Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Особливості оподаткування операцій з вивезення (пересилання) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України
Платник податку, який здійснює операції з вивезення (пере­силання) товарів (робіт, послуг) за межі митної території Украї­ни (експорт) і подає розрахунок експортного відшкодування за наслідками податкового місяця, має право на отримання такого відшкодування протягом ЗО календарних днів з дня подання та­кого розрахунку.

Зазначений розрахунок подається разом із такими документа­ми:

а) митною декларацією, яка підтверджує факт вивезення (екс­
портування) товарів за межі митної території України, відповід­
но до митного законодавства або актом (інпіим документом), який
засвідчує передання права власності на роботи (послуги), призна­
чені для їх споживання за межами митної території України;

б) копіями платіжних доручень, завірених банком, про пере­
рахування платником податку коштів на користь іншого платни-Розділ 10


ка податків, в оплату придбаних товарів (робіт, послуг), з ураху­ванням податків, нарахованих на ціну такого придбання, а при вивезенні (експортуванні) товарів, попередньо ввезених (імпор­тованих) таким платником податку, — ввізною митною деклара­цією, що підтверджує факт митного оформлення товарів для їх вільного використання на митній території України.

Для визначення суми експортного відшкодування до складу податкового кредиту включають суми податку, фактично спла­чені платником податку — експортером коштами у складі ціни придбаних товарів (робіт, послуг), у інших платників податку — постачальників таких товарів (робіт, послуг), вартість яких відно­ситься до валових витрат виробництва (обігу) або підлягає амор­тизації, починаючи з першого числа звітного місяця та закінчу­ючи днем подання розрахунку експортного відшкодування, вклю­чаючи такий день, а при ввезенні (імпортуванні) таких товарів (робіт, послуг) — суми податку, сплачені у такий самий період до бюджету у зв'язку з таким ввезенням (імпортуванням) або визна­чені у податковому векселі, виданому протягом такого місяця згідно із законом, але не погашеному до дня подання такого роз­рахунку.

Експортному відшкодуванню підлягає відсоток податкового кредиту податкового періоду, що має дорівнювати частці обсягів продажу товарів (робіт, послуг) на експорт у загальному обсязі оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) та­кого податкового періоду (включаючи їх оподаткування при імпорті).

Експортне відшкодування надається протягом ЗО календарних днів, наступних за днем подання розрахунку експортного відшко­дування.

Основні бухгалтерські проводки:

У бухгалтерському обліку для відображення податку на дода­ну вартість застосовують такі рахунки (табл. 2.10.1).

64 "Розрахунки за податками і платежами"; 641 "Розрахунки за податками";

643 "Податкові зобов'язання ";

644 "Податковий кредит".

\


Облік податку на додану вартістьТаблиця 2.10.1. Відображення у бухгалтерському обліку податку додану вартість

 

Зміст операції Дт К-т
І. Продаж товарів (робіт, послуг)
Перша подія — відвантаження товарів    
1.1 Після відвантаження (продажу) товарів нараховані податкові зобов'язання 701—703
1.2 а) після відвантаження (продажу) товарів нараховано "довідково" податкові зобов'я­зання 701—703
  б) при надходженні оплати товарів від покуп­ця нараховано податкові зобов'язання
Перша подія — надходження передоплати від покупця товарів    
  а) при надходженні оплати від покупця товарів нараховано податкові зобов'язання
  б) після відвантаження (продажу) товарів "закривається" рахунок 643 701—703
11. Купівля товарів
Перша подія — оприбуткування товарів    
1.1 При отриманні товарів відображено податковий кредит
1.2 а) при отриманні товарів відображено майбутнє право на податковий кредит
  б) після перерахування продавцю грошей за отримані товари відображено податковий кредит
Перша подія — авансування продавця товарів (перерахування грошових коштів)    
  а) відображено податковий кредит при перера­хуванні грошей продавцю
  б) після отримання (оприбуткування) товарів на суму ПДВ "закривається" рахунок 644

Розділ 10

Продовження табл. 2.10.1

 

III. Експорт товарів (робіт, послуг) за грошові кошти
Перша подія — надходження валюти від нерезидента    
1.1 а) якщо аванс надходить за товари або готову продукцію, що підлягають вивезенню (експор­ту), то податкові зобов'язання не виникають (на підставі Підпункту 7.3.8 Закону "Про ПДВ")    
  б) у решті випадків (якщо аванс надходить за роботи, послуги, що будуть експортуватися) при отриманні авансу нараховуються податкові зобов'язання за нульовою ставкою, тобто у розмірі 0 грн
1.2 Після виконання робіт, надання послуг "закривається" рахунок 643
Перша подія — відвантаження (вивезення, експортування за межі митної території України) товарів (робіт, послуг)    
  При відвантаженні товарів (робіт, послуг) нараховано "експортні" податкові зобов'я­зання (за нульовою ставкою) 701—703
IV. Імпорт товарів (робіт, послуг) за грошові кошти
Перша подія — перерахування грошових коштів нерезиденту а) якщо провадиться передоплата (авансування) товарів, які підлягають ввезенню (імпорту) на митну територію України, то податкові зобов'язання не виникають (на підставі під­пункту 7.3.8 Закону "Про ПДВ")    
  б) у решті випадків (якщо провадиться перед­оплата робіт, послуг, що будуть імпортуватися) виникають податкові зобов'язання
  в) перераховано до бюджету відповідну суму "імпортного" ПДВ
  г) отримано право на податковий кредит при сплаті суми ПДВ

'блік податку на додану вартістьЗакінчення табл. 2.10.1

 

V. Податковий вексель
На суму податкових зобов'язань, що виника­ють при ввезенні (пересиланні) товарів, видано органу митного контролю
Погашення векселя провадиться:    
2.1 А. У "звичайному" порядку, тобто сума, зазначена у податковому векселі, включається до складу податкових зобов'язань платника податків у звітному (податковому) періоді, на який припадає 30-й календарний день із дня подання такого векселя органу митного контролю
  а) у звітному періоді, на який припадає 30-й календарний день із дня видачі його органу митного контролю, нараховано податкові зобов'язання на суму ПДВ, зазначену у векселі
  б) у наступному звітному (податковому) періоді суму ПДВ, зазначену у векселі, включено до складу податкового кредиту
2.2 Б. Достроково, тобто за самостійним рішенням платника податків до настання податкових зобов'язань, провадиться перерахування грошових коштів (на суму ПДВ за векселем). Іншими словами, платник податків добровільно авансує бюджет
  а) перераховано відповідну суму ПДВ до бюджету
  б) у звітному періоді, в якому було достроково погашено вексель, перерахована сума ПДВ включається до складу податкового кредиту
  в) у звітному періоді, на який припадає 30-й календарний день із дня видачі його органу митного контролю, нараховано податкові зобов'язання на суму ПДВ, зазначену у векселі


Розділ 10


Контрольні запитання та тести

Контрольні запитання

1. Що таке податок на додану вартість?

2. Як ведеться облік розрахунків із бюджетом за субрахунка­ми?

3. Що розуміють під "податковим кредитом"?

4. Що розуміють під "податковим зобов'язанням"?

5. Як заповнюється податкова накладна?

6. Які діють ставки оподаткування податком на додану вартість?

7. Які порядок і строки виникнення податкового кредиту і податкових зобов'язань?

8. Як ведеться облік розрахунків з податку на додану вар­тість?

9. Який порядок заповнення книги обліку придбання товарів, книги обліку продажу товарів?

 

10. Як розрахувати податок на додану вартість?

11. Хто є платником податку на додану вартість?

12. Який порядок обчислення і сплати податку на додану
вартість?

13. Що є об'єктом оподаткування з ПДВ?

14. Як здійснюється реєстрація осіб як платників податку на додану вартість?

15. Яка відповідальність платників податку на додану
вартість?

16. Як здійснюється контроль за справлянням податку на
додану вартість?

Тести

1. Згідно із Законом України "Про податок на додану вартість", об'єктом оподаткування є операція платників податку:

а) з надання послуг зі страхування і перестрахування, перед­
бачених Законом України "Про страхування", соціального
і пенсійного страхування;

б) обігу валютних цінностей та банківських металів;

в) вивезення, пересилання товарів за межі митної території
України;


Облік податку на додану вартістьг) виплат дивідендів та роялті у грошовій формі або у формі грошових паперів.

2. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму
податкового зобов'язання, зазначену в поданій ним податковій
декларації, протягом:

а) календарного місяця;

б) 10 календарних днів;

в) 3 календарних днів;

г) 24 годин.

3. За якою ставкою оподатковується продаж товарів на митній
території України:

а) 30 %;

б) 20 %;

в) 0 %;

г) 10 % ?

4. За якою ставкою оподатковується продаж товарів, що були
вивезені платником податку за межі митної території України:

а) 30 %;

б) 20 %;

в) 0 %;

г) 15 %?

5. Податкова накладна видається покупцеві при продажу то­
варів (робіт, послуг):

а) у будь-якому разі;

б) за вимогою покупця;

в) якщо обсяг разового продажу товарів (робіт, послуг) не
менший за 300 грн;

г) немає правильної відповіді.

6. Податкова накладна — це:

а) звітний податковий документ;

б) нормативний документ;

в) розрахунковий документ;

г) правильні відповіді а) та в).

7. У податковій накладній має зазначатися:
а) ціна продажу без урахування податку;Розділ 10


б) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому
значенні;

в) загальна сума грошових коштів, що підлягають сплаті з
урахуванням податку;

г) все перелічене вище.

8. Порядок внесення ПДВ до бюджету при ввезенні (переси­
ланні) товарів на митну територію України встановлюється:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) центральним органом державної податкової служби України;

в) митними органами;

г) Міністерством фінансів України.

9. При ввезенні (пересиланні) на митну територію України
товарів для окремих видів діяльності, які здійснюються з вико­
ристанням довгострокових договорів, може видаватися податко­
вий вексель на суму ПДВ зі строком погашення:

а) до 120 днів;

б) 90 днів;

в) ЗО днів;

г) 10 днів.

10. Реєстр платників податку ведеться:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) центральним органом державної податкової служби України;

в) Міністерством фінансів України;

г) жодним з перелічених вище.

11. Яка проводка означає " закриття рахунка податкового кре­
диту":

а) Д-т 644 — К-т 631;

б) Д-т 631 — К-т 644

в) Д-т 641 — К-т 643

г) Д-т 92 — К-т 644?

12. У період з 1 січня 2001 р. до 1 січня 2006 р. звільняються
від обкладання податком операції з ввозу (пересиланні) на митну
територію України:

а) матеріалів;

б) приладів; 


466 Розділ 10

а) Д-т 701 — К-т 641;

б) Д-т 702 — К-т 641;

в) Д-т 712 — К-т 641;

г) усі перелічені вище?

Матриця відповідей на тести

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 367. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.059 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7