Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методика исследования поверхностных рефлексов (кожных рефлексов и рефлексов со слизистых оболочек).
Система управління трудовими ресурсами в Україні має досить різно­манітні правові засади і грунтується на основних положеннях Консти­туції України та на базі Кодексу законів про працю та законів, прийнятих Верховною Радою України. Першочергове значення мають наступні За­кони: «Про зайнятість населення», «Про охорону праці», «Про освіту», «Про колективні договори і угоди», «Про підвищення соціальних гарантій для трудящих» та Конвенції МОП.

Правовою та нормативною базою служать також постанови уряду, укази Президента України, положення та інструкції з питань управління трудовими ресурсами.

Механізм правового регулювання соціально-трудових відносин включає систему норм різних галузей права і методів, форм юридичного впливу на суб'єкти та об'єкти управління з метою досягнення їх ефек­тивної діяльності.

Правове забезпечення системи управління трудовими ресурсами спрямоване на:

регулювання трудових відносин, що складаються між роботодав­цями та найманими робітниками;

захист прав та законних інтересів робітників, що виходять із тру­дових відносин;

дотримання, виконання та використання норм діючого законодав­ства в області праці, трудових відносин;

розробку та затвердження локальних нормативних і ненорматив­них актів організаційного, організаційно-розпорядчого та економічного характеру;

підготовку пропозицій щодо зміни діючих або відміни застарілих, що фактично втратили силу нормативних актів з питань трудових ре­сурсів.

Здійснення правового забезпечення в організації покладається на її керівника та інших посадових осіб (у межах наданих їм прав та повнова­жень при здійсненні ними організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських, трудових та інших функцій), а також на керівника систе­ми управління персоналом та її працівників з питань, що входять до їх компетенції. Організаційним структурним підрозділом з правової робо­ти в сфері трудового законодавства є Міністерство освіти і науки Укра­їни, його відділи, основними завданнями яких є:

• розробка проектів нормативних актівтаїх правова експертиза щодо відповідності вимогам законодавства;

• організація системного обліку та зберігання законодавчих та нор­мативних актів;

• інформування підрозділів і служб про діюче законодавство про працю;

• пояснення діючого трудового законодавства та порядку його ви­користання.

До системи законодавчих документів входять Генеральна та галузеві (тарифні) угоди, колективні договори та інші правові акти, що викорис­товуються безпосередньо в організаціях.

Правові акти ненормативного характеру - це розпорядження та вка­зівки, які можуть видавати керівники управління персоналом.

Крім правової бази управління трудовими ресурсами здійснюється на матеріалах нормативно-методичного характеру.

Нормативно-методичне забезпечення системи управління трудовими ресурсами - це сукупність документів організаційного, організаційно-ме­тодичного, організаційно-розпорядчого, технічного, нормативного, техні-ко-економічного та економічного характеру, які встановлюють норми, пра­вила, вимоги, характеристики, методи та інші дані, що використовуються при вирішенні завдань щодо управління трудовими ресурсами і затверджені в установленому порядку компетентними відповідними органами.

Нормативно-методичне забезпечення створює умови для ефектив­ного процесу підготовки, прийняття та реалізації рішень з питань управ­ління персоналом. Воно полягає в організації розробки та використання методичних документів, а також ведення нормативного господарства в системі управління трудовими ресурсами.

Відповідальність за забезпечення нормативно-методичними доку­ментами несуть відповідні органи державного рівня з питань управління трудовими ресурсами.

Нормативно-методичні документи можуть бути такі: нормативно-довідкові документи, документи організаційного, організаційно-розпо­рядчого та організаційно-методичного характеру; документи технічно­го, техніко-економічного та економічного характеру.

До документів організаційно-методичного та методичного характе­рувідносяться ті, що регламентують виконання функцій з управління трудовими ресурсами. Сюди входять:

• комплексні цільові програми;

положення з формування регіональних програм зайнятості;

• програми профорієнтаційної роботи;

• положення про врегулювання трудових взаємовідносин;

• положення про оплату та стимулювання праці;

інструкції про дотримання правил техніки безпеки та ін. Розробку цих документів виконують працівники відповідних ланок системи управління трудовими ресурсами.

