська забор-гованість 30 Каса 31 Рахунки в банках 34 Короткостарокові векселі одержані 36 Розрахунки з покупцями та замов-никами 37 Розрахунки з різними дебіторами 41 Пайовий капітал 42 Додатковий капітал 45 Вилучений капітал 46 Неоплачений капітал 48 Цільове фінансування і цільові над-ходження 50 Довгострокові позики 52 Довгострокові зобов’язання за облігаціями 55 Інші довгострокові зобов’язання 60 Короткострокові позики 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 66 Розрахунки з оплати праці 68 Розрахунки за іншими операціями 69 Доходи майбутніх періодів 70 Доходи від реалізації 71 Інший операційний дохід 73 Інші фінансові доходи 74 Інші доходи 75 Надзвичайні доходи 76 Страхові платежі 97 Інші витрати 14 Довгострокові фінансові інвестиції 15 Капітальні інвестиції 30 Каса 31 Рахунки в банках 33 Інші кошти 35 Поточні фінансові інвестиції 36 Розрахунки з покупцями та замов-никами 37 Розрахунки з різними дебіторами 39 Витрати майбутніх періодів 41 Пайовий капітал 45 Вилучений капітал 46 Неоплачений капітал 48 Цільове фінансування і цільві надходження 50 Довгострокові позики 51 Довгострокові вексклі видані 52 Довгострокові зобов’язання за облігаціями 53 Довгострокові зобов’язання з оренди 55 Інші довгострокові зобов’язання 60 Короткострокові позики 61 Поточна заборгованість за довгост-роковими зобов’язаннями 62 Короткострокові векселі видані 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 65 Розрахунки за страхуванням 66 Розрахунки з оплати праці 67 Розрахунки з учасниками 68 Розрахунки за іншими операціями 69 Доходи майбутніх періодів 76 Страхові платежі 84 Інші операційні витрати 85 Інші затрати 91 Загальновиробничі витрати 92 Адміністративні витрати 93 Витрати на збут 94 Інші витрати операційної діяльності 95 Фінансові витрати 97 Інші витрати 99 Надзвичайні витрати

Для наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, і можуть бути використані для поточних операцій застосовують рахунок 31 Рахунки в банках.

 

2. ХІД РОБОТИ


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 259. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7