Студопедия — ОСНОВНОЕ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ОСНОВНОЕ

Завдання №

Під час виконання внутрішньовенного струминного введення лікарського засобу ВІЛ-інфікованій пацієнтці, медичний працівник контактув з кров’ю хворої. Контакт із кров’ю супроводжувався порушенням цілісності шкіри медпрацівника.

Вкажіть заходи у разі порушень правил техніки безпеки при роботі із кров’ю та іншим біологічним матеріалом пацієнта. Як здійснюється облік такого роду аварій на виробництві?

 


 

1. Охорона праці становить:

А — систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що спрямовані на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності;

Б — систему правових, політично-економічних, технічних, санітарно- гігієнічних і лікувальних заходів, що спрямовані на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності;

В -— систему політично-економічних, організаційних, санітарних і профі­лактичних заходів та засобів, що спрямовані на збереження матеріального бла­гополуччя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності;

Г — систему правових, економічно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що спрямовані на збереження життя, матеріального благополуччя і працездатності людини у процесі трудо­вої діяльності;

Ґ — систему правових, соціально-організаційних, санітарно-лікувальних заходів та засобів, що спрямовані на збереження життя, здоров'я і працездат­ності людини у процесі трудової діяльності.

2. Основні принципи трудового права об'єднуються в:

А — дві групи;

Б — три групи;

В — чотири групи;

Г — п'ять груп;

Ґ — шість груп.

3. До якої групи належать принципи, що сприяють залученню до праці, за­безпеченню високого рівня умов праці й охорони трудових прав:

А — першої;

Б — другої;

В — третьої;

Г — четвертої;

Ґ — п'ятої?

4. Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням, відбувається на основі Постанови Кабінету Міністрів України:

А — № 232 від 2 серпня 2006 р.;

Б — № 992 від 20 серпня 1998 р.;

В — № 992 від 22 серпня 1996 р.;

Г — № 392 від 12 серпня 1994 р.;

Ґ — № 452 від 22 серпня 1997 р.

5. Випускник може не відпрацьовувати за місцем призначення (не менше трьох років) згідно з угодою з таких поважних причин:

А — якщо випускник — мати або батько, які мають дитину у віці до семи років, або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду, або дитину-інваліда;

Б — якщо встановлено інвалідність III групи, унаслідок чого випускник не може виїхати на роботу за призначенням;

В — якщо чоловік (дружина) проходить строкову службу на посадах рядо­вого, сержантського й старшинського складу у Збройних силах, Національній гвардії, Державній прикордонній службі, Службі безпеки, а також інших вій­ськових формуваннях, створених відповідно до законодавства України;

Г — якщо встановлено інвалідність І або II груп, унаслідок чого випускник не може виїхати на роботу за призначенням;

Ґ — у випадку вступу до вищих навчальних закладів ПІ—IV рівнів акреди­тації для випускників вищих навчальних закладів І—II рівнів акредитації на заочну форму навчання.

6. Молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу після закін­чення вищого навчального закладу, надається відпустка тривалістю:

А — ЗО календарних днів;

Б — 20 календарних днів;

В — 14 календарних днів;

Г — 7 календарних днів;

Ґ — 5 календарних днів.

7. Запобіжні (попередні) медичні огляди проводяться:

А — під час виконання працівником трудових обов'язків для динамічного спостерігання за станом здоров'я працівників, виявлення ранніх ознак впливу виробничих умов і шкідливих факторів на організм та захворювань, які уне­можливлюють продовження роботи за певним фахом, а також запобігання не­щасним випадкам, поширенню інфекційних і паразитарних захворювань тощо;

Б — під час зарахування нароботу для встановлення фізичної, психофізіо­логічної та психологічної придатності осіб до роботи за конкретно обраними професією, спеціальністю або посадою;

В — під час зарахування на роботу для динамічного спостерігання за ста­ном здоров'я працівників, виявлення ранніх ознак впливу виробничих умов і шкідливих факторів на організм та захворювань, які унеможливлюють продо-ВЖ6ННЯ роботи за певним фахом, а також запобігання нещасним випадкам, по­ширенню інфекційних і паразитарних захворювань тощо;


Г — під час виконання працівником трудових обов'язків для встановлення фізичної, психофізіологічної та психологічної придатності осіб до роботи за конкретно обраними професією, спеціальністю або посадою;

Ґ — після звільнення працівника з роботи для динамічного спостерігання за станом його здоров'я, виявлення ранніх ознак впливу виробничих умов і шкідливих факторів на організм та захворювань, які унеможливлюють продовжєння роботи за певним фахом, а також запобігання нещасним випадкам, по­ширенню інфекційних і паразитарних захворювань тощо.

8. Роботодавцю для проведення обов'язкових медичних оглядів працівни­ків потрібно ознайомитися з Наказом Міністерства охорони здоров'я Украї­ни:

А — «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медич­них оглядів працівників» № 249 від 23 липня 2005 p.;

Б — «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медич­них оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяль­ність яких пов'язана з обслуговуванням населення й може привести до поши­рення інфекційних хвороб» № 280 від 23 липня 2002 p.;

В — «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медич­них оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяль­ність яких пов'язана з обслуговуванням населення й може привести до поши­рення інфекційних хвороб» № 278 від 13 липня 1999 p.;

Г — «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медич­них оглядів працівників» № 208 від 2 квітня 2000 p.;

Ґ — «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медич­них оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяль­ність яких пов'язана з обслуговуванням населення й може привести до поши­рення інфекційних хвороб» № 180 від 13 липня 1992 р.

9. Медичні огляди для медичних працівників, робота яких пов'язана з ла­зерами III і IV класів небезпеки, повинні проводити такі спеціалісти:

А — хірург, стоматолог, проктолог;

Б — проктолог, оториноларинголог, гінеколог;

В — невропатолог, офтальмолог, дерматолог;

Г — психіатр, педіатр, дерматолог;

Ґ — педіатр, ендокринолог, офтальмолог.

10. Скорочений робочий час:

А — за тривалістю менше нормального, але з оплатою праці як за нормаль­ну тривалість, має такі особливості: встановлюється лише законом; поширю­ється тільки на окремі категорії працівників;

Б — за тривалістю менше нормального, але з оплатою праці згідно з норма­ми виробітку чи залежно від відпрацьованого часу, має такі особливості: вста­новлюється лише законом; поширюється тільки на окремі категорії працівни­ків;

В — за тривалістю менше нормального, але з оплатою праці згідно з норма­ми виробітку чи залежно від відпрацьованого часу, як правило, встановлюєть­ся за угодою сторін трудового договору;

Г — за тривалістю менше нормального, але з оплатою праці згідно з угодою сторін трудового договору, має такі особливості: встановлюється лише зако­ном; поширюється тільки на окремі категорії працівників;

Ґ — як правило, встановлюється за угодою сторін трудового договору.

11. Нічний робочий час визначається законом з:

А — 22-ї години до 6-ї години;

Б — 21-ї години до 6-ї години;

В — 20-ї години до 6-ї години;

Г — 19-ї години до 6-ї години;

Ґ — 18-ї години до 6-ї години.

12. До часу відпочинку належать усі, окрім: А — перерви протягом робочого дня чи зміни;

Б — щоденний відпочинок між робочими днями (змінами);

В — відпочинок на робочому місці;

Г — щотижневі вихідні дні, щорічні святкові та неробочі дні;

Ґ — щорічні відпустки.

 

13. Щорічна основна відпустка триває не менше ніж:

А —21 календарний день за відпрацьований робочий рік;

Б — 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік;

В — 14 календарних днів за відпрацьований робочий рік;

Г — 42 календарні дні за відпрацьований робочий рік;

Ґ — 22 календарні дні за відпрацьований робочий рік.

14. Керівникам, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти щорічна основна відпустка встановлена впродовж:

А — 56 календарних днів;

Б — 22 календарних днів за відпрацьований робочий рік; В — 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік; Г — 32 календарних днів за відпрацьований робочий рік; Ґ — 42 календарних днів за відпрацьований робочий рік.

15. Щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умо­вами праці становить:

А — 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік; Б — до 35 календарних днів;

В — 14 календарних днів за відпрацьований робочий рік; Г — 47 календарних днів за відпрацьований робочий рік; Ґ — 36 календарних днів за відпрацьований робочий рік.

16. Відрядна система оплати праці поділяється на:

А — пряму відрядну, відрядно-прогресивну, відрядно-преміальну;

Б — погодинну, поденну і помісячну;

В — пряму відрядну, поденну і помісячну;

Г — погодинну, відрядно-прогресивну, відрядно-преміальну;

Ґ — погодинну, поденну, відрядно-преміальну.

17. Погодинна система оплати праці поділяється на:

А — пряму відрядну, відрядно-прогресивну, відрядно-преміальну;

Б — погодинну, відрядно-прогресивну, відрядно-преміальну;

В — погодинну, поденну і помісячну;

Г — погодинну, поденну, відрядно-преміальну;

Ґ — погодинну, відрядно-прогресивну.

18. Назвіть номер наказу про умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я, яким передбачено право на підвищення посадових окладів деяким категоріям працівників, затвердженим спільним наказом Міністер­ства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України:

А — № 318/619 від 5 листопада 2007 р.;

Б — № 308/519 від 5 жовтня 2005 р.;

В — № 305/509 від 5 жовтня 2000 р.;

Г — № 288/519 від 5 жовтня 2002 р.;

Ґ — № 108/517 від 5 жовтня 2008 р.

19. Посадові оклади (тарифні ставки) працівників закладів охорони здоров'я (структурних підрозділів), які працюють з вірусом імунодефіциту людини, підвищуються на:

А — 60 %;

Б —20%;

В — 15%;

Г — 10 %;

Ґ — 40 %.

20. Сукупність правових норм, що регулюють внутрішній трудовий розпо­рядок і встановлюють трудові права та обов'язки сторін трудового договору, а також заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за умисне невиконан­ня трудових обов'язків н- це:

А — колективний договір;

Б — трудовий договір;

В — трудова дисципліна;

Г — час відпочинку;

Ґ — стимулювання за виконання праці.

21. Назвіть заохочення, що містяться у затверджених трудовими колекти­вами правилах внутрішнього трудового розпорядку для працівників за сум­лінну роботу:

А — премія, почесна грамота; Б — догана; В — штраф;

Г — звільнення з роботи; Ґ — звільнення із займаної посади.

22. Порушники трудової дисципліни можуть нести таку відповідальність: А — дисциплінарну, матеріальну;

Б — кримінальну, преміальну; В — адміністративну, присвоєння почесного звання; Г — нагородження орденами, медалями;

Ґ — присвоєння звання кращого працівника за даною професією.

23. Закон України «Про охорону праці» ухвалила Верховна Рада України зі змінами тадоповненнями:

А — 10 жовтня 1994 р. № 2643-ХІІ; Б — 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ; В — 24 жовтня 1996 р. № 2494-ХІІ; Г — 14 жовтня 2000 р. № 2684-ХІІ; Ґ — 11 жовтня 1982 р. № 2694-ХІІ.

24. Закон України «Про пожежну безпеку» зі змінами і доповненнями на­був чинності:

А — 5 листопада 1987 р. № 618/87-ВР; Б — 12 травня 1999 р. № 188/99-ВР; В — 5 листопада 1997 р. № 618/97-ВР; Г — 25 вересня 2007 р. № 617/07-ВР; Ґ — 15 листопада 1999 р. № 608/99-ВР.

25. Письмова нормативна угода між власником або вповноваженим ним органом і трудовим колективом, від імені якого виступає профспілковий комі­тет чи інший уповноважений трудовим колективом орган, — це:

А — колективний договір;

Б — трудовий договір;

В — інструкція з охорони праці;

Г — наказ «Про охорону праці»;

Ґ — об'єктова інструкція з протипожежної безпеки.

26. Індивідуальна угода між окремим виконавцем та роботодавцем — це: А — колективний договір;

Б — трудовий договір; В — інструкція з охорони праці;

Г — наказ «Про охорону праці»;

Ґ — об'єктова інструкція з протипожежної безпеки.

27. До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь належать захворювання та отруєння, що зумовлені впливом небезпечних факторів або шкідливих речовин протягом не більше:

А — тижня;

Б — двох діб;

В — однієї робочої зміни;

Г — місяця;

Ґ — шести місяців.

28. Комісія з розслідування нещасного випадку, що стався на виробництві, зобов'язана протягом трьох діб:

А — скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у трьох примірниках, а також акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 у шести примірниках, якщо цей нещасний випадок визнано та­ким, що пов'язаний з виробництвом, та передати їх на затвердження робото­давцю;

Б — скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у п'яти примірниках, також акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 у трьох примірниках, якщо цей нещасний випадок визнано та­ким, що не пов'язаний з виробництвом, та передати їх на затвердження робо­тодавцю;

В — з'ясувати, чи пов'язаний нещасний випадок з виробництвом;

Г — розробити заходи щодо виявлення осіб, які не допускають порушень вимог законодавства про охорону праці;

Ґ — скласти акт розслідування нещасного випадку за формою НПВ у п'яти примірниках, а також акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-5 у трьох примірниках, якщо цей нещасний випадок визнано та­ким, що не пов'язаний з виробництвом, та передати їх на затвердження робо­тодавцю.

29. Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформляються:

А — протоколом;

Б — наказом;

В — інструкцією;

Г — договором;

Ґ — розпорядженням.

30. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться:

А — з усіма працівниками, які щойно звільнені з роботи, незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади;


Б — з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади;

В — з працівником, новоприйнятим (постійно або тимчасово) на підприєм­ство;

Г — на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною не­безпекою — один раз на квартал, на інших роботах — один раз на півріччя;

Ґ — у разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них.

31. Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку ро­боти:

А — з усіма працівниками, які щойно звільнені з роботи, незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади;

Б — з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади;

В — з працівником, новоприйнятим (постійно або тимчасово) на підприєм­ство;

Г — на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною не­безпекою — один раз на квартал, на інших роботах — один раз на півріччя;

Ґ — у разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них.

32. Повторний інструктаж проводиться:

А — з усіма працівниками, які щойно звільнені з роботи, незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади;

Б — з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади;

В — на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною не­безпекою — один раз на квартал, на інших роботах — один раз на півріччя;

Г — з працівником, новоприйнятим (постійно або тимчасово) на підприєм­ство;

Ґ — у разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них.

33. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

А — у разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

Б — з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади;

В — на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною не­безпекою — один раз на квартал, на інших роботах — один раз на півріччя;

Г — з працівником, новоприйнятим (постійно або тимчасово) на підприєм­ство;

Ґ — з усіма працівниками, які щойно звільнені з роботи, незалежно від рів­ня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади.

34. Цільовий інструктаж проводиться:

А — з працівником у разі виконання разових робіт, що не пов'язані з безпо­середніми обов'язками за фахом;

Б — з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади;

В — на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною не­безпекою — один раз наквартал, на інших роботах — один раз на півріччя;

Г — з працівником, новоприйнятим (постійно або тимчасово) на підприєм­ство;

Ґ — з усіма працівниками, які щойно звільнені з роботи, незалежно від рів­ня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади.

35. Журнали інструктажів мають бути:

А — з якісного паперу, з яскравою обкладинкою;

Б — пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою;

В — невеликого розміру, підписані керівником закладу;

Г — підписані керівником закладу, начальником цеху тощо;

Ґ — невеликого розміру, зберігатись у складських приміщеннях.

36. Інструкції з охорони праці поділяються на:

А — інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних ак­тів про охорону праці;

Б — інструкції з експлуатації транспортних мастил;

В — інструкції, що діють на приватних підприємствах;

Г — інструкції з експлуатації медичних приміщень;

Ґ — інструкції із застосування лікарських засобів.

37. Перегляд інструкцій, що належать до державних міжгалузевих норма­тивних актів про охорону праці та примірних інструкцій, проводиться:

А — у міру потреби, але не рідше одного разу на 10 років;

Б — один раз на 5 років;

В — один раз на 15 років;

Г — щорічно;

Ґ — один раз на 3 роки.

38. Перегляд інструкцій, що діють на підприємстві, проводиться:

А — у міру потреби, але не рідше одного разу на 10 років;

Б — один раз на 15 років;

В — не рідше одного разу на 5 років, для професій або видів робіт з підви­щеною небезпекою — не рідше одного разу на 3 роки;

Г — щорічно;

Ґ — один раз на 3 роки.

39. Система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечу­ють захист людей від шкідливого й небезпечного впливу електричного стру­му, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики, — це:

А — безпека життєдіяльності;

Б — електробезпека;

В — охорона праці;

Г — гігієна праці;

Ґ — електрофізика.

40. Яка дія струму супроводжується опіками окремих ділянок тіла, нагрі­ванням кровоносних судин, серця, мозку та інших органів, через які прохо­дить струм, що призводить до виникнення в них функціональних розладів:

А — біологічна;

Б — механічна;

В — термічна;

Г — електролітична;

Ґ — фізична?

41. Проникнення у верхні шари шкіри найдрібніших часточок металу, що розплавляється внаслідок дії електричної дуги, — це:

А — металізація шкіри;

Б — електричні знаки;

В — механічні ушкодження;

Г — електричний удар;

Ґ — електрофтальмія.

42. Плями сірого чи блідо-жовтого кольору у вигляді мозолі на поверхні шкіри в місці її контакту зі струмопровідними частинами — це:

А — гіперкератоз;

Б — опіки І ступеня;

В — електричні знаки;

Г — меланома;

Ґ — папілома.

43. Вироби, що переносяться та перевозяться і слугують для захисту людей (захисні окуляри, діелектричні рукавички, килимки, ізолювальні підставки тощо), які працюють з електроустановками, від ураження електричним стру­мом, від дії електричної дуги та електромагнітного поля, називаються:

А — медичними засобами захисту;

Б — електрозахисними засобами;

В — колективними засобами захисту;

Г — транспортними засобами;

Ґ — ізолювальними засобами.

44. Виберіть серед наведених заходи з техніки безпеки та охорони праці персоналу під час експлуатації приладів для лазерних випромінювань:

А — для захисту шкіри працівник повинен користуватися захисним одя­гом переважно темно-синього або темно-зеленого кольору, у разі використан­ня лазерних виробів ЗВ та 4 класів — спеціальним одягом із жаростійкої тка­нини з малим коефіцієнтом відбиття;

Б — потрібно розширити коло осіб, які можуть мати доступ до лазера, але не мають прямого стосунку до роботи з ним |

В — використання обслуговим персоналом і пацієнтами спеціальних за­хисних окулярів не обов'язкове;

Г — у разі роботи в захисних окулярах дозволяється дивитися на промінь або спрямовувати його в очі;

Ґ — двері приміщень повинні мати знак рентгенівської небезпеки.

45. Безпечність роботи автоклава визначається насамперед правильністю монтажу парового стерилізатора, що здійснюється спеціалістами:

А — «Мед техніки», які потім вводять його в експлуатацію і перевіряють на практиці знання та вміння медичного працівника, який працюватиме на цьо­му апараті;

Б — лікарні, що займаються ремонтом електроприладів;

В — заводу, який виготовляє автоклави;

Г — які мають технічну освіту і працюють у цьому закладі;

Ґ — сервісного центру з ремонту електроапаратури.

46. Категорично забороняється при роботі з автоклавом:

А — включати автоклав при недостатньому рівні води у водопаровій каме­рі;

Б — залишати працюючий автоклав без нагляду;

В — заливати воду в автоклав, коли він знаходиться під тиском;

Г — випускати пару в стерилізаційну камеру при неповністю закріпленій кришці;

Ґ— усе, перераховане вище, правильно.

47. Назвіть колір і текст напису балона з киснем:

А — голубий, «Кисень»;

Б — голубий, «Кисеньмедичний»;

В — сірий, «Кисень»;

Г — сірий, «Кисень медичний»;

І— білий, «Кисеньмедичний».


48. Наповнення балонів газами необхідно здійснювати:

А — за інструкцією, розробленою і затвердженою в установленому порядку з урахуванням властивостей газу, місцевих умов і вимог інструкції щодо напо­внення балонів газами;

Б — за замовленням власника;

В — за підписом особи, яка раніше наповнювала балон; Г — за заявою заводу, де виготовлявся балон; Ґ — за місцем експлуатації балонів.

49. Під час проведення фізіотерапевтичної процедури медична сестра по­винна:

А — обслуговувати пацієнтів, які знаходяться в інших кабінках; Б — знаходитись у кабінці і контролювати самопочуття хворого, показни­ки індикаторів апарата і за необхідності вносити відповідні корективи; В — виконувати різні види ін'єкцій;

Г — контролювати роботу інших медичних сестер відділення; Ґ — проводити взяття крові на різні види досліджень.

50. Після закінчення фізіотерапевтичної процедури апарат необхідно:

А — вимкнути в порядку, зворотному ввімкненню, зняти електроди з хво­рого;

Б — вимкнути в порядку включення приладу; В — зняти електроди з хворого;

Г — залишити ввімкненим для наступного пацієнта; Ґ — усе, перераховане вище, правильно.

51. Найбільш ізольована та захищена зона, що складається з приміщень, до яких застосовуються найсуворіші вимоги асептики, — це:

А — перша зона — стерильна; Б — друга зона — суворого режиму; В — третя зона — обмеженого режиму; Г — четверта зона; Ґ — п'ята зона.

52. У приміщеннях операційного блока щомісячно здійснюють бактеріо­логічні посіви повітря, шовного та перев'язувального матеріалів, змивів з ін­струментів, проводиться:

А — інфекційний контроль; Б — бактеріологічний контроль; В — санітарно-гігієнічний контроль; Г — технічний контроль; Ґ — адміністративний контроль.

53. Що є головним документом Міністерства охорони здоров'я України, який дає право на проведення робіт із джерелами іонізаційних випроміню­вань та видається територіальним органом державної санітарно-епідеміо­логічної служби, що має радіологічний відділ: А — технічний паспорт;

Б — інструкція з техніки безпеки в рентгенкабінеті; В — санітарний паспорт; Г — об'єктова інструкція; Ґ — журнал інструктажів?

54. Який метал входить до складу засобів захисту працівників рентгенка­бінетів:

А — свинець; Б — ртуть; В — марганець; Г — залізо; Ґ — мідь?

55. Відвідування хворих інфекційного відділення родичами: А — як правило, забороняється;

Б — дозволяється без обмежень; В — дозволяється тільки батькам; Г — дозволяється тільки бабусям і дідусям; Ґ — дозволяється тільки колегам по роботі.

56. Під час госпіталізації у хворого з психіатричними розладами за розпо­рядженням лікаря насамперед забирають:

А — паспорт та свідоцтво про народження; Б — ліки, які хворий приймав удома;

В — усі предмети, небезпечні для життя і здоров'я персоналу та хворого; Г — особистий одяг та взуття; Ґ — індивідуальні гігієнічні засоби.

57. Двері в психіатричному відділенні закриваються на: А — вагонний психіатричний замок;

Б — зовнішній накладний замок; В — внутрішній врізаний замок; Г — будь-який наявний замок; Ґ — скобу.

58. Залежно від психічного стану кожному хворому психіатричної лікарні призначається той чи інший режим нагляду:

А — обмежений; Б — ліжковий; В — напівліжковий; Г — палатний; Ґ — ізолювальний.

59. Скільки існує режимів нагляду в психіатричній лікарні в інтересах без­пеки і здоров'я пацієнта:

А — п'ять; Б — три; В — чотири; Г — шість; Ґ — сім?

60. Для хворих із суїцидальними, агресивними намірами, у стані психомо­торного збудження, схильних до втечі, соціально небезпечних, з порушення­ми свідомості, у стані ступору, з гострими психозами, тобто хворих, які є не­безпечними для себе або оточення, призначається:

А — режим диференційованого нагляду; Б — режим вільного виходу; В обмежений режим; Г — палатний режим; Ґ — напівліжковий режим.

61. Стіни в приміщеннях лабораторії СБС мають бути:

А — облицьовані на висоту 1,5 м білою глазурованою плиткою або пофарбо­вані олійною фарбою світлих тонів;

Б — побілені гашеним вапном світлого кольору; В — покриті пластиком; Г — покриті лінолеумом; Ґ — пофарбовані фарбою для зовнішніх робіт.

62. Для попередження переохолодження і промокання ніг робоче місце біля секційного стола в ПАВМ покривається:

А — шматком лінолеуму; Б — дерев'яною решіткою; В — водонепроникним матеріалом; Г — металевою решіткою; Ґ — склом.

63. Стоматологічні відділення і кабінети забороняється організовувати у: А — звичайних поліклініках;

Б — амбулаторіях; В — підвальних приміщеннях; Г — лікарнях;

Ґ — санаторіях та навчальних закладах.

64. Стан об'єкта, при якому із встановленою вірогідністю виключаються можливість виникнення і розвиток пожежі, дія на людей небезпечних факто­рів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей, —це:

А — пожежна безпека;

Б — пожежна небезпека;

В — організаційні заходи;

Г — технічні заходи;

Ґ — експлуатаційні заходи.

65. У разі виникнення пожежі необхідно телефонувати:

А — 102;

Б — 101;

В — 103;

Г — 104;

Ґ — 105.

66. У будівлях лікувальних закладів не допускається:

А — у багатоповерхових лікарнях палати для тяжкохворих і дітей розмі­щувати на нижніх поверхах;

Б — палатні відділення, пологові, операційні, процедурні кабінети розмі­щувати в підвальних приміщеннях та на цокольних поверхах;

В — встановлювати ліжка в коридорах, холах та на інших шляхах евакуа­ції;

Г — встановлювати ліжка у лікарняних палатах на відстані більше 0,8 м з центральним проходом 2 м завширшки;

Ґ — встановлювати один кисневий балон біля зовнішньої негорючої стіни будівлі закладу в металевій шафі.

67. Пожежні відра і діжки з водою, ломовий інструмент (ніж, сокира, гак, лом, багор), розміщений на пожежному щиті, ящики і відро з піском, совки і лопати, протипожежна тканина, ручні насоси, пожежні крани внутрішнього водопроводу з рукавами і стволами, ручні вогнегасники всіх типів, — це:

А — первинні засоби гасіння пожежі;

Б — індивідуальні засоби захисту;

В — колективні засоби захисту;

Г — предмети побуту;

Ґ — предмети для захисту рослин.

68. Назвіть види інструкцій про заходи пожежної безпеки:

А — загальнодержавного рівня;

Б — загальнооб'єктові, для окремих цехів;

В — примірні;

Г — для окремих видів закладів;

Ґ — для приватних підприємців.

69. Сукупність знань та правил поведінки, що забезпечують здоров'я, дов­голіття, розкриття творчого потенціалу людини, оптимальні умови існування людства на планеті Земля, вивчають небезпеки, закономірності їх прояву, способи попередження та захисту від них, — це:


А — принципи трудового права; Б — внутрішній трудовий розпорядок; В — безпека життєдіяльності; Г — Кодекс законів України про працю; Ґ — Закон України «Про охорону праці».

70. Збалансований стан людини, соціуму, держави, природних, антропо­генних систем тощо — це:

А — безпека; Б — небезпека; В — здоров'я; Г — життя; Ґ — діяльність.

71. Умова чи ситуація, яка існує в навколишньому середовищі і здатна призвести до небажаного вивільнення енергії, що може спричинити фізичну шкоду, поранення та/чи ушкодження, — це:

А — безпека; Б — небезпека; В — діяльність людини; Г — вибух; Ґ — хвороба.

72. Житло, транспорт, знаряддя праці, промислові та енергетичні об'єкти, зброя, домашні і свійські тварини, сільськогосподарські рослини — це оточен­ня, що формується людиною фактично в односторонньому порядку без участі природи, а переважно за її рахунок, і є сукупністю досягнень суспільства в результаті матеріального і духовного розвитку. Воно називається:

А — природним середовищем; Б — соціально-політичним середовищем; В — техногенним середовищем; Г — виробничим середовищем; Ґ — побутовим середовищем.

73. Шум, вібрація, знижений та підвищений атмосферний тиск тощо —

це:

А — фізичні уражаючі фактори; Б — хімічні уражаючі фактори; В — біологічні уражаючі фактори; Г — соціально-політичні фактори; Ґ — енергетичні уражаючі фактори.

74. Тварини, рослини, мікроорганізми — це: А — хімічні уражаючі фактори;

Б — біологічні уражаючі фактори;

В — соціально-політичні фактори; Г — фізичні уражаючі фактори; Ґ — біофізичні уражаючі фактори.

75. Які межі акустичних коливань, що вважаються звуковими, здатна від­чувати людина:

А від 16 до 20 000 Гц; Б — від 10 000 до 15 000 Гц; В — від 20 000 до 40 000 Гц; Г — від 12 000 до 40 000 Гц; Ґ — від 22 000 до 45 000 Гц?

76. Коливальні рухи, які відбуваються в механічних системах із пружни­ми зв'язками внаслідок впливу певної збуджувальної сили, — це:

А — шум; <• Б — пил; В — вібрація; Г —- ультразвук; Ґ — інфразвук.

77. Коливання середовища з частотою понад 20 000 Гц — це: А — інфразвук;

Б — ультразвук; В — вібрація; Г — шум; Ґ — пил.

78. Назвіть види вібраційної хвороби: А локальна, загальна;

Б — генералізована; В — механічна, автоматична; Г — фізична, хімічна; Ґ — реконвалесцентна.

79. Пневмоконіоз, зумовлений вдиханням кварцового пилу, який містить вільний діоксид кремнію, тобто кремнезем, та його модифікації у кристаліч­ній формі (кварц, кристобаліт, тридиміт), — це:

А — силікоз; Б — силікатоз; В — метал оконіоз; Г — азбестоз; Ґ — антракоз.

80. Боротьба з розливом великої кількості ртуті та її парів називається: А — знезараженням;

Б — демеркуризацією;

В — дератизацією;

Г — дезінсекцією;

Ґ — дезінфекцією.

81. Бактеріальні хвороби (сибірка, сальмонельоз, туберкульоз, бруцельоз, лептоспіроз, лістеріоз, еризипелоїд та ін.), вірусні (орнітоз, сказ та ін.), рикет-сіозні (ку-гарячка та ін.), грибкові (кандидоз, актиномікоз, аспергільоз, мікро­спорія, трихофітія, гістоплазмоз, бластомікоз, криптококоз та ін.), протозойні (токсоплазмоз, кокцидіоз та ін.), а також гельмінтознізооантропонози (теніоз, трихінельоз, ехінококоз та ін.) відповідно до загальновизнаної класифікації належать до:

А — професійно-зумовлених зооантропонозів;

Б — професійно-зумовлених зоонозів;

В — прЬфесійно-зумовленихантропонозів;

Г — професійно-зумовлених контагіозів;

Ґ — професійно-зумовлених пневмоконіозів.

82. Назвіть засоби захисту голови:

А — каски загального призначення, для роботи під землею, спеціального призначення, шоломи, косинки;

Б захисні окуляри відкритого та закритого типів;

В — шоломи, антифони, вкладники;

Г — фільтрувальні та ізолювальні респіратори і протигази;

Ґ — герметичні та металізовані окуляри, захисні маски.

83. Поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та система­тичному впливі на людину забезпечують зберігання нормального теплового стану організму без активації механізмів терморегуляції, забезпечують від­чуття теплового комфорту та створюють передумови для високого рівня пра­цездатності, — це:

А — допустимі мікрокліматичні умови;

Б — оптимальні мікрокліматичні умови;

В — виробниче середовище;

Г — побутове середовище;

Ґ — соціально-політичне середовище.

84. Для визначення температурного режиму приміщень використову­ються:

А — термометри, психрометри;

Б — психрометри, гігрометри;

В — термометри, кататермометри;

Г — гігрометри, термометри;

кататермометри, гігрографи,


85. Для визначення вологості повітря використовуються:

А — психрометр Августа, гігрометри;

Б — термометри, кататермометри;

В — гігрометри, термометри;

Г — кататермометри, гігрографи;

Ґ — термометри, психрометри.

86. Надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох та більше областей (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) або за­грожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні мож­ливості окремої області (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севасто­поля), але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету, — це надзвичайна ситуація:

А — регіонального рівня;

Б — загальнодержавного рівня;

В — місцевого рівня;

Г — об'єктового рівня;

Ґ — локального рівня.

87. Надзвичайна ситуація, яка розгортається на території об'єкта або на самому об'єкті і наслідки якої не виходять за межі об'єкта або його санітарно- захисної зони, — це ситуація:

А — регіонального рівня;

Б — загальнодержавного рівня;

В — об'єктового рівня;

Г — місцевого рівня;

Ґ — локального рівня.

88. Небезпечні природні явища, процеси літосферного, біосферного або ін­шого походження таких масштабів, які призводять до катастрофічних ситуа­цій з раптовим порушенням систем життєдіяльності населення, руйнуванням і знищенням матеріальних цінностей, об'єктів народного господарства, — це:

А — стихійні лиха;

Б — небезпечні явища;

В — аварії;

Г — катастрофи;

Ґ — цунамі.

89. Тимчасові значні затоплення місцевості водою внаслідок піднімання рівня води у річці, озері, вод
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЗАЯВКА-ДОГОВОР НА ТОРГОВОЕ МЕСТО | Способность выбирать.

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 5298. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Метод архитекторов Этот метод является наиболее часто используемым и может применяться в трех модификациях: способ с двумя точками схода, способ с одной точкой схода, способ вертикальной плоскости и опущенного плана...

Примеры задач для самостоятельного решения. 1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P   1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P...

Дизартрии у детей Выделение клинических форм дизартрии у детей является в большой степени условным, так как у них крайне редко бывают локальные поражения мозга, с которыми связаны четко определенные синдромы двигательных нарушений...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Субъективные признаки контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей   Переходя к рассмотрению субъективной стороны контрабанды, остановимся на теоретическом понятии субъективной стороны состава преступления...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия