Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Азақстан Республикасы мен шет елдердіц азаматтық іс жүргізу кұқыгы
1. Азаматтық іс жүргізу сатылары:

$£) Ерекше талап қоюмен іс жүргізу істері. В) Бүйрық бойынша іс жүргізу істері. С) Сотта азаматгық істі қарау. Ерекше іс жүргізу. 'алап қоюмен іс жүргізу істері. ') Азаматтардың заң мен сот алдындағы теңдігі. О) Азаматтық істі сотта қарауға әзірлеу. Н) Азаматтық іс қозғау сатысы,

2. Алқа сот қурамы азаматтық істерді қай согга қарайды:
А) Алматы аудандық сотында

ВЭ Қадағалау сатыларында

СъКассациялық сатыларында

В) Сарыарқа аудандық сотында—

Е) Аудандық сотында •

Р) Есіл аудандық сотында —*-О) Апелляциялық сатыда

Кассациялық және қадағалау сатыларында

3. Азаматтық істерді қарап шешуде азаматгық іс жүргізу

қатынастарының мьгаандай түрлерін байқауға болады:

А) куә мен маманньщ арасындағы қатынастар. ,© қосымша.

С) сарапшы мен маманның арасында туындайтын қатынастар.

О) аудармашы мен жауапкердің арасындағы қатынастар. /^) қызметтік-көмек көрсетушілік. л£? негізгі.

О) аудармашы мен талап қоюшының арасындағы қатынастар.

Н) сатып алушы мен сатушыньщ арасындағы туындайтын қатынастар.

. Іске қатысушы тұлғалардың күқықтары: А) сот залында тәртіпті сақтауға. қарсылықтарын мәлімдеуге.

дәлелдеме табыс етуге және оларды зерттеуге қатысуға. ) куэнің шеккен шығындарын төлеуге. Е) сот шығындарын төлеуге. Р) мемлекеттік баж төлеуге. р) іс материалдармен танысуға. Н) соттың шешімін мәжбүрлетіп орьгадатуға.


 

2130-нусқа

К.азақстан Республикасынщ азсшатты^ іс жүргізу Ідаыяы

Р) альтернативті.

О) талаптардың байланысы бойынша.

Н) серіктестік.

9. Өткізіліп алынған іс жүргізу мерзімін кім қалпына келтіреді:
А) ерекше өндіріске қатысушы тұлғалар.

В) ол мерзім дэлелді себептермен өткізіліп алынса, судья қалпына келтіре

алады.

С) апелляциялық сатыдағы соттарда іс жүргізу.

Ц) мемлекетгік органдардың әрқайсысы.

Е) прокурор.

Р) сот хатшысы.

О)сот.

Н) Істі өндірісіне қабылдаған сот.

10. Соттылықтың түрі:
А) завды және ресми.

В) жалпы, балама, ерекше, шарттық, істің байланысы бойынша.

С) жалпы және арнайы.

В) тошық және аймақгық.

Е) заңды, кдаылтай қркатгары бойьшша.

Р) аудандық және оларға теңестірілген сотгардың сотгылығы.

О) шектеулі және альтернативті.

Н) қоғамдық, ресми.

11. Азаматтық процесте сот қандай мэжбүрлеу шараларын қолдануға құқылы:
А) Сот залынан шығарып жіберу

В) Қамауға алу

С) Телефонмен сөйлесуге

В) Еріксіз келтіру

Е) Еріксіз келтіру және сот залынан шығару

р) ¥стау

О) Ақша ендіріп алу

Н) Кепілдеме алуға

12. Ведомстволық бағыныстылықтүсінігі:

А) Бұл мемлекеттік-өктемді шешуді қажет ететін құқық туралы даулардың және басқа да заңи істердің сол немесе басқа мемлекеттік, қоғамдық, аралас органның немесе аралық сотгың жүргізуіне қатыстылығы. В) Даулардың прокурорлар қарау тәртібі.


 
2130-нүсқа

Қазақстан Республикасыныц азаматтық іс жүргізу қуқыгы

С) Бұл заңи істердің қасиеті, оған байланысты ол істер белгілі бір

юрисдикциялық органдармен шешілуге жатады.

В) Істі дұрыс шешу үшін өзге де маңызы бар мән-жайлардың не заң

деректердің бар не жоғын анықтауға жіберілген субъектілердің іс-әрекеті.

Е) Сотқа бағынысты заңды істі белгілі бір соттың бағыныстылығына беру.

Р) Істердің сот жүйесінің эрбір бөлігіне жататын соттарға соттылығы.

О) Заңи ұіымы, мемлекеттің юрисдикциалық органдары, сондай-ақ

қоғамдық, кооперативтік және басқа да ұйымдар арасында қуқық туралы

дауларды және басқа да құқықтық мэселелерді қарау және шешу бойынша

өкілеттіктерді бөлуді білдіреді.

Н) БрІ азаматтық істерді жалпы сотгарда қарау тәртібі.

13. Талап қоюшының таңдауы бойынша соттың соттауына жатқызылатын
азаматтық істер:

А) жылжымайтын мүлікке құқықтар туралы талаптар.

В) тасымалдаушыларға жүктер, жолаушылар немесе теңцеме жүкті

тасымалдау шартгарынан туындайтын талаптар.

С) бір арызға біріктірілген, әртүрлі соттардьщ соттауына жататын талаптар.

В) некені б^зу туралы талашар, талап коюшының денсаулық жағдайы бойынша талап

қоюшының жауапкер тздэатын жерге баруы ол үшін қнывдық келтіретін жағдавда

Е) тұгынушылар құқықтарын қорғау туралы талаптар.

Ғ) дербес талабьш мәлімдеуші үшінші т^лғаның талабы.

О) қылмыстық істен туындайтын талап.

Н) жалақыны өндіріп алу туралы талаптар.

14. Істі сотта қарауға әзірлеу мерзімі келесі істерде ұзартылмайды:
А) мүлікті бөлу туралы.

В) алиментгерді өндірш алу туралы.

С) шаруашылық құқықтардан туындайтын талаптар бойынша.

В) қарызды өндіріп алу туралы.

Е) еңбек қатъшасгфьшан туындашьш халашар бойышш.

Р) мертігуден келтірілген зиянды өтеу туралы.

О) пәтерден шығару туралы.

Н) шарттың күшін жою туралы.

15. Істі қарау барысында оған қатысушы адам тәртіп бұзса, сот қрсылы:
А) сол адамды сот отырысы залынан шығарып жіберуге.

В) іске қатысушы адам жаппай тәртіп бұзған кезде, істі жабық сот

отырысывда қарауға.

С) талап арызды қабылдаудан бас тартуға.

Ц) істі шешім қабылдамай қалдыруға.

Е) іс бойынша іс жүргізуді қысқартуга.


Халыцаралыг; сауда қррты

2130-нусца

С) тауарды одан ары сатуға септігін тигізу

В) тауарды жеткізу

Е) сатылған тауарға 7 жылға дейін кепілдік беру

Р) тауарды реэкспортгауға көмектесу

Ог) тауарды реимпорттауға көмектесу

Н) тауарға қатысты меншік құқығын беру

25. Б¥Ү халықаралық сауда бойынша комиссиясы аталады:

А) 1968 ж. Біріккен ¥лттар Үйымының шешімімен халықаралық сауда

құқығын бірегейлендіру мақсатымен қурылған комиссия.

В) УНИДРУА.

С) ЭКОСОС.

В)КТМ.

/©) ЮНИСТРАЛ. ГТ) ЮЫЕСКО

О) ЮЖТАД.

Н) Біріккен Үлттар Үйымының халықаралық сауда құқығы жөніндегі

комиссиясы.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 656. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7