Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Вертикальний і горизонтальний аналіз балансу підприємства


 

 

 

 

 

СТАТТЯ Код рядка На початок періоду На кінець періоду Вертикальний аналіз Горизонтальний аналіз
Питома вага до валюти балансу Різниця між початком та кінцем періоду
Початок періоду Кінець періо­ду Абсо­лютне від­хилен­ня, тис. грн. Віднос­не зна­чення, %
АКТИВ
9110. Необоротні активи              
Нематеріальні активи: Залишкова вартість зо 0,004 0,005 0,001
Первісна вартість 0,005 0,006 0,001
Знос 0,0011 0,0012 0,0001
Незавершене виробництво 3,92 3,99 0,07
Основні засоби: Залишкова вартість 87,45 84,66 -2,79
Первісна вартість 106,08 103,53 -2,55
Знос 0,32 18,6 18,9 0,3

 
Довгострокові фінансові інвестиції, що обчислюються за методом участі у капіталі інших підприємств - - - - - -
Інші фінансові інвестиції 0,19 0,2 0,01
Довгострокова дебіторська заборгованість - - -   - -
Відстрочені податкові активи - - - - - -
Інші необоротні активи 0,02 0,019 -5 -0,001
Усього за розділом І 91,59 88,88 -2,71
II. Оборотні активи              
Запаси: Виробничі запаси 2,69 3,29 0,6
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 1,0 1,0 0,00014 0,00013 -0,0001
Незавершене виробництво 0,42 0,3 -760 -0,12
Готова продукція 0,019 0,04 0,021
Товари 0,023 0,032 0,009
Векселі отримані 3,17 4,14 0,97
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: Чиста реалізована вартість 1,09 1,35 0,26
Первісна вартість 1,09 1,35 0,26
Резерв сумнівних боргів - - - - - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 3 бюджетом 0,003 0,0008 -17 -0,0022
За виданими авансами - - - - - -
3 нарахованих доходів - - - - - -
Із внутрішніх розрахунків - - - - - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 0,07 0,09 0,02
Поточні фінансові інвестиції - - - - - -
Грошові кошти та їх еквіваленти: У національній валюті 0,14 0,10 -194 -0,04
В іноземній валюті - 0,01 - - -
Інші оборотні активи 0,77 0,69 -330 -0,08
Усього за розділом II 8,41 10,03 1,62
III. Витрати майбутніх періодів 0,004 1,08 1,076
БАЛАНС -
ПАСИВ
І. Власний капітал              
Статутний капітал 12,95 13,30 0,35
Пайовий капітал - - - -   -
Додатковий вкладений капітал - - - - - - \
Інший додатковий капітал 73,02 70,41 -2,61 1

1
Резервний капітал - - - - - -
Нерозподілений прибуток 4,22 7,46 3,24
Неоплачений капітал   - - - - -
Вилучений капітал - - - - - -
Усього за розділом І 91,05 91,18 0,13
II. Забезпечення таких витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу            
Інші забезпечення - - - - -  
  - - - - -  
  - - - - -  
Цільове фінансування - - - -   -
Усього за розділом II
III. Довгострокові зобов'язання              
Довгострокові кредити банків 0,0027 0,0026 0,0001
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 0,104 0,099 -0,005
Відстрочені податкові зобов'язання            
Інші довгострокові зобов'язання 0,46 1,00 0,54
Усього за розділом III 0,57 1,11 0,54
IV. Поточні зобов'язання              
Короткострокові кредити банків - - 0,54 0,54
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - - - - - -
Векселі видані 0,43 0,36 -382 -0,07
Кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги 3,53 1,97 -10477 -1,56
Поточні зобов'язання за розрахунками: 3 одержаних авансів - - - - - -
3 бюджетом 1,52 1,55 0,03
3 позабюджетних платежів 0,60 0,89 0,29
Зі страхування 0,25 0,23 -81 -0,02
3 оплати праці 0,78 0,66 -702 -0,12
3 учасниками - -   - -  
Із внутрішніх розрахунків - 0,014 - - -
Інші поточні зобов'язання 1,26 1,50 0,24
Усього за розділом IV 8,38 7,72 0,66
V. Доходи майбутніх періодів - - - - - -
БАЛАНС  

Етап 2

Таблиця 2

Загальна оцінка стану майна підприємства та його складових

 

 

Найменування показників Абсолютне значення, тис. грн. Відхилення
На початок періоду На кінець періоду Абсолютне, тис. грн. Відносне, %
Усього майна, 703638,0 730227,0 26589,0 103,78
утому числі:        
1. Основні засоби та позаоборотні активи 644452,0 649053,0 4601,0 -
У % до майна 91,58 88,88 - -2,7
2. Оборотні засоби 59158,0 73256,0 14098,0  
У % до майна 8,41 10,03 - 1,62
3 них:        
2.1. Матеріальні оборотні засоби 22210,0 26706,0 4496,0  
У % до оборотних засобів 37,54 36,46 - -1,08
2.2. Грошові засоби та короткострокові цінні папери 1036,0 765,0 -271,0  
У % до оборотних засобів 1,75 1,04 - -0,71

Таблиця З Аналіз структури майна підприємства

 

 

Найменування показників Абсолютне значення, тис. грн. Питома вага, % Відхилення
На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду В абсолютному значенні, тис. грн. Питома вага, %
Усього майна 703638,0 730227,0 26589,0 -
1. Іммобілізовані засоби 644452,0 649053,0 91,58 88,88 4601,0 -2,7
2. Оборотні активи: 2.1. Запаси та витрати 44498,0 56918,0 75,22 77,70 12420,0 2,48
2.2. Дебіторська заборгованість 8225,0 10504,0 13,90 14,34 2279,0 0,44 -
2.3. Грошові кошти та цінні папери 1036,0 765,0 1,75 1,04 -271,0 -0,71

Етап З

Таблиця 4 Аналіз виробничого потенціалу підприємства

 

 

Найменування показників На початок періоду На кінець періоду Відхилення
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1.Основні засоби 615308,0 87,45 618232,0 84,66 2924,0 -2,79
2. Виробничі запаси 18982,0 2,70 24009,0 3,29 5027,0 0,59
3. Незавершене виробництво 2930,0 0,42 2172,0 0,30 -758,0 -0,12
4. Виробничий потенціал 637220,0 90,56 644413,0 88,25 7193,0 -2,31
5. У % до майна            

Етап 4

Таблиця 5

Аналіз показників оцінки майнового стану підприємства

 

 

№ з/п Найменування показників Формула розрахунку На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення
Абсолютне Від­носне
1. Сума господарчих коштів, що знаходяться у розпорядженні підприємства Підсумок балансу-нетто 703638,0 тис. грн. 730227,0 тис. грн. 26589,0 тис. грн. 103,78%
2. Частка основних засобів у активах Залишкова вартість основних засобів / Підсумок балансу -нетто (746445,0-131137,0)/ 703638,0= =0,87 (756040,0--137808)/ 730227,0= =0,85 -0,02 97,70%
3. Частка активної частини основних засобів Залишкова вартість активної частини основних засобів / Залишкова вартість основних засобів (373222,5- 65568,5)/ (746445,0- 131137,0)= =0,5 (378020,0-68904,0)/ (756040,0--137808)=0,5 100%
4. Коефіцієнт зносу основних засобів Знос основних засобів / Первісна вартість основних засобів 131137,0/ 746445,0= =0,18 137808,0/ 756040,0= =0,18 100%
5. Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів Знос активної частини основних засобів / Первісна вартість активної частини основних засобів 65568,5/ 373222,5= =0,18 68904,0/ 378020,0= =0,18 0,01 104,76%
6. Коефіцієнт оновлення Первісна вартість основних засобів, що отримані за період / Первісна вартість основних засобів на кінець періоду 131137,0/ 756040,0= =0,17 137808,0/ 756040,0= =0,18 0,01 105,88%
7. Коефіцієнт вибуття Первісна вартість основних засобів, що вибули за період / Первісна вартість основних засобів на початок періоду 131137,0/ 746445,0= =0,18 137808,0/ 746545,0= =0,18 100%

Етап 5

Таблиць б

Аналіз складу і динаміки оборотних коштів підприємства

 

 

Найменування показників Абсолютне значення тис. грн. Питома вага, % Відхилення
На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду В абсолютному значенні, тис. грн. Питома вага, %
Всього оборотні активи 59158,0 73256,0 8,41 10,03 14098,0 1,62
3 них:            
1. Запаси та витрати 44498,0 56918,0 75,22 77,70 12420,0 2,48
2. Дебіторська заборгованість 8225,0 10504,0 13,90 14,34 2279,0 0,44
3. Грошові засоби та цінні папери 1036,0 765,0 1,75 1,04 -271,0 -0,71

Етап 6

Таблиця 7

Розрахунок ефективності використання майна підприємства

 

 

№ з/п Найменуванн я показників Формула розрахунку На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення
Абсо­лютне Від­носне
1. Рентабельність активів (майна) Прибуток у розпорядженні підприємства/ Середня величина активів х100% 46658/((7036 38+730227)/ 2) х 100%= =6,51% 58290/((7036 38+730227)/ 2)" 100%=8,13% 1,62% 124,8 8%
2. Рентабельність поточних активів Прибуток у розпорядженні підприємства/ Середня величина поточних активів х 100% 46658/((59158 +73256)/2) х 100%= =70,47% 58290/((59158+ 73256) 2) х 100%=88,04% 17,57% 124,9 3%
3. Рентабельність інвестицій Прибуток до сплати податку/ (Валюта балансу -Короткострокові зобов'язання) х 100% 58982/(703638-58982) х100% = 9,15% 75777/(730227-56339) х100%= =11,24% 2,09% 122,8 4%
4. Рентабельність власного капіталу Прибуток у розпорядженні підприємства/ Джерела власних засобів х 100% 46658/640641 х 100%=7,28% 58290/665810 х 100%= =8,75% 1,47% 120,1 9%
5. Рентабельність реалізованої продукції Прибуток у розпорядженні підприємства/ Виручка від реалізації х 100% 46658/251125 100%= =18,58% 58290242113 х 100%= =24,08% 5,5% 129,6 0%

Етап 7

Аналітичний висновок щодо деталізованого аналізу структури майна підприємства та джерел його формування за період

У результаті розрахунку показників, що характеризують майновий стан підприємства, встановлено, що нерухоме майно на початок періоду становило 644452,0 тис. грн. і у відсотках до валюти балансу дорівнювало 91,68%. На кінець періоду нерухоме майно збільшилось на 4611,0 тис. грн. і у відсотках до валюти балансу становило 88,88%, що у 1,01 разів більше, ніж на початок періоду - це позитивна тенденція в діяльності підприємства.

Оборотні активи на початок періоду становили 59158,0 тис. грн. і у відсотках до валюти балансу становили 8,41%, на кінець періоду оборотні активи збільшилися до 73256,0 тис. грн. і у відсотках до валюти балансу становили 10,03%>, що більше на 14038,0 тис. грн. або у 1,24 раза.

Виробничі запаси на початок періоду становили 22210,0 тис. грн. і у відсотках до валюти балансу дорівнювали 3,16%, на кінець періоду виробничі запаси збільшилися на 4496,0 тис. грн. або у 1,2 раза.

Векселі одержані на початок періоду становили 22288,0 тис. грн., у відсоткові до валюти балансу - 3,17%. На кінець періоду векселі отримані збільшились до 30122,0 тис. грн. або на 7834,0 тис. грн., що у 1,35 раз більше, ніж на початок періоду.

Витрати майбутніх періодів на кінець періоду збільшились на 7890,0 тис. грн. або у 282,8 разів.

Власний капітал на кінець періоду збільшився на 25169,0 тис. грн. або у 1,04 разів - це позитивна тенденція в діяльності підприємства.

Запозичені кошти на початок періоду становили 62994,0 тис. грн. і у відсотках до валюти балансу становили 8,95%. На кінець періоду запозичені кошти збільшились на 1420,0 тис. грн. і становили 64417,0 тис. грн., що більше ніж на початок періоду у 1,02 разів.

Поточні зобов'язання на кінець періоду зменшились на 2643,0 тис. грн. або на 0,66%.

Валюта балансу на початок періоду становила 703638,0 тис. грн., а на кінець періоду - 730227,0 тис. грн., що більше на 26589,0 тис. грн. або у 1,04 разів.

Загалом, можна зробити висновок, що у майновому стані та структурі активів підприємства за період, що аналізується, відбулися певні позитивні зміни.


1.5. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.5.1.Значення і завдання аналізу оборотних активів підприємства.

1.5.2.Аналіз стану оборотних коштів підприємства.

1.5.3.Аналіз використання оборотних коштів підприємства.

1.5.1. Значення і завдання аналізу оборотних активів підприємства

Ефективне використання фінансових ресурсів підприємства визначається їх оборотністю. З усіх фінансових ресурсів підприємства тільки невелика частина є вільною - це грошові кошти в касі або на розрахунковому рахунку. Інші активи знаходяться в обігу, тобто вкладені в основні й обігові кошти, причому обігові кошти є найбільш мобільною частиною господарських засобів. Вони безперервно поновлюються, проходячи всі стадії виробничого процесу.

Джерела оборотних активів:

1. Власні обігові кошти, якими володіє підприємство в момент його
створенння (вони можуть формуватися за рахунок бюджетних асигнувань,
коштів, наданих засновниками даного підприємства, оренди, коштів, що
надійшли від випуску акцій та облігацій).

2. Прибуток підприємства.

Розміри і джерела поповнення власних обігових коштів повинні щорічно відображатися у фінансовому плані.

Фінансовий стан підприємства залежить від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються на реальні гроші. Найважливіші показники господарської діяльності підприємства - прибуток і обсяг реалізованої продукції - знаходяться в прямій залежності від швидкості обороту обігових коштів.

Прискорення оборотності обігових коштів має велике значення для стабільності фінансового стану підприємства з огляду на такі основних причини:

1. Від швидкості обороту коштів залежить розмір річного доходу, бо
підприємство, що має невеликий обсяг коштів, але більш ефективно їх
використовує, може робити такий оборот як і підприємство з більшим обсягом
коштів, але при меншій швидкості обороту.

2. З оборотністю пов'язана відносна величина витрат, що знижує собівартість одиниці продукції із прискоренням обороту коштів.

3. Прискорення обороту на тій або іншій стадії кругообігу коштів (наприклад, скорочення часу перебування матеріалів на складі) змушують прискорити оборот на інших стадіях виробництва.

Треба підкреслити, що робота в умовах ринку і повної господарської самостійності не звільняє від необхідності планування (нормування) обігових коштів.

Обов'язковість використання нормативів з огляду на економічну доцільність, визначається менеджментом підприємства або його власником.


Якщо нормативи використовуються в рамках внутрішнього аналізу, то їх дотримання повинне контролюватися. У процесі аналізу з'ясовуються причини утворення завищених або занижених нормативів. Це можливо тільки в умовах внутрішнього управлінського аналізу. Аналіз нормованих обігових коштів проводиться як у цілому, так і за окремими балансовими статтями, усередині статей - за групами, усередині групи - за видами для виявлення змін або нестач цінностей. Стан виробничих запасів оцінюють за даними аналітичного обліку сировини, матеріалів, палива та інших цінностей, який проводять на складах матеріально відповідальні особи та бухгалтерія.

Незавершене виробництво аналізується за фактичними даними щодо залишків напівфабрикатів і деталей у кожному цеху (складі, на робочому місці), а також залучаються дані норм та запасів кожного виду деталей і напівфабрикатів. Аналіз запасів готової продукції проводиться також за даними аналітичного обліку складів. При цьому перевіряється, чи немає не відвантаженої через низьку якість продукції, що тривалий час зберігається на складі та ін.

Необхідно визначити запас по кожному виду обігових коштів по днях, для чого наявний залишок ділять на їх середню витрату. Часто нормативів обігових коштів не дотримуються через їх недостатню обґрунтованість. Тому у випадках, коли відхилення від нормативів неможливо переконливо пояснити, потрібно перевірити правильність розрахунку нормативів.

Для обгрунтованої оцінки стану обігових коштів аналізується насамперед їх динаміка, бо балансові залишки обігових коштів на кінець року нижчі ніж на поточні дати, оскільки перед складанням заключного балансу перевіряється його реальність шляхом проведення інвентаризації, результатом якої є, як правило, списання будь-якого роду витрат, не виявлених протягом року. Аналізуючи стан нормованих обігових коштів на підприємстві, необхідно зазначити, що перевищення нормативів негативно впливає на його фінансовий стан, оскільки означає надмірне витрачання коштів з позапланових джерел, яке призводить до зростання кредиторської заборгованості тощо.

Для ліквідації понаднормативних запасів необхідно скоротити закупівлю тих матеріалів, що є в надлишку, реалізувати непотрібні матеріали, призупинити незавершене виробництво, вжити необхідних заходів для забезпечення відвантаження покупцям усієї готової продукції.

На оборотні кошти, як і в цілому на весь фінансовий стан підприємства, впливають виробничі відносини між підприємствами акціонерної форми власності та приватними підприємствами.

Приватні підприємства за свої послуги в певних умовах вимагають непомірно високу плату, яку інші підприємства не можуть сплатити, що інколи призводить до повної зупинки виробництва. Так, наприклад, машинобудівний завод постачає пару паперовій фабриці, але останнім часом на машинобудівному заводі сталося перевиробництво продукції і він зупиняє своє виробництво, і водночас вимагає за споживання пари з паперової фабрики плату, утричі вищу за колишню, хоча її власне виробництво зупинене. Отже, у


результаті таких виробничих відносин паперова фабрика матиме значні збитки, що, у свою чергу, позначиться і на платежах до бюджету.

Таким чином, аналізуючи стан обігових коштів в умовах ринкової економіки, необхідно розглядати усі конкретні причини, виявляти ті, що негативно впливають на їх стан та розробляти конкретні заходи для їх усунення.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 843. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.022 сек.) русская версия | украинская версия