Студопедия — СӨЖ тапсырмалары
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СӨЖ тапсырмалары


Бақылау жұмысы

1-ші бақылау жұмысы

1.Әлеуметтану қоғам, әлеуметтік қатынастар, әлеуметтік қауымдастықтардың әсерлесу механизмдері, әрекет ету заңдылықтары мен дамуы туралы ғылым ретінде ролі қандай?

2. Әлеуметтік білімнің құрылымын анықтаңыз.

3. Әлеуметтанудың заңдары мен категориялары атаңыз.

4. Әлеуметтік факт және әлеуметтік процесс ұғымдары, олардың ерекшеліктері мен жіктелуі.

5. Әлеуметтанудың қызметтерін атаңыз.

6. «Парадигма»ұғымын қалай түсіндіресіз?

7. Әлеуметтанудың негізін салушы кім?

8. Х1Х академиялық әлеуметтануының өкілдерін атаңыз.

9. ХХ ғасырдың әлеуметтік теорияларын атаңыз.

10. Қазіргі заманғы ресейлік және қазақстандық әлеуметтанушы-ғалымдарды атаңыз.

11. Қазақ халқының ауыз әдебиет үлгілеріндегі әлеуметтік-саяси ойларды көрсетіңіз.

12. Ақын-жыраулар шығармашылықтарында қандай ой-пікірлер көрініс табады?

13. Қазақ зиялылыраның әлеуметтік ойларына шолу жасаңыз.

14. Қазіргі заманғы Қазақстанның әлеуметтану ғылымының дамуы туралы не білесіз?

15. Құрылымдық-функционалдық анализ теориясының негізін салған кім?

16. Бұл теорияның мәнісі неде?

17. Қоғамға құрылымдық-функционалдық тұрғыдан сараптама беріңіз.

18.«Қоғам» ұғымына анықтама беріңіз.

19.«Әлеуметтік қауымдастық», «әлеуметтік ұйым», «әлеуметтік құрылым» ұғымдарының айырмасы неде?

20.«Әлеуметтік мәртебе» ұғымы қандай мағына береді?

 

2-ші бақылау жұмысы

1. Қоғамның басты әлеуметтік институттарын атаңыз.

2. Қоғам дамуындағы институттардың ролдері мен ықпалдары қандай?

3. «Әлеуметтік процесс» ұғымына анықтама беріңіз.

4. Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік процестердің ерекшеліктері неде?

5. Әлеуметтік институт және әлеуметтік процесс ұғымдарының анықтамасы.

6. Негізгі әлеуметтік институттар мен процестердің түрлерін атаңыз.

7. Әлеуметтік институттардың басты қызметтері қандай?

8. Әлеуметтік институттардың қазіргі заманғы ролдерін анықтаңыз.

9. Қазіргі қоғам дамуындағы әлеуметтік процестердің ерекшеліктерін талданыз.

10. Қоғамның құрылымы қандай элементтерден тұрады?

11. Әлеуметтік стратификацияның қандай теорияларын білесіз?

12. Әлеуметтік стратификация қандай критерийлермен анықталады?

13. Қазіргі қоғамдағы таптардың рөліне сипаттама беріңіз.

14. Қазақстанның қазіргі даму кезеңіндегі орта таптың рөлі қандай?

15. Қазақстанда орта тап қандай деңгейде қалыптасты?

16. Сіздің орта тапқа деген көзқарасыңыз қандай?

17. Адам, индивид, тұлға ұғымдарына анықтама беріңіз.

18. Тұлғаның құрылымына талдама беріңіз.

19. Тұлғаның қандай қызметтері ең басты болып табылады?

20. Әлеуметтік мәртебе ұғымы нені білдіреді?

Тест тапсырмалары

Нұсқа 1

1. «Societas» сөзі грек тілінен аударғанда қандай мағына береді?

А) адам B) дүние C) қоғам D) жүйе E) жеке адам

2. Әлеуметтанудың объектісі ретінде қоғам біртұтас... шындық:

А) әлеуметтік B) саяси C) тарихи D) субъективтік E) виртуальдық

3. Әлеуметтану қандай ғылымнан бөлінді:

А) саясаттану B) философия C) мәдениеттану D) тарих E) химия

4. Кім әлеуметтануды ғылым ретінде негіздеді?

А) Конт B) Спенсер C) Вебер D) Маркс E) Дюркгейм

5. Төмендегі көрсетілгендердің қайсысы әлеуметтік институттарға қатысты емес?

А) мемлекет B) құқық C) ғылым D) отбасы E) интернет

6. Әлеуметтанудың қай түрі әлеуметтік мәселелерді практикалық іс жүзінде шешуге бағытталады?

А) теориялық B) абстрактылық C) қолданбалы D) діндік E) иллюзиялық бейне

7. Әлеуметтану қандай ғылым саласына жатады

А) әлеуметтік ғылымдарға B) гуманитарлыққа C) табиғи D) техникалық)E қолданбалыларға

8. Әлеуметтануда Позитивистік бағыттың негізін қалаушы?

А) О.Конт В) Р.Мертон С) Дж.Мид D) М.Вебер Е) Э.Дюркгейм

9. «Түсіну» әдісін құрастырған қай ойшыл?

А) М.Вебер В) А.Шюц С) Э.Дюркгейм D) Л.Козер Е) О.Конт

10. Кім бойынша әлеуметтанудың объектісі болып әлеуметтік фактілер табылады?

А) Э.Дюркгейм В) М.Вебер С) О.Конт D) А.Шюц Е) Мэйо

11. Адам қоғамының дамуы қандай сатылардан өтеді?

А) мифологиялық, діни, философиялық В) индустриалдыққа дейін, индустриалды, постиндустриалды С) күнделікті, ғылыми D) дінсіз, дінді, атеистік Е) дәстүрлік, модернистік

12. Индивид, топ, әлеуметтік объектінің бір әлеуметтік позициядан басқасына көшуі қалай аталады?

А) мәртебе В) стратификация С) мобилділік D) институционализация Е) динамика

13. Эволюцияны әлеуметтік құрылымның күрделену процесі деп түсінген кім?

А) З.Фрейд В) Э.Дюркгейм С)О. Конт D) Г.Спенсер Е) Р.Мертон

14. Пәні ұлттық сана мен этникалық тәрбие болатын әлеуметтанудың бөлімі... деп аталады.

А) жастар әлеуметтануы В) этноәлеуметтану С) дін әлеуметтануы D) жеке адам әлеуметтануы Е) ғылым әлеуметтануы

15. Аты аталған ғалымдардың қайсысы капитализмнің дамуына протестантизмнің позитивтік ықпалын көрсетті?

А) К.Маркс В) Э.Дюркгейм С)М. Вебер D) О.Конт Е) Н.Смелзер

16. Отбасының негізгі функциясы?

А) экономикалық В) репродуктивтік С) шаруашылық D) ізгіниеттілік Е) заңдық

17. Девианттық мінез-құлық деп нені атайды?

А) ізгіниетті В) құқықтық С) діни D) ғылыми Е) ауытқушылық

18. О.Конттың пікірінше әлеуметтану үлкен екі тараудан тұрады?

А) Қоғам және жүйе В) Қоғам және құрылым С) Әлеуметтік статика және динамика D) функция және дисфункция Е) индивид

19. О.Конт үшін қоғамның бірлігі неде?

А) қоғам В) топ С) тап D) отбасы Е) индивид

20. Қоғамды зерттеуде әлеуметтік эволюционизмнің негізін қалаушы?

А) Э.Дюркгейм В) Г.Спенсер С) Д.Белл D) К.Маркс Е) А.Шюц

21. Тарихты материалистік тұрғыдан түсіндірген?

