Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Жылу техникасы және термодинамика“ пәнінен тест сұрақтары мен тапсырмалары.


 

  Сұрақ А Жауабы (дұрысы)
1. Идеал газдың күй теңдеуi  
2. Қандай газды идеал газ деп атаймыз.   Молекулаларының көлемi нольге тең деп қабылдаған, олардың арасында бiрiнбiрi тарту немесе тебу күштерi жоқ деп есептелетiн газ.
3. Жұмысшы дененiң термодинамикалық күйiн қандай негiзгi параметрлер сипаттайды.   Қысым Р, меншiктi көлем v, температура Т.
4. Қысым дегенiмiз не? Дене бетiнiң аудан бiрлiгiне нормаль бағытында әсер ететiн күш.
5. Қайсы қысым термодинамикалық жүйедегi газдың күйiн сипаттайды. Абсолют қысым.  
6. Техникалық термодинамика ненi зерттейдi.   Жылу мен жұмыстың бiр-бiрiне айналу заңдылықтарын, және жұмысшы денелердiң жылу физикалық қасиеттерiн.
7. Газдың абсолют қысымын қалай анықтайды, егер оның сиретілген қысымы белгiлi болса.
8. Газдың абсолют қысымын қалай анықтайды, егер оның артық қысымы белгiлi болса.
9. Қайсы процесте берiлген жылу iшкi энергияға толық айналады Изохоралық  
10. Қайсы процесте берiлген жылу жұмысқа толық айналады ? Изотермиялық  
11. Газды сығу жұмысы оның iшкi энергиясының өзгергенiне тең болды. Бұл қайсы процесте болады? Адиабаталық  
12. Қайсы процесте газ жұмысы нольге тең болады? Изохоралық  
13. Жылулық қозғалыс Микробөлшектердiң ретсiз қозғалысы
14. Қайтымды процесс Тiке және керi бағытта өткенде қоршаған ортада iз қалдырмайтын процесс.  
15. Қайтымсыз процесс Тiке және керi бағытта өткенде қоршаған ортада iз қалдыратын процесс.
16. Термодинамикалық цикл Термодинамикалық жүйенiң дөңгелек процесi.
17. Қайсы процесте жұмыс түгелiмен iшкi энергияның өзгеруi нәтижесiнде iстелiнедi? Адиабаталық
18. Политропа көрсеткiшi n= қандай процесс ? изотермиялық
19. Политропа көрсеткiшi n=0 қандай процесс ? изобаралық
20. Политропа көрсеткiшi n= k қандай процесс ? адиабаталық
21. Политропа көрсеткiшi n = ¥ қандай процесс ? изохоралық
22. Қайсы процесте жұмысшы дене қоршаған ортамен жылу алмаспайды (dq= 0)?  
23. Қайсы процесте жұмысшы дененiң жылусыйымдылығы тұрақты болады (сп =const)? политропалық
24. Термодинамикалық процеске анықтама берiңiз. Термодинамикалық жүйенiң бiр теңдiк күйден екiншi теңдiк күйге өту кезiндегi күйлерiнiң өзгерулерiнiң жиынтығы.
25. Газ тұрақтысы мен универсал газ тұрақтысы арасындағы қатынасты көрсетiңiз?
26. кг идеал газдың күй теңдеуi . Pv=RT
27. Екi атомды идеал газдың адиабата көрсеткiшiнiң мәнi.
28. Жылу машинасының термиялық пайдалы әсер коэффициентi қайсы теңдеумен анықталады.
29. Тоңазытқыш машинасының тоңазыту коэффициентi қайсы теңдеумен анықталады.
30. Тiке қайтымды Карно циклының пайдалы әсер коэфициентi қайсы теңдеумен анықталады.
31. Дөңгелек термодинамикалық процесс Термодинамикалық процестер тiзбегiнiң нәтижесiнде жұмысшы дене бастапқы күйiне оралады.
32. Термодинамиканың екiншi заңы. Өздiгiнен жүретiн процестер қайтымсыз.  
33. Термодинамиканың бiрiншi заңы. Жұмысшы денеге берiлген жылу оның iшкi энергиясын өзгертуге және жұмыс iстеуге шығындалады.
34. Газдың көлемдiк жылусыйымдылығы қалай анықталады, егер оның массалық жылусыйымдылығы берiлсе.
35. Газдың массалық жылусыйымдылығы қалай анықталады, егер оның мольдiк жылусыйымдылығы берiлсе.
36. Заттың меншiктi мольдiк жылусыйымдылығы. кмоль заттың температурасын бiр градусқа өзгертуге жұмсалатын жылу.
37. Заттың меншiктi көлемдiк жылусыйымдылығы. м3 заттың температурасын бiр градусқа өзгертуге жұмсалатын жылу.
38. Заттың меншiктi массалық жылусыйымдылығы. кг заттың температурасын бiр градусқа өзгертуге жұмсалатын жылу.  
39. Политропалық процесс? Тұрақты жылусыйымдылықта өтетiн процесс.
40. Адиабаталық процесс? Қоршаған ортамен жылу алмаспай өтетiн процесс.
41. Изотермиялық процесс? Тұрақты температурада өтетiн процесс.
42. Изобаралық процесс? Тұрақты қысымда өтетiн процесс.
43. Изохоралық процесс? Тұрақты көлемде өтетiн процесс.
44. Дененiң iшкi энергиясы? Дененiң барлық энергияларының жиынтағы.
45. Термодинамиканың -1шi заңы
46. Идеал газ энтальпиясының өзгеруi
47. Идеал газдың iшкi энергиясының өзгеруi
48. Жылу сыйымдылықтардың Майер теңдеуi
49. Кері қайтымды Карно циклының тоңазыту коэфициентi
50. Дененiң кеңею жұмысын дифференциалды түрде қалай анықтайды ? dl = p dv
51. Тұрақты көлемде жылу беретiн IЖҚ(Отто циклы) термиялық ПӘК-i ht=-/ek-.
52. Тұрақты қысымда жылу беретiн IЖҚ(Дизель циклы) термиялық ПӘК-i   ᶯᵼ=1-𝛒-1 ̸ ek-1*k(p-1)
53. Тұрақты көлемде және қысымда жылу беретiн IЖҚ(Тринклер циклы) термиялық ПӘК-i ht=-(lrk-)/(ek-[(l-)+kl(r-)])
54. Изотермиялық процестегi күй параметрлерiнiң өзара тәуелдiлiгi. Pv=const
55. Адиабаталық процестегi күй параметрлерiнiң өзара тәуелдiлiгi. T×vk-= const
56. Политропалық процестегi күй параметрлерiнiң өзара тәуелдiлiгi. T×vn-=const
57. Изохоралық процестегi кеңею жұмысын анықтауға арналған теңдеу. L=0
58. Тiке қайтымды Карно циклының Tң – диграммадағы бейнесi. а
59. Бiрсатылы компрессордағы сығу процесiнiң Pv – диаграммасы. а
60. Бiрсатылы компрессордағы сығу процесiнiң Tң – диаграммасы в
61. Адиабаталық процестегi жылуды анықтауға арналған теңдеу. Q=0.
62. Изохоралық процестiң Pv-диаграммадағы бейнесi. а
63.   Изохоралық процестiң теңдеуi. v= const
64. Изобаралық процестiң Pv-диаграммасы А
65. Изобаралық процестiң теңдеуi. P= const
66. Изотермиялық процестiң теңдеуi. Pv= const
67. Адиабаталық процестiң теңдеуi: PVk= const
68. Политропалық процестiң теңдеуi. Pvn= const
69. Идеал газ энтропиясының адиабаталық процесте өзгеруi Dң = 0
70. Жылу машинасының сығу жұмысын көрсетiңiз   L = пл. 2в432  
71. Тоңазыту машинасының сығу жұмысын көрсетiңiз L = пл. 2с432
72. Жылу машинасының энергетикалық балансын құрастырыңыз Q = Q2 + Lц
73. Тоңазыту машинасының энергетикалық балансын құрастырыңыз Q = Q2 + Lц
74. Рейнольдс ұқсастық саны ненi сипаттайды. Сұйық ағындағы инерция күштерiнiң iшкi үйкелiс күштерiне қатынасын.
75. Идеал газдың ерiктi конвекция кезiндегi орташа жылуберу коэффициентiн анықтауға арналған ұқсастық сандар теңдеуiн көрсетiңiз. Nu=f(Gr)
76. Қатты отындарға жатады: Көмір, ағаш, тақта тас, торф, кокс
77. Сұйық отындарға жатады: Мазут, керосин, бензин, спирт
78. Газ отындарға жатады: Табиғи газ, кокс газы, крекинг газдары.
79. Жану жылуы Отынның масса бірлігі толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
80. Жоғарғы жану жылуы Отынның масса бірлігі толық жанғанда және отыннан бөлінген су буына шығындалған жылуды ескермегенде бөлінетін жылу мөлшері
81. Орны толмайтын энергия көздері. Мұнай, көмір, табиғи газ
82. Орны толатын энергия көздері. Күн сәулесі, жел, теңіздерде және өзендерде судың қозғалуы
83. Эксергия Термодинамикалық жүйенің қоршаған ортамен термодинамикалық теңдікке дейін қайтымды процесте істей алатын ең үлкен жұмысы;
84. Нусельт ұқсастық саны ненi сипаттайды. Сұйық пен қабырға арасындағы жылуберу процесiнiң қарқынын.
85. Грасгоф ұқсастық саны ненi сипаттайды. Температура айырмашылықтары нәтижесiнде пайда болатын көтерiлу күштерiнiң iшкi үйкелiс күштерiне қатынасы.
86. Рекуперативтi жылуалмастырғыш аппаратта. Ыстық және суық жылутасымалдағыштар қатты қабырға арқылы жылуалмасады.
87. Ерiксiз конвекция ұғымын түсiндiрiңiз. Сұйық бөлшектерiнiң ерiксiз қозғалысы кезiнде жылу тасымалдануы.
88. Жылуалмасу ұғымын түсiндiрiңiз. Жылудың жылуөткiзгiштiк арқылы тасымалдануы.
89. Конвективтi жылу алмасу ұғымын түсiндiрiңiз. Жылудың жылуөткiзгiштiк және конвекция арқылы қабаттаса тасымалдануы.
90. Ерiктi конвекция ұғымын түсiндiрiңiз. Сұйық бөлшектерiнiң ерiктi қозғалысы кезiнде жылу тасымалдануы.  
91. Сәулелену арқылы жылу қалай тасымалданады. Электромагниттiк толқындардың таралуы нәтижесiнде.
92. Конвекция арқылы жылу қалай тасымалданады. Сұйықтың макробөлшектерiнiң қозғалуы нәтижесiнде.  
93. Жылуөткiзгiштiк арқылы жылу қалай тасымалданады. Сұйықтың микробөлшектерiнiң қозғалуы нәтижесiнде.
94. Фурье заңы. q = -l × grad t.
95. Қатты және сұйық отындардың жанатын элементтері көміртегі – С, сутегі –Н, күкірт – Ң
96. Отынның жұмысшы күйі Отынды ошақта жағуға берілетін күйі.
97. Шартты отын Жану жылуы 29 300 кДж/кг отын;
98. Отынның жылулық эквиваленті қайсы теңдеумен анықталады Э = Qн/29300;
99. Шартты отынның шығыны қайсы теңдеумен анықталады Вус = Внат·Э;
100. Ньютон – Рихман заңы Q = a×F(tст-tж).
101. Стефан – Больцман заңы. q = eC.0F( )4.
102. Қазандық агрегата пайдалы қолданылған жылу
103. Қазандық агрегаттың пайдалы әсер коэффициенті (брутто)
104. Қазандық агрегаттың пайдалы әсер коэффициенті (нетто)
105. Отынның жануы Жылдам өтетін физико-химиялық үрдіс, жылудың қарқынды бөлінуі қабаттаса жүреді.  
106. Диффузилық жану Отынның жануы кезінде физикалық үрдістердің өту уақыты химиялық үрдістердің өту уақытынан әлдеқайда көп.  
107. Кинетикалық жану Отынның жануы кезінде физикалық үрдістердің өту уақыты химиялық үрдістердің өту уақытынан әлдеқайда аз.  
108. Ошақтағы жану үрдістерін ұйымдастыру тәсілімдері қарастырылады. Қабатты ошақты көрсетіңіз.  
109. Ошақтағы жану үрдістерін ұйымдастыру тәсілімдері қарастырылады. Шашыратқы ошақты көрсетіңіз.
110. Фик заңын тұжырымдаңыз Масса ағынының тығыздығы концентрация градиентiне тура пропорционал  
111. Молекулалық диффузия Зат микробөлшектерiнiң қозғалулары нәтижесiнде массаның кеңiстiкте тасымалдануы
112. Отын жанғанда бөлінетін газ тәрізді өнімдердің толық көлемі қайсы теңдеумен анықталады Vг =
113. кг қатты немесе сұйық отынды жағуға керекті ауаның теориялық көлемі.
114. м3 газ тәрізді отынды жағуға керекті ауаның теориялық көлемі.
115. Қазандық агрегаттың жылулық балансы теңдеуі  
116. Қатты немесе сұйық отынның жұмысшы құрамының төменгі жану жылуы
117. Идеал газдың негізгі күй параметрлері температура, меншікті көлем, қысым  
118. Техникалық термодинамикада жұмысшы дене ретінде қолданылады газдар және булар
119. Сығылған газ алуға арналған құрылғының аты компрессор  
120. Қазандық агрегаттағы жұмысшы дене Су
121. Цилиндр тәрiздес қабырғаның жылуалмасуға термиялық кедергiсiн анықтаңыз.
122. Конвективтi диффузия Зат макробөлшектерiнiң қозғалулары нәтижесiнде массаның кеңiстiкте тасымалдануы  
123. Льюис теңдеуі қайсы процестердің анологиясын сипаттайды Қозғалыс мөлшері, энергия және масса тасымалдану процестерінің  
124. Букомпрессорлы тоңазыту қондырғыларында таңазыту агенті ретінде қайсы зат қолданылады Фреон  
125. Будың немесе газдың жоғары қысымнан төменгі қысымға жұмыс істемей және жылу алынбай немесе берілмей өтетін құбылысының аты дросселдеу
126. Газ ағынына ішкі энергия арқылы жазылған термодинамиканың бірінші заңының теңдеуі dq = du +dl¢+ dw2/2
127. Компрессор жетегіне керекті эффективті қуат
128. Жазық қабырғаның жылуалмасуға термиялық кедергiсiн анықтаңыз.
129. Жылуалмастырғыш аппараттың жылуалмасу теңдеуiн көрсетiңiз.
130. Жылуалмастырғыш аппараттың жылу балансы теңдеуiн көрсетiңiз.
131. Жылуалмастырғыш аппараттың орташа логарифмдiк тимпература тегеурiнi қайсы теңдеумен анықталады.
132. Цилиндр тәрiздес қабырғаның жылуалмасу коэффициентiн көрсетiңiз.
133. Жазық қабырғаның жылуалмасу коэффициентiн көрсетiңiз.
134. Техникалық термодинамикада нақты газ деп қабылданған су буы
135. Идеал Карно циклы қайсы термадинамикалық процестерден тұрады? екі изотермалық және екі адиабаталық
136. Қайсы буды қаныққан бу деп атаймыз? өзі бөлінген сұйықпен термодинамикалық теңдікте болатын буды
137. Қайтымсыз циклға жазылған термодинамиканың екінші заңы dQ/T < 0
138. Қайтымды процестің энтропиясы dҢ = dQ/T
139. Ішкі энергия арқылы жазылған термодинамиканың І-заңы Q = U + L
140. Циклға жазылған термодинамиканың І-заңы Q0 = L0.
141. Жұмысшы дене әр түрлі термодинамикалық процестер өткізу үшін қолданылатын материалдық дене
142. Цилиндр тәрiздес қабырға арқылы алмасқан жылу мөлшерiн анықтаңыз.
143. Компрессор жетегіне шығындалатын теориялық қуат N0 = ML0m
144. Кері Карно циклы қайсы қондырғыларға идеал цикл болады? тоңазыту қондырғыларына
145. Лаваль саптамасы қайсы жылдамдықтарды алуға қолданылады дауыстан жоғары
146. Су буының Pv –диаграммасындағы сұйық аймағы. а.
147. Су буының Pv –диаграммасындағы ылғал бу аймағы. в.
148. Цилиндр тәрiздес қабырғаның бiр бетiнен екiншi бетiне жылуөткiзгiштiк арқылы тасымалданған жылу мөлшерiн анықтаңыз.
149. Құрғақтық дәрежесi x=1болғанда: Құрғақ қаныққан бу
150. Тарылатын сопло ауызындағы газ ағуының аумалы жылдамдығы
151. Ағынға арналған термодинамиканың бірінші заңы
152. Жазық қабырға арқылы алмасқан жылумөлшерiн анықтаңыз.
153. Тұрақсыз процестегі жылуберу және жылуөткізу процестерінің қатынасын қайсы ұқсастық саны сипаттайды ?
154. Тұрақсыз процестегі өлшемсіз уақытты қайсы ұқсастық саны сипаттайды ?
155. Тұрақсыз процесте жылуалмасу процесі Температура өрісі уақыт бойынша өзгеретін процесте жылудың тасымалдануы
156. Қазандық қондырғыда су мен буды бөлетін құрылғы: буқыздырғыш
157. Ауаны баптауға арналған буэжекторлы тоңазыту қондырғысында тоңазыту агенті ретінде не қолданылады? Су
158. Жұмысшы дененің немесе жүйенің техникалық жұмыс істеу қабілеттілігі: Эксергия
159. Дальтон заңы pсм = Spi
160. Манометр бойынша қысым 105 Па тең. Барометрдiң көрсетуi Р0 =99,7кПа. Абсолют қысымды анықтаңыз. 99700 Па
161. Вакуумметрдiң көрсетуi 50 к Па тең. Барометрдiң көрсетуi Р0 = 05 Па. Абсолют қысымды анықтаңыз. 50 кПа.
