Студопедия — ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


1. Меморiя — це роздiл риторики, який вивчає:

А) виголошення оратором промови;

Б) способи запам’ятовування ораторської промови;

В) структуру ораторської промови.

2. Найбiльш ефективним способом запам’ятовування матерiалу є:

А) логiчний;

Б) механiчний;

В) мнемотехнiчний.

3. Засновником мнемотехнiки є:

А) Симонiд;

Б) Цицерон.

4. «Магiчне число» дорiвнює:

А) З + 2;

Б) 5 + 2;

В) 7 +2.

5. «Ефект рамки» полягає в тому, що найкраще запам’ятовується:

А) початок i кiнець повiдомлення;

Б) початок i середина повiдомлення;

В) середина i кiнець повiдомлення.

6. Акцiя — це роздiл риторики, який розглядає:

А) виголошення оратором промови;

Б) розробку предметної царини ораторської промови;

В) способи запам’ятовування ораторської промови.

7. Бiльшу кiлькiсть iнформацiї вiд оратора при першiй зустрiчi аудиторiя отримує:

А) вербальними каналами;

Б) невербальними каналами.

8. Оратору пiд час публiчного вистугту слiд уникати:

А) вiдкритих жестiв i жестiв-поплавкiв;

Б) вiдкритих i закритих жестiв;

В) жестiв-поплавкiв i закритих жестiв.

9. Оратору слiд виступати перед аудиторiєю:

А) стоячи;

Б) сидячи.

10. Оптимальним одягом для публiчного виступу є дiловий костюм:

А) так;

Б) ні


Контрольні питання:


 1. Предмет і завдання риторики як науки і навчальної дисципліни.

 2. Значення риторики для сучасного українського суспільства (в умовах побудови правової держави).

 3. Риторика у зв’язках з іншими науками.

 4. Категорія моралі (етосу) в риториці.

 5. Основні розділи риторики.

 6. Основні закони риторики.

 7. Основні етапи риторичної підготовки промов.

 8. Основні вимоги до оратора в аудиторії.

 9. Передумови виникнення риторики у Давній Греції.

 10. Поняття істини, моралі, краси й гармонії у давньогрецькій риториці.

 11. „Риторика” Аристотеля як вершина давньогрецького красномовства.

 12. Риторика республіканського Риму.

 13. Секрети майстерності Цицерона.

 14. Риторика в Римській імперії.

 15. Риторична діяльність Гая Юлія Цезаря.

 16. Основні роди і види промов.

 17. Комунікативні якості мови.

 18. Мовленнєвий етикет та інші мовні формули в риториці.

 19. Вчення про тропи.

 20. Вчення про риторичні фігури.

 

Рекомендована література:


Сагач Г. М., Золотослів. – Київ, „Райдуга”, 1993.

Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика. – Київ, „Вища школа”, 2006.

Колотілова Н. А. Риторика. – Київ, „Центр учбової літератури”, 2007.

Онуфрієнко Г. С. Риторика. - „Центр учбової літератури”, 2008.

 

Практичні заняття з риторики

І Змістовий модуль

Тема:ІСТОРИКО - ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИТОРИКИ

 

Практичний модуль

Практичне заняття № 1

ТЕМА. Теоретичні засади риторики

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Риторика як наука і навчальна дисципліна, предмет риторики.

2. Жанри та види ораторського мистецтва.

3. Статус сучасної риторики, її зв’язок з іншими науками:

а) риторика і філософія (логіка, етика);

б) риторика і психологія;

в) риторика і лінгвістика;

г) риторика і сценічна майстерність.

4. Універсальний та прикладний характер риторики:

а) риторика і поетика;

б) риторика та естетика.

5.Значення риторики для обраної вами професії.

 

ПРАКТИЧНО В АУДИТОРІЇ

 1. Виголошення промов, підготовлених вдома (3 хв.).
 2. Вправи на розвиток усного мовлення.

