Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тести для перевірки знань. 1. Закон України «Про підприємство» визначає, що підприємство це:
1. Закон України «Про підприємство» визначає, що підприємство це:

а) господарюючий суб’єкт, що має у власності, господарському веденні чи оперативному керуванні відособлене майно і відповідає щодо своїх зобов’язань цим майном;

б) група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети;

в) самостійно господарюючий статутний суб’єкт, що має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку(доходу);

г) організаційно-цілісна сукупність взаємодіючих структур, поєднаних для досягнення визначених цілей.

 

 

2. До загальних ознак підприємства не відноситься:

а) єдність і цілісність майнового комплексу, як правило із замкнутою технологічною структурою;

б) специфічність господарської діяльності, що спрямована на виробництво продукції чи надання послуг;

в) ведення автономного бухгалтерського обліку і складання балансу;

г) обов’язкова наявність товарного знаку.

 

3. До формальних ознак підприємства не відносяться:

а) наявність печатки;

б) ведення бухгалтерського обліку;

в) наявність планового відділу;

г) наявність статуту.

 

4. До основних ознак підприємництва не відноситься:

а) право вступати в господарські відносини з іншими юридичними та фізичними особами;

б) повна майнова відповідальність перед партнерами в рамках, що обумовлені господарським законодавством;

в) наявність реєстраційного свідоцтва;

г) відсутність визначеного власника на майно підприємства.

 

5. До підприємства можна віднести наступний суб’єкт господарювання:

а) їдальню, що знаходиться в складі промислового підприємства, і майно якої відображено в балансі останнього;

б) особу, що займається вирощуванням овочів у власному господарстві та їх реалізацією на ринку;

в) особу, що займається індивідуальною трудовою діяльністю, пов’язаною з виробництвом одягу і подальшою реалізацією через комісійний магазин;

г) фермерське господарство;

д) усі відповіді вірні.

 

6. Яка із зазначених ознак не відповідає положенню підприємства в ринковій економіці:

а) головний мотив діяльності – одержання прибутку;

б) розподіл відповідальності за результатами діяльності між підприємством і державою;

в) мінімально необхідний ступінь державного втручання в діяльність підприємства;

г) повна автономія і самостійність підприємства.

 

7. Підприємства в ринковій економіці переважно знаходяться в такій формі власності:

а) державній;

б) приватній;

в) кооперативній;

г) муніципальній.

 

8. Основним методом регулювання діяльності підприємств у директивно-плановій економіці є:

а) виконання планових завдань;

б) максимізація прибутку;

в) зниження ризику господарської діяльності;

г) немає вірної відповіді.

 

9. Мотивацією діяльності підприємств у директивно-плановій економіці є:

а) виконання планових завдань;

б) максимізація прибутку;

в) зниження ризику господарської діяльності;

г) жодна з відповідей невірна.

 

10. Організація управління діяльністю підприємства в директивно-плановій економіці базується на:

а) повній автономії і самостійності;

б) вертикальній, галузевій підпорядкованості знизу до верху;

в) управління в рамках підприємства;

г) тому, що підприємство не об’єкт, а суб’єкт управління.

 

11. Рівень відповідальності підприємства за результати своєї діяльності в ринковій економіці характеризується:

а) повною відповідальністю, аж до особистого майна;

б) розподілом відповідальності між підприємством і державою;

в) мінімальним ризиком господарської діяльності;

г) усі відповіді правильні.

 

12. Критерієм оцінки ефективності господарської і фінансової діяльності підприємств у ринковій економіці є:

а) ступінь виконання планових завдань;

б) рівень рентабельності капіталу;

в) ступінь досягнення конкурентної переваги;

г) рівень продуктивності праці.

 

13. На вибір виду діяльності підприємства здійснює вплив:

а) розмір власного майна;

б) порядок реєстрації підприємства;

в) кон’юнктура товарних ринків і ринків факторів виробництва.

 

14. Відповідно до Закону України «Про підприємства» у складі підприємства інші юридичні особи:

а) можуть бути, якщо це передбачається статутом підприємства;

б) можуть бути, якщо це передбачається законодавством;

в) не можуть бути.

 

15. Критерієм, що використовується у випадку віднесення підприємства до виду «малого» є:

а) розмір господарської діяльності;

б) форма власності;

в) положення на споживчому ринку;

г) чисельність працівників.

 

16. Не слід відносити до результатів діяльності підприємства:

а) прибуток;

б) виготовлену продукцію;

в) інформацію про ціни на продукцію;

г) послуги споживачам.

 

17. Перевага індивідуальних підприємств – це:

а) сильний безпосередній стимул вести справи ефективно;

б) спеціалізація в управлінні;

в) можливість утворення капіталу в необхідному розмірі;

г) розподіл ризику з іншими учасниками діяльності.

 

18. Основною ознакою відмінності господарчих товариств є:

а) особливості формування майна;

б) ступінь майнової відповідальності;

в) особливості оподаткування;

г) непередбачений термін функціонування.