162. Диаграммада тұрақты қысымда жылу беретiн IЖҚ циклы бейнеленген. Циклдың жылуын анықтаңыз. qo = q – q2  
163. Ылғал ауаның шықтану температурасы дегенiмiз не? Ылғал ауаның қаныққан ылғал ауаға айналу температурасы
164. Буға айналу жылуы дегенiмiз не? 1 кг қайнап тұрған суды құрғақ қаныққан буға айналдыруға шығындалатын жылу
165. Будың құрғақтық дәрежесi дегенiмiз Ылғал будың құрамындағы құрғақ бу массасының ылғал бу массасына қатынасы
166. Қайсы процесте ең аз жұмыс iстелiнедi? Изохоралық (-5)
167. Шахматты қубырлар шоғындағы ерiксiз конвекция қарастырылады. Оның орташа жылуберу коэффициентiн қайсы теңдеумен анықтайды:
168. Изохоралық процестiң жұмысын диаграмма бойынша анықта L = ауд . 476
169. Изотермалық процестiң жылуын диаграмма бойынша анықта Q = ауд. 276
170. Адиабаталық процестiң жылуын диаграмма бойынша анықта Q = ауд. 6
171. Ең жоғары температуралары бiрдей болатын Отто, Дизель жөне Тринклер циклдарын салыстыр h0 < hт < hд
172. Сығу дәрежелерi бiрдей болатын Отто, Дизель жөне Тринклер циклдарын салыстыр h0 > hт .> hд
173. Диаграммада тұрақты көлемде және қысымда жылу беретiн IЖҚ циклы бейнеленген. Циклдың жылуын анықтаңыз. qo = q’ + q’’ – q2
174. Диаграммада тұрақты көлемде және қысымда жылу беретiн IЖҚ циклы бейнеленген. Циклдың жұмысын анықтаңыз. lo = q’ + q’’ – q2
175. Изохоралық процестiң теңдеуi. v=const
176. Изобаралық процестiң теңдеуi, - P= const
177. Изотермиялық процестiң теңдеуi: Pv= const
178. Адиабаталық процестiң теңдеуi. PVk= const
179. Политропалық процестiң теңдеуi: Pvn= const
180. Ылғал ауа Құрғақ ауа мен су буының қоспасы
181. Тiк қабырға жанындағы ерiктi конвекция қарастырылады. Ra=03 ¸ 09 кездегi сұйықтың орташа жылуберу коэффициентiн қайсы теңдеумен анықтайды:
182. Отын жанғанда бөлінетін газ тәрізді өнімдердің толық көлемі қайсы теңдеумен анықталады: Vг =
183. Белгiлi: б=5 Вт/(м2×К), l=0,026 Вт/(м×К), d=260мм. Нуссельт ұқсастық санын анықтаңыз. 40;
184. Араларында бiр экран бар екi жазық денелердiң сәулелену арқылы алмасқан жылу мөлшерiн анықтаңыз (е=е2эк).
185. Көпқабатты жазық қабырғаның өткiзген жылуы. Q = .
186. Денемен оның қоршауының сәулелену арқылы алмасқан жылуы.
187. Құбыр iшiнде турбуленттi қозғалыстағы сұйықтың жылуберу коэффициентін анықтауға арналған ұқсастық сандар теңдеуi.
188. Газдың тарылатын сопло арқылы ағу жылдамдығы
189. кг қатты(сұйық) немесе м3 газ тәрізді отынның мүмкіндік жылуы.
190. Түтінмен бірге шығындалған жылу.
191. Жылуалмастырғышта су t=20°С-дан t2=80°С-ға дейін қыздырылады. Судың шығыны 2кг/с, жылусыйымдылығы с=4,2 кДж/(кг · К). Суға берілген жылу мөлшерін анықтаңыз Q = 504 кВт
192. Құрғақ үш атомды газдардың көлемі қайсы теңдеумен анықталады
193. Түтін құрамындағы азоттың теориялық көлемі қайсы теңдеумен анықталады ;
194. Түтін құрамындағы су буының теориялық көлемі
195. Газ тәрізді отынды жаққан кездегі құрғақ үш атомды газдардың көлемі
196. Газ тәрізді отынды жаққан кездегі су буының көлемі
197. Қазандық агрегаттан шыққан түтінмен бірге шығындалатын жылу мөлшері
198. Газдың көлемдiк жылусыйымдылығы қалай анықталады, егер оның массалық жылусыйымдылығы берiлсе.
199. Нақты газдың Ван-дер-Ваальс теңдеуі
200. Газдың көлемдік жылусыйымдылығы қалай анықталады, егер оның мольдiк жылусыйымдылығы берiлсе.

 
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Атаки, используемые в айкидо | Термодинамические процессы

Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 9131. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.023 сек.) русская версия | украинская версия