Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Третього курсу




Усіх спеціальностей заочної форми навчання

з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 

Затверджено на засіданні

Кафедриукраїнознавства

Протокол № 2 від 10.09.12

 

 

Донецьк 2014

 

Правила виконання контрольної роботи

1. Текст контрольної роботи пишеться від руки в зошиті.

2. Першу сторінку зошита (зверніть увагу, не обкладинку) необхідно підписати за таким зразком:

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді на сорту України

Донецький державний університет управління

Кафедра українознавства

 

 

Контрольна робота з дисципліни

„Українська мова за професійним спрямуванням”

Варіант № (зазначається номер варіанта)

 

 

Перевірив:

викладач Іванова О.Л.

 

 

Виконав: студент

групи (номер групи)

(особистий підпис)

ПІБ

(дата виконання)

 

 

Донецьк 2014

 

3.Варіант обирається студентом за останньою цифрою залікової книжки (наприклад, якщо остання цифра 5, то обирається варіант 5 або 15, якщо 0, то студент може обрати 10 чи 20 варіант).

4. Завдання оформляються в тому порядку, як вони розміщені в переліку.

5. Формулювання завдань (те, що виділено напівжирним шрифтом) необхідно переписати.

6.Якщо завдання вимагає провідмінювати прізвища, імена й по батькові, не забудьте навести форми таких відмінків: називний (відповідає на питання хто? (що? – для неістот)), родовий (кого? (чого?)), давальний (кому? (чому?)), знахідний (кого? (що?)), орудний (ким? (чим?)), місцевий (на кому? (на чому?)), кличний (не має спеціального питання). Якщо для виконання завдання необхідно провідмінювати числівник, необхідно навести форми усіх відмінків, крім кличного. За умови наявності паралельних форм відмінювання числівника слід вказувати обидві, наприклад: п‘ять – форма родового відмінка п‘яти (п‘ятьох), орудного п’ятьма (п’ятьома).

7. Завдання, які вимагають записати числівники словами, розкривши дужки, слід виконувати таким чином: числівник записується як кількісний, іменник, поданий у дужках, узгоджується з іменником згідно з правилами, наприклад: 3 (тонна) – три тонни (відповідь третя тонна – неправильна, оскільки третій – порядковий числівник).

8. Якщо в документі потрібний реквізит «особистий підпис», його можна відтворювати різними способами: поставити довільний особистий підпис, написати прізвище тієї особи, яка підписується, або ж просто написати слово підпис. Якщо документ має включати печатку, в тому місці, де має бути розміщений цей реквізит, необхідно поставити літери МП або написати слово печатка.

9. Якщо завдання вимагає виправити помилки в оформленні літературного джерела, то необхідно одразу записувати правильний варіант.Зверніть увагу, що бібліографічний опис літератури має бути оформленим згідно з ДСТУ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

9. Виконуючи контрольну роботу, користуйтеся підручниками, посібниками та словниками, перелік яких наведений нижче.

 

Якщо відхилення від зазначених вимог виявляються значними, викладач має право зарахувати це як грубу помилку й повернути контрольну роботу для переробки та доопрацювання.

 

Список рекомендованої літератури

Посібники та підручники:

1. Ботвина Н.В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі): навч. посібник / Н.В. Ботвина. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К.: АртЕк, 2001. – 280 с.

2. Віденко А.Н. Сучасне діловодство: навч. посіб / А.Н. Віденко. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Либідь, 2000. – 384 с.

3. Галузинська Л.І. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посібник / Л.І. Галузинська, Н.В. Науменко, В.О. Колосюк. – К.: Знання, 2008. – 430 с.

4. Глущик С.В. Сучасні ділові папери / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – К.: А.С.К., 2002. – 400 с.

5. Грищенко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посібник / Т.Б. Грищенко. – К.: Кондор, 2010. – 166 с.

6. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П.Загнітко, І.Г.Данилюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 480 с.

7. Ковбасюк Ю. В., Трощинський В. П.,. Сурмін Ю. П, Михненко А. М., Бакуменко В. Д. та ін. Енциклопедичний словник з державного управління. – К.: НАДУ, 2010. – 820 с.

8. Культура української мови. Довідник. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.

9. Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування: навч. посібн./ З.О. Мацюк, Н.І. Станкевич. – К.: Каравела, 2005. – 352 с.

10. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: навч. посібн. / Мозговий В.І. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с.

11. Українська ділова мова: Практичний посібник на щодень / за ред. д.техн.н., акад. УНГА М.Д. Гінзбурга. – Х.: Термін, 2003. – 592 с.

12. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т української мови. – [4-те вид., випр. й доповн.]. – К.: Наук. думка, 2001. – 240 с.

13. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: підручник / С.В. Шевчук. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 480 с.

14. Чорненький Я.Я. Українська мова за професійним спрямуванням. Ділова українська мова: теорія, практика, самостійна робота: навч. посібн. / Чорненький Я.Я. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.

Словники:

1. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики/ Відп.ред. В.Т. Бусел. – К., 2003.

2. Вирган І.О. Русско – украинскийсловарьустойчивыхвыражений. – Х.: Прапор, 2000. – 863с.

3. Гринчишин Д.Г. Словник паронімів української мови / Д.Г. Гринчишин, О.А. Сербенська. – К.: Рад. шк., 1986. – 222 с.

4. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики / С. Караванський. – [2-ге вид., доповн. і випр.]. – Львів: БаК, 2006. – 562 с.

5. Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мельничука. – К.: Головна редакція УРЕ, 1985. – 966 с.

6. Словник іншомовних слів / [уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута]. – К.: Наук. думка, 2000. – 680 с.

7. Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень /[уклад.: Л.О. Пустовіт, О.І. Скопненко, Г.М. Сюта та ін.]. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с.

8. Словник синонімів української мови: в 2 т. / [А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін.]. – К.: Наук. думка, 2001.

9. Словник скорочень в українській мові: Понад 21 000 скорочень/ [уклад.: Н.Д. Гула, В.В. Жайворонок, Л.П. Жарова та ін.; за ред. Л.С. Паламарчука]. – К.: Вища шк., 1988. – 512 с.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой





Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 307. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7