А) К.Маркс В) О.Конт С) Дж.Мид D) Н.Смелзер Е) С.Хантингтон

22. Әлеуметтікті әлеуметтікпен түсіндірген ойшыл?

А) Э.Дюркгейм В) О.Конт С) Ю.Хабермас D) А.Шюц Е) Дж.Мид

23. «Протестанттық этика және капитализм рухы» еңбегінің авторы кім?

А) Э.Дюркгейм В) О.Конт С) Дж.Мид D) Н.Смелзер Е) М.Вебер

24. Ірі әлеуметтік процестерді зерттейтін әлеуметтану

а) макроәлеуметтану в) қолданбалы с) эмпирикалық D) микроәлеуметтану е) салалық

25. Қоғам әлеуметтік жүйе ретіндегі ненің пәні

а) қолданбалы әлеуметтану в) макроәлеуметтану с) микроәлеуметтану D) эмпирикалық әлеуметтану е) метаәлеуметтану

26. Қандай әлеуметтанушы қоғамға жабық және ашық деп мінездеме берді?

А) Д.Белл В) А.Турен С) К.Маркс D) М.Вебер Е) К.Поппер

27. Қандай жағдай қоғамның дәстүрлі түрінен индустриалды жағдайына өтуге әсер етті?

А) жазудың пайда болуы В) өнеркәсіптік революция С) натуральды шаруашылықтың пайда болуы D) отбасының дамуы Е) экономикалық байланыстардың босаңсуы

28. Информациялық қоғам басқаша қалай деп аталады?

А) индустриальды В) аграрлы С) дәстүрлі D) индустриалдыға дейін Е) постиндустриалды

29. Білім қай стратификацияның негізгі белгісі?

А) кәсіптік В) экономикалық С) саяси D) таптық Е) нормативті – мәдени

30. «Модернизация» сөзі дегеніміз?

А) жетілдірілген, қазіргі талаптарға сай В) жетілдірудің жоқтығы С) жетілдіруге тыйым салынған D) бұл философиялық бағыттың аты Е) бұл әлеуметтанудың тәсілі

Нұсқа 2

1.Әлеуметтенудің агенттері – бұл:

А) мектеп және білімдерді меңгеруге жауапты мұғалімдер В) жоғарғы оқу орны С) ұжымдар D) ата-аналар Е) полицейлер

2.Әлеуметтік стратификацияның бір сатысында көшу

А) интергенерациялық В) төмен түсу мобилділігі С) өрлеу мобилділік D) вертикалды Е) горизонталды мобилділік

3.Біліктілігін көтеру мобилділіктің қай түрі?

А) өрлеу В) төмен түсу С) горизонталды D) генерация аралық Е) топтық

4.Табыс стратификацияның қандай белгісі

А) кәсіптік В) саяси С) экономикалық D) мәдени-символдық Е) касталық

5.Әлеуметтік құрылым – бұл...

А) Қоғам элементтері арасындағы тұрақты, реттелген қатынастар В) өзара байланысты элементтер кешені С) әлеуметтік топтардың бірлігі D) индивидтердің бірлігі Е) әлеуметтік ұйымдардың бірлігі

6.Туысқандық топтан тыс неке қалай аталады?

А) эндогамия В) экзогамия С) гомогенді D) гетерогенді Е) нуклеарлы

7.Көрсетілген әлеуметтанушылардың қайсысы қоғамды тірі (биологиялық) организммен теңестірді?

А) Спенсер в) Конт с) Зиммель D) Мертон Е) Козер

8.Кім қоғам таптық күрестің арқасында дамиды деп есептеді?

А) Маркс В) Тоффлер С) Вебер D) Дюркгейм Е) Конт

9.Құрылымданған әлеуметтік теңсіздікті белгілеуге қандай термин қолданылады?

А) әлеуметтік мобильділік В) әлеуметтік стратификация С) әлеуметтік информация

D) әлеуметтік жарылыс Е) әлеуметтік бөлінгендік

10.Әлеуметтік стратификация – бұл...

А) Қоғамның әлеуметтік теңсіздік құрылымының иерархиялық ұйымдасуы В) қоғамның ұйымдаспаған үлкен бөлігі С) бай адамдар D) кедейлер Е) маргиналдар

11.Этноәлеуметтанудың пәні

А) ұлттық азшылдардың іс әрекеті В) ұлттық мейрамдар С) ұлттық сана сезім мен этникалық іс әрекет D) этникалық ерекшелік пен ұлттық дәстүрлер Е) ұлттық топ, басшылардың қоғамдық қайраткерлігі

12.Адамның мәні қоғамдық қатынастардың жиынтығы деген кім?

А) Фромм В) Фрейд С) Конт D) Сорокин Е) Маркс

13.Көп әйел алушылық басқаша қалай аталады...

А) полиандрия В) полигиния С) моногамия D) матриархат Е) патриархат

14.Бала саны көп отбасы басқаша қалай аталады?

А) нуклеарлық В) күрделі С) ерлі-зайыпты D) толық Е) көпбалалы

15.Әлеуметтік іс-әрекет теориясының авторы?

А) Т.Парсонс В) Г.Зиммель С) Т.Адорно D) Г.Маркузе Е) Н.Смелзер

16.Дәстүрлі қазақ қоғамына сәйкес отбасының типі:

А) эгалитарлы-демократиялық В) матриархалдық С) либеральдық D) патриархалдық Е) шведтік

17. Феноменологиялық бағыттың негізін қалаушы?

А) А.Шюц В) Ю.Хабермас С) Р.Мертон D) О.Конт Е) Дж.Мид

18. Төмендегілердің қайсысы девиантық қылыққа жатпайды?

А) есіркелік В) жезөкшелік С) емдеу D) ішушілік Е) ұрлық

19. Отбасының қандай функциясы оның мүшелерінің жалпы шаруашылықты жүргізудің қажеттігін көрсетеді?

А) статустық В) репродуктивтік С) қорғаулық D) әлеуметтендіруші Е) экономикалық

20. Отбасының басқа әлеуметтік институттардан айырмашылығы неде?

А) қайта өндірумен В) статуспен С) құрылымымен D) рөлімен Е) жүйелілігімен

21. Әлеуметтанудың объектісі ретінде қоғам біртұтас... шындық:

А) әлеуметтік В) саяси С) тарихи D) субъективтік Е) виртуальдық

22. Әлеуметтану қандай ғылымнан бөлінді:

А) саясаттану В) философия С) мәдениеттану D) тарих Е) химия

23. Кім әлеуметтануды ғылым ретінде негіздеді?

А) Конт В) Спенсер С) Вебер D) Маркс Е) Дюркгейм

24. Этнометодолгия бағытын енгізуші?

А) А.Шюц В) Т.Лукман С) Дж.Мид D) Г.Гарфинкель Е) Г.Спенсер

25. Символдық интеракционизм бағытының негізін салушы

А) Дж.Мид В) Р.Мертон С) О.Конт D) Т.Лукман Е) Т.Адорно

26. Бір ер адамның бір әйелмен некеге тұруы қалай аталады?

А) Моногамия В) Полигиния С) Полигамия D) Полиандрия Е) мартиархат

27. Ерлі-зайыптылардың тең құқылығына негізделінге отбасы

А) Матриархалды В) Эгалитарлы С) патриархалды D) нуклералы Е) кеңейтілген

28. Социологизм әдісін кім енгізді?

А) О.Конт В) Г.Спенсер С) Дж.Мид D) Н.Смелзер Е) Э.Дюркгейм

29. «Страта» деген түсінік қай ғылымнан енген?

А) Физика В) химия С) геология D) психология Е) география

30. Әлеуметтік шындықтың негізгі көрсеткіші

А) Өзара пікір талас В) Қоғамдағы саясат С) Қоғамдағы мәдениет D) Жеке адам Е) Индивид

 

Нұсқа 3

1.Әлеуметтану ғылым бойынша иерархия термині қандай мағына береді?

А) Әлеуметтік бақылау В) Аз топ С) Алғашқы топ D) Екінші топ Е) Қоғамның әлеуметтік құрылымын анықтау үшін қолданылады.

2. Антикалық дәуірдің алғашқы әлеуметтанушылары деген атқа ие болған әлеуметтік философтарды атаңыз?

А) Дж.Мид В) О.Конт С) Г.Спенсер D) Платон, Аристотель Е) Т.Парсонс

3.Алғашқы қауымдық, құл иеленушілік, феодалдық, капиталистік және коммунистік формацияларды жіктеген кім?

А) Г.Спенсер В) О.Конт С) К.Маркс D) В.Паерето Е) Г.Зиммель

4. Орташа деңгейлер теориясы ұғымын енгізуші

А) Э.Фромм В) В.Парето С) О.Конт D) Р.Мертон Е) Т.Парсонс

5. Қауым мен қоғамды бөліп көрсеткен кім?

А) Дж.Морено В) А.Шюц С) Ф.Теннис D) Э.Мэйо Е) Дж.Мид

6. Әлеуметтануда Позитивистік бағыттың негізін қалаушы?

А) О.Конт В) Р.Мертон С) Дж.Мид D) М.Вебер Е) Э.Дюркгейм

7. «Түсіну» әдісін құрастырған қай ойшыл?

А) М.Вебер В) А.Шюц С) Э.Дюркгейм D) Л.Козер Е) О.Конт

8. Кім бойынша әлеуметтанудың объектісі болып әлеуметтік фактілер табылады?

А) Э.Дюркгейм В) М.Вебер С) О.Конт D) А.Шюц Е) Мэйо

9. У.Томас пен Ф.Знанецкий қай бағыттың өкілдері?А) өндірістік әлеуметтану В) органикалық мектеп С) позитивизм D) Эмпирикалық әлеуметтану Е) Әлеуметтік айырбас

10. Адамның интелектуалды дамуының үш кезеңін көрсеткен ғалым?

А) М.Вебер В) Н.Смелзер С) Г.Гарфинкель D) О.Конт Е) З.Фрейд

11. Өзін-өзі өлтірушілік» еңбегінің авторы?

А) Э.Мэйо В) Г.Тард С) Э.Дюркгейм D) Р.Мертон Е) А.Шюц

12. Р.Дарендорф пен Л.Козер қандай бағыттың өкілдері?

А) Құрылымдық функционализм В) Символдық интеракционизм С)Әлеуметтік дау жанжал

D) Биологиялық бағыт Е) Этнометодолгия

13. Аномия дегеніміз?

А) Қоғамның ынтымақтасуы В) Ортақ мәндегі тәртіптің болмауы С) Әлеуметтік бейімделу D) жанжал Е) Өзара әрекет

14. Әлеуметтік норманы бұзу

А) Мінез-құлық В) Қалыпты жағдай С) Ауытқушылық D) Тәртіп Жүйе

15. Жоғарыдан төмен қарай сатылай дамымаушылық

А) Стратификация В) Прогресс С) Бейімделу D) Регресс Е) даму

16. Полигамия әлеуметтанудың қай саласының түсінігі

А) Құқық В) Еңбек С) Білім беру D) Этноәлеуметтану Е) Отбасы

17. Э.Дюркгеймнің айтуынша діннің негізгі әлеуметтік қызметі

А) Қоғамды кері кетіреді В) Ынтымақтықты азайтады С) Жастарға кері әсер етеді D) Ешкімге әсері жоқ Е) Қоғам мүшелері арасында ғы ынтымақтастықты күшейтумен анықталынады

18. Постиндустриалды қоғам концепциясын жасаған ғалым

А) П.Сорокин В) Д.Белл С) Дж.Мид D) П.Бергер Е) Г.Спенсер

19. «Протестанттық этика және капитализм рухы» еңбегінің авторы кім?

А) Э.Дюркгейм В) О.Конт С) Дж.Мид D) Н.Смелзер Е) М.Вебер

20. Ірі әлеуметтік процестерді зерттейтін әлеуметтану

А) макроәлеуметтану В) қолданбалы С) эмпирикалық D) микроәлеуметтану Е) салалық

21. Қоғам әлеуметтік жүйе ретіндегі ненің пәніА) қолданбалы әлеуметтану В) макроәлеуметтану С) микроәлеуметтану D) эмпирикалық әлеуметтану Е) метаәлеуметтану

22. Қандай әлеуметтанушы қоғамға жабық және ашық деп мінездеме берді?

А) Д.Белл В) А.Турен С) К.Маркс D) М.Вебер Е) К.Поппер

23. Кім қоғам таптық күрестің арқасында дамиды деп есептеді?

А) Маркс В) Тоффлер С) Вебер D) Дюркгейм Е) Конт

24. Құрылымданған әлеуметтік теңсіздікті белгілеуге қандай термин қолданылады?А) әлеуметтік мобильділік В) әлеуметтік стратификация С) әлеуметтік информация D) әлеуметтік жарылыс Е) әлеуметтік бөлінгендік

25. Әлеуметтік стратификация – бұл...

А) Қоғамның әлеуметтік теңсіздік құрылымының иерархиялық ұйымдасуы В) қоғамның ұйымдаспаған үлкен бөлігі С) бай адамдар D) кедейлер Е) маргиналдар

26. Этноәлеуметтанудың пәні

А) ұлттық азшылдардың іс әрекеті В) ұлттық мейрамдар С) ұлттық сана сезім мен этникалық іс әрекет D) этникалық ерекшелік пен ұлттық дәстүрлер Е) ұлттық топ, басшылардың қоғамдық қайраткерлігі

27. Адамның мәні қоғамдық қатынастардың жиынтығы деген кім?

А) Фромм В) Фрейд С) Конт D) Сорокин Е) Маркс

28. Эволюцияны әлеуметтік құрылымның күрделену процесі деп түсінген кім?

А) З.Фрейд В) Э.Дюркгейм С)О. Конт D) Г.Спенсер Е) Р.Мертон

29. Пәні ұлттық сана мен этникалық тәрбие болатын әлеуметтанудың бөлімі... деп аталады.

А) жастар әлеуметтануы В) этноәлеуметтану С) дін әлеуметтануы D) жеке адам әлеуметтануы Е) ғылым әлеуметтануы

30. Аты аталған ғалымдардың қайсысы капитализмнің дамуына протестантизмнің позитивтік ықпалын көрсетті?

А) К.Маркс В) Э.Дюркгейм С)М. Вебер D) О.Конт Е) Н.Смелзер.

Ситуациялық тапсырмалар

Сабақ №1 Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде

1.Неліктен қоғам тек қана әлеуметтану ғылымының объектісі болып табылмайды?

2.Г.Зиммельдің «Әлеуметтану жеке әлеуметтік ғылымдардың таным теориясы», - деген ойын қалай түсіндіресіз?

3.Бір индивидтің дүкеннен белгілі бір затты сатып алуын әлеуметтанушының, экономистің, психологтың көзқарасымен қарастырып талқылап көріңіз?

4.Сіздің ойыңызша сорциологиялық көзқарастың негізі неде?Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 4289. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Анализ микросреды предприятия Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех со­ставляющих внешней среды, с которыми предприятие нахо­дится в непосредственном взаимодействии...

Типы конфликтных личностей (Дж. Скотт) Дж. Г. Скотт опирается на типологию Р. М. Брансом, но дополняет её. Они убеждены в своей абсолютной правоте и хотят, чтобы...

Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм.разновидности агностицизма Позицию Агностицизм защищает и критический реализм. Один из главных представителей этого направления...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.024 сек.) русская версия | украинская версия