Прочитайте вірш (за власним вибором), голосом підкреслюючи ритміку вірша; мета – володіння голосом, розвиток почуття ритму.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.Запишіть в свій термінологічний словник всі терміни з даної теми. Перевірте, як ви їх зрозуміли, чи зможете їх пояснити іншій людині.

2.Напишіть коротку промову на одну із запропонованих тем:

Слово - зброя. Як і всю зброю, його треба чистити й доглядати (М.Рильський);

Чудова думка втрачає всю свою цінність, якщо вона погано висловлена (Вольтер);

Скажи будь-що, щоб я тебе побачив(Сократ);

О слів жорстока і солодка влада (Б.Олійник);

Мрію я словами відмикати людське серце (Л.Забашта)

Я і моя аудиторія

При цьому використовуйте прислів’я і приказки, подані далі:

Що маєш казати – наперед обміркуй.

Краще мовчати, ніж брехати.

Слово – не горобець, вилетить – не спіймаєш.

Шабля ранить тіло, а слово – душу.

Слово старше, ніж гроші.

І від солодких слів буває гірко.

Не кидай словами, як кіт хвостом.

Слово до слова – зложиться мова.

 1. Доберіть афоризми (5-6), які б вказували на красу, силу, завдання красномовства. Передайте їх зміст близько до тексту і поясніть, як ви їх зрозуміли (Сагач Г. Риторика.- К., 2000.- С.452-455).

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

Риторика, елоквенція, поетика, тема, ерудиція, асертивність, реципієнт, реакція, аудиторія, манера, суспільно-побутове красномовство, епідейктичне (урочисте) красномовство, застільне слово (тост), ювілейна промова, привітальне слово.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Абрамович С.Д., Чикарьова М.Ю. Риторика. – Львів, 2001. – С.5 – 8.

2. Абрамович С.Д., Чикарьова М.Ю. Мовленнєва комунікація. – Львів, 2003.

3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 209 – 220.

4. Гурвич С.С., Погорелко В.Ф., Герман М.А. Основы риторики. – К., 1978. – С.8 – 35, 75 – 102.

5. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К.: Вища школа, 2003. – С.6-20.

6. Панов М.И. Зачем сегодня нужно искусство красноречия? // Г.Л.Бузук, А.А.Ивин, М.И.Панов. Наука убеждать: Логика и риторика в вопросах и ответах. – М., 1992.

7. Сагач Г.М. Золотослів. – К., 1993. – С.3 – 6.

8. Сагач Г.М. Риторика. – К., 2001. – С.59 – 128.

9. Сопер Поль А. Основы искусства речи. – М., 1995.

10. Чихачев В.П Культура речи лектора // Основы лекторского мастерства. – М., 1978. – С.146 – 173.

 Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 1865. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Вопрос. Отличие деятельности человека от поведения животных главные отличия деятельности человека от активности животных сводятся к следующему: 1...

Расчет концентрации титрованных растворов с помощью поправочного коэффициента При выполнении серийных анализов ГОСТ или ведомственная инструкция обычно предусматривают применение раствора заданной концентрации или заданного титра...

Психолого-педагогическая характеристика студенческой группы   Характеристика группы составляется по 407 группе очного отделения зооинженерного факультета, бакалавриата по направлению «Биология» РГАУ-МСХА имени К...

Разновидности сальников для насосов и правильный уход за ними   Сальники, используемые в насосном оборудовании, служат для герметизации пространства образованного кожухом и рабочим валом, выходящим через корпус наружу...

Дренирование желчных протоков Показаниями к дренированию желчных протоков являются декомпрессия на фоне внутрипротоковой гипертензии, интраоперационная холангиография, контроль за динамикой восстановления пассажа желчи в 12-перстную кишку...

Деятельность сестер милосердия общин Красного Креста ярко проявилась в период Тритоны – интервалы, в которых содержится три тона. К тритонам относятся увеличенная кварта (ув.4) и уменьшенная квинта (ум.5). Их можно построить на ступенях натурального и гармонического мажора и минора.  ...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия