Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Облік вибуття необоротних активів
Кінцевою стадією руху необоротних активів є їх вибуття. Вибуття, яке супроводжується списанням з балансу установи зазначених об’єктів обліку, здійснюється через фізичне й мо­ральне зношення, нестачі, виявлені під час інвентаризації, а також пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха. Подальші дії щодо необоротних активів — продаж, безоплатна передача чи ліквідація — визначає створена наказом керівника установи комісія, що постійно діє протягом року. До її складу входять:

керівник організації чи установи або його заступник (голова комісії);

головний бухгалтер або його заступник (в установах і організаціях, в яких штатним розписом посаду головного бухгалтера не передбачено, — особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

керівники груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інші працівники бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

особа, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей;

інші посадові особи (на розсуд керівника установи). Відповідно до Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої Наказом Державного казначейства України та Міністерством економіки від 10.08.2001 № 142/181 Комісія визначає непридатність матеріальних цінностей, послідовно виконуючи такі операції:

проводить огляд матеріальних цінностей;

установлює можливість або неможливість відновлення та подальшого використання матеріальних цінностей у цій установі;

з’ясовує конкретні причини списання об’єкта;

установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід матеріальних цінностей з ладу (якщо такі є);

вносить пропозиції про їх продаж, передачу чи ліквідацію; класифікує необоротні активи відповідно до встановлених норм списання;

установлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списаного об’єкта і проводить їх оцінювання;

визначає вартість списуваних об’єктів необоротних активів до продажу;

здійснює контроль за вилученням зі списаних цінностей придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, масу та контролює їх здавання на відповідний склад.

Проведення огляду передбачає ретельне вивчення технічної документації (технічних паспортів, поверхових планів, відомостей дефектів тощо), даних бухгалтерського обліку та реального стану об’єкта необоротних активів. Рішення про можливість або неможливість відновлення та подальшого використання об’єкта прий-
мається на підставі проведеного огляду з урахуванням фінансово-планових показників діяльності установи, ступеня потрібності об’єкта, економічної доцільності здійснення зазначених кроків. Установлюючи конкретні причини списання, члени комісії визначають, який із факторів спричинив вибуття об’єкта: моральний або фізичний знос, порушення норм експлуатації, аварія, реконст­рукція тощо. Важливим моментом у роботі комісії є встановлення осіб, винних у передчасному вибутті об’єктів необоротних активів, оскільки відповідно до чинного законодавства саме вони мають нести відповідальність, зокрема у вигляді грошового відшкодування, щодо об’єктів даного виду матеріальних цінностей установи. Механізм відшкодування сум збитків регулюється По­становою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей».

Якщо встановлено реальну відсутність винних осіб, комісія розробляє заходи для запобігання втратам майна в майбутньому.

Визначення подальшого механізму дій щодо необоротних активів полягає у внесенні пропозицій з їх продажу, передачі чи ліквідації. Продаж необоротних активів здійснюється виключно через аукціони та біржі згідно з Положенням про порядок продажу на аукціоні, за конкурсом основних засобів, що є держав­ною власністю, затвердженим Наказом Фонду державного майна України від 22.09.2000 № 1996.

Безоплатна передача необоротних активів здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98 № 1482 «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності»в такому порядку:

1) з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, — у межах одного центрального органу виконавчої влади (головного розпорядника бюджетних коштів);

2) з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, — у межах одного місцевого бюджету;

3) з балансів та на баланси установ, що належать до сфери управління одного й того самого центрального органу вико-
навчої влади, — на підставі рішення головного розпорядника коштів;

4) з балансів та на баланси центральних органів виконавчої влади — з дозволу Кабінету Міністрів України.

Ліквідації підлягають виключно ті з об’єктів необоротних активів, що підлягають списанню, які неможливо реалізувати чи передати іншій установі. Зазначимо, що обладнання, яке підлягає розбору та демонтажу через непридатність, факт якої встановлено комісією в оформленому відповідним чином акті, передається для проведення таких робіт під наглядом комісії. При цьому всі деталі, вузли й агрегати, придатні до використання, мають бути оприбутковані установою, а інші — передані установам, на які покладено функції зі збору кожного з видів сировини. Дорогоцінні метали й каміння, що належать до складу деталей і вузлів, після їх вилучення з об’єкта мають бути передані до спеціальних підприємств, які відповідно до Положення про поря­док збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 23.06.94 № 54, виконують їх прийняття і переробку.

За наявності відомчих або централізованих пунктів, що складають і демонтують техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, об’єкти здаються без демонтажу, цілим комплексом.

Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, без попереднього вилучення й одночасного оприбуткування цінних деталей, а також передавати, списувати й продавати техніку, апаратуру та інші необоротні активи за цінами, нижчими від вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в них, за відкиданням витрат на їх вилучення.

Кошти, отримані установою від продажу необоротних активів (крім будівель і споруд), від здачі вузлів, деталей та інших частин, отриманих у результаті розбору й демонтажу об’єктів, залишаються в розпорядженні установи з правом їх використання для покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання і транспортування зазначених матеріалів на приймальні пункти, на інші господарські потреби і на преміювання осіб, які безпосередньо зайняті збиранням брухту та відходів, на ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів (крім будівель і споруд) та матеріальних цінностей, а також на інші видатки за кошторисом.

Суми, отримані установами від продажу будівель і споруд, вносяться в дохід відповідного бюджету.

Оцінюючи необоротні активи для продажу, комісія керується зазначеним щойно нормативним документом зі списання матеріальних цінностей з балансу установи, відповідно до якого:

продаж таких категорій необоротних активів як будівлі (зокрема приміщення), споруди, транспортні засоби, а також повністю зношені за даними бухгалтерського обліку необоротні активи, проводиться за експертною оцінкою, яка встановлюється експертом (за угодою з установою);

продаж інших необоротних активів здійснюється за справед­ливою вартістю, що являє собою вартість, за якою матеріальні цінності можуть бути продані в результаті операції між добре обізнаними, незалежними й такими, що бажають здійснити цю операцію, сторонами. Справедливу вартість визначає комісія зі списання з урахуванням первісної вартості матеріальних цінностей та фізичного й морального зношення.

За результатами обстеження об’єктів комісія складає Акт про списання основних засобі ф. № ОЗ-3 (бюджет) (табл. 5.10), Акт про списання автотранспортних засобів ф. № ОЗ-4 (бюджет) (табл. 5.11), Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури ф. № ОЗ-5 (бюджет) (табл. 5.12). В актах подається якісна, кількісна, вартісна характеристика об’єкта, а також деталізується інформація щодо вибуття об’єкта, стану основних частин вузлів, деталей, конструктивних елементів і обґрунтовується недоцільність і неможливість їх відновлення.

Якщо непридатність основних засобів є наслідком аварії, до акта додається копія акта про аварію, де пояснюються причини аварії та зазначаються винні особи.

Акти на списання основних засобів підписує керівник установи. Необоротні активи бюджетних установ списуються за первісною (відновлюваною) вартістю.

Зауважимо, що оскільки необоротні активи бюджетних установ за належністю є державною власністю, їх списання відбувається виключно з дозволу керівників різних рівнів управління. При цьому норми вартості списання необоротних активів безпосередньо залежать від ступеня розпорядника коштів та рівня державного фінансового забезпечення (місцевий бюджет, державний бюджет). Так, для бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, установлено такі вартісні норми списання щодо необоротних активів:

вартість за одиницю до 5000 грн — з дозволу керівника установи;

вартість за одиницю від 5000 до 1000 грн — з дозволу вищої організації;

вартість за одиницю понад 10 000 грн — з дозволу централь­ного органу влади чи іншого головного розпорядника коштів.


Таблиця 5.10

ф. № ОЗ-3 (бюджет)

АКТ ПРО СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Номер документа Дата складання документа
25.05.03

 

Відділ Дебет Кредит Сума Знос Інвентарний номер
Рахунок, субрахунок Код аналітичного обліку Рахунок, субрахунок Код аналітичного обліку
1 2 3 4 5 6 7 8
Кафедра № 8    
             

Комісія, призначена наказом від «20» травня 2003 р. № 182

на підставі

здійснила огляд Машинки друкарської «Зоря-5»

(найменування об’єкта)

У результаті огляду комісія встановила щодо об’єкта:

1. Надійшов в установу: «16» листопада 1985 р.

2. Кількість ремонтів 4 на суму дев’ятсот грн 00 коп. грн.

3. Маса об’єкта за паспортом 9 кг

4. Наявність дорогоцінних металів: немає

5. Технічний стан та причина списання: повне зношення вузлів і деталей

_____________________________________________________________________________________

Закінчення табл. 5.10

Код
 

 

Устаткування Рік випуску (побудови) Дата введення в експлуатацію, місяць, рік
Вид Код
9 10 11 12
    Листопад 1985
       

Висновок комісії:

Ремонт економічно недоцільний, об’єкт підлягає ліквідації

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Додаток: перелік документів, що додаються ______________________________________________________________


Голова комісії _інженер_ (посада) _________________ (підпис) _Козлов В. Я._ (прізвище та ініціали)
Члени комісії _технік_ (посада) _________________ (підпис) _Шуран І. П._ (прізвище та ініціали)
  _бухгалтер_ (посада) _________________ (підпис) _Лимарь К. П._ (прізвище та ініціали)


Зворотний бік типової форми № ОЗ-3 (бюджет)

РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ СПИСАННЯ ОБ’ЄКТА

Витрати зі списання Надійшло від списання
Найменування документа Статті Сума Найменування документа Вид цінностей Кількість (маса) Сума
1 2 3 4 5 6 7
      Накладна № 213 Металобрухт 9 кг 1—50
             
             
             

Результат списання: Машинка друкарська «Зоря-5» розібрана, металобрухт масою 9 кг здано на склад № 12

У картці № 28 вибуття основних засобів відмічено «10» червня 2003 р.


Головний бухгалтер _________________ (підпис) Комірна В. П. (прізвище та ініціали)


Таблиця 5.11

ф. № ОЗ-4 (бюджет)

АКТ
ПРО СПИСАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Відділ Дебет Кредит Вартість Номер Знос Рік випуску Дата введення в експлуатацію Пробіг, км
Рахунок, субрахунок Код аналітичного обліку Рахунок, субрахунок Код аналітичного обліку Інвентарний Заводський з початку експлуатації після останнього капітального ремонту
1 2 3     6         11 12 13
Автотранспортний відділ 401, 131           вересень 1999 260 000 30 000

Комісія, призначена наказом від «15» вересня 2003 р. № 216

провела огляд автомобіля

марка: ВАЗ 21053 модель: «Жигулі» тип: легковий

вантажопідйомність ємність ____________ двигун №: 548623 шасі №: 523452

державний номер: 54-64 КИФ

технічний паспорт № ААИ № 328720 маса об’єкта за паспортом: 1,3 т

___________________________ наявність дорогоцінних металів:

_____________________________________, що належить

Економічний коледж

(назва установи)

Адреса установи: м. Київ, вул. Червоних козаків, 6

Унаслідок огляду автомобіля «Жигулі» ВАЗ 21053 його агрегатів, вузлів і

(автомобіля, причепа, напівпричепа)

механізмів та ознайомлення з документами (паспорт, формуляр) комісія встановила:

1. Перебуває на балансі установи з «12» вересня 1999 р.

2. Кількість ремонтів: 8 на суму тисяча п’ять гривень

(прописом)

Зовнішній стан автомобіля (причепа, напівпричепа)

На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні такі вузли та деталі: карбюратор, радіатор

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТІВ ТА ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛЯ
(причепа, напівпричепа)

№ з/п Найменування агрегатів Придатні для користування Відсоток придатності Підлягають відновленню Непридатні Виявлені дефекти
1 2 3 4 5 6 7
1 Рама Ні Ні Так  
Кузов Ні Ні Так  
Кабіна Ні Ні Так  
Двигун: Ні Ні Так  
  карбюратор  
  стартер Ні Ні Так  
  генератор Ні Ні Так  
  компресор Ні Ні Так  
  пневмогальма Ні Ні Так  
Коробка передач Ні Ні Так  
Задній міст і карданний вал: Ні Ні Так  
  кардан заднього мосту Ні Ні Так  
  катер Ні Ні Так  
  диски коліс Ні Ні Так  
ресори Ні Ні Так  

Закінчення табл. 5.11

№ з/п Найменування агрегатів Придатні для користування Відсоток придатності Підлягають відновленню Непридатні Виявлені дефекти
1 2 3 4 5 6 7
Передній міст і рульове управління: Ні Ні Так  
  передня вісь Ні Ні Так  
  диски коліс Так 40 % Так Ні  
  ресори Ні Ні Так  
  механізми рульового управління Ні Ні Так  
Інші: Ні Ні Так  
  радіатор Ні Ні Так  
  крила і підніжки Ні Ні Так  
  капот Ні Ні Так  
фари Ні Ні Так  
  скло Так 60 % Так Ні  
  акумулятори Ні Ні Так  
  амортизатори Ні Ні Так  
  головний гальмовий циліндр Ні Ні Так  

У стовпцях 3, 5, 6 зазначається: «так», «ні».

Висновки комісії диски коліс та скло підлягають відновленню та можуть бути реалізовані, решта деталей і вузлів у результаті тривалої експлуатації зношені повністю і відновленню не підлягають

Додаток: перелік документів, що додаються технічний паспорт, державний номер, накладні на оприбуткування дисків коліс та скла

Голова комісії гол. механік (посада) _________________ (підпис) Баранов А. Ф. (прізвище та ініціали)
Члени комісії інженер (посада) _________________ (підпис) Грищенко В. В. (прізвище та ініціали)
бухгалтер (посада) _________________ (підпис) Ліскова В. І. (прізвище та ініціали)

ПІДЛЯГАЮТЬ ОПРИБУТКУВАННЮ ТАКІ ДЕТАЛІ ТА ВУЗЛИ:

Номер Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна, грн Сума, грн
за порядком за каталогами номенклатурний
1 2 3 4 5 6 7 8
диски коліс шт. 30,00 120,00
скло шт. 150,00 150,00
               

Розрахунок результатів списання автомобіля (причепа, напівпричепа)

Разом кількість одиниць — 5 (п’ять) на суму двісті вісімдесят грн 00 коп.

Витрати на списання Надійшло від списання
Найменування документів Стаття витрат Сума Найменування документів Цінності Кількість (маса) Сума, грн
Вид Номенклатурний номер
      наклад № 215 металобрухт   1200 кг 190,00
      від 10.10.03        
               
               

Результат списання: автомобіля «Жигулі» ВАЗ 21053

У картці № 16 вибуття основних засобів відмічено «10» жовтня 2003 р.

Головний бухгалтер _________________ (підпис) Лучко М. П. (прізвище та ініціали)


Таблиця 5.12

ф. № ОЗ-5 (бюджет)


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 337. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.033 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7