Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Багатотомний документ
 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (в 2-х частях). - М., 2002. - 320 с.

2. Безруков В., Сафронов Б., Мельников Б. Социально-экономическое развитие Российской Федерации в 2003 году и прогноз на 2004 год // Экономист. - 2004. - № 1. - 3-19 с.

3. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник для вузов. – М., 2001. – 567 с.

4. Курс экономической теории /Под ред. А.В. Сидоровича: МГУ им. М.В. Ломоносова. –2-е изд. – М., 2001. - 832 с.

5. Пансков В. Близка ли к завершению налоговая реформа? // Российский экономический журнал. - 2004. - № 3. - 12-18 с.

6. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. - М., 2001. - 256 с.

7. Теория переходной экономики / Под ред. Николаевой И.П. - М., 2001. - 487 с.

8. Экономика / Под ред. Булатова А.С. - 3-е изд. - М., 2002. - 896 с.


[1] В курсовой работе на этой странице название темы не пишется. Здесь оно приведено, поскольку иначе невозможно привести пример.

[2] Указываются, если они есть.

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНА

зав.каф. менеджменту

д.е.н., проф., П.В. Ґудзь

____________________

__«» ____________

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни «Операційний менеджмент»

на тему: “ Управління трудовими ресурсами як елемент операційного менеджменту”

 

 

Виконала:

студентка гр. ФЕУ-513

спеціальність:

7.03060101

“Менеджмент організацій

і адміністрування”______________Іванова Олена Іванівна

 

Науковий керівник:

д-р екон. наук, професор_____________________ Ґудзь П.В.

Нормоконтролер _______________________ Іванов І.А.

 


Додаток Б

(обов'язковий)

ВИМОГИ

щодо оформлення основних елементів роботи

1 Правила оформлення рисунків

Симетрично до тексту під рисунком розміщується слово "Рис." та його порядковий номер, потім у тому самому рядку наводиться назва рисунка, наприклад, "Рис. 1.5" (п’ятий рисунок першого розділу).

 
 

 

 


Рис. 1.5 – Дивізіональна організація

 

Правила оформлення таблиць

Вирівняйте по правому полю сторінки слово "Таблиця" та її порядковий номер, нижче симетрично до тексту наводиться назва таблиці. У прикладі, що наводиться нижче, зверніть увагу на правильне перенесення частини таблиціна наступну сторінку (якщо таблиця завелика і не вміщується на одну сторінку).

Таблиця 2.4

Енерговикористання на різних етапах розвитку людства

  Етап еволюції   Нові джерела енергії Річне енерговикористання, кДж/рік
Первісна людина Енергія продуктів харчування 4,6*1010 – 8,8*1010
Античний період Енергія ґрунтів та тяглова сила тварин 8,7*1011-2,5*1015

Продовження таблиці 2.4

Феодалізм Енергія води та вітру 6,31015
Кінець ХХ сторіччя Енергія ядерного палива 2,7*1019- 3,3*1020

 

3 Правила подання назв розділів і підрозділів роботи

Назву розділів роботи друкують великими літерами жирним шрифтом симетрично до тексту. Заголовки структурних частин роботи друкують малими літерами жирним шрифтом з абзацу. Крапку в кінці не ставлять. Відстань між заголовком та наступним текстом - два інтервали. Наприклад:

 

РОЗДІЛ 1 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

1.1 Маркетинг як економічна функція підприємства

4 Правила оформлення літературних джерел

Список використаних джерел слід формувати на основі одного з таких способів: 1) у порядку появи посилань у тексті; 2) в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків (найбільш зручнийу користуванні і рекомендований при написанні курсової роботи).

Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис, загальні вимоги та правила складання».

Опис складається з елементів, які поділяються на обов'язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов'язкові чи обов'язкові та факультативні елементи. Обов'язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов'язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

Книги

Один автор

1 Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів; Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст.; № 14).

2 Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д.Г. — К.; ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).

3 Матюх Н.Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К.; Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України; т. 1).

4 Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. —Львів: Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

1 Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині; історія, спогади, арх. док / І.Матяш, Ю.Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип. 1).

2 Ромовська 3.В. Сімейне законодавство України / 3.В. Ромовська, Ю.В. Черняк. — К.: Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).

3 Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П.І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

1 Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Зддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — ХІЛІ, 265 с.

Чотири автори

1 Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А.А.]. — К.; НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2 Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. Для учнів проф -техн. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М. М. Сердюк. — К.: Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

1 Психология менеджмента / [ Власов П.К., Липницкий А.В., Лущихина И.М, и др.]; лод ред. Г.С. Никифорова. — [3-є изд.]. — X.: Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

2 Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод, посіб. Для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар: О. Г, Карпенко, Д.М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. —(Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).

Без автора

1 Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В Клос]. — К.: Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).

2 Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / [упорядкує., от., пер. і прим. В.О. Шевчук]. — К.: Грамота, 2007. — 638, [1] с.

3 Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К.: Грані-Т: 2007. — 190, [1] с.

4 Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.наук.праць / наук, ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с

Багатотомний документ

1 Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л.М. Яременко та ін.]. — К.: Нац. б-ка України їм. В.І. Вернадського. 2007—. — (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1 ] с.

2 Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И В., Рубцова Е.Ю.; ред. Иванов В.Л]. — Львов: НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005—. — (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 1. —2005. —277 с.

3 Дарова А. Т. Неисповедимьі пути Господни...: (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. — Одесса: Астропринт, 2006—.— (Сочинения: в 8 кн./А. Дарова; кн 4).

4 Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. / Н.П. Кучерявенко.— X.: Право, 2002—.—

Т. 4: Косвенньїе налоги. — 2007. — 534 с.

5 Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.] — Житомир: Полісся, 2006—.— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І.М. (голова) та ін.]. — 2006. —721, [2] с.

6 Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В.Г. Бондаренко, І.Ю. Канівська, С.М. Парамонова. — К.: НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

1 Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["МолодьУкраїни і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — X.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

2 Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік, міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 2002. — 147 с.

3 Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. Інформ. бюл. — К.: Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

4 Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В.Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, XIII, [2] с — (Ресурс 2000).

5 Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук праць / наук. ред. В.І. Моссаковський. —Дніпропетровськ: Навч кн., 1999. — 215 с.Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 134. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия