Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Додаткова література. · Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода
· Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. – К., 1992.

· Бичко А. К., Бичко І. В. Феномен української інтелігенції. Спроба екзистенційного аналізу. – К., 1995.

· Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії: Підручник для студентів вищих закладів освіти. — К.: Либідь, 2001.

· Бычко А. К. Народная мудрость Руси. Анализ философа. – К., 1988.

· Вільчинський Ю. М., Скринник М. А., Скринник З. Е. та ін. Розвиток філософської думки в Україні: Курс лекцій. 2-е вид. — К.: ВІПОЛ, 1994.

· Герасимчук А. А. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для вузів. – К., 1999.

· Головко Б. А. Філософська антропологія. – К., 1997.

· Горбач Н. Специфіка української філософії. – Львів: Каменяр, 2006.

· Горський В. С.Історія української філософії: Курс лекцій: навчальний посібник. — К.: Наукова думка, 1996.

· Горський В. С., Кислюк К. В. Історія української філософії. Підручник. – К.: Либідь, 2004.

· Грабович Г. Шевченко як міфотворець. – К., 1991.

· Драч І. Ф., Кримський С. Б., Попович М. В. Григорій Сковорода. – К., 1984.

· Забужко О. Шевченків міф України. – К.: Факт, 2001.

· Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. — К.: Основи,1992.

· Залізняк Л. Л. Первісна історія України. – К., 1999.

· Захара І. С. Стефан Яворський. – Львів, 1991.

· Ісаєвич Я. Б. Братства та їх роль у розвитку української культури XVII–XVIII ст. – К., 1966.

· Історія філософії України: Хрестоматія / М. Ф. Тарасенко, М. Ю Русин та ін. — К.: Либідь, 1993.

· Історія філософії України: Підручник / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин (кер. авт. колективу), І. В. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993.

· Історія філософії: Підручник / Ярошевець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; За ред. В. І. Ярошевця. — К. : Видавець ПАРАПАН, 2002.

· Історія філософії: Словник / За ред. Ярошевця В.І. – К.: Знання України, 2006.

· Історія філософії: Підручник для вищої школи. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Х. : Прапор, 2003.

· Кашуба М. В. Георгий Конисский. – М., 1979.

· Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992.

· Махновець Л. Григорій Сковорода: біографія. – К., 1972.

· Мицько І. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. – К., 1990.

· Нестеренко В. Г.Вступ до філософії: онтологія людини: Навчальний посібник для студентів вузів. — К.: Абрис, 1995.

· Нижников С.А. История философии: Курс лекций. – М., 2004.

· Ничик В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977.

· Нічик В. М. Петро Могила в духовній історії України. – К., 1997.

· Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.

· Огороднік І. В., Русин М. Ю. Українська філософія в іменах. — К.: Основи, 1997.

· Пам’ятки братських шкіл на Україні. – К., 1988.

· Попович М. Микола Гоголь. – К., 1989.

· Попович М. Нариси з історії української культури. – К., 1998.

· Саух П. Ю. Філософія: Навчальний посібник. – К., 2003.

· Табачковський В. Г. Ми у філософії та філософія в нас // Філософська думка. – 1998. – № 4–6.

· Феномен української культури: методологічні засади осмислення. — К.: Фенікс, 1996.

· Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. Лавриненко В.Н. – М., 1998.

· Философия: Учебник для высших учебных заведений / Отв. ред. В.П. Кохановский. – Ростов н/Д: Феникс, 1996.

· Философия: Учебное пособие для студентов вузов / Авт. кол. под рук. Ю. В. Осичнюка, В.С. Зубова. – К.: Фіта, 1994.

· Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.

· Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФА, 1997.

· Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. –К.: КНЕУ, 2008.

· Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вузів / За ред. І. В. Бичка та ін. – К.: Либідь, 1993.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2006.

· Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., випр. і доп. / За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Либідь, 1996.

· Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін.; За ред. Г.А. Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995.

· Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб./ за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009.

· Філософська думка східних слов‘ян: Бібліографічний словник / Огородник І. В., Огородник В. В., Русин М. Ю., Діденко В. Ф.; Наук. ред. Л. В. Губерського. – К.: Парламентське видавництво, 1999.

· Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

· Хамітов Н., Гармаш Л., Кирилова С. Історія філософії. Проблеми людини. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

· Шинкарук В. І. “Хрущовська відлига” і нові тенденції в публікаціях Інституту філософії АН України в 1960-х роках // Філософська думка. – 1998. – № 4–6.

· Ярошевець В. І. Історія філософії. – К.: Знання, 2004.

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 306. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия