Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Аналіз використаня оборотних коштів підприємства






Третім етапом аналізу виступає складання аналітичного висновку. З огляду на наведені у таблиці дані, можна зазначити, що оборотність обігових активів за рік прискорилась на 2,1 дня (29,75 - 31,86 = - 2,11), а це привело до збільшення:

а) коефіцієнта оборотності активів на 0,8 обігу (12,10 - 11,30 = 0,8);

б) до зниження коефіцієнта завантаження активів в обороті на 0,58 коп.
(8,27 - 8,85 = - 0,58). На зміну оборотності обігових активів впливають

два фактори (- 2,11):

1. Зміна обсягу виручки від реалізації продукції.

2. Зміна середнього залишку оборотних активів.


Вплив першого фактора визначається так:

середній залишок обігових коштів (мин. рік) . ( 1,5) одноденну виручку за звітний рік

У нашому прикладі оборотність обігових коштів прискорилася на 2,1 дня, у тому числі за рахунок:

1) зростання обсягу виручки від прискорення оборотності - на 2,5 дня (5133/175-31,8 = 2,5 дня);

2) впливу зміни середнього залишку оборотних коштів, що визначається так:

зміна середнього залишку .
фактична одноденна виручка (1,6)

За даними нашого прикладу, збільшення середнього залишку обігових

коштів на 74 тис. грн. уповільнило обіговість оборотних коштів на 0,4 дня (74 /175 = 0,4 дня).

Разом: - 2,5 + 0,4 = - 2,1 дня.

Метою аналізу оборотності обігових коштів є також визначення грошових коштів, що були вивільнені з обороту внаслідок прискорення оборотності обігових коштів або додатково залучені в оборот унаслідок уповільнення оборотності обігових коштів. Для цього проводиться такий розрахунок: різниця в оборотності обігових коштів у днях множиться на звітну одноденну виручку. За даними нашого прикладу, прискорення оборотності обігових коштів на 2,11 дня вилучило з обігу грошові кошти в сумі 367,5 тис. грн.

(2,11 х 175 = - 367 тис. грн.).

Величину економічного ефекту, що отриманий від прискорення оборотності обігових коштів, можна визначити користуючись коефіцієнтом завантаження коштів в обороті. Так, якщо в минулому році для одержання з однієї грн. виручки було витрачено 8,85 коп. обігових коштів, то у звітному році - тільки 8,27 коп., тобто менше на 0,58 коп. на кожну грн. виручки.

Отже, загальна сума економії обігових коштів з усього обсягу виручки становить:

0,58 х 63000 : 100 = 365,4 тис. грн. (різниця на 2,1 тис. грн., порівняно з 367,5 тис. грн., пояснюється округленням цифр при розрахунку).

Отже, в умовах ринкової економіки, аналізуючи тільки оборотність обігових коштів, не можна дати однозначну відповідь щодо прискорення або уповільнення їх оборотності.

Для цього необхідно вивчати конкретну виробничу ситуацію. Так, інколи високий показник оборотності обігових коштів може вказувати на недостатність товарно-матеріальних запасів, що у майбутньому може призвести до гальмування розвитку бізнесу, а інколи низький показник оборотності виправданий, наприклад, коли очікується підвищення цін на сировину та напівфабрикати.

У процесі аналізу цієї складової фінансового стану підприємства слід обов'язково зіставити темпи збільшення обсягу продажів з темпами збільшення виробничих запасів, якщо темпи зростання обсягу продажів будуть вищими за темпи зростання виробничих запасів - це завжди свідчитиме про сталий фінансовий стан підприємства та ефективний фінансовий і виробничий менеджмент підприємства.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Яка головна мета аналізу стану та використання оборотних коштів підприємства?

2. У чому полягає сутність аналізу стану та використання оборотних коштів підприємства?

3. Як здійснюється аналіз наявності власних оборотних коштів підприємства?

4. У чому полягає забезпеченість власними оборотними коштами?

5. Які причини змін загальної суми власних оборотних коштів?

6. Яким чином здійснюється аналіз причин створення надлишку (нестачі) власних оборотних коштів?

7. У чому полягає процес іммобілізації оборотних коштів?

8. Яка методика аналізу стану нормативних оборотних коштів за окремими статтями?

9. Яка методика аналізу кредиторської заборгованості?

10. У чому полягає сутність методики аналізу структури розміщення оборотних коштів?

11. Яка методика оцінки використання оборотних коштів за видами?

12. У чому полягає значення та сутність аналізу дебіторської заборгованості?

13. Як здійснюється аналіз оборотності активів та ефективності їх використання?

14. Як обчислюється показник оборотності в днях оборотних коштів?

15. Як обчислюється коефіцієнт оборотності оборотних коштів?

16. Як обчислюється тривалість одного обороту у днях оборотних коштів?

17. Як обчислюється коефіцієнт завантаження коштів у обороті?

18. За допомогою якої таблиці проводиться аналіз оборотності оборотних коштів за звітній період?

КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ

1. Оборотність - це:

а) сума обігових коштів, що авансується на 1 грн. виручки від реалізації;

б) число днів, протягом яких обігові кошти завершують повний
кругообіг;

в) число оборотів, що роблять обігові кошти за період, який аналізується;

г) тривалість одного обороту в днях.

2. До основних показників оборотності обігових коштів відноситься
показник:

а) оборотність у днях;

б) коефіцієнт оборотності;

в) тривалість одного обороту в днях;

г) усі відповіді вірні.

3. Який коефіцієнт характеризує розмір обсягу виручки від реалізації у
розрахунку на одну гривню обігових коштів:

а) коефіцієнт завантаження коштів в обороті;

б) тривалість одного обороту в днях;

в) коефіцієнт оборотності;

г) оборотність у днях.


4. Тривалість одного обороту в днях визначається за формулою:

а) число днів у періоді, що аналізується * середній залишок обігових
коштів / оборот коштів за цей період;

б) число днів періоду, що аналізується / оборотність обігових коштів;

в) (середній залишок обігових коштів / виручка від реалізації продукції) * 100;

г) виручка від реалізації / середній залишок обігових коштів за період, що
аналізується;

5. Метою аналізу оборотності обігових коштів є:

а) визначення грошових коштів, що були вивільнені з обороту внаслідок
прискорення оборотності обігових коштів або додатково залучені в оборот
унаслідок уповільнення оборотності обігових коштів;

б) вивчення валюти балансу;

в) вивчення структури активів і пасивів балансу;

г) вірні відповіді б, в.

6. Чи використовується при аналізі оборотності обігових коштів
методика порівняння показників оборотності обігових коштів підприємства за
поточний рік з аналогічними показниками за минулий рік?

а) так;

б) ні.

7. На зміну оборотності оборотних активів впливає:

а) зміна обсягу виручки від реалізації продукції;

б) зміна середнього залишку оборотних активів;

в) зміна складу дебіторсько-кредиторської заборгованості;

г) вірні відповіді а, б.

8. Який з перелічених коефіцієнтів іноді ще називають фондовіддачею
обігових коштів?

а) оборотність у днях;

б) коефіцієнт оборотності;

в) тривалість одного обороту в днях;

г) коефіцієнт завантаження коштів у обороті.

9. Яке із перелічених тверджень є не вірним:

а) з оборотністю активів пов'язана відносна величина витрат, що знижує
собівартість продукції;

б) від швидкості обертання коштів залежить розмір річного обороту, бо
підприємство, що має невеликий обсяг коштів, але більш ефективно їх
використовує, може робити такий оборот, як і підприємство з більшим обсягом
коштів, але при меншій швидкості обертання;

в) прискорення обороту на тій чи іншій стадії кругообігу коштів
змушують прискорити оборот на інших стадіях;

г) усі вірні.


ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Етап 1







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 1174. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Типовые ситуационные задачи. Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической   Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической нагрузке. Из медицинской книжки установлено, что он страдает врожденным пороком сердца....

Типовые ситуационные задачи. Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт. ст. Влияние психоэмоциональных факторов отсутствует. Колебаний АД практически нет. Головной боли нет. Нормализовать...

Эндоскопическая диагностика язвенной болезни желудка, гастрита, опухоли Хронический гастрит - понятие клинико-анатомическое, характеризующееся определенными патоморфологическими изменениями слизистой оболочки желудка - неспецифическим воспалительным процессом...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия