Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 15. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності та біржової діяльності.
1. Правове регулювання матеріально-технічного постачання та збуту.

2. Правове регулювання контрактації сільськогосподарської продукції.

3. Правове регулювання енергопостачання.

4. Поняття та юридичні ознаки біржі.

5. Функції, права та обов'язки товарної біржі.

6. Види біржових угод.

7. Правила біржової торгівлі.

8. Правовий статус фондової біржі.

Рекомендована література:

Законодавство:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // http://zakon.rada.gov.ua

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» від 22 грудня 1995 р. // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про державне оборонне замовлення» від 03 березня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

6. Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010 р. // http://zakon.rada.gov.ua

7. Закон України «Про електроенергетику» від 16 жовтня 1997 р. // http://zakon.rada.gov.ua

8. Закон України «Про енергозбереження» від 01 липня 1994 р. // http://zakon.rada.gov.ua

9. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року // http://zakon.rada.gov.ua

10. Закон України «Про товарну біржу» від 10 грудня 1991 року // http://zakon.rada.gov.ua

11. Закон України «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років» від 18 січня 2001 року // http://zakon.rada.gov.ua

12. Постанова Кабінету Міністрів України: від 15 червня 2006р. №833 Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення // http://zakon.rada.gov.ua

 

Література:

1. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

2. Бобкова А. Г., Моісеєв Ю. О. Біржове право: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 200 с.

3. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій. — К.: Атіка, 2004. - 624 с.

4. Віхров О. П. Господарське право. Спеціальна частина: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 344 с.

5. Віхров О. П. Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки: Курс лекцій. – Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2003. — 172 с.

6. Головань І.В. Правова робота і захист підприємців: Монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003.

7. Господарське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. – Х.: «Одіссей»,2005. – 608с.

8. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2005. – 424с.

9. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; за ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х: Право,2005. – 384с.

10. Господарське право: Навч. посібник / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець - К.: Кондор, 2003. - 400 с.

11. Іваненко Л. Наукове обґрунтування необхідності внесення змін до Закону України «Про захист прав споживачів» // Право України. – 2005. – №5.

12. Крамаренко В. Біржова діяльність: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 264 с.

13. Мілаш В. С. Господарське право: Курс лекцій у 2 ч. Ч. 1 та 2. – Х.: Право, 2008. – 496 с.

14. Мосейчук Р. Особливості відшкодування збитків при порушенні умов договору постачання // Право України. – 2005. – №5. – С. 52-55.

15. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і допов. / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.

16. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг.ред Д.М. Притики, І.В. Булгакової – К.: Юстиніан, 2010. – 1088с.

17. Підприємницьке право: Навч. посіб.: Вид. 2, змінене / За ред. О.В. Старцева – К.: Істина, 2007. – 208 с.

18. Прилуцький Р.Б. Щодо поняття та організаційно-правової форми біржі // Вісник господарського судочинства. – 2007. – №2. – С. 148-155.

19. Приступко А. Законодавчо-правове регулювання фондового ринку України // Право України. – 2004. – №8. – С. 49-53.

20. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під редакцією Яреми А.Г., Ротаня В.Г. – К.: Реферат,2005. – 336с.

21. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Навч. посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: А.С.К., 2005. – 912 с.

22. Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003 р. – К.: Видавництво А.С.К., 2007. – 720с.

23. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 656с.

Контрольні запитання

 1. Дайте визначення поняття господарсько-торговельної діяльності.
 2. В яких формах здійснюється господарсько-торговельна діяльність?
 3. Назвіть основні умови договору поставки.
 4. Назвіть основні умови договору контрактації сільськогосподарської продукції.
 5. Що таке оптовий ринок електричної енергії і яким вимогам він має відповідати?
 6. Дайте визначення поняття договору енергопостачання.
 7. Які види договорів укладаються в енергопостачанні?
 8. Яка відповідальність встановлена за порушення правил користування енергією?
 9. Дайте визначення поняття «товарної біржі».
 10. Що таке фондова біржа?
 11. Як класифікуються товарні біржі?
 12. Назвіть основні функції товарної біржі.
 13. Які права має товарна біржа?
 14. Яким умовам повинна відповідати біржова угода?
 15. Назвіть види угод залежно від часу виконання.
 16. У чому полягають особливості ф’ючерсної угоди?
 17. Які основні питання товарної біржі регулюються Правилами біржової торгівлі?
 18. Назвіть загальні заборони, що діють на біржі.
 19. Охарактеризуйте правове становище фондової біржі.

Тема 16. Правове регулювання оренди, лізингу, бартеру та зберігання на товарному складі у сфері господарювання.

1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди.

2. Сторони в договорі оренди.

3. Порядок укладання договору оренди.

4. Умови договору оренди.

5. Припинення договору оренди.

6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні.

7. Правове регулювання товарообмінних (бартерних) операцій.

8. Правове регулювання зберігання у товарному складі.

Рекомендована література:

Законодавство:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // http://zakon.rada.gov.ua

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про оренду землі» від 06 жовтня 1998 р. // http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

6. Закон України «Про плату за землю» від 3 липня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

7. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23 грудня 1998 р. // http://zakon.rada.gov.ua

8. Закон України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» від 23 грудня 2004 р. // http://zakon.rada.gov.ua

9. Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 4 липня 2002 р. // http://zakon.rada.gov.ua

10. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16 грудня 1997 р. // http://zakon.rada.gov.ua

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року «Про методику розрахунку і використання плати за оренду державного майна» // http://zakon.rada.gov.ua

12. Методика оцінки об’єкта оренди. Затв постановою Кабінету Міністрів України № 3 від 10 серпня 1995 р. // http://zakon.rada.gov.ua

13. Положення про порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям майна державних підприємств. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua

14. Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства). Затв. наказом ФДМУ № 1774 від 23.08.2000р. // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

2. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій. — К.: Атіка, 2004. - 624 с.

3. Віхров О. П. Господарське право. Спеціальна частина: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 344 с.

4. Віхров О. П. Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки: Курс лекцій. – Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2003. — 172 с.

5. Господарське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. – Х.: «Одіссей»,2005. – 608с.

6. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2005. – 424с.

7. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; за ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х: Право,2005. – 384с.

8. Господарське право: Навч. посібник / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець - К.: Кондор, 2003. - 400 с.

9. Грищенко О. Фінансовий лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку. // Юридичний журнал. – 2006. – № 3.

10. Мілаш В. С. Господарське право: Курс лекцій у 2 ч. Ч. 1 та 2. – Х.: Право, 2008. – 496 с.

11. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і допов. / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.

12. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг.ред Д.М. Притики, І.В. Булгакової – К.: Юстиніан, 2010. – 1088с.

13. Підприємницьке право: Навч. посіб.: Вид. 2, змінене / За ред. О.В. Старцева – К.: Істина, 2007. – 208 с.

14. Половко С. Проблеми правового регулювання оренди державного майна. // Право України. – 1998. – № 3. – С. 51.

15. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під редакцією Яреми А.Г., Ротаня В.Г. – К.: Реферат,2005. – 336с.

16. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Навч. посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: А.С.К., 2005. – 912 с.

17. Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003 р. – К.: Видавництво А.С.К., 2007. – 720с.

18. Швець Б. Проблеми оренди нерухомості юридичними та фізичними особами. // Юридичний журнал. – 2004. – № 6.

19. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 656с.

Контрольні запитання


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 557. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.023 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7