Студопедия — Лекція 1. Дочисловий період початкового курсу математики
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Лекція 1. Дочисловий період початкового курсу математики


Русакова О.Я.

Короткий курс лекцій з методики навчання математики

Частина 1. Числа. Дії над числами

Навчально-методичний посібник

Електронна версія

Для студентів педагогічних навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації та вчителів початкових класів

Розглянуто на засіданні

предметно-циклової комісії

викладачів математики, фізики,

основ інформатики, ТЗН

Протокол № 3 від 18.10.2012

Чернівці

Зміст

Лекція 1. Дочисловий період початкового курсу математики.....................3

Лекція 2. Нумерація чисел в межах 10............................................................7

Лекція 3. Нумерація чисел в концентрі «Сотня»............................................12

Лекція 4. Нумерація чисел в концентрі «Тисяча»..........................................17

Лекція 5. Методика вивчення нумерації багатоцифрових чисел..................21

Лекція 6. Методика ознайомлення з діями додавання і віднімання та їх властивостями. Таблиці додавання одноцифрових чисел і відповідні таблиці віднімання.........................................................................26

Лекція 7. Методика навчання додавання і віднімання двоцифрових, трицифрових і багатоцифрових чисел............................................................32

Лекція 8. Методика ознайомлення з діями множення і ділення. Табличне множення і ділення.........................................................................40

Лекція 9. Методика вивчення позатабличного усного множення і ділення в межах мільйона...............................................................................49

Лекція 10. Методика вивчення письмового множення і ділення в межах мільйона..............................................................................………………….54

Лекція 11. Формування початкових уявлень про дроби в початковому курсі математики.............................................................................................63

 

 

Лекція 1. Дочисловий період початкового курсу математики

 

На дочисловий період відводиться близько десяти уроків. У цей період здійснюється узагальнення і систематизація математичних уявлень, сформованих у перед дошкільний період. Зміст і завдання цього періоду сформульовані у програмі з математики. В цей час продовжується також підготовка до написання цифр.

 

Витяг з програми

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Узагальнення і систематизація математичних уявлень, сформованих у перед дошкільний період Ознаки предметів Ознаки і властивості предметів. Спільні та відмінні ознаки. Об’єднання об’єктів у групу за спільною ознакою. Розбиття групи об’єктів на підгрупи за спільною ознакою.     Учень (учениця): розпізнає предмети за розміром, формою, при­зна­ченням, кольором тощо; розуміє і вживає у мовленніузагальнюючі слова«кожний», «всі», «крім», «один із», «хоча б один», «всі», «деякі»; розуміє логічні сполучники «і» та «або»; визначає спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу; порівнює предмети за вказаними ознаками; об’єднує об’єкти в групу за спільною ознакою; розбиває об’єкти на групи за спільною ознакою; будує судження із використанням відповідних сполучників «і», «або», «якщо.., то …»
Ознаки, пов’язані із поняттям величини Відношення між предметами, пов’язані з їх довжиною, висотою, товщиною         встановлює відповідні відношенняміжпредметами: більший, ніж; менший, ніж; найбільший; найменший; однакові;коротший ніж; довший за; найдовший; найкоротший; однакові за довжиною та ін.; порівнює і впорядковує предмети за довжиною, висотою, товщиною
Просторові відношення Розміщення об’єктів на площині та в просторі: вгорі, внизу, по центру; ліворуч, праворуч, між; під, над, на; попереду, позаду, поруч     Напрямки руху: справа наліво, зліва направо, зверху вниз, знизу вгору Учень (учениця): орієнтується на площині та у просторі (на аркуші паперу, на стільниці парти, робочому столі, у класній кімнаті, на подвір’ї тощо); визначає розміщення об’єктів у просторі і на площині; встановлює відношення між предметами, розміщеними на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо); розміщує предмети на площині аркуша паперу, парти тощо, переміщує їх у заданих напрямках; вживає у мовленні відповідні словесні конструкції; в изначає взаємне розміщення оточуючих об’єктів,
Лічба Сукупність предметів зі спільною ознакою (множина). Кількість елементів сукупності (множини). Лічба. Правила лічби. Назви чисел у межах 10. Частина сукупності предметів (підмножина). Порівняння предметних множин за кількістю елементів. Практичні дії з предметними множинами – об’єднання, вилучення. Порядкова лічба. Порядкові відношення   Учень (учениця): розуміє множину як сукупність предметів, що мають спільну ознаку; знає назви чисел у межах 10; називає числа в прямому і зворотному порядку у межах 10; позначає числа цифрами; виконує практичні діїдля об’єднання предметів (множин) і вилучення частини предметів (підмножини); лічить за правилами лічби предмети в просторі (розташовані послідовно, хаотично, по колу); виділяє з множини її частину (підмножину) за певною ознакою; порівнює предметні множини за кількістю елементів способом складання пар; розуміє сутність кількісної і порядкової лічби; визначає кількість елементів сукупності (множини); визначає розташування предметів, чисел відносно вказаного(«стоїть перед», «стоїть після», «стоїть між»; «попереду», «позаду»); встановлює порядковий номер об’єкта при заданому напрямку лічби; вживає у мовленні відповідні кількісні й порядкові числівники  


Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 5679. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ Сила, с которой тело притягивается к Земле, называется силой тяжести...

СПИД: морально-этические проблемы Среди тысяч заболеваний совершенно особое, даже исключительное, место занимает ВИЧ-инфекция...

Понятие массовых мероприятий, их виды Под массовыми мероприятиями следует понимать совокупность действий или явлений социальной жизни с участием большого количества граждан...

Постинъекционные осложнения, оказать необходимую помощь пациенту I.ОСЛОЖНЕНИЕ: Инфильтрат (уплотнение). II.ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЯ: Уплотнение...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия