Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Г.В. БОЙКО
 

для учащихся специальности 2-49 01 31 «Технология пищевых производств»

специализации 2-49 01 31 01 «Технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств»

 

 

Минск, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влажность теста 49%. Часовая производительность печи - 420 кг.
Унифицированная рецептура:
Мука ржаная обдирная - 50 кг

Мука пшеничная 1 сорта - 50 кг
Соль поваренная - 1,5 кг

Дрожжи прессованные - 0,8 кг

Выход хлеба 140%

Общий часовой расход муки на выпечку хлеба определяем по формуле (17)

Количество муки на порцию теста определяем по формуле (18)

в т.ч. 62,5 кг муки ржаной обдирной и 62,5 кг пшеничной 1 сорта. Ритм замеса теста определяем по формуле (19)

Количество муки, вносимое в тесто с закваской, определяем по формуле (22)

Массу закваски, взятой на замес теста, определяем по формуле (23)

Количество воды в порции закваски , кг, определяем по формуле

Количество муки и воды для воспроизводства закваски (оно равно 2/3 части и добавляется к оставшейся 1/3 части закваски) составит

Рассчитываем рецептуру заварки. Количество муки ржаной обдирной для приготовления заварки Мзае, кг, определяем по формуле (21)

Заварка готовится из расчета 1:3, следовательно, количество воды для ее приготовления составит

Влажность заварки определяем по формуле (26)

Масса заварки на замес порции теста составит

 

Минутный расход солевого раствора находим по формуле (30) 61

Минутный расход дрожжевой суспензии находим по формуле (25)

Минутный расход патоки определяем по формуле (29)

Для определения сухих веществ в тесте составляем таблицу 40.

Таблица 40. Содержание сухих веществ в тесте

 

Наименование сырья Масса, кг Влажность, Сухие вещества
      % % кг
Мука ржаная обдирная 3,56 14,5 85,5 3,04
Мука пшеничная, I сорт 2,2 14,5 85,5 1,88
Закваска 5,6 78,0 22,0 1,24
Солевой раствор 0,4 2,6 0,11
Дрожжевая суспензия 0,14 0,01
Патока 0,43 0,35
Итого 12,33 - - 6,63
Вода 0,67 - -
Всего 13,0 6,63

 

Массу теста находим по формуле (10)

Минутный расход воды на замес теста определяем по формуле (31)

Рассчитываем рецептуру закваски. Закваска готовится порционно (пита­тельную смесь и заварку готовят в заварочной машине ХЗ-2М-300).

Количество закваски, отбираемое на производство, определяем по формуле (39)

Определяем общее количество закваски, находящейся в брожении, учиты­вая, что отбор закваски составляет 50%, а 50% закваски остается для возобновле­ния

Рассчитываем рецептуру приготовления питательной смеси, которая идет для возобновления закваски.

Количество муки в составе питательной смеси 18% рассчитываем по форму­ле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.В. БОЙКО

ПЕРСОНОЛОГІЯ

Методичні РЕКОМЕНДАЦІЇ
до семінарських занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Соціальна робота»

Затверджено
вченою радою ЗНУ
Протокол № 9
від 12 червня 2012 р.

Запоріжжя


УДК: 159.923(075.8)

ББК: Ю937я73

Б 772

 

Бойко Г.В. Персонологія: Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки«Соціальна робота». – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 49 с.

 

Ці методичні рекомендації мають на меті удосконалення навчального процесу з дисципліни «Персонологія» і є складовою навчально-методичного комплексу з цієї дисципліни. Це видання містить матеріали, які призначені допомогти студентам освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Соціальна робота» у якісній підготовці і засвоєнні знань з дисципліни в межах семінарських занять, розширенні уявлень майбутніх фахівців-соціальних працівників про особистість, закономірності її формування та розвиток, психологічні аспекти виникнення та подолання особистісних проблем.

 

Рецензентк.психол.н., доцент Хапілова В.П..

Відповідальний за випускд.філос.н., доцентБутченко Т.І.

 


ЗМІСТ

 

1. ВСТУП…………………………………………………………
2. ТЕМИ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ ІЗ КУРСУ «ПЕРСОНОЛОГІЯ»…………..      
3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ……………..
4. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «ПЕРСОНОЛОГІЯ»…………...    
5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………..
6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З КУРСУ «Персонологія»…………………………………………………
   
7. ДОДАТКИ……………………………………………………...

 


1. ВСТУП

 

Вивчення особистості у науковому знанні вже має представницьку історію, але не втрачає своєї актуальності і в сучасних умовах. Персонологія, як система наукових поглядів, ідей та теорій, що вивчають особистість намагається узагальнювати знання, що формуються у межах різних наукових дисциплін про закономірності формування, розвитку та функціонування особистості. Особливе значення мають такі знання для соціальної роботи, адже саме вони дають можливість пояснити та запропонувати шляхи подолання проблем, що пов’язані з дезадаптацією людини у суспільстві.

Курс «Персонології» покликаний розширити уявлення майбутніх фахівців соціальної роботи про функціонування особистості в соціумі, зокрема про основні закономірності формування, розвитку та функціонування особистості. Він розрахований на студентів, що здобувають кваліфікацію бакалавра на факультеті соціології та управління ЗНУ зі спеціальності «Соціальна робота».

Мета курсу - сприяти розумінню студентами основних концепцій персонології; сформувати чіткі теоретичні уявлення про основні фактори формування та розвитку особистості, закономірності зв’язку між внутрішнім світом та поведінкою людини в системі соціальних відносин; прищепити студентам гуманістичне бачення особистості, вміння використовувати методи вивчення особистості та знати їх співвідношення один з одним, показати складність духовного життя особистості.

 

Завдання курсу :

Ø Сформувати розуміння студентами основних концепцій персонології, вміння використовувати персонологічну термінологію .

Ø Сприяти формуванню у майбутніх фахівців гуманістичного бачення особистості, реалізації індивідуального підходу до життєвої ситуації клієнтів соціальної роботи.

Ø Вміння використовувати методи вивчення особистості у практичній діяльності соціального працівника. Сприяти вихованню кваліфікованих спеціалістів з соціальної роботи, що керуються у своїй професійній діяльності та власному житті глибокими знаннями щодо сутності соціального і людського, гуманістичними та демократичними цінностями.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати:

· Як і чому сформувалась персонологія та основні етапи її розвитку;

· Зміст, предмет, методи, специфіку персонології як галузі наукового знання;

· – Видатних персонологів, представників різноманітних напрямків в психології, їх внесок в розвиток психології як науки, удосконалення методів психологічного дослідження особистості, можливості використання психологічних особливостей людини для вирішення завдань адаптації її у суспільстві в процесі соціальної роботи

Вміти:

· оцінювати місце персонології в системі спеціальних наук про людину;

· орієнтуватись в різноманітних підходах до вивчення особистості співставляти їх один з одним, визначати обмеження та переваги їх використання в практиці соціальної роботи;

· користуватися отриманими знаннями для самопізнання та пізнання оточуючого світу;

 

Методичні рекомендації з підготовки та проведення семінарських занять дозволять спрямувати процес формування у студентів знань щодо 1) сучасних наукових поглядів на закономірності формування та розвитку особистості, 2) особистісних та соціальних чинників проблем дезадаптації особистості, 3) зв’язку внутрішньої будови особистості та особливостей поведінки людини 4) активізації особистісних ресурсів у подоланні кризових ситуацій


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 585. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.069 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7