 

19. Командитному товариству найбільш властива така риса, як:

а) рівномірний розподіл ризику між засновниками;

б) формування майна за рахунок пайових внесків засновників у грошовій і майновій формі;

в) різний ступінь участі в управлінні товариством, що базується на майновій відповідальності.

 

20. Договірне, тривале, оплачуване володіння і використання майнового комплексу характерно для:

а) відкритого акціонерного товариства;

б) орендного підприємства;

в) товариства з обмеженою відповідальністю.

 

21. Товариства з обмеженою відповідальністю більш поширені ніж товариства з повною відповідальністю в зв’язку з тим, що:

а) засновані переважно на власній праці їхніх членів;

б) їхнє майно формується за рахунок оренди засобів виробництва;

в) його члени несуть відповідальність у рамках вкладеного ними капіталу в статутний фонд;

г) його члени несуть солідарну відповідальність у рамках свого власного майна.

 

22. Головна відмінність акціонерного товариства відкритого типу від акціонерного товариства закритого типу полягає в:

а) специфічності господарської діяльності;

б) способі розміщення цінних паперів;

в) розмірі статутного фонду;

г) системі контролю за діяльністю.

 

23. Підприємство, майно якого є власністю трудового колективу, кооперативу, іншого статутного товариства, суспільної чи релігійної організації, це:

а) сімейне підприємство;

б) приватне підприємство;

в) орендне підприємство;

г) колективне підприємство.

 

24. Згідно з Законом України «Про підприємства» підприємства мають право поєднувати свою діяльність у:

а) асоціації, корпорації, консорціуми, концерни;

б) асоціації, корпорації, картелі, концерни;

в) асоціації, картелі, корпорації, консорціуми;

 

25. Консорціум – це:

а) договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності, що не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з його учасників;

б) статутне об’єднання підприємств промисловості наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі і т. ін. на основі повної фінансової залежності;

в) договірне об’єднання, створене на основі об’єднання виробничих, наукових і комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;

г) тимчасове статутне об’єднання промислового і банківського капіталу для досягнення загальної мети.

 

26. Економіка підприємства вивчає:

а) вхідні ресурси підприємства та ефективність їх використання;

б) ресурси, що перетворені в процесі виробництва;

в) співвідношення ресурсів на вході в підприємство і на виході з підприємства.

 

27. Підприємство, як самостійний господарюючий суб’єкт, являє собою:

а) виробничу систему, що відокремилася в результаті суспільного поділу праці і здатна самостійно чи у зв’язку з іншими аналогічними системами задовольняти ті чи інші потреби потенційних споживачів;

б) відкриту систему;

в) складну систему, що складається з окремих елементів;

г) усе перераховане вірне.

 

28. Процес забезпечення підприємства необхідними ресурсами, вихід підприємства на ринки факторів виробництва як споживача – це:

а) підприємництво;

б) вивчення ринку засобів виробництва;

в) закупівлі;

г) усі відповіді правильні.

 

29. Діяльність підприємства, спрямована на дослідження ринку продукції, що випускається, просування його на ринку і створення умов реалізації є:

а) результатомдіяльності підприємства;

б) критеріємвибору організаційно-правової форми підприємства;

в) специфічною рисою діяльності великих підприємств ;

г) збутом.

 

30. Які факторине здійснюють істотного впливу на зміст збуту, виробництва і закупівель:

а) формавласності на майно підприємства;

б) характер продукції, що виробляється;

в) розмір виробничоїдіяльності;

г) усіперераховані фактори.

 

31. Необхідність державного регулювання ринкового механізму зумовлена тим, що він:

а) дає підприємству максимальну волю підприємницької діяльності;

б) не забезпечує виробництва соціально-необхідних товарів за низькими цінами;

в) стимулюєрозвиток малого бізнесу.

 

32. Визначені законом вимоги до діяльності підприємства, обов'язковідля виконання всіма підприємствами, реалізуються через такі форми:

а) централізованогоуправління підприємством;

б) прямого державного регулювання діяльності підприємства;

в) непрямого державного регулювання діяльності підприємства.

 

33. Яка з перерахованих форм державного регулювання не належить до форм прямого впливу?

а) стимулювання розвитку малих підприємств шляхом надання пільг під час оподаткування, одержання державних кредитів, створення фондів сприяння розвитку малих підприємств;

б) антимонопольний контроль за діяльністю підприємств;

в) державний контроль за якістю продукції;

г) державнерегулювання правил продажу окремих видів товарів, умов і термінів збереження і реалізації, маркірування, обміну та інше.

 

34. До форм непрямого державного регулювання діяльності підприємств належить:

а) забезпечення реальної рівноправності під час найму на роботу та оплати праці незалежно від статі, релігії, місця проживання;

б) регламентація порядку і вимоги розрахунків зі споживачами;

в) регулювання експортно-імпортних і бартерних операцій підприємств;

г) антимонопольний контроль за діяльністю підприємств.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 3088. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.04 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7