Важливим внутрішнім організаційно-регламентуючим документом є Положення про підрозділи та посадова інструкція.

Положення про підрозділи (відділи, бюро, групи та ін.) - документ, шо регламентує діяльність якогось структурного підрозділу кадрової служ­би: його завдання, функції, права, відповідальність.

Посадова інструкція - документ, що регламентує діяльність в межах кожної управлінської посади, включає вимоги до працівників, які зай­мають дану посаду, їхні обов'язки, права та відповідальність. Вона може бути складена на підставі типових вимог до посади, які викладені в Ква­ліфікаційному довіднику посад керівників, спеціалістів та службовців, з урахуванням соціально-економічних умов, що змінюються.

Для того щоб скласти якісну посадову інструкцію, необхідно добре вивчити процеси, які повинні виконуватись на даній посаді (або на да­ному робочому місці), а потім визначити вимоги до робітника, який буде займати цю посаду, до його знань, навиків, тобто скласти особисту спе­цифікацію.

Під впливом змін в економіці, розвитку продуктивних сил та науко­во-технічного прогресу збагачується інструментарій управління, удоско­налюються методи планування й організації кадрової політики, які опи­раються на науково-методичне обґрунтування, нові стандарти, норми, комплексні цільові програми та наукові рекомендації, наукові досліджен­ня з питань відтворення трудового потенціалу.

Методика исследования поверхностных рефлексов (кожных рефлексов и рефлексов со слизистых оболочек).

Рефлексы со слиз оболочек. Корнеальный реф-с вызывается прикосновением ваткой или бумажкой к роговице. В ответ - смыкание век. Дуга рефлекса: глазной нерв (первая ветвь V пары черепного нерва),чувствительное ядро V нерва, двигательное ядро и волокна VII нерва. Конъюнктивальный реф-с - прикосновение ваткой к конъюнктивальной оболочке, в ответ - смыкание век. Рефлекторная дуга та же. Реф-кс непостоянный. Глоточный рефлекс и рефлекс с мягкого неба - прикосновени­ем шпателем к задней стенке глотки и мягкому небу. В ответ - глотательные, кашлевые движения. Рефлект дуга: чувств волокна и ядро IX и X нервов, двиг ядро и волокна IX и X нервов. Анальный рефлекс - раздражение обл-ти ануса. В ответ - сокращение мышцы заднего прохода. Рефлекторная дуга: чувствительные и двигательные волокна заднепроходно-копчиковых нервов S4-S5 сегменты спинного мозга. Рефлексы со слизистых оболочек вызываются с первых дней жизни. Кожные рефлексы. Верхний брюшной рефлекс - штриховое раздражение кожи (тупым концом иглы, молоточком) параллельно реберной дуге. Дуга замыкается на уровне Th7-Th8. Средний брюшной рефлекс - штриховое раздражение кожи на уровне пупка. Дуга рефлекса замыкается на уровне Th9-Th10. Нижний брюшной рефлекс - штриховое раздражение кожи параллельно паховой складке. Дуга рефлекса замыкается на уровне Th11-Th12. В норме в ответ на штриховое раздражение - сокращение мышц брюшного пресса. Диагностическое значение рефлексы приобретают с 6-месячного воз-та. Кремастерный рефлекс - штриховое раздражение кожи внутренней пов-ти бедра. В ответ - сокращение кремастерной мышцы и подтягив яичка. Рефлект дуга - чувствительные и двигательные волокна бедренно-полового нерва, сегменты L1-L2. Диагностическое значение - с 4-месячного воз-та. Подошвенный рефлекс - штриховое раздражение подошвы у лежащего на спине больного, в ответ - сгибание пальцев стопы. Дуга рефлекса: чувствительные и двигательные волокна седалищного нерва (N. ischiadicus), сегменты S1-S2. У детей реф-с становится постоянным с 3-лет.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 427. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.025 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7