Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методичні підходи до оцінки фінансового стану та вибору фінансової стратегії компаній

 

1. Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями / Уоррен Баффетт ; сост., авт. предисл. Лоренс Каннингем ; пер. с англ. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. — 268 с.

2. Бретт М. Как читать финансовую информацию. Простое объяснение того, как работают деньги / Пер. с англ. И.В. Габенова и В.В. Иванова; под ред. В.В. Иванова. – М.:Изд-во Проспект, 2004. – 464 с.

3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. — М.: ЗАО “Олимп-бизнес”, 1997. – 1120 С.

4. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд./ Пер. с англ. под ред. В.Н.Фунтова. – СПб.: Питер, 2008. –с.53-56.

5. Ли Ченг Ф., Финнерти Джозеф И. Финансы корпораций: теория, методы, практика. — М.: ИНФРА-М, 2000.

6. Модель Альтмана - http://en.wikipedia.org/wiki/Altman_Z-score

7. Офіційний сайт Forbes 2000 - http://www.forbes.com/

8. Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.

9. Aswath Damodaran. Applied Corporate Finance. Second Edition, 2004.

10. Pociecha J. Discriminant Methods For Bunkruptcy Prediction- Theory and Applications // Ekonomika, No.72, 2005 – 7 p.

11. Financial Ratio – www.wikipedia.org

 

Вадим Кончин, к.е.н.

Київський інститут бізнесу та технологій

Методичні підходи до оцінки фінансового стану та вибору фінансової стратегії компаній

 

Актуальність дослідження та невирішені раніше проблеми.При викладанні дисциплін «Фінансовий аналіз діяльності міжнародних корпорацій», «Корпоративні фінанси», «Фінансовий менеджмент» важливим розділом є «Фінансова звітність компаній та техніка фінансового аналізу». Спеціалізована література, яка призначена для викладання цих дисциплін, здебільшого ґрунтується на прикладах провідних транснаціональних корпорацій з використанням фінансової звітності, опублікованої ними на офіційних сайтах і складеної згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності. При цьому в якості прикладів для проведення ґрунтовного аналізу беруться статистичні дані з балансу (Balance Sheet), звіту про доходи (Income Statement), звіту про рух грошових коштів (Cash Flow Statement).

Дуже багато зарубіжних і вітчизняних фахівців з корпоративних фінансів приділяють значної уваги аналізу системи фінансових показників рентабельності, ліквідності, ділової активності, структури капіталу та ринкової вартості, а також оцінці моделей ймовірності виникнення банкрутства, зокрема Z-моделей Альтмана, Спрінгейта, універсальної дискримінантної функції. Отримавши та оцінивши результати динамічних рядів показників на основі традиційної техніки табличного та графічного аналізу, фахівці в своїх методичних працях закінчують на цьому розгляд фінансового стану і фактично не пропонують шляхи інтеграції отриманих результатів з концептуальними та методичними підходами до вибору фінансової стратегії.

Ця проблема спонукає нас представити власну комплексну методику фінансового аналізу та побудови кореляційно-регресійних моделей і їхню оцінку в контексті запропонованого «ідеального фінансового трикутника успіху» господарської діяльності будь-якої компанії, що перебуває на ринку і прагне закріпити свою присутність на ньому шляхом розширення бізнесу, підвищення прибутковості та забезпечення фінансової стійкості. Дана методика почала застосовуватись нами вже декілька років тому при викладанні дисциплін «Фінанси зарубіжних корпорацій», «Фінансовий менеджмент» , а також при виконанні студентами дипломних робіт в Київському інституті бізнесу та технологій. У 2010/2011 рр. вона знайшла свою реалізацію при викладанні дисципліни «Фінансовий аналіз діяльності міжнародних корпорацій» і в Національному авіаційному університеті. Представлення даної методики має за мету викликати науково-методичний інтерес в колег, що викладають дані дисципліни, для того, щоб в довгостроковому періоді отримати нові ідеї і відповіді на невирішені проблеми техніки проведення фінансового аналізу та посилити методи розробки фінансової стратегії в системі корпоративних фінансів на конкретних прикладах. Дана проблематика, на нашу думку, вже зараз починає бути актуальною і для українських реалій, оскільки почалась хвиля трансформації вітчизняних стандартів фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів. Водночас відбувається активний перехід українських компаній на ці стандарти, особливо тих, хто намагається вийти на міжнародні ринки первинного розміщення акцій та облігацій (IPO-ринки) з метою залучення капіталу та підвищення вартості компанії. Зокрема, слід говорити, що активізація кореляційно-регресійного моделювання стає актуальним питанням також для проведення в недалекому майбутньому якісного фінансового аналізу українських компаній з огляду на поступове зростання часової кількості спостережень, оскільки щороку подовжується історія їх перебування на ринку.

Отримання фінансової звітності та статистичної фінансової інформації, що відображає стан фінансових ресурсів, результати господарської діяльності, ринкову вартість та грошові потоки компаній за період 8-10 років, здійснюється на офіційних сайтах компаній, як правило, у рубриці «Інвестори» («Investors»). При цьому будуються часові таблиці для активів і пасивів балансу (Balance Sheet), системи доходів і витрат звіту про доходи (Income Statement), звіту про рух грошових коштів (Cash Flow Statement). Після цього, згідно з відомими методиками розрахунків (зокрема, з сайту Wikipedia.org беруться Financial Ratios) обчислюються за аналогічний часовий період нижченаведені групи фінансових показників, які теж групуються в часові ряди поруч зі статтями фінансової звітності.

 
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Результати регресійного аналізу | 

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 82. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия