Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМОПЕРЕВІРКИ
1. Які основні гарантії трудових прав жінок?

2. На яких роботах забороняється застосування праці жінок?

3. Які норми перенесення і переміщення ваги жінками?

4. Які існують обмеження праці жінок на роботах у нічний час?

5. Якими пільгами у сфері трудових відношень користуються вагітні жінки і матері?

6. Який порядок надання відпусток по вагітності, родам і догляді за дитиною? Тривалість цих відпусток.

7. Які гарантії при прийомі на роботу і звільненні вагітних жінок і жінок що мають дітей?

8. Чим викликано встановлення для неповнолітніх додаткових гарантій трудових прав?

9. Вік з якого дозволяється прийом на роботу?

10. Як охороняється праця неповнолітніх?

11. Які правила прийому і нормування праці неповнолітніх?

12. Як оплачується праця неповнолітніх робітників?

13. Який порядок надання відпусток робітникам, що не досягли 18 років?

14. Який порядок звільнення неповнолітніх і які існують обмеження?

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 

 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141.

2. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / авт.: Стичинський Б.С., Зуб. І.В., Ротань В.Г.- 4-те вид., доп.та перероб. - К.: "А.С.К.", 2003. - 1024 с

3. Кодекс законів про працю.- Х.: ООО «Одіссей», 2012.- 112 с., упорядник доцент В.В. Жернаков.

4. Трудовое законодательство: нормативная база / сост.: Примакова О., Кавторева Я. - 3-е изд., перераб.и доп. - Х.: Изд.д."Фактор", 2004. - 404 с.

5. Основи трудового права України: Навчальний посібник / За ред. Пилипенка П.Д., та інш.- Львів.: Новий Світ. - 2004. – 534 с.

6. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины: учебное пособие для юридических высших учебных заведений.- Х.: Консул, 2004.- 304 с.

7. Венедиктов В.С. Правове регулювання часу відпочинку в службово-трудових відносинах: Наук. - практич. посібник Х.: НУВС, 2004.- 128 с.

8. Трудове право України: академ.курс: Підручник / За ред.Хуторян Н.М. - К.: Вид-во "А.С.К.", 2004. - 608 с.

9. Трудовое право: альбом схем: учеб.пособие / Савченко А.А., Кузниченко О.В., Чавыкина Т.И., Чередниченко Н.А.- Х.: Эспада, 2004.- 136 с.

10. Бойко М.Д. Трудове право України: Навч.посібник - К.: Олан, 2005. - 336 с.

11. Бойко М.Д. Трудове право України: Навч.посібник – Вид 2-ге, доповн. і переробл. К.:Атіка, 2008. - 316 с.

12. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учеб.-справ.пособие / Г.С.Гончарова, В.В.Жернаков, С.Н.Прилипко.- 4-е изд., перераб.и доп.- Х.: Одиссей, 2005. - 592 с.

13. Трудове право України в запитаннях та відповідях : Навчально- довідковий посібник/ За ред. В.В. Жернакова.- Х.: «Одіссей», 2007.- 664 с.

14. Трудове право України: практикум: навч. Посібник. /П.Д. Пилипенко, З.Я. Козак, Д.Р. Лещух, Т.В. Парпан; за ред. П.Д. Пилипенко. – К.: Вид.Дім «Ін Юре», 2008. – 344 с.

15. Трудове право України: практикум. – 2-ге видання / Чанишева Г.І., Додіна Т.М., Щукін О.С. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 304 с.

16. Реус О. Правове регулювання трудової діяльності неповнолітніх в Україні: Монографія / МВС України, Луган.держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка.- Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2008.- 200с.

17. Трудове право: підручник (для студ.юрид.спец.вищ.навч.заклад) / В.В.Жернаков, С.М. Прилипко, О.М.Ярошенко та ін., за ред. В.В.Жернакова..- Х.: Право, 2012.- 496 с.

18. Трудове право: підручник. – 3-тє вид.,перероб і доп. та ін., за ред. С.М. Прилипко, О.М.Ярошенко.- Харків:Видавництво «Фінн», 2010.- 752 с.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141

2. Кодекс законів про працю України: станом на 10 сіерпня 2006 р./ Верх.Рада України.- Офіц.вид.- К.: Парламент. вид-во, 2006.- 112 с.

3. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / авт.: Б.С. Стичинський, І. В. Зуб, В.Г. Ротань. - 4-те вид., доп.та перероб. - К.: "А.С.К.", 2003. - 1024 с.

4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. Ч.1-2 / Укладачі: В.С. Ковальський, Л.П. Ляшко. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 608 с.

5. Трудовое законодательство : нормативная база/ сост.: О. Примакова, Я. Кавторева. - 3-е изд., перераб.и доп. - Х.: Изд."Фактор", 2004. - 404 с.

6. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Закон України від 23.03. 2000р. // К.: Відомості Верховної Ради України, 2000, №27.

7. Про міліцію. Закон України від 20. 12. 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №4. – Ст..20.

8. Про боротьбу з корупціею. Закон України від 03.04.97 р (із змінами та доповненнями №111/97 - ВР . 1 №85/98 - ВР від 05.02.98 р./ Відомості Верховної Заради України № 19, 1997

9. .Про державну службу. Закон України від 16 грудня 1993 року. – Відомості Верховної Ради України.-1993. - №52. – Ст.490.

10. Карпенко Д.О. Основи трудового права: навчальний посібник.- К.: Вид-во „ А.С.К.”, 2003. – 656 с.

11. Организация и оплата труда на предприятиях в условиях перехода к рыночной экономике: учебник / Радомский С.И., Гончаров В.Н., Додонов О.В., Попов Д.А., Шапран Е.Е.; под общ.ред.Гончарова В.Н.- Луганск: ВУНУ им.Даля, 2004.-264 с.

12. Карлицький С.М. Трудове право України: навч.посібник/ МОН України.- К.: Прецедент, 2004.- 216 с.

13. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підручник.- 2-ге вид., стереотип.- К.: Вікар, 2004.- 725 с.

14. Основи трудового права України: навчальний посібник / За ред. Пилипенка П.Д., та інш.- Львів.: „Новий Світ”. - 2004. – 534с.

15. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины: учебное пособие для юридических высших учебных заведений.- Х.: Консул, 2004.- 304с.

16. Трудове право України. /Академічний курс. Підручник/(За загальною редакцією д.ю.н. Хуторян Н.М.- К.: „А.С.К.” 2004.-607 с.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА СУДОВА ПРАКТИКА:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141.

2. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15. 09. 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999.- №45. – Ст.397. ( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1458-III від 17.02.2000, ВВР, 2000, № 14-15-16, ст.121, Рішенням Конституційного суду № 11-рп/2000 від 18.10.2000, Законами № 2120-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 2-3, ст.10; № 2886-III від 13.12.2001, ВВР, 2002, № 11, ст.79; № 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002; № 12-13, ст.92,№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003; № 10-11, ст.86; № 905-IV від 05.06.2003, ВВР, 2003; № 38, ст.318;№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004; № 17-18, ст.250,№ 2454-IV від 03.03.2005 )

3. Про зайнятість населення: Закон України від 1. 03. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991.- №14. – Ст.170.( Із змінами, внесеними згідно із Законами: № 665/97-ВР від 21.11.97, ВВР, 1998, № 11-12, ст. 44; № 295-XIV від 04.12.98, ВВР, 1999, № 1, ст. 6; № 309-XIV від 11.12.98, ВВР, 1999, № 4, ст. 33; № 1310-XIV від 17.12.99, ВВР, 2000, № 3, ст. 22; № 1807-III від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318; № 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст. 38; № 2398-III від 26.04.2001, ВВР, 2001, № 27, ст.133; № 3047-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, ст.194 ; № 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209; № 2429-IV від 01.03.2005 ).

4. Про організації роботодавців: Закон України від 24. 05. 2001 р.// Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №32. – Ст.171.

5. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1.07.1993 р.// Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 36.- Ст.361. ( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, № 6, ст. 49, № 20/97-ВР від 23, 1997, № 11, ст. 89 ).

6. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3. 03. 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998.- №34. – Ст.227.

7. Про міліцію: Закон України від 20. 12. 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №4. – Ст..20.

8. Про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1. - Ст.1.

9. Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист: Закон України від 24.03.98 р. // Людина і праця. - 1998.- №5.

10. Про обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2.03. 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №22. – Ст.171.

11. Про альтернативну, невійськову службу: Закон України від 18.02.1999 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №15. – Ст.86.

12. Про відпустки: Закон України від 15.11. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.-.1997.- №2. – Ст.4

13. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 15.11. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №16. – Ст.200.

14. Про державні нагороди: Закон України від 16.03. 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №21. – Ст.162

15. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 6.06. 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №22. – Ст.173.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 274. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.